Tarifat për shërbime të tjera të lidhura me transfertat

Shumica e shërbimeve Paysera i ofrohen klientëve sipas vlerës së kostos. Zakonisht, kjo përfshin vetëm tarifat e ngarkuara nga partnerët tanë, por ndonjëherë ofrimi i shërbimit kërkon gjithashtu angazhim të burimeve njerëzore dhe duhet ngarkuar si kosto.

Shërbimi Tarifa
Kreditimi i parave në llogari sipas udhëzimeve Pa pagesë
Tarifa për rimbushje të pavlefshme, kur qëllimi i pagesës nuk është përcaktuar saktë (jo sipas udhëzimeve) 1 EUR
Tarifa për rimbushje ë pavlefshme, kur është dërguar në një bankë ndryshe nga ajo e paraqitur tek udhëzimet 1 % max 15 EUR + tarifat aktuale

1 % + tarifat aktuale bankare (për bankat në Bullgari.)
Tarifa e rimbursimit, kur pagesa nuk mund të kreditohet në llogarinë e përfituesit (psh. për shkak të të dhënave të pasakta) 1 EUR + shpenzimet aktuale bankare
Specifikim i të dhënave/anulimit*/hetimit të një transferte ndërkombëtare, kur transferta është dërguar nga sistemi Paysera 10-42 EUR + shpenzimet aktuale bankare
(10-70 EUR)**
Anulim* i tranfertës SEPA 2 EUR, kur nuk është dërguar ende nga Paysera
10 EUR kur është dërguar nga Paysera dhe nuk kanë kaluar 15 ditë kalendarike
22 EUR kur është dërguar nga Paysera dhe kanë kaluar 15 ditë kalendarike
Anulim* i transfertës SEPA Instant 10 EUR, kur është dërguar nga Paysera dhe nuk kanë kaluar 15 ditë kalendarike
22 EUR, kur është dërguar nga Paysera dhe kanë kaluar 15 ditë kalendarike nuk kanë kaluar akoma
Tarifa e kthimit të transfertës së brendshme (midis përdoruesve Paysera) 2 EUR
Konfirmimi për përfundimin e transfertës ndërkombëtare nga banka korrespondente, ose sigurimi i një kopje të njoftimit (kopja e SWIFT) 10-20 EUR
Tarifa e Sistemit Informativ të Kufizimit të Fluksit të Parasë Kesh (PLAIS) Tarifa e Sistemit Informativ + 1 EUR
(tarifa e Paysera për detyrimin e krijuar)

* Në rast të anulimit të transfertës: termat e rimbursimit janë në varësi të konfirmimit të chargeback nga përfituesi. Proçesi i chargeback mund të kërkojë, deri në një muaj (për transfertat SEPA - deri në 10 ditë). Shuma e kthyer mund të jetë më e vogël, pasi banka e përfituesit dhe bankat korrespondente mund të mbajnë tarifa. Një tarifë chargeback aplikohet në çdo rast.

** Tarifat janë në varësi të normave të aplikuara nga banka korrespondente.