Pdf
Kthehuni tek përmbajtja

Marrëveshja e përditësuar hyn në fuqi: 15 Maj, 2023

Marrëveshja e Përgjithshme e Shërbimeve të Pagesave për Klientë Individual

1. Dispozitat e përgjithshme

 

1.1. Marrëveshja aktuale është lidhur midis Paysera dhe Klientit.

1.2. Objekti i Marrëveshjes: kjo marrëveshje përcakton termat dhe kushtet kryesore midis klientit dhe Paysera, kur klienti regjistrohet në sistem, hap një llogari në Paysera dhe përdor shërbime të tjera të ofruara nga Paysera. Kushtet e shërbimeve të veçanta të ofruara nga Paysera përcaktohen në anekset e marrëveshjes, në marrëveshjet dhe rregullat e tjera që janë pjesë përbërëse e kësaj marrëveshje. Këto kushte aplikohen ndaj klientit, pasi klienti njihet me termat e marrëveshjes dhe nis të përdorë shërbimet përkatëse. Në vijim të kësaj marrëveshje, marrëdhënia midis Paysera dhe klientit, në lidhje me ofrimin e shërbimeve, rregullohet gjithashtu edhe nga aktet ligjore të zbatueshme ndaj klientit, marrëveshjet e lidhura me klientin, marrëveshje të tjera, rregulla dhe parime të arsyeshmërisë, drejtësisë dhe paanësisë.

1.3. Kjo marrëveshje është një dokument me rëndësi domethënëse, i cili do të shqyrtohet me kujdes nga klienti përpara se klienti të vendosë të regjistrohet në sistem, të hapë një llogari në Paysera dhe të përdorë shërbime të tjera të ofruara nga Paysera. Ju lutemi lexoni me kujdes termat e kësaj marrëveshjeje përpara se të pajtoheni me to. Kjo marrëveshje sëbashku me anekset e saj përcaktojnë rreziqet specifike që mund të shfaqen gjatë përdorimit të sistemit dhe siguron udhëzime për përdorim të sigurtë të sistemit.

1.4. Anekset e marrëveshjes janë marrëveshje, sipas të cilave klienti dhe Paysera bien dakord për përdorimin e shërbimeve përkatëse të specifikuara në shtesa. Kushtet e vendosura në shtojca janë dispozita të veçanta që mbizotërojnë mbi dispozitat e tjera të marrëveshjes. Kur klienti fillon të përdorë shërbime që nuk janë përdorur më parë, do të zbatohen suplementet shtesë përkatëse të marrëveshjes. Në rast se ka nevojë për verifikim shtesë të llogarisë ose kërkohen dokumente shtesë të klientit për ofrimin e shërbimeve të reja të zgjedhura, shërbimet do të aktivizohen vetëm pasi klienti të kryejë të gjitha veprimet e specifikuara nga Paysera.

1.5. Dispozitat e kësaj marrëveshjeje që zbatohen vetëm për përdoruesit, nuk do të zbatohen për klientët që nuk janë përdorues dhe janë duke vepruar në bazë të kësaj marrëveshjeje dhe/ose anekseve të saj për qëllim të aktivitetit komercial, ose aktivitetit profesional.

1.6. Koncepte bazë të Marrëveshjes:

Të Dhëna Personale – çdo informacion lidhur me personin fizik, identiteti i të cilit është i njohur, ose mund të përcaktohet direkt, ose indirekt duke përdorur një kod personal (numër personal ID) dhe përmes një, ose më shumë veçorive fizike, fiziologjike, psikologjike, ekonomike, kulturore, ose karakteristika sociale specifike të individit.

Ditë Pune – një ditë gjatë së cilës Paysera ofron shërbime të caktuara të saj. Paysera mund të caktojë ditë të ndryshme pune për shërbime të ndryshme duke i specifikuar ato bashkë me Çmimet.

Para Elektronike – paratë e Klientit të ngarkuara, ose të transferuara dhe të mbajtura në një Llogari Paysera të caktuara për Transaksionet e Pagesave përmes Sistemit.

Paysera – Kompanitë e grupit Paysera në varësi të rezidencës së Klientit dhe të personave të tjerë ligjorë që mund të punësohen për qëllimin e sigurimit të shërbimit; të gjitha shërbimet e Pagesave do të sigurohen vetëm nga kompani të licensuara. Një profil fillestar i hapur nga kompania Paysera Ltd, i është kryer identifikimi i duhur i Klientit dhe një llogari me numër IBAN është ofruar nga një kompani e cila i përket grupit të kompanive Paysera dhe është e licensuar për një aktivitet të tillë. Detajet ligjore të këtyre kompanive janë përcaktuar në fund të Marrëveshjes.

Përfituesi – një person fizik, ose juridik, një organizatë tjetër, ose dega e saj, e specifikuar në Urdhërpagesë si përfitues i fondeve të transaksionit të Pagesës.

Pasqyra e Llogarisë – një dokument i përgatitur dhe i siguruar nga Paysera, i cili përfshin informacione rreth Transaksioneve të Pagesave të ekzekutuara gjatë një periudhe kohe të caktuar.

Çmime – çmimet për shërbimet e Paysera dhe transaksionet e konfirmuara nga Paysera sipas rregullave të përcaktuara.

Klient – një person fizik që është regjistruar në Sistem dhe ka krijuar një Profil.

Identifikim Klienti – verifikimi i identitetit të Klientit sipas procedurës së vendosur në Sistem.

Tarifë Komisioni – një tarifë e ngarkuar nga Paysera për një Transaksion Pagese dhe/ose shërbime të lidhura me to.

Transfertë Pagese – një transfertë pagese, ku fondet transferohen në llogarinë e Përfituesit me iniciativën e Paguesit.

Urdhërpagesë – një urdhër (transfertë pagese) nga Paguesi, ose Përfituesi te Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave për të ekzekutuar një Transaksion Pagese.

Transaksion Pagese – një transfertë parash, ose një veprim cash-in/out i iniciuar nga Paguesi, ose Përfituesi.

Shërbim Pagesës – shërbimet gjatë ofrimit të të cilave krijohen kushte për të depozituar dhe tërhequr para nga llogaria e pagesës, si edhe të gjitha transaksionet që lidhen me administrimin e llogarisë së pagesës; transaksione pagese përfshirë transfertat e parave të mbajtura në llogarinë e pagesës të hapur në institucionin e ofruesit të shërbimit të pagesës të Përdoruesit të shërbimit të pagesës, ose në një institucion tjetër pagese; transaksionet e pagesës, kur paratë i janë dhënë Përdoruesit të shërbimeve të pagesave përmes një linje krediti: transaksionet e pagesës duke përdorur një kartë pagese, ose një instrument të ngjashëm dhe/ose transferta pagesash, përfshirë transferta periodike; lëshimin dhe/ose pranimin e instrumenteve të pagesës; remitanca; shërbime për inicimin e pagesës; shërbime informuese për llogarinë.

Instrument Pagese – çdo instrument pagese që Sistemi lejon të lidhet me Llogarinë Paysera dhe përdoret për të kryer Transferta Pagesash.

