Pdf
Kthehu te përmbajtja

Përditësimi i fundit 02/01/2020

Instrumentet e pagesave të lidhura me llogarinë Paysera

Marrëveshje e përgjithshme – Marrëveshja e Përgjithshme e Shërbimit të Pagesave.

Instrumenti i Pagesës – çdo instrument pagese që Sistemi lejon të lidhet me llogarinë Paysera dhe, në raste të veçanta, gjithashtu të pranojë transfertat e pagesave me ndihmën e këtij instrumenti pagese.

Pika e shitjes – një pikë fizike e ofrimit të shërbimeve ose shitje/ blerjes së mallrave, ku Klienti mund të paguajë me ndihmën e instrumentit të pagesës.

1. Ky Aneks zbatohet ndaj Klientit i cili ka një Llogari Paysera dhe dëshiron të kryejë veprime pagese përmes Instrumenteve të Pagesës të lidhura me Llogarinë Paysera.

2. Kur përdoret ky shërbim, të gjitha kushtet e Marrëveshjes së Përgjithshme dhe kushtet plotësuese të parashikuara në këtë Aneks janë të zbatueshme për Tregtarin. Termat në këtë Aneks përdoren në kuptimin e përcaktuar në Marrëveshjen e Përgjithshme.

3. Klienti me një Llogari Paysera ka mundësinë e lidhjes së instrumentit të pagesave të shfaqur në Sistem me Llogarinë Paysera dhe të përdorimit të tyre si Instrumente Pagese.

4. Për të përdorur një instrument Pagese të caktuar, Klienti duhet të lidhë instrumentin e shfaqur në Sistem me Llogarinë Paysera të tij në përputhje me udhëzimet e dhëna në Sistem.

5. Kushtet e përdorimit të çdo instrumenti Pagese specifik, rregullat e veprimeve të pagesës, termat dhe limitet e shkresave, si dhe udhëzimet për lidhjen e instrumenteve të Pagesës me Llogarinë Paysera janëpërcaktohen në Sistem

6. Kur transaksioni i cili është paguar për përdorimin e një instrumenti Pagese ka përfunduar, Paysera rezervon shumën e fondeve të pagesës në Llogarinë Paysera të Klientit. Fondet fshihen pas marrjes së një kërkese nga tregtari, ose ofruesi i shërbimit.

7. Pas lidhjes së çdo instrumenti të paraqitur në Sistem me Llogarinë Paysera, këto instrumente bëhen instrumente Pagesash, prandaj duhet të mbrohen nga Klienti në të njëjtën mënyrë si karta e bankës, paratë dhe dokumentet e tjera me vlerë. Klienti është i detyruar, në çdo rast, që të mos i japë instrumentet e Pagesave, ose fjalëkalimet personave të tretë, mos lejoni dhe mos krijoni kushte për personat e tjerë që të përdorin instrumentin e Pagesës, ose të gjejnë Fjalëkalimet. Klienti i cili nuk siguron masat e përmendura më lart merr përgjegjësinë e plotë për veprimet e pagesave të kryera me instrumentin e Pagesës dhe në llogarinë Paysera të tij. Klienti merr përgjegjësinë e plotë për sigurinë e të dyjave, instrumenteve të Pagesës dhe fjalëkalimeve të instrumenteve të Pagesës.

8. Klienti merr përgjegjësinë e plotë për faktin që instrumenti i Pagesës i lidhur i përket Klientit.

9. Nëse Klienti humb instrumentin e Pagesës ose beson se Fjalëkalimet e instrumentit të tij të pagesës janë zbuluar nga persona të tjerë, ai duhet menjëherë të logohet në llogarinë e tij/saj dhe të anulojë lidhjen e instrumentit të Pagesës me llogarinë Paysera të tij/saj. Nëse nuk ka mundësi për ta bërë këtë, Klienti duhet të kontaktojë Paysera, kështu që mundësia për të dalë fonde jashtë Llogarisë Paysera do të eliminohej dhe instrumenti i Pagesës do të bllokohet. Njoftimet verbale pranohen njëzetekatërorë në telefonin: +37068577562.

10. Nëse Klienti beson se Instrumenti i Pagesës është vjedhur dhe/ose Fjalëkalimi i Instrumentit të Pagesës është zbuluar nga persona të tjerë, por dështon në informimin e Paysera dhe të autoritetit të zbatimit të ligjit përkatës të tij, konsiderohet se Klienti ka humbur instrumentin e Pagesës ose transaksionet e paligjshme janë kryer në Llogarinë Paysera e tyre për shkak të pakujdesisë së madhe të Klientit.

11. Nëse Klienti (paguesi) është përdorues (një person fizik i cili vepron sipas Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimit të Pagesave dhe anekset e saj, synon ndjekjen e aktiviteteve profesionale që nuk lidhen me biznesin e tij), mbi Klientin rëndojnë të gjitha humbjet e krijuara për shkak të veprimeve të pagesave të paautorizuara për shumën ekuivalente, deri në 150 (njëqindepesëdhjetë) EUR në Litas, nëse këto humbje janë shkaktuar për shkak të:

11.1. përdorimi i një instrumenti pagese të humbur ose të vjedhur;

11.2. përfitimi i paligjshëm i një instrumenti pagese, nëse Klienti nuk ka mbrojtur funksionalitet e personalizuara të sigurisë;

11.3 nëse Klienti (paguesi) nuk është përdorues dhe/ose veprimi i pagesës kryhet në valutën e një vendi anëtar në një vend të huaj, ose në valutën e një vendi të huaj. Klienti mban të gjitha humbjet e shkaktuara për shkak të arsyeve të dhëna më sipër.

12. Mbi Klientin rëndojnë të gjitha humbjet e shfaqura për shkak të veprimeve të pagesave të paautorizuara, nëse paguesi i ka shkaktuar ato për shkak të veprimeve të padrejta, të neglizhencës së tij të madhe, të dështimit në përmbushjen e një ose disa detyrimeve të parashikuara në këtë Aneks, ose në Marrëveshjen e Përgjithshme në mbrojtjen e Instrumentit të pagesës, ose Fjalëkalimeve dhe/ose dështim në përdorin instrumentin e pagesës sipas rregullave të përcaktuara, si dhe në rastet kur janë kryer veprime të paautorizuara duke përdorur Fjalëkalimet.

13. Nëse Klienti ka kaluar instrumentin e Pagesës personave të tretë ose persona të tretë kanë përfituar instrumentin e pagesës për shkak të neglizhencës së Klientit, Klienti në të gjitha rastet është plotësisht përgjegjës dhe merr përgjegjësinë për veprimet e kryera gjatë përdorimit të instrumentit të Pagesës.