Komisionet për mbledhjen e pagesave në pikat e shitjes (Pagesat me kodin QR)

Qarkullimi mujor, ose numri i veprimeve Tarifa e komisionit për veprimin Tarifa maksimale
0 - 1 000 EUR (deri në 100 veprime) 0,70 % 3,00 EUR
1 000 - 3 000 EUR (101 - 200 veprime) 0,60 % 2,60 EUR
3 000 - 15 000 EUR (201 - 1 000 veprime) 0,50 % 2,20 EUR
15 000 - 30 000 EUR (1 001 - 2 000 veprime) 0,40 % 1,80 EUR
30 000 - 75 000 EUR (2 001 - 5 000 veprime) 0,30 % 1,40 EUR
nga 75 000 EUR (nga 5 001 veprime) 0,20 % 1,20 EUR