Pdf
Kthehu te përmbajtja

Kushtet dhe Termat e Programit Bug Bounty

Programi Bug Bounty, Programi- programi i zbatuar nga Paysera, i cili është i zbatueshëm për personat që kanë zbuluar një problem të sigurisë në Paysera, e raportojnë atë te Paysera, dhe kualifikohen për një shpërblim.

Pjesëmarrësi i Programit Bug Bounty, Pjesëmarrësi - Një person që ka zbuluar një problem në sistemin e sigurisë Paysera, të raportuar në Paysera dhe që kualifikohet për një shpërblim.

Bug - Një gabim, mosfunksionim ose ndonjë ndërprerje tjetër në programet ose sistemet e Paysera, që mund të prekin Paysera, ose ndonjë sistem tjetër që lidhet me Paysera, i administruar dhe i kontrolluar prej saj.

Informacioni konfidencial - çdo informacion që lidhet me Sistemin Paysera, ose Klientët e Paysera, të përfituar duke marrë pjesë ose me synim për të marrë pjesë në Programin e Bounty Bug.

Klienti - një person që ka regjistruar dhe krijuar një llogari në Sistemin Paysera.

Paysera - Paysera, grupi i kompanive Paysera sipas vendit të vendbanimit të Klientit, gjithashtu edhe persona të tjerë juridikë që janë të angazhuar nga Paysera, që ofrojnë shërbime dhe janë të autorizuar të operojë në emër të Paysera.

Sistemi Paysera - një zgjidhje softuer për faqet e ueb të Paysera, e zhvilluar nga Paysera dhe e përdorur për të ofruar shërbimet e Paysera.

Personat e sanksionuar, vendet e sanksionuara - Personat ose vendet që i nënshtrohen sanksioneve (kufizimeve shtetërore) nga Bashkimi Europian, Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) e Sh.B.A., ose organizata të tjera përkatëse .

1. Pjesëmarrësi i Programit të Bug Bounty konfirmon që ata kanë lexuar dhe pajtohen me termat dhe kushtet aktuale të Programit Bug Bounty.

2. Për të marrë pjesë në Programin Bug Bounty, Pjesëmarrësi i Programit Bug Bounty do të jetë në pajtim me kërkesat e mëposhtme të kualifikimit:

2.1. Pjesëmarrësi i Programit Bug Bounty duhet të jetë 14 vjeç. Nëse Pjesëmarrësi është i paktën 14 vjeç, por konsiderohet i mitur në vendbanimin e tij/saj, ai/ajo duhet të marrë pëlqimin e prindërve, ose kujdestarëve përpara se të marrë pjesë në Program. Paysera ka të drejtë në çdo kohë të kërkojë me shkrim (të noterizuar) pëlqimin e përfaqësuesve të Pjesëmarrësit (prindërit ose kujdestarët ose kujdestarët). Nëse Pjesëmarrësi nuk jep pëlqimin me shkrim brenda afatit të caktuar nga Paysera, Paysera do të mbyllë menjëherë pjesëmarrjen në Program;

2.2. Pjesëmarrësi i Programit Bug Bounty do t'i përmbahet legjislacionit rregullator.

3. Në rast se Paysera përcakton që Pjesëmarrësi i Programit Bug Bounty ka shkelur të paktën një nga kriteret e përcaktuara në paragrafin 2, Pjesëmarrësi do të hiqet nga Programi i Bounty Bug dhe nuk do të ketë të drejtë të shpërblehet.

4. Pjesëmarrësi i Programit Bug Bounty është i detyruar t'i përmbahet kërkesave të Konfidencialitetit - të gjitha informacionet e marra duke përdorur, duke marrë pjesë, ose duke synuar të marrë pjesë në Program i përkasin Paysera dhe do të konsiderohen Konfidenciale. Paysera rezervon të drejtën të ndërmarrë veprime ligjore për përdorimin ose zbulimin e informacionit në lidhje me Programin ose përhapjen e informacionit të tillë.

5. Pjesëmarrësi i Programit Bug Bounty do të përdorë vetëm të dhënat e veta gjatë pjesëmarrjes në Program

6. Pjesëmarrësi i Programit Bug Bounty është i ndaluar nga:

6.1. kryerja e sulmeve, të cilat mund të dëmtojnë ose ndikojnë ndryshe në besueshmërinë ose integritetin e të dhënave ose shërbimeve të Paysera;

6.2. duke përdorur metoda të kërkimit të gabimeve që mund të rezultojnë në përkeqësim të shërbimit të klientit;

6.3. marrja ose përdorimi i të dhënave të Klientëve Paysera të siguruara përmes pjesëmarrjes në Program;

6.4. kryerja e veprimeve që do të lejonin Pjesëmarrësin e Programit Bug Bounty ose ndonjë personi tjetër të tretë të hyjë, të ruajë, fshijë, ose të ndikojë në të dhënat e Paysera ose Klientëve të saj në çdo mënyrë;

6.5. në mënyra të tjera duke shkaktuar ndërprerje në Sistemin Paysera, duke prishur aktivitetin e Klientëve Paysera në Sistem, duke shfrytëzuar një Bug në ndjekje të përfitimeve të veta, ose duke shkelur kërkesat ligjore.