Paguesi – një person fizik, ose juridik, ose një organizatë tjetër, ose dega e saj e cila ka një llogari pagese dhe lejon ekzekutimin e një urdhërpagese nga kjo llogari, ose në mungesë të një llogarie pagese paraqet një Urdhërpagesë.

Llogaria Paysera ose Llogaria – një llogari e hapur në Sistem në emër të Klientit dhe e përdorur për të kryer pagesa dhe Transaksione Pagesash të tjera. Një llogari hapet vetëm pas identifikimit të Klientit.

Shërbim – shërbim i lëshimit dhe konvertimit së parave elektronike dhe shërbimeve të tjera të ofruara nga Paysera; një shërbim pagese të ofruar nga Paysera, gjithashtu çdo shërbim tjetër i ofruar nga Paysera.

Aplikacioni Paysera – një aplikacion celular për administrimin e llogarisë Paysera i instaluar dhe përdorur në pajisjet e lëvizshme.

Profili – rezultat i regjistrimit në sistemin kompjuterik gjatë të cilit ruhen të dhënat personale të Klientit të regjistruar, krijohet një emër hyrje dhe përcaktohen të drejtat e Klientit në sistem.

Gjuha e Pranuar – secila prej gjuhëve të disponueshme në Sistem.

Aneks – një marrëveshje midis Paysera dhe Klientit për sigurimin dhe përdorimin e shërbimeve të ndara të ofruara nga Paysera. Një aneks mund të identifikohet si një marrëveshje, rregull, deklaratë, plan, ose në çdo mënyrë tjetër. Aneksi është pjesë përbërëse e kësaj Marrëveshjeje.

Identifikim Klienti i Sigurt – proçedura e verifikimit të identitetit të një personi fizik, ose juridik bazuar në përdorimin e dy, ose më shumë elementeve të kategorizuar si njohuri (p.sh. fjalëkalimi statik, kodi, numri i identifikimit personal), zotërim (p.sh. shenjë, karta smart, telefoni celular) dhe ekzistenca (p.sh. karakteristikat biometrike, siç është gjurmët e gishtërinjve). Kjo proçedurë zbatohet, kur Klienti regjistrohet në llogarinë e tij online, ose përmes instrumenteve të tjera të aksesit në distancë nis një transaksion pagese elektronik dhe përmes instrumenteve të aksesit në distancë kryen veprime të tjera që mund të lidhen me rrezikun e veprimeve të dyshimta gjatë kryerjes së një pagese, ose çfarëdo lloj tjetër keqpërdorimi.

Sistem – një zgjidhje e inxhinierisë softuerike në faqet web të Paysera e zhvilluar dhe e implementuar për të siguruar shërbimet e Paysera.

Marrëveshja – një marrëveshje midis Klientit dhe Paysera, e cila përfshin Marrëveshjen e Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave për klientët individual çdo kusht dhe dokumente të tjera (Anekse, marrëveshje, rregulla, deklarata, etj.), duke përfshirë, pa kufizuar informacionin në faqet web, referuar në këtë Marrëveshje të Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave për klientët individual.

Pëlqim – pëlqimi i Paguesit për të kryer një Transaksion Pagese të nënshtruar sipas proçedurës së përcaktuar në Nenin 8 të Marrëveshjes.

Fjalëkalim (Fjalëkalime) – çdo kod i klientit i krijuar në Sistem, kodi i klientit i krijuar ne Sistem i përdorur gjatë proçedurës së Verifikimit të fortë të klientit ose kodi i sigurisë me një përdorim i dhënë klientit nga Paysera për qasje në Profilin dhe/ose Llogarinë Paysera, ose për të iniciuar konfirimin dhe/ose menaxhimin e shërbimeve individuale të ofruara nga Paysera, për fillimin e Transaksioneve të pagesave, autorizimin, ekzekutimin, aprovimin ose marrjen e pagesës.

Pala – Paysera, ose Klient.

Identifikuesi Unik – një kombinim i shkronjave, numrave, ose simboleve që Paysera si ofrues i shërbimeve të pagesave i ofron Përdoruesit të shërbimeve të pagesave dhe i cili përdoret për të identifikuar Përdoruesin e shërbimeve të pagesave duke marrë pjesë në Transaksionin e Pagesës dhe/ose llogarinë e Përdoruesit të përdorur në Transaksionin e Pagesave.

Përdorues – një Klient i cili vepron në bazë të Marrëveshjes për qëllime që nuk lidhen me aktivitetin e biznesit, tregtar, ose profesional të këtij personi.

2. Regjistrimi në Sistem dhe krijimi i një Profili

 

2.1. Për të filluar përdorimin e shërbimeve Paysera, klienti duhet të regjistrohet në sistem. Paysera ka të drejtë të refuzojë regjistrimin e klientit të ri pa treguar arsyet, megjithatë, Paysera siguron se refuzimi për t'u regjistruar do të bazohet gjithmonë në arsye të rëndësishme të cilat Paysera nuk duhet ose nuk ka të drejtë t'i zbulojë.

2.2. Kur regjistroheni në sistem, krijohet një profil për klientin. Profili është personal dhe vetëm pronari i tij, pra klienti, ka të drejtë ta përdorë atë. Pasi klienti të jetë regjistruar në sistem dhe të krijohet një profil, një llogari Paysera hapet automatikisht për klientin. Llogaria Paysera funksionon sipas procedurës së përcaktuar në nenet 4 dhe 5 të kësaj marrëveshjeje.

2.3. Klienti duhet të ketë vetëm një profil

2.4. Marrëveshja do të hyjë në fuqi dhe do të bëhet e vlefshme për një kohë të pacaktuar pasi klienti të jetë regjistruar në sistem, të njihet me kushtet e kësaj marrëveshjeje dhe të shprehë pëlqimin e tij për t'iu përmbajtur kushteve.

2.5. Regjistrimi i klientit në sistem nënkupton konfirmimin e klientit se ai është njohur dhe është dakord me kushtet e marrëveshjes dhe merr përsipër t'i zbatojë ato. Paysera ofron shërbime për personat që kanë mbushur moshën të paktën 7 (shtatë), personat që nuk kanë mbushur moshën 7 (shtatë) u ndalohet të përdorin shërbimet e Paysera. Nëse klienti nuk ka mbushur moshën 18 (tetëmbëdhjetë), ai duhet të paraqesë pëlqimin me shkrim të përfaqësuesve të tij ligjorë (prindërve/kujdestarëve). Paysera ka të drejtë të kërkojë në çdo kohë pëlqimin me shkrim (përfshirë të noterizuar) të përfaqësuesve ligjorë të klientit (prindërve/kujdestarëve ose kujdestarëve). Nëse klienti nuk jep pëlqimin me shkrim brenda afatit të caktuar nga Paysera, Paysera ka të drejtë të pezullojë menjëherë ofrimin e të gjitha ose një pjesë të shërbimeve.

2.6. Klienti konfirmon se ka dhënë të dhënat e sakta gjatë regjistrimit në sistem dhe, nëse ka nevojë për ndryshim ose shtim të të dhënave, klienti do të dorëzojë vetëm të dhënat e sakta. Klienti do të përballojë çdo humbje që mund të ndodhë për shkak të paraqitjes së të dhënave të pavlefshme.

