Tarifat për shërbimet e fluksit të fondeve në llogaritë

Ky shërbim informon sistemin tuaj rreth qarkullimit fondeve në llogarinë tuaj. Pronari i llogarisë do të njoftohet për një pagesë të përfunduar ose të përfituar në mënyrën më të përshtatshme për të:

  • përmes emailit,
  • përmes SMS mesazhit,
  • përmes sistemit informativ (URL).

Kosto simbolike për mesazhet SMS mbulon shpenzimet e mirëmbajtjes së sistemit. Edhe pse shumë më e lirë se shumica e bankave, për shërbimin e mesazheve të URL tarifa është 0.09 EUR me qëllim që të inkurajojmë klientët të përdorin shërbimin tonë të mbledhjes së pagesave, i cili është më i përshtatshëm dhe ka më shumë funksionalitete të vlefshme.

Shërbimi Tarifa
Tarifa e shërbimit Tarifa e aktivizimit të shërbimit Pa pagesë
Njoftimi përmes emailit Pa pagesë
Njoftimi përmes SMS 0,02 EUR*
Njoftim përmes adresën e faqes së ueb (URL) 0,09 EUR
 

* Çmimi i mesazhit të shkurtër llogaritet në përputhje me çmimet e LightSMS.