Pdf
Kthehu te përmbajtja

Përditësuar: 16/05/2018

Rregullat e Përdorimit të Aplikacionit Celular Paysera

Konceptet bazë

Marrëveshja e Përgjithshme e Shërbimit të Pagesave – një marrëveshje e aplikuar për klientët e Paysera, që është në dispozicion këtu.

Paysera - siç përcaktohet në Marrëveshjen e Përgjithshme mbi Shërbimet e Pagesave.

Shërbimet Paysera - shërbimet e lëshimit të parave elektronike, riblerjes, pagesës dhe shërbimeve të tjera të lidhura të ofruara nga Paysera.

Sistemi Paysera - sistemi elektronik i pagesave i arritshëm në www.paysera.com, ku individët mund të hapin llogari të parave elektronike dhe të përdorin Shërbimet Paysera.

Llogaria Paysera – një llogari virtuale e hapur në Sistem në emër të Klientit dhe përdoret për ekzekutimin e marrëveshjeve dhe veprimeve të tjera të Pagesave.

Llogaria – rezultati i regjistrimit në sistemin kompjuterik, gjatë të cilit të dhënat personale të personit të regjistruar janë ruajtur, personit i jepet një emër hyrje, dhe nisin të drejtat e tij / saj në sistem.

Kodi i konfirmimit Paysera – një kod digjital një njëpërdorimsh për verifikimin dhe konfirmimin e një ndërfaqeje të numrit të telefonit celular dhe llogarisë Paysera të Klientit, të dërguar në numrin e telefonit të Klientit të lidhur me llogarinë e tij/saj Paysera.

Aplikacioni Paysera - një aplikacion celular për administrimin e llogarisë Paysera, i instaluar dhe përdorur në pajisjet e lëvizshme.

Pika e shitjes - një vend fizik ku një shitës i mallrave ose një ofrues i shërbimeve pranon pagesa për mallrat e shitura dhe/ose shërbime të ofruara duke përdorur Aplikacionin Paysera, dhe ku Klienti mund të paguaj mallrat e blera dhe/ose shërbimet duke përdorur Aplikacionin Paysera.

Aplikacioni Paysera zhbllokon PIN kodin – një kod pesë-shifror i krijuar nga Klienti, i përdorur nga ai/ajo për të zhbllokuar aplikacionin e tij Paysera.

Identifikuesi i Tregtarit - një QR (kod unik vizual) ose një BAR kod i dhënë në Pikën e shitjes, i përdorur për të identifikuar Pikën e shitjes ose një pagesë konkrete dhe shfaqjes së informacionit për mallrat ose shërbimet e porositura nga Klienti në Pikën e shitjes dhe çmimin e tyre me ndihmën e një pajisje celulare.

Rimbushja e llogarisë ose kodi i tërheqjes cash - një kod unik QR ose BAR, i përdorur nga Klienti për të shtuar fonde në llogarinë e tij/saj Paysera ose për tërheqje parash.

Identifikuesi Unik - një numër telefoni, email, numri i llogarisë ose çdo të dhënë tjetër, e cila mund të përdoret për të përcaktuar një përfitues të fondeve dhe të ekzekutojë një urdhërpagesë.

Funksionet e Alikacionit Celular Paysera

1. Aplikacioni Celular Paysera është një nga instrumentet e administrimit të llogarisë Paysera.

2. Shkarkimi i aplikacionit Celular Paysera është pa pagesë. Çmimet për shërbime specifike Paysera janë listuar këtu.

3. Klienti duhet të sigurohet që Aplikacioni Celular Paysera të shkarkohet dhe të instalohet në pajisjen e celulare vetëm nga dyqanet e Apple Store dhe faqet web të Google Play, të specifikuara nga Paysera.