2.7. Në mënyrë që Paysera të fillojë ose të vazhdojë ofrimin e shërbimeve, klienti do të konfirmojë profilin, ofrimin e një shërbimi të ri ose një pjesë të një shërbimi dhe do të kryejë procedurën e identifikimit të klientit sipas rrethanave dhe procedurave të përcaktuara në marrëveshje ose në sistemi. Procedura e identifikimit të klientit, konfirmimi i profilit dhe ofrimi i shërbimeve të reja kryhet për të siguruar mbrojtjen e interesave të klientit dhe Paysera-s.

2.8. Paysera ka të drejtë të kërkojë të dhëna dhe/ose dokumente që do ta ndihmonin Paysera-n të identifikojë klientin dhe/ose të marrë informacione të rëndësishme të nevojshme për ofrimin e duhur të shërbimeve Paysera për klientin. Të dhënat dhe/ose dokumentet specifike që do të dorëzohen do të tregohen në mesazhin drejtuar klientit për domosdoshmërinë e kryerjes së procedurave të identifikimit ose verifikimit.

2.9. Kur kryen identifikimin e klientit, Paysera ka të drejtë të kërkojë që klienti të dorëzojë origjinalet dhe/ose kopjet e tyre të dokumenteve të kërkuara nga Paysera dhe/ose kopje të dokumenteve të vërtetuara nga një noter ose një person tjetër i autorizuar nga shteti.

2.10. Kushtet, vendndodhjet, procedurat dhe çmimet e procedurës së identifikimit të klientit janë të specifikuarakëtu.

2.11. Në raste të veçanta, kur kryen detyra të përcaktuara nga legjislacioni ose nëse kërkohet për shkak të llojit të dokumentit (p.sh. duhet të sigurohet origjinali i dokumentit), Paysera ka të drejtë të kërkojë nga klienti të kryejë identifikimin e klientit procedurë me një metodë specifike të treguar nga Paysera (p.sh. në degën e Shërbimit të Klientit).

2.12. Palët bien dakord që klienti mund të konfirmojë (nënshkruajë) dokumentet (p.sh. marrëveshjet, pëlqimet, etj.) me mjete elektronike (duke përfshirë, por pa u kufizuar në, nënshkrimin me një stilolaps në ekran).

2.13. Paysera ka të drejtë të kërkojë informacione shtesë dhe/ose dokumente në lidhje me klientin ose transaksionet e kryera prej tyre, dhe ka të drejtë të pezullojë një transaksion të klientit derisa klienti të japë informacion shtesë dhe/ose dokumente në lidhje me transaksionin e pezulluar. Paysera gjithashtu ka të drejtë të kërkojë nga klienti të plotësojë dhe përditësojë periodikisht pyetësorin e klientit. Nëse klienti nuk ofron informacione dhe/ose dokumente shtesë brenda një periudhe të arsyeshme kohore të caktuar nga Paysera, Paysera ka të drejtë të pezullojë ofrimin e të gjitha ose një pjesë të shërbimeve për klientin. Paysera ka të drejtë të kërkojë kopje të dokumenteve të vërtetuara nga një noter dhe/ose të përkthyera në të paktën një nga gjuhët e pranueshme. Të gjitha dokumentet dhe informacionet përgatiten dhe sigurohen me shpenzimet e klientit.

2.14. Klienti do të marrë një njoftim për konfirmimin e profilit, ofrimin e një shërbimi të ri ose ofrimin e rinovuar të shërbimeve të pezulluara nëpërmjet adresës së emailit që është treguar gjatë regjistrimit në Sistem, ose përmes mesazhit SMS, nëse klienti ka specifikuar vetëm një numër telefoni celular.

2.15. Nëse klienti ka dhënë të dhëna të pasakta, ai duhet t'i korrigjojë ato, dhe nëse klienti ka krijuar disa llogari për shkak të të dhënave të pasakta, klienti duhet të njoftojë Paysera-n për këtë, në mënyrë që llogaritë e krijuara të bashkohen në një llogari. Klienti që nuk përmbush kërkesat e kësaj klauzole mund të bllokohet, të kryejë transaksione të njohura si të pavlefshme dhe të dhënat, nëse është e nevojshme, t'u transferohen autoriteteve të zbatimit të ligjit.

3. Çmimet e Shërbimve Paysera dhe të Proçedurës së Pagesave

 

3.1. Çmimet dhe termat për ofrimin e Shërbimeve Paysera deklarohen në Nenin përkatës të kësaj Marrëveshje, në Faqja e çmimeve, ose në Aneksin e kushtuar ndaj një Shërbimi specifik.

3.2. Nëse Paysera ul çmimet e përgjithshme për sigurimin e Shërbimeve që janë shfaqur në Sistem, çmimet e reja do të aplikohen menjëherë me publikimin e tyre, pa marrë parasysh, nëse është informuar Klienti, por vetëm nëse Çmimet nuk kanë ndryshuar sipas mënyrës së përcaktuar në Nenin 11.

3.3. Tarifat e Komisioneve Paysera janë zbritur:

3.3.1. në kohën e Transaksionit të Pagesës;

3.3.2. nëse Tarifat e Komisionit nuk janë zbritur gjatë ekzekutimit të një Transaksioni Pagese, Paysera ka të drejtë t'i zbresë ato më vonë, por jo më vonë se brenda 2 (dy) viteve pas ekzekutimit të Transaksionit. Klienti informohet për Tarifat e Komisionit të zbritura sipas proçedurës së parashikuar në këtë artikull përmes raportit të tarifave të komisionit për periudhën e kohës, kur Tarifa e Komisionit është zbritur;

3.3.3. Tarifa e Komisionit për transaksionin i shprehet Klientit para Transaksionit të Pagesës (përveç nëse përcaktohet ndryshe në rregullat e Instrumentit ose Shërbimit të Pagesës).

3.4. Klienti konfirmon se ka studiuar me kujdes Çmimet dhe Termat e Transfertave dhe të Shërbimeve Paysera të tjera të aplikuara dhe të rëndësishme për Klientin.

3.5. Paysera ka të drejtë të zbresë Tarifën e Komisionit nga Llogaria, ku është kryer Transaksioni, ose nga Llogaritë e tjera të hapura në Paysera.

3.6. Tarifa e Komisionit do të paguhet në valutën e shprehur tek Marrëveshja, te Aneksi i Marrëveshjes, ose në faqet web të referuara në këtë Marrëveshje, ose në Aneksin e saj.

3.7. Klienti merr përsipër të sigurojë një sasi të mjaftueshme parash në llogarinë e tyre për të paguar, ose zbritur Tarifat e Komisionit. Nëse shuma e fondeve në valutën e përcaktuar është e pamjaftueshme për të mbuluar Tarifën e Komisionit, Paysera ka të drejtë, por jo detyrim, të zbresë Tarifën e Komisionit nga fondet e mbajtura në Llogari në një valutë tjetër, duke këmbyer valutën në atë të duhurën në përputhje me kursin e këmbimit të aplikuar nga Paysera te Klienti. Kursi standard i këmbimit valutor Paysera është publikuar këtu. Nëse ka para në disa valuta të ndryshme në Llogari, Paysera mund t'i këmbejë ato në valutën e pagueshme sipas rendit alfabetik të shkurtimeve ndërkombëtare të valutave.