7. Një shpërblim për Pjesëmarrësit e Programit Bug Bounty paguhet në përpjesëtim me ashpërsinë e Bug.

8. Vetëm Bugs e pranuara nga Paysera shpërblehen.

9. Një shpërblim paguhet për një Bug, i cili:

9.1. është zbuluar për herë të parë dhe nuk është raportuar ose ditur më parë;

9.2. është zbuluar në distancë, ose ofron një mundësi për ngjitje ose për të marrë privilegje të reja në lidhje me Sistemin e Paysera, ose mund të shkaktojë një rrjedhje të informacionit konfidencial të Paysera apo Klientëve të saj.

10. Shpërblimi paguhet në monedhën EUR.

11.Kur një Bug raportohet nga dy ose më shumë persona brenda 24 orësh, shpërblimi ndahet midis personave.

12. Një shpërblim për raportimin e një Gabimi do të transferohet vetëm në një llogari të identifikuar Paysera të Pjesëmarrësit.

13. Me kërkesën e Pjesëmarrësit të Programit Bug Bounty, shpërblimi mund t'i dhurohet Greenpeace, Kryqi i Kuq ose Caritas.

14. Pjesëmarrësi i Programit Bug Bounty është përgjegjës për pagimin e të gjitha taksave që mund të jenë të zbatueshme në vendin e tyre të banimit nga shpërblimi i paguar për pjesëmarrjen në Programin Bug Bounty. Nëse Pjesëmarrësi i Programit Bug Bounty është një shtetas i Republikës së Lituanisë, shpërblimi do të paguhet duke zbritur taksat para pagimit.

15. Pjesëmarrësi i Programit Bug Bounty pajtohet t'i sigurojë Paysera detajet e tyre personale dhe të kontaktit (emrin, mbiemrin, numrin e identifikimit personal, nënshtetësinë, adresën e banimit, numrin e llogarisë bankare), në mënyrë që Paysera të paguajë shpërblimin për pjesëmarrjen e tyre në Programin Bug Bounty në përputhje me kërkesat e Paysera, dhe të kryejë veprime të tjera të përcaktuara nga legjislacioni.

16. Pjesëmarrësi pajtohet që Paysera do të përpunojë të dhënat e ofruara prej tij, për të paguar pjesëmarrjen në Program. Paysera siguron sigurinë e të dhënave të marra nga Pjesëmarrësi i Programit Bug Bounty. Të dhënat personale do të përdoren në masën e nevojshme për zbatimin e Kushteve dhe Termave aktuale. Të dhënat personale e referuara në paragrafin 15 të Kushteve dhe Termave aktuale mund të mos zbulohen pa pëlqimin e Pjesëmarrësit, përveç rasteve të përcaktuara me ligj ose sipas Kushteve dhe Termave aktuale.

17. Periudha e mbajtjes së të dhënave të Programit Bug Bounty të një Pjesëmarrësi është 10 (dhjetë) vite, përveç nëse ligji kërkon mbajtjen e të dhënave për një periudhë më të gjatë. Me përfundimin e kohës së përpunimit të të dhënave të Pjesëmarrësit, Paysera do të fshijë të dhënat në dispozicion.

18. Paysera ka të drejtë të përçojë informacionin rreth Pjesëmarrësit dhe aktivitetit të tij tek autoritetet publike (p.sh. për qëllime tatimore) nëse ky detyrim është i përcaktuar me ligj.

19. Pjesëmarrësi i Programit Bug Bounty i cili është një person i sanksionuar ose një qytetar i një shteti të sanksionuar mund të marrin pjesë me rimbursim në Program ose shpërblimi i tyre mund të dhurohet tek organizatat e bamirësisë të përmendura në paragrafin 13 të Kushteve dhe Termave aktuale.

20. Paysera rezervon të drejtën të ndërpresë Programin Bug Bounty në çdo kohë. Një aneks integral i këtyre termave dhe kushteve të Programit Bounty Bug është Rregullat e Raportimit të Gabimittë dhënë në faqen ueb Paysera.