4. Kur përdorni Aplikacionin Celular Paysera, Klienti mund të kryejë veprimet e mëposhtme:

4.1. regjistrimi në Sistem dhe të krijimi i një Llogarie (duke përdorur Shërbimet e Paysera ka përdorim të kufizuar bazuar në këtë nen, derisa të kryhet procedura e plotë e identifikimit në përputhje me rregullat e përcaktuara nga Sistemi i Pagesave);

4.2. për të lidhur një kartë pagese me Aplikacionin Celular Paysera dhe për të ekzekutuar shlyerjet nga karta e pagesës në Pikat e Shitjes përmes Aplikacionit Celular Paysera;

4.3 për të parë pasqyrat e llogarisë të pagesave të fundit të ekzekutuara përmes Aplikacionit Celular Paysera.

5. Klientët e identifikuar plotësisht janë në gjendje të përdorin shërbimet e mëposhtme të Paysera përmes Aplikacionit Celular Paysera:

5.1. për të ekzekutuar transfertat e pagesave nga llogaria e Paysera tek përdoruesit e tjerë të Llogarive Paysera, duke paraqitur vetëm një numër telefoni, ose email të Përfituesit;

5.2. për të ekzekutuar transfertat e pagesave nga llogaria Paysera në llogaritë në sistemet e tjera përveç atij Paysera;

5.3. për të kontrolluar gjendjen në llogarinë Paysera dhe për të parë pagesat më të fundit hyrëse dhe dalëse.

5.4. për të paguar nga llogaria e Paysera në Pikat e shitjes që pranojnë pagesa përmes Aplikacionit Celular Paysera;

5.5. për të lidhur një kartë pagese me Aplikacionin Celular Paysera dhe për të ekzekutuar shlyerjet nga karta e pagesës në Pikat e Shitjes përmes Aplikacionit Celular Paysera;

5.6. rimbushni llogarinë Paysera.

5.7. për të tërhequr cash nga Llogaria Paysera.

6. Funksione të reja mund të shtohen në Aplikacionin Celular Paysera në versionet e reja të Aplikacionit Celular Paysera. Në rast të shfaqjes së funksioneve të reja, oferta për instalimin e funksioneve të reja do të dërgohet në pajisjen celulare të Klientit dhe pëlqimi i Klientit për të instaluar dhe përdorur funksionet e reja do të shprehet duke instaluar përditësimet e propozuara.

7. Disa nga funksionet e Aplikacionit Celular Paysera mund të variojnë sipas sistemit operativ në përdorim.

Hapja e Llogarisë Paysera nëpërmjet Aplikacionit Celular Paysera

8. Klienti regjistrohet në sistemin Paysera dhe krijon një llogari, duke siguruar emailin e tij/saj dhe/ose numrin e telefonit. Në varësi të informacionit të dhënë në kohën e regjistrimit në Sistem, Klientit mund t'i kërkohet të përfundojë një procedurën e identifikimit të Klientit dhe të sigurojë informacione, siç specifikohet në Marrëveshjen e Shërbimit të Pagesave të Përgjithshme në mënyrë që Klienti të mund të përdorë llogarinë Paysera dhe shërbime të tjera të ofruara nga Paysera.

9. Klienti është në gjendje të hyjë në Aplikacionin Celular Paysera dhe të kryejë veprime përmes Aplikacionit Celular Paysera në:

9.1. duke u lidhur me llogarinë Paysera me numrin e telefonit të tij/saj specifik;

9.2. duke krijuar një PIN kodi të pa zhbllokueshëm për Aplikacionin Celular Paysera.

10. Kodi PIN i Aplikacionit Celular Paysera i krijuar nga Klienti është një fjalëkalim i përhershëm, i përdorur nga Klienti për të aktivizuar Aplikacionin Celular Paysera të tij, hapur dhe dhe administruar llogarinë e tij. Nëse Klienti nuk hy në llogarinë e tij për më shumë se 35 (tridhjetë e pesë) ditë, Klienti duhet të hy përsëri me Fjalëkalimin e Llogarisë Paysera dhe të caktojë një kod të ri të Aplikacionit Celular Paysera. Klientit mund t'i kërkohet nga Sistemi për të vendosur një kod të konfirmues telefonik, të dërguar nga Paysera në numrin e telefonit celular të Klientit të lidhur me Llogarinë. Paysera thekson se pas përdorimit të Aplikacionit Paysera dhe thjesht duke e çaktivizuar (dmth. pa dalë jashtë nga Llogaria), Aplikacioni Celular Paysera mund të jetë i disponueshëm për një periudhë kohore nga e njëjta pajisje celulare pa futur kodin PIN të Aplikacionit Celular Paysera.

Ekzekutimi i Transfertave të Pagesave

11. Transfertat e pagesave mund të ekzekutohen vetëm nga klientët e identifikuar plotësisht.

12. Për të ekzekutuar një transfertë pagese, Klienti duhet të paraqesë identifikuesin unik të Përfituesit dhe shumën e transfertës në monedhën që Klienti mban fondet në Llogarinë Paysera e tij/saj.

13. Para ekzekutimit të një transferte pagesash, Klienti duhet të sigurohet që identifikuesi Unik i paraqitur është i rëndësishëm, i vlefshëm dhe i përdorur nga Përfituesi. Paysera nuk do të jetë përgjegjëse për transferimin e fondeve tek Përfituesi i gabuar për shkak të identifikuesit të pasaktë të paraqitur nga Klienti.

14.Pagesa shtohet menjëherë në llogarinë Paysera të Përfituesit, nëse identifikuesi i treguar në urdhërpagesë lidhet me llogarinë Paysera të Përfituesit.

15. Në rast se Klienti përdor një numër telefoni ose një adresë e-maili si identifikues unik dhe rezulton se llogaria e Përfituesit nuk lidhet me identifikuesin e treguar nga paguesi, pagesa do të kreditohet pasi Përfituesi të lidhë llogarinë e tij/ saj me identifikuesin e treguar nga paguesi (nëse ka mundësi të tillë). Nëse Përfituesi nuk lidh llogarinë e tij/saj me identifikuesin e treguar brenda 30 (tridhjetë) ditëve, pagesa automatikisht anullohet dhe fondet kthehen në Llogarinë Paysera të Paguesit.

16. Tipet e Transfertave të Pagesave përmes Aplikacionit Celular Paysera:

16.1. një transfertë pagese tek përdoruesi i Sistemit. Një transfertë e tillë mund të mbrohet me fjalëkalim: Klienti, gjatë krijimit të urdhërpagesës, përcakton Fjalëkalimin e Përfituesit të Transfertës. Transferta e pagesave realizohet vetëm në kohën, kur paguesi mbledh faturën e Fjalëkalimi i Përfituesit të Transfertës përcaktuar nga paguesi i Klientit dhe i jepet Përfituesit. Nëse Përfituesi nuk arrin të marrë fjalëkalimin e vendosur nga paguesi, fondet do të rimbursohen automatikisht në llogarinë Paysera të Paguesit pas 30 ditësh. Në momentin e autorizimit të një transferte të tillë të pagese, Fjalëkalimi i Përfituesit të Transfertës i vendosur nga Përfituesi konsiderohet i autorizuar dhe nuk mund të anulohet, pasi Përfituesi të ketë hyrë në Fjalëkalimi i Përfituesit të Transfertës. Klienti është i vetmi përgjegjës për kryerjen e saktë dhe të sigurt të transfertës te Përfituesi dhe duke u siguruar që Fjalëkalimi t'i bëhet i njohur vetëm për Përfituesin;

16.2. Transferimi i pagesave në sistemin jo-përdorues.

17. Shuma e transfertës së pagesave nuk kufizohet nga asnjë sasi minimale. Për transfertat e pagesave aplikohen limite të vendosura për llogarinë Paysera të Klientit.

18. Në rast se paratë dërgohen gabimisht, Pranuesit i kërkohet që t'i kthejë paratë dërguesit sa më shpejt të jetë e mundur.

19. Kur përdorni Aplikacionin Celular Paysera, Klienti mund të zgjedhë si Përfitues çdo kontakt nga lista e kontakteve në pajisjen e tij/saj të celulare. Kur përdor këtë funksionalitet, Klienti pajtohet që Paysera mund të arrijë, menaxhojë dhe ruajë në serverat e saj vlerat e gjeneruara nga numrat e telefonit dhe adresat e emailit të kontakteve në pajisjen celulare të Klientit në mënyrë të jashtëzakonshme për qëllime të kësaj Marrëveshje dhe përdorimit të Aplikacionit Celular Paysera. Klienti gjithashtu pajtohet që ai/ajo të shfaqet në pajisjet celulare të përdoruesve të tjerë të Aplikacionit Celular Paysera, që kanë të dhënat e kontaktit të Klientit.

Zgjidhja për mallra dhe/ose shërbime në Pikat e shitjes

20. Aplikacioni Celular Paysera ofron mundësinë për të paguar mallra dhe/ose shërbime në Pikat e shitjes, ku pranohen pagesa përmes Aplikacionit Celular Paysera:

20.1. skanimi i identifikuesit të Tregtarit: Klienti skanon identifikuesin e Tregtarit të paraqitur në vendin tregtues të Tregtarit me pajisjen e tij celular dhe konfirmon pagesën për mallra ose shërbime të specifikuara;

20.2. porositja e mallrave ose shërbimeve nga distanca përmes Aplikacionit Celular Paysera: Në Aplikacionin Celular Paysera Klienti mund të gjejë një listë të vendeve tregtuese që pranojnë pagesa përmes Aplikacionit Celular Paysera dhe të porosisni mallra ose shërbime, duke konfirmuar pagesën nga distanca.

21. Për shlyerjen në Pikat e shitjes zbatohen limitet e zakonshme të transfertës të Llogarisë së Klientit Paysera. Klientët të cilët nuk kanë përfunduar proçedurën e plotë të identifikimit mund të kryejnë pagesat në Pikat e shitjes vetëm duke përdorur kartën e pagesës të lidhur me Aplikacionin Celular Paysera.

22. Pasi Klienti konfirmon transfertën e pagesës, kjo e fundit nuk mund të anulohet dhe rimbursimi nuk mund të kryhet.

Llogaria Paysera rimbushja ose tërheqja e fondeve

23. Vetëm Klientët e identifikuar plotësisht mund të plotësojnë Llogarinë Paysera nëpërmjet Aplikacionit Celular Paysera.

24. Për të rimbushur Llogarinë Paysera, Klienti duhet të zgjedhë "Rimbush" dhe të paraqesë një Llogari të kodit BAR ose QR rimbushës, që i është dërguar atij, në vendin e rimbushjes së Llogarisë, ku do të skanohet Kodi i Rimbushjes së Llogarisë dhe shuma e parave të paraqitura nga Klienti do t'i shtohen Llogarisë Paysera.

25. Për të tërhequr fonde nga Llogaria Paysera, Klienti duhet të zgjedhë "Paguaj" për të marrë kodin BAR ose QR për tërheqje cash dhe t'ia dorëzojë Arkëtarit në vendin ku do të skanohet kodi i tërheqjes së parave dhe shuma e treguar nga Klienti do të lëshohet nga Llogaria e tij Paysera.

26. Vendet që ofrojnë mundësinë për të rimbushur Llogarinë Paysera ose për të tërhequr fonde nga Llogaria, shfaqen në Hartën ose listën e vendeve Paying Out/ in ose në listë.

27. Mbledhja ose tërheqja e fondeve mund të kërkojë veprime plotësuese nga Klienti.

Siguria

28. Pasi që Aplikacioni Celular Paysera është një mjet pagese, Klienti duhet të kujdeset për sigurinë e pajisjes së tij/saj të lëvizshme, të mos e lërë në përdorim Aplikacioni Celular Paysera dhe të mos transmetojë, ose të lërë Fjalëkalimet në vende të aksesueshme nga persona të tjerë. Në rast se Klienti dyshon se Aplikacioni Celular Paysera që zhbllokon kodin PIN, ose fjalëkalime të tjera u bë i njohur për persona të tjerë, Klienti do të ndryshojë menjëherë Aplikacionin Celular Paysera të tij/saj duke zhbllokuar kodin PIN dhe/ose Fjalëkalimin e Llogarisë menjëherë. Nëse Klienti nuk mundet, ai/ajo do të informojë në lidhje me atë Paysera siç përcaktohet në Marrëveshjen e Shërbimit të Pagesave të Përgjithshme në mënyrë që të bllokojë mundësinë për të administruar Llogarinë Paysera përmes Aplikacionit Celular Paysera, derisa të gjenerohen Fjalëkalimet e reja.

29. Nëse Klienti dështon të kryej këtë, ai/ajo mban përgjegjësi për të gjitha transaksionet e paautorizuara në Llogarinë Paysera, të ekzekutuara sepse Fjalëkalimet u bënë të njohura dhe/ose Llogaria u bë e disponueshme për personat e tretë.

30. Sipas Aneksit aktual, Fjalëkalimet konsiderohen të dhëna hyrje, një kod PIN i zhbllokimit të Aplikacionit Celular Paysera, Fjalëkalimi i Përfituar i Transfertës, kodet QR, ose BAR për rimbushje, ose tërheqje fondesh në Llogari.

31. Pasi që numri i telefonit celular dhe/ose emaili të lidhen me Llogarinë, numri i telefonit celular dhe/ose emaili i Klientit përdoret si një mjet pagese ose si mjet i identifikimit të Klientit, kështu që këto instrumente dhe hyrjet duhet të mbrohen nga Klienti. Klienti është plotësisht përgjegjës për sigurinë e pajisjes celulare, si dhe numrin e telefonit (kartën SIM), hyrjet në kutinë postare dhe të gjitha Fjalëkalimet.

32. Klienti do të përdorë vetëm softuer origjinal dhe instrumentet e tij standarde të ofruara me pajisjen. Në rast se ndonjë softuer tjetër është instaluar në pajisjen ose standardet e integruara të të drejtave të tij dhe në funksionalitet e mbrojtjes ose dosjet e sistemit ndryshohen, rritet rreziku për sigurinë e të dhënave të ruajtura nga aplikacionet e veçanta të instaluara, përfshirë Aplikacionin Celular Paysera. Paysera nuk do të jetë përgjegjëse për humbjet e shkaktuara për shkak të shkeljeve të sigurisë së sistemit operativ.

Përgjegjësia

33. Paysera nuk është përgjegjëse për ndonjë humbje të shkaktuar nga Klienti, nëse Klienti për ndonjë arsye nuk është në gjendje të hyjë në Aplikacionin Celular Paysera; nëse një pajisje, program ose sistem operacional i përdorur së bashku me Aplikacionin Celular Paysera pushon së punuari; nëse Aplikacioni Celular Paysera nuk punon sipas mënyrës të supozuar nga Klienti; në rast se janë zbuluar gabime; nëse shërbimet nuk mund të ofrohen në kohë për shkak të ndikimit nga persona të tretë (p.sh. software, sistem operacional, operatorë, etj).

34. Klienti merr përsipër përgjegjësi të plotë të numrit të ofruar i telefonit celular Paysera dhe/ose adresës së email të cilën Klienti e lidh me llogarinë e tij/saj Paysera që i përket Klientit.

35. Paysera nuk është përgjegjëse për humbjet direkte ose indirekte që mund të shkaktohen nga Klienti duke përdorur këtë shërbim. Paysera gjithashtu nuk është përgjegjëse për humbjet e shkaktuara nga Klienti si rezultat i keqfunksionimeve të rrjeteve të telekomunikacionit.

Politika e Privatësisë

36. Klienti, duke përdorur Aplikacionin Celular Paysera, i ofron Paysera të dhënat personale si në vijim: numrin e telefonit, adresën e emailit, numrin e kartës së pagesës, datën e skadimit, kodin CVV, emrin, mbiemrin (në rast se ka një kartë pagese të lidhur). Nëse Klienti është identifikuar, Paysera gjithashtu trajton të dhënat e tij/saj të tjera të ruajtura në Sistemin Paysera.

37. Të dhënat e Klientit administrohen për qëllime të ofrimit të Shërbimeve Paysera dhe parandalimit të pastrimit të parave.

38. Të dhënat ruhen për 8 vjet pas përfundimit të marrëdhënies së biznesit me Klientin. Periudha e mbajtjes mund të zgjatet për një periudhë jo më shumë se 2 vjet, me kusht që të ketë një kërkesë të arsyeshme nga një autoritet kompetent. Periudha e tillë e mbajtjes së të dhënave kërkohet nga Ligji për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit të Republikës së Shqipërisë.

39. Të gjitha të dhënat e administruara nga Paysera sigurohen nga personi vullnetarisht, me drejtësi dhe plotësi të informacionit.

40. Të gjitha informacionet e mësipërme, që përbëjnë të dhënat personale, nuk do t'i transferohen tek asnjë palë e tretë pa pëlqimin e personit. Paysera mund të zbulojë të dhënat personale ose informacionin e siguruar nga një person kur kërkohet nga ligji në zbatim ose nga autoritetet kompetente. Paysera gjithashtu mund të zbulojë të dhënat ose informacionin personal vetëm kur kjo nuk është e ndaluar me ligj dhe vetëm kur justifikohet objektivisht në një rast të veçantë. Në mënyrë tipike, të dhënat zbulohen sipas rasteve të mëposhtme:

40.1. me pëlqimin e personit për të zbuluar informacionin;

40.2. për agjencitë e zbatimit të ligjit në përputhje me proçedurën e parashikuar nga aktet ligjore të Republikës së Lituanisë;

40.3. nëse është e nevojshme për të parandaluar ose hetuar veprat penale kriminale;

40.4. në raste të tjera të përcaktuara me ligj.

41. Aplikacioni Paysera gjithashtu ka instrumente analitike të instaluara të dizanjuara për të siguruar funksionimin e duhur teknik të Aplikacionit Paysera (si p.sh Crashlytics, Firebase Crash Reporting). Mjete të tilla analizojnë shkaqet e dështimit të aplikacionit dhe i përcjellin ato te Paysera, në mënyrë që të mund t'i kuptojmë më mirë nevojat e Klientit dhe shkaqet e mosfunksionimeve ose dështimeve. Për këtë qëllim, në rast të dështimit të operacionit teknik të Aplikacionit Paysera, të dhënat për dështimin mund të transmetohen tek personat e tretë - menaxherët e instrumentave të analizave operacionale teknike të tilla, të cilët përpunojnë të dhënat personale në përputhje me politikat e privatësisë në dispozicion të publikut.

42. Klienti ka të drejtë të kërkojë qasje në të dhënat personale të mbledhura dhe të ruajtura nga Paysera dhe të mësojë se si përpunohen ato, gjithashtu të kërkojë që t'i përcillen të dhënat. Një herë në një vit kalendarik, të dhënat mund të sigurohen pa pagesë, por në raste të tjera, sigurimi i të dhënave mund të kërkojë pagesë pa tejkaluar koston e sigurimit të të dhënave.

43. Klienti ka të drejtë të kërkojë nga Paysera që të korigjojë çdo pasaktësi në të dhënat e tyre personale pa pagesë. Klienti gjithashtu ka të drejtë të kundërshtojë përpunimin e të dhënave të tyre personale dhe shpalosjen ndaj palëve të treta, përveç nëse është e nevojshme për ofrimin e shërbimeve.

44. Klienti mund të dërgojë një kërkesë lidhur me aksesin në të dhënat e tij/saj personale të përpunuara nga Paysera, korigjimet dhe kundërshtimet me e-mail në: [email protected].

Dispozitat Përfundimtare

45. Këto Rregulla miratohen nga Klienti që shkarkon Aplikacionin Celular Paysera dhe kryen regjistrimin në të. Të gjitha Kushtet dhe Termat e zbatueshme të Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimit të Pagesave dhe dispozitat e këtyre Rregullave zbatohen tek Klienti.

46. Çështjet që nuk përcaktohen nga këto Rregulla administrohen me Marrëveshjen e Përgjithshme të Shërbimit të Pagesave .