3.8. Klienti, që ka dështuar të paguaj Paysera për Shërbimet e ofruara, me kërkesën e Paysera duhet të paguajë 0.05% interes për çdo ditë të vonuar.

4.Hapja e një llogarie Paysera. Metodat e mbajtjes së fondeve të klientit në llogarinë Paysera. Kushtet për depozitimin, transferimin dhe tërheqjen e fondeve.

 

4.1. Sipas kësaj marrëveshje, llogaria Paysera është hapur për klientin në sistem për një periudhë të pacaktuar kohe.

4.2. Llogaria Paysera i jep mundësinë klientit të depozitojë, të transferojë, të mbajë në llogari fonde për transferta, të kryejë transferta monetare të kombëtare dhe ndërkombëtare, të paguajë kontributet, të përfitojë para në llogari, të paguajë për mallra dhe shërbime dhe të kryejë transaksione të tjera që lidhen direkt me transfertat monetare.

4.3. Në varësi të licencës së disponueshme të kompanisë së grupit Paysera që regjistroi Klientin dhe i dha atij një llogari Paysera, fondet e klientit në llogarinë Paysera mund të mbahen në një nga mënyrat e mëposhtme:

4.3.1 Paratë elektronike, të cilat Paysera lëshon pasi klienti transferon ose depoziton fonde në llogarinë Paysera të Klientit. Pasi klienti të ketë depozituar, transferuar ose marrë fonde në Llogari, Paysera, pasi i ka marrë ato, i krediton këto fonde në llogarinë e klientit, duke emetuar kështu para Elektronike me vlerë nominale monetare. Këto para elektronike i atribuohen klientit dhe ruhen në llogarinë Paysera të klientit dhe ruhen në përputhje me kërkesat e specifikuara nëaktet juridike;

4.3.2. Fondet (shuma e parave) vlera nominale e të cilave korrespondon me vlerën nominale të fondeve (shumës së parave) të depozituara, të marra ose të transferuara në llogarinë Paysera.

4.4. Klienti zgjedh një metodë specifike të mbajtjes së parave elektronike ose fondeve (shuma e parave) (në tekstin e mëtejmë së bashku - fondet) në llogarinë Paysera në llogari duke zgjedhur funksionin "Udhëzimet e rimbushjes", i cili ofron udhëzime për depozitimin e fondeve për secilin mënyra e depozitimit të fondeve. Udhëzimet për depozitimin e fondeve dhe të dhënat e përfshira në to konsiderohen (mund të) konsiderohen identifikues unikë, të cilët janë të nevojshëm për ekzekutimin e saktë të transaksionit të pagesës.

4.5. Vlera nominale e Parasë Elektronike të lëshuar është e njëjtë me vlerën nominale të fondeve të depozituara, ose transferuara në llogarinë Paysera.

4.6. Fondet e mbajtura në llogarinë Paysera, përveç parave elektronike, mund të konsiderohen si një depozitë, për të cilën mund të paguhet interesi në përputhje me kushtet e një shtojce të veçantë të kësaj marrëveshjeje. Paratë elektronike të mbajtura në llogarinë Paysera nuk janë depozitë dhe për ruajtjen e saj, Paysera nuk paguan interes ose nuk ofron ndonjë përfitim tjetër në lidhje me kohëzgjatjen e periudhës që klienti mban para elektronike në llogarinë Paysera.

4.7. Klienti mund të krijojë dhe të mbajë llogari të shumta Paysera në të njëjtin profil dhe t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.

4.8.Fondet e ruajtura në llogarinë Paysera të Klientit mund të tërhiqen (shlyhen) me vlerën e tyre monetare nominale në çdo kohë, me kërkesë të klientit, me përjashtim të rasteve të parashikuara në marrëveshje, kur zbatohen kufizime për llogarinë.

4.9. Klienti shpreh dëshirën e tij për tërheqjen (shlyerjen) e fondeve duke krijuar një urdhër pagese për të transferuar fondet nga llogaria e tij Paysera në çdo llogari tjetër të specifikuar prej tyre (bankat dhe sistemet elektronike të pagesave në të cilat Paysera mund të transferojë para tregohen këtu) ose tërhiqni fondet nga llogaria e tyre Paysera në mënyra të tjera të mbështetura nga Paysera dhe të specifikuara në Sistem. Paysera ka të drejtë të aplikojë kufizime të tërheqjes (shlyerjes) për fondet, të cilat janëtë shfaqura këtu.

4.10. Nuk zbatohen kushte specifike për tërheqjen (shlyerjen) e fondeve që ndryshojnë nga transfertat standarde të pagesave dhe operacionet e tjera të pagesave të kryera në llogarinë Paysera. Shuma e fondeve që do të tërhiqen (shlyhen) ose transferohen zgjidhet nga klienti.

4.11. Asnjë tarifë shtesë nuk ngarkohet për tërheqjen (shlyerjen) e fondeve. Në rastin e tërheqjes së fondeve (shlyerjes), klienti paguan tarifën e zakonshme të komisionit për transferimin ose pagesën e përfunduar të pagesës, e cila varet nga transaksioni i pagesës i kryer nga klienti. Zbatohen tarifat standarde të komisionit për transferimin ose tërheqjen e fondeve Paysera.

4.12. Nëse klienti përfundon marrëveshjen dhe aplikon për mbylljen e llogarisë Paysera dhe anulimin e llogarisë në sistem, ose nëse Paysera përfundon ofrimin e shërbimit të llogarisë Paysera për klientin në rastet e parashikuara në marrëveshje dhe anulon llogaria e klientit në sistem, paratë në llogarinë Paysera transferohen në llogarinë bankare të klientit të specifikuar nga klienti ose në llogarinë e pagesës elektronike të një sistemi tjetër. Paysera ka të drejtë të zbresë nga këto rimbursime shumat që i detyrohen Paysera-s (tarifa e komisionit për Paysera-n dhe e papaguar nga Klienti për ofrimin e shërbimeve dhe shpenzimeve Paysera, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, gjobat dhe dëmet e vendosura nga Organizatat Ndërkombëtare të Kartave, institucione të tjera financiare dhe/ose autoritete shtetërore, të shkaktuara nga Paysera si rezultat i shkeljes së marrëveshjes nga klienti).

4.13. Në rast se Paysera nuk arrin t’i kthejë paratë klientit për shkaqe përtej kontrollit të Paysera, klienti do të njoftohet menjëherë. Klienti duhet të paraqesë menjëherë një llogari tjetër, ose të japë informacion shtesë të nevojshëm për rimbursimin (pagesën).

5. Përdorimi i llogarisë Paysera

 

5.1. Klienti mund të menaxhojë llogarinë Paysera nëpërmjet internetit duke u identifikuar në Profil me emrin e tij personal të hyrjes dhe fjalëkalimin përmes një shfletuesi uebi ose duke u identifikuar në aplikacionin Paysera pas përfundimit të një vërtetimi shtesë (Autentifikimi i fortë i klientit) duke futur një kodi i sigurisë në kohë i marrë me SMS ose përmes funksionit të konfirmimit të aplikacionit Paysera.

