Tarifat për shërbime të tjera të lidhura me transfertat

Shumica e shërbimeve Paysera i ofrohen klientëve me çmimin e kostos. Zakonisht, kjo përfshin vetëm tarifat e ngarkuara nga partnerët tanë, por ndonjëherë ofrimi i shërbimit kërkon angazhim burimesh njerëzore dhe si rrjedhojë duhet vendosur si kosto:

Shërbimi Tarifa
Kreditimi i parave në llogari sipas udhëzimeve Pa pagesë
Tarifa për rimbushje të pavlefshme kur qëllimi i pagesës nuk është i saktë (jo sipas udhëzimeve) 1,00 EUR
>Tarifa për rimbushje të pavlefshme kur është performuar në një bankë ndryshe nga ajo e paraqitur tek udhëzimet 1,00 % from the transferred amount,
but no more than 13,03 EUR + shpenzimet aktuale bankare
Tarifa pë rimbursim kur pagesa nuk mund të kreditohet në llogarinë e përfituesit (psh. për shkak të të dhënave të pasakta) 1,00 EUR + shpenzimet aktuale bankare
Specifikim i të dhënave/anullimit*/hetimit të një transferte ndërkombëtare kur transferta është dërguar nga sistemi Paysera 1,45 EUR + shpenzimet aktuale bankare
(Changes in fees from 01/11/2021) 2 EUR + shpenzimet aktuale bankar
(from 10,00 EUR deri në 80,00 EUR)**
anullim* i tranfertës SEPA 2,00 EUR kur akoma nuk është dërguar nga Paysera
10,00 EUR kur është dërguar nga Paysera dhe nuk kanë kaluar 10 ditë kalendarike
21,45EUR kur është dërguar nga Paysera dhe kanë kaluar 10 ditë kalendarike
anullim* transferte SEPA Instant 10,00 EUR kur është dërguar nga Paysera dhe nuk kanë kaluar 10 ditë kalendarike
21,45 EUR kur është dërguar nga Paysera dhe kanë kaluar 10 ditë kalendarike
Tarifa për kthim të transfertës së brendshme (midis përdoruesve Paysera) (Ndryshime në tarifa nga 01/11/2021) 2 EUR
Konfirmimi për përfundimin e transferte ndërkombëtare nga banka korrespondente ose sigurimi i një kopje të njoftimit (kopja e SWIFT) nga 10,00 EUR deri në 20,00 EUR
Tarifa e Sistemit të Informacionit të Kufizimit të Fluksit të Parasë (PLAIS) Tarifa e Sistemit të Informacionit + 1,00 EUR
(tarifa e Paysera për detyrimin të detyrueshëm)

* Në rast të anullimit të transfertës: termat e rimbursimit janë në varësi të konfirmimit të chargeback nga përfituesi. Proçesi i chargeback mund të kërkojë deri në një muaj (për transfertat SEPA - deri në 10 ditë). Jo e gjithë shuma mund të kthehet pasi banka e përfituesit dhe bankat korresponduese mund të mbajnë tarifa. Një tarifë chargeback aplikohet në çdo rast.

** Tarifat varet nga normat e aplikuara nga banka korresponduese.