5.2. Paysera i dërgon një kod sigurie një herë klientit me SMS ose ofron një mundësi për të konfirmuar veprimin përmes funksionit të konfirmimit të aplikacionit Paysera në rastet e mëposhtme:

5.2.1. kur klienti hyn në profil;

5.2.2. kur klienti ndryshon fjalëkalimin e profilit;

5.2.3. kur klienti ndryshon adresën e emailit të specifikuar në profil;

5.2.4. kur klienti ndryshon numrin e telefonit të specifikuar në profil;

5.2.5. në rastet e përcaktuara në aktet ligjore të vendit në të cilin ndodhet kompania e licencuar Paysera që regjistroi klientin dhe (ose) Bashkimit Evropian, kur është e detyrueshme të zbatohet një procedurë vërtetimi më e sigurt;

5.2.6. kur klienti hyn nga e njëjta pajisje, nëse më parë kishte dalë nga profili;

5.3. Klienti duhet të marrë të gjitha masat e mundshme të sigurisë, të kontrollojë certifikatën e faqes së internetit bank.paysera.com dhe të sigurohet që kodi i sigurisë një herë i marrë me SMS ose funksioni i verifikimit të aplikacionit Paysera është përdorur saktë dhe kodi i sigurisë një përodrimsh është përdorur ose funksioni përdoret në profilin Paysera. Paysera nuk mban përgjegjësi për humbjet e klientit të shkaktuara nga përdorimi i kodit të sigurisë një herë ose funksioni i verifikimit në faqet e rreme të Paysera të krijuara nga palë të treta me mashtrim ose në mënyra të tjera të paligjshme, zbulimi i kodit të sigurisë një herë palëve të treta të cilët nuk kanë të drejtë të kenë qasje në profilin e klientit, ose kushte të tjera të specifikuara në pikën 14.4 të Marrëveshjes për mospërmbushje të detyrimeve të klientit.

5.4. Transferet e pagesave nga llogaria Paysera e klientit mund të bëhen:

5.4.1. në llogarinë e një përdoruesi tjetër në sistem;

5.4.2. në llogaritë bankare lituaneze, të BE-së dhe të huaja (përveç bankave në vende të huaja, transaksionet e pagesave për të cilat janë të ndaluara: Paysera informon klientin për këto vende në sistem);

5.4.3. për llogaritë në sistemet e tjera të pagesave elektronike të specifikuara në Sistem.

5.5. Kur klienti dorëzon një urdhër pagesë për të kryer një transferim ndërkombëtar të pagesës, suplementikushtet për ekzekutimin e transfertave të pagesave ndërkombëtarezbatohet ndaj tyre përveç kësaj marrëveshjeje.

5.6. Shkëmbimi i valutës bazohet në kursin e këmbimit të Paysera-s i vlefshëm në momentin e konvertimit dhe përditësohet dhe publikohet vazhdimisht këtu(kurset e këmbimit aplikohen menjëherë dhe pa njoftim të veçantë).

5.7. Çmimet e hapjes dhe mirëmbajtjes së llogarisë Paysera ofrohen nëFaqja e çmimeve . Nëse klienti nuk është identifikuar në profil dhe nuk ka kryer transaksione në llogari për më shumë se një vit, Paysera do të konsiderojë se profili dhe llogaria(të) nuk janë në përdorim (joaktive). Paysera ka të drejtë të ndërpresë marrëveshjen dhe të mbyllë profilin dhe llogarinë(at), duke informuar klientin për profilet dhe llogaritë joaktive 30 ditë përpara përfundimit, me kusht që profilet dhe llogaritë të mos përdoren dhe të mos ketë fonde në llogaritë. Nëse të paktën një llogari joaktive ka fonde në të, Paysera do ta lërë profilin hapur dhe do të mbyllë vetëm llogarinë(at) joaktive. Nëse profili i klientit dhe llogaria(t) me fonde në to mbeten joaktive për dy vjet, Paysera do të fillojë të aplikojë tarifën e komisionit për mirëmbajtjen e profilit dhe llogarive joaktive me fonde në to, e cila ofrohetkëtu.

5.8. Një bankë ose një sistem tjetër elektronik i transferimit të parave mund të aplikojë tarifa për transferimin e parave nga llogaria Paysera e klientit në llogarinë bankare të klientit, kartën ose llogarinë e pagesave të një sistemi tjetër pagese elektronike, si dhe për transferimin e parave nga një llogari bankare, kartë ose një tjetër sistem pagese elektronike në llogarinë Paysera.

5.9. Përcaktohet lista e bankave dhe sistemeve elektronike të pagesave, në të cilat mund të kryhen transfertat e pagesave, si dhe tarifat e komisionit dhe kushtet e aplikuara për transfertat.këtu.

5.10. Tarifat për Shërbimet Paysera zbriten nga llogaria Paysera e klientit. Në rast se shuma e fondeve në llogarinë Paysera është më e vogël se shuma e transfertës së pagesës dhe çmimi i shërbimit Paysera, transferta e pagesës nuk ekzekutohet.

5.11. Kur kryhet një transferim i ndryshëm nga SEPA, TARGET2 ose SEPA Instant dhe Klienti transferon para nga llogaria e tij Paysera në llogaritë në banka ose institucione të tjera të pagesave elektronike, Paysera tregohet si Paguesi. Së bashku me Transfertën e Pagesës, Marrësit i jepen informacionet e mëposhtme, të cilat në varësi të opsioneve teknike mund të transferohen në një ose disa nga mënyrat e mëposhtme:

5.11. Kur kryhet një transferim i ndryshëm nga SEPA, TARGET2 ose SEPA Instant dhe klienti transferon para nga llogaria e tij Paysera në llogaritë në banka ose institucione të tjera të pagesave elektronike, Paysera tregohet si Paguesi. Së bashku me transfertën e pagesës, marrësit i jepen informacionet e mëposhtme, të cilat në varësi të opsioneve teknike mund të transferohen në një ose disa nga mënyrat e mëposhtme:

5.11.1. informacioni i detajuar për paguesin-klient jepet në fushën e paguesit primar, me kusht që një sistem i tillë të mbështetet nga sistemi përkatës e-banking ose pagesash;

5.11.2. informacioni i detajuar për paguesin-klient jepet në fushën e qëllimit të pagesës;

5.11.3. së bashku me transfertën e pagesës, marrësit i jepet një lidhje unike vetëm për atë transfertë të veçantë, e cila i ridrejton ata në faqen e internetit ku specifikohen informacione të detajuara rreth pagesës dhe paguesit.

5.12. Në rast se paguesi tregon të dhëna të pasakta të marrësit (identifikues unikë), dhe urdhri i pagesës ekzekutohet sipas të dhënave të ofruara nga paguesi (për shembull, paguesi tregon një numër të gabuar llogarie), do të konsiderohet se Paysera ka përmbushur detyrimet në mënyrë të duhur dhe nuk do t'ia kthejë shumën e transferuar paguesit. Paysera angazhohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të gjurmuar transaksionin e pagesës dhe do të kërkojë të kthejë fondet e transaksionit të pagesës, megjithatë, në rast të dështimit për ta bërë këtë, Paguesi do të kontaktojë drejtpërdrejt personin që ka marrë transferimin, në çështja e kthimit të parave.

5.13. Klienti është i detyruar të japë një urdhërpagesë për ekzekutimin e transaksionit të pagesës në përputhje me udhëzimet e specifikuara në sistem dhe të vlefshme në momentin e transferimit. Në rast se klienti është marrësi, ata janë të detyruar t'i japin paguesit informacion të detajuar dhe të saktë, në mënyrë që urdhërpagesa për transaksionin e pagesës në të gjitha rastet të jetë në përputhje me udhëzimet në sistem dhe të jetë e vlefshme në momentin e transferimit. Përpara se të dërgoni një urdhërpagesë për ekzekutimin e një transaksioni pagese ose t'i dërgoni informacione një paguesi tjetër, klientit i kërkohet të kontrollojë dhe përditësojë udhëzimet e rimbushjes së llogarisë. Këto udhëzime dhe të dhënat e dhëna aty do të konsiderohen si identifikues unik, të kërkuar për të kryer një transaksion pagese në mënyrën e duhur.

5.14. Nëse paguesi paraqet një urdhërpagesë të pasaktë ose tregon të dhëna të pasakta për transferimin e pagesës, por transferimi i pagesës nuk është ekzekutuar ende, paguesi mund të kërkojë korrigjimin e urdhërpagesës. Në këtë rast, aplikohet një tarifë për korrigjimin e urdhërpagesës, siç tregohet në sistem.

5.15. Me kusht që Paysera ka marrë fonde, por nuk është në gjendje të kreditojë fondet e treguara në urdhërpagesën në llogarinë e marrësit (p.sh. llogaria e marrësit është e mbyllur, numri i treguar IBAN nuk ekziston, ose përndryshe), Paysera do të kthejë shumën e transaksionit në dërguesi jo më vonë se brenda dy ditëve të punës. Në këtë rast, mund të aplikohen tarifa për kthimin e një urdhërpagese të parashikuar në sistem. Nëse Paysera nuk mund t'i kreditojë fondet e treguara në urdhërpagesën marrësit për shkak të gabimeve që paguesi ka bërë në urdhërpagesën, por paguesi kërkon të kthejë fondet e treguara në urdhërpagesën, urdhërpagesa mund të anulohet dhe fondet mund të kthehen te paguesi, por vetëm me kërkesë me shkrim të paguesit dhe nëse marrësi pranon t'i kthejë fondet paguesit (nëse marrësi mund të identifikohet). Në një rast të tillë, aplikohen tarifat për anulimin e urdhërpagesës të treguara në sistem.

5.16. Në të gjitha rastet, kur Paysera merr një urdhërpagesë, por fondet nuk mund të kreditohen për shkak të gabimeve në urdhërpagesë ose mungesës së informacionit, dhe as paguesi dhe as marrësi nuk kanë kontaktuar Paysera për specifikimin e urdhërpagesës ose kthimin e fondeve, Paysera ndërmerr të gjitha masat e mundshme për të gjurmuar transaksionin e pagesës në mënyrë që të marrë informacion të saktë dhe të ekzekutojë urdhërpagesën. Për të gjurmuar transaksionin e pagesës, mund të përdoren masat e mëposhtme:

5.16.1. Nëse Paysera ka detajet e kontaktit të paguesit (adresën e emailit ose numrin e telefonit), Paysera kontakton paguesin për specifikimin e urdhërpagesës.

5.16.2. Nëse Paysera nuk ka detaje kontakti të paguesit dhe as paguesi dhe as marrësi nuk kontaktojnë Paysera-n në lidhje me fondet e treguara në urdhërpagesën, Paysera kontakton ofruesin e shërbimeve të pagesës së paguesit i cili ka dërguar fondet e treguara në urdhërpagesë me një kërkoni të kontaktoni paguesin për specifikimet e informacionit. Kjo masë zbatohet nëse ka mundësi për të kontaktuar me mjete elektronike me ofruesin e shërbimeve të pagesave të paguesit.

5.16.3. Nëse mjetet e sipërpërmendura nuk ndihmojnë në gjurmimin e transaksionit të Pagesës, Paysera ka të drejtë të bëjë një transferim pagese prej 0.01 EUR (shuma ekuivalente me këtë shumë në një monedhë tjetër, nëse transferta e pagesës është bërë në një monedhë tjetër) ose një minimum tjetër transferimi i pagesës te paguesi me një kërkesë të specifikuar në destinacion për të kontaktuar Paysera-n dhe për të sqaruar udhëzimin e gabuar të pagesës me e-mail. Kjo masë është e zbatueshme nëse llogaria e paguesit nga e cila janë marrë fondet i dihet Paysera-s dhe kostot e një transferimi të tillë pagese janë të arsyeshme, dhe shuma e transferimit të pagesës është të paktën 10.00 euro (dhjetë) (shuma ekuivalente me këtë shumë në një monedhë tjetër, nëse transferta e pagesës është bërë në një monedhë tjetër).

5.18. Nëse nuk është e mundur të zbatohet ndonjë nga mjetet e gjurmimit të transaksionit të pagesës të renditur në pikën 5.16 të marrëveshjes, si dhe në rastet kur është ende e pamundur të përcaktohet përfituesi sipas të dhënave të ofruara dhe/ose të korrigjuara nga Paguesi në urdhërpagesën, fondet ruhen në sistemin Paysera derisa paguesi ose përfituesi të kërkojë dhe të dhëna shtesë , të cilat do të lejonin që fondet të kreditohen te Përfituesi (pas zbritjes së tarifës së rregullimit të urdhërpagesës nga shuma që do të transferohet, përpara duke e përfshirë atë në llogarinë e klientit-përfitues). Këto fonde gjithashtu mund t'i kthehen paguesit me kërkesë me shkrim të paguesit. Në këtë rast, aplikohet tarifa e përcaktuar në sistem për kthimin e fondeve, e cila zbritet nga shuma e transferuar përpara se fondet t'i kthehen paguesit.

5.19. Klienti, pasi ka vërejtur se paratë janë kredituar ose zbritur nga llogaria e tij Paysera gabimisht ose në mënyra të tjera që nuk kanë bazë ligjore, është i detyruar të njoftojë Paysera-n për këtë. klienti nuk ka të drejtë të disponojë para që nuk i përkasin. Në raste të tilla Paysera ka të drejtë dhe klienti jep një pëlqim të parevokueshëm për të zbritur paratë nga llogaria e tij Paysera pa urdhër të Klientit. Nëse shuma e parave në llogarinë e klientit Paysera është e pamjaftueshme për të debituar paratë e kredituara ose të zbritura nga llogaria e tyre Paysera në llogaritë e tyre të tjera gabimisht, klienti angazhohet pa kushte t'i kthejë Paysera paratë e kredituara ose të zbritura nga llogaria e Paysera në llogarinë e tyre. llogaritë e tjera gabimisht në 3 (tre) ditë pune nga marrja e një kërkese të tillë nga Paysera. Nëse klienti nuk arrin t'i kthejë paratë e kredituara gabimisht në kohë, me kërkesë të Paysera-s, klienti do t'i paguajë Paysera-s gjoba ditore prej 0,05 përqind për çdo ditë në të cilën është tejkaluar afati kohor.

5.20. Klienti ka të drejtë të ndryshojë kufijtë e transferimit të llogarisë Paysera duke kryer një procedurë shtesë të verifikimit të llogarisë në përputhje me procedurën e vendosur në sistem dhe duke vendosur kufij të tjerë pagesash, të cilat hyjnë në fuqi 12 orë pas procedurave të verifikimit për vendosjen e kufijve shtesë. Klienti mund të vendosë madhësinë e kufijve sipas gjykimit të tij dhe mund të kontrollojë madhësinë e kufijve të aplikuar ndaj tij duke u identifikuar në llogarinë e tij, por Paysera ka të drejtë të kufizojë madhësinë e kufijve të transfertave të pagesave dhe të kërkojë nga klienti të të kryejë një procedurë shtesë të identifikimit të klientit në përputhje me procedurën e vendosur në sistem. Klienti njoftohet për hyrjen në fuqi të kufirit me e-mail. Kjo klauzolë e marrëveshjes nuk mund të zbatohet për të miturit nën moshën 14 vjeç ose persona të tjerë për të cilët mund të zbatohen kufijtë e madhësisë.

5.21. Klienti mund të kontrollojë gjendjen dhe historinë e llogarisë duke u identifikuar në profilin. Ka gjithashtu informacion për të gjitha tarifat e komisionit të aplikuara dhe tarifat e tjera të zbritura nga llogaria e klientit gjatë një periudhe të zgjedhur kohore.

5.22. Klienti konfirmon se:

5.22.1. fondet që derdhen në llogarinë e tij Paysera nuk janë marrë në bazë të aktiviteteve të paligjshme;

5.22.2. Klienti nuk do të përdorë shërbimet e ofruara nga Paysera për qëllime të paligjshme, duke përfshirë veprime dhe transaksione me qëllim legalizimin e fondeve që rrjedhin nga veprimtari kriminale ose aktivitete të tjera të paligjshme.

5.23. Klienti mund të menaxhojë llogarinë Paysera dhe të kryejë transaksione pagese nga llogaria e Paysera në mënyrat e mëposhtme:

5.23.1. në internet duke hyrë në llogarinë tuaj;

5.23.2. përmes aplikacionit Paysera (Shtojcamenaxhimi i llogarisë Paysera përmes aplikacionit Paysera, pasi klienti të miratojë kushtet e shtojcës);

5.23.3. me mjete pagese të lidhura me llogarinë Paysera (shtojcamjetet e pagesës zbatohet, pasi klienti miraton kushtet e shtojcës);

5.23.4. me mjete të tjera të treguara nga Paysera pasi klienti ka rënë dakord me kushtet e përdorimit të këtyre mjeteve.

5.24. Konfirmimet, porositë, kërkesat, njoftimet dhe veprimet e tjera të klientit të kryera përmes faqeve të internetit të personave të tretë ose vendeve të tjera duke hyrë në llogarinë e tyre Paysera dhe duke verifikuar identitetin e tyre në këtë mënyrë trajtohen si përfundim i një marrëveshjeje të konfirmuar me nënshkrim elektronik.

5.25. Ekzekutimi i udhëzimeve të pagesës nga llogaritë Paysera në internet:

5.25.1. Për të kryer një transaksion Pagesë nëpërmjet internetit, klienti duhet të plotësojë një urdhërpagesë në sistem dhe ta dorëzojë atë për ekzekutim, duke konfirmuar në mënyrë elektronike në sistem pëlqimin e tij për ekzekutimin e urdhërpagesës.

5.25.2. Dorëzimi i urdhërpagesës në sistem është një marrëveshje e klientit për të ekzekutuar transaksionin e pagesës i cili nuk mund të anulohet (anulimi i urdhërpagesës është i mundur vetëm derisa të ketë filluar ekzekutimi i urdhërpagesës – statusi i urdhërpagesës dhe mundësia e anulimit janë të dukshme në profilin e klientit).

5.25.3. Kur dorëzoni një urdhërpagesë në sistem nga llogaria e klientit në llogarinë Paysera të një personi tjetër, klienti mund të zgjedhë të kryejë një transferim pagese të mbrojtur me fjalëkalim. Në këtë rast, klienti vendos një fjalëkalim për transferimin gjatë formimit të një urdhërpagese. Transferimi i pagesës do të përfundojë vetëm pasi marrësi të vendosë fjalëkalimin e vendosur nga Klienti-Pagues. Nëse marrësi nuk fut fjalëkalimin e vendosur nga paguesi, fondet kthehen automatikisht në llogarinë Paysera të paguesit në 30 (tridhjetë) ditë. Momenti i autorizimit të një transferte pagese të tillë konsiderohet momenti kur marrësi vendos fjalëkalimin e transfertës. Një transferim i tillë pagese nuk mund të anulohet pasi marrësi të ketë futur fjalëkalimin e transferimit. Klienti është plotësisht përgjegjës për transferimin e duhur dhe të sigurt të fjalëkalimit të pagesës te marrësi dhe siguron që fjalëkalimi do t'i zbulohet vetëm marrësit.

5.25.4. Kur plotëson një urdhërpagesë, klienti mund të shënojë një datë pagese të ardhshme e cila mund të jetë jo më vonë se 2 (dy) vjet nga dita kur është plotësuar urdhërpagesa. Nëse shuma e parave në llogarinë Paysera të klientit është e mjaftueshme në ditën e caktuar nga klienti, urdhri i pagesës do të ekzekutohet. Një transferim në një llogari tjetër Paysera do të ekzekutohet në fillim të ditës së caktuar (00:00 paradite në përputhje me zonën kohore të serverit EET). Transferimi në një llogari bankare kryhet brenda afateve të përcaktuara në sistem.

5.25.5. Në rast se urdhri i pagesës është plotësuar gabimisht, transferta e pagesës nuk ekzekutohet, përveç rasteve kur Paysera, me iniciativën e saj, në raste të jashtëzakonshme korrigjon urdhërpagesën ose ka një sasi të mjaftueshme informacioni për të përcaktuar saktësinë e informacionit për të ekzekutuar pagesën. Porosit sipas një procedure të rregullt.

5.25.6. Në rast se shuma e parave në llogarinë Paysera të klientit është e pamjaftueshme për të ekzekutuar transferimin e pagesës, transferta e pagesës nuk ekzekutohet, megjithatë, sistemi do të tentojë të ekzekutojë urdhërpagesën edhe për 5 (pesë) ditë të tjera pas marrjes së urdhërpagesës. Nëse gjatë kësaj periudhe kohore shuma e parave në llogari është ende e pamjaftueshme për të ekzekutuar urdhërpagesën, urdhërpagesa do të anulohet dhe nuk do të tentohet më të ekzekutohet. Nëse shuma e parave në llogari është e pamjaftueshme në një monedhë, por ka një sasi të mjaftueshme parash në një monedhë tjetër, transferta e pagesës nuk do të ekzekutohet derisa klienti të konvertojë monedhën tjetër në monedhën e pagesës (përveç rasteve kur klienti ka porositur një funksion automatik të këmbimit valutor ose transferimi synon të paguajë mallra ose shërbime nëpërmjet sistemit Paysera).

5.27. Informacioni mbi transaksionet e kryera dhe të marra jepet nga Paysera në pasqyrën e llogarisë së Klientit. Klienti mund të hyjë në profilin e tij dhe ta shikojë këtë informacion pa pagesë ose ta printojë atë në një frekuencë të zgjedhur.

6. Depozitimi dhe tërheqja në cash

 

6.1. Paysera do t'i sigurojë Klientit të drejtën të depozitojë para cash në Llogarinë Paysera sipas termave të specifikuara në Sistem. Vendndodhjet, termat, valutat, limitet dhe çmimet e depozitimeve në cash janë paraqitur këtu.

6.2. Paysera do t'i ofrojë Klientit të drejtën të tërheqë cash nga Llogaria sipas termave të specifikuara në Sistem. Vendndodhjet, termat, valutat, limitet dhe çmimet e tërheqjes së parave cash janë paraqitur këtu.

6.3. Klienti duhet të numërojë paratë që do të depozitohet në Llogarinë Paysera përpara depozitimit, ose pas tërheqjes së tyre, dhe kur është e nevojshme të komentojë ose të pretendojë në lidhje me sasinë e parave cash ose cilësinë e kartëmonedhave menjëherë pas tërheqjes.

6.4. Pasi Klienti depoziton para cash në Llogarinë Paysera të tij, mund të disponojë Para Elektronike menjëherë, pasi pranohen nga Paysera.

7. Pranimi i Urdhërpagesës, Kërkesat e Aplikuara ndaj Urdhërpagesës dhe Refuzimi i Ekzekutimit të Urdhërpagesës

 

7.1. Kur Klienti është një Pagues, Urdhërpagesa konsiderohet e pranuar nga Paysera (nis llogaritja e periudhës kohore të ekzekutimit të një Urdhërpagese të tillë) në ditën e pranimit të saj, ose, nëse momenti i pranimit të Urdhërpagesës nuk është ditë pune e Paysera, Urdhërpagesa konsiderohet e pranuar ditën e punës më të afërt të Paysera.

7.2. Një Urdhërpagesë e pranuar nga Paysera në një ditë pune të Paysera, por jo gjatë orarit të punës të vendosur nga Paysera, do të konsiderohet e pranuar ditën më të afërt të punës së Paysera.

7.3. Urdhërpagesat për pagesa brenda Sistemit Paysera ekzekutohen menjëherë (brenda disa minuta, përveç nëse Transaksioni i Pagesës është pezulluar për shkak të çështjeve të përcaktuara nga aktet ligjore dhe kjo Marrëveshje), pavarësisht nga orareve të punës së Paysera.

7.4. Paysera ka të drejtë të regjistrojë dhe ruajë çdo Urdhërpagese të paraqitur përmes cilitdo instrumenti të aprovuar nga Paysera dhe të regjistrojë dhe ruajë informacionin rreth të gjitha Transaksioneve të Pagesave të kryera nga Klienti, ose sipas Urdhërpagesave të Klientit. Regjistrimet e përmendura në këtë klauzolë mund të paraqiten nga Paysera tek Klienti dhe/ose personat e tretë që kanë të drejtë të përfitojnë të dhëna të tilla sipas përcaktimeve ligjore, si prova që konfirmojnë paraqitjen e Urdhërpagesave dhe/ose ekzekutimin e Transaksioneve të Pagesave.

7.5. Urdhërpagesat e paraqitura nga Klienti duhet të jenë në përputhje me kërkesat për paraqitjen e Urdhërpagesave të tilla dhe/ose me përmbajtjen e Urdhërpagesave bazuar në aktet ligjore ose Paysera. Urdhërpagesat e paraqitura nga Klienti do të jenë të formuluar qartë dhe pa mëdyshje, do të jenë të ekzekutueshme dhe përmbajnë vullnetin e shprehur qartë të Klientit. Paysera nuk merr përsipër përgjegjësi për gabime, mospërputhje, përsëritje dhe/ose kontradikta në Urdhërpagesat e paraqitura nga Klienti, përfshirë, por pa u kufizuar në, saktësinë e detajeve të Urdhërpagesës së paraqitur nga Klienti. Nëse Urdhërpagesa e paraqitur nga Klienti nuk përmban të dhëna të mjaftueshme ose ka mangësi, Paysera, pavarësisht nga natyra e mangësive në Urdhërpagesë, mund të refuzojë ekzekutimin e Urdhërpagesës, ose mund ta ekzekutojë atë në përputhje me të dhënat e siguruara në Urdhërpagesë.

7.6. Paysera ka të drejtë të refuzojë ekzekutimin e Urdhërpagesës në rast të dyshimit të arsyeshëm se Urdhërpagesa, ose dokumentet e paraqitura nga Klienti, ose një përfaqësues i autorizuar i Klientit, nuk janë në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga legjislacioni dhe/ose Paysera, ose Paysera ka dyshime të arsyeshme në lidhje me vërtetësinë dhe saktësinë e dokumenteve të përmendura. Nëse Paysera ka dyshim të arsyeshëm se Urdhërpagesa nuk është paraqitur nga Klienti, ose përfaqësuesi ligjor i Klientit, ose dyshon në lidhje me vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura, ose ka dyshime të tjera në lidhje me ligjshmërinë, ose me përmbajtjen e Urdhërpagesës së paraqitur, Paysera ka të drejtë t'i kërkojë Klientit të konfirmojë plotësimin e Urdhërpagesës së paraqitur dhe/ose të paraqesë dokumente që konfirmojnë të drejtat e personave për të administruar fondet e mbajtura në Llogari ose dokumente të tjera të caktuara nga Paysera, në një mënyrë të pranueshme për Paysera, me shpenzimet e Klientit. Në rastet e parashikuara në këtë klauzolë, Paysera ka për qëllim mbrojtjen e interesave juridike të Klientit, të Paysera dhe/ose të personave të tjerë, kështu, Paysera nuk merr përsipër përgjegjësinë për humbjet që mund të lindin për shkak të refuzimit të ekzekutimit të një Urdhërpagese të paraqitur.

7.7. Klienti do të sigurojë një sasi të mjaftueshme parash në valutën përkatëse në Llogarinë e tij, në mënyrë që Urdhërpagesa të ekzekutohet.

7.8. Përpara ekzekutimit të një Urdhërpagese të paraqitur nga Klienti, Paysera ka të drejtë t'i kërkojë Klientit të sigurojë dokumentet që vërtetojnë ligjshmërinë e origjinës së fondeve në lidhje me Urdhërpagesën. Në rast se Klienti nuk paraqet dokumente të tilla, Paysera ka të drejtë të refuzojë ekzekutimin e Urdhërpagesës.

7.9. Paysera ka të drejtë të përfshijë palë të treta në ekzekutimin e një Urdhërpagese të Klientit pjesërisht ose plotësisht, nëse interesat e Klientit dhe/ose thelbi i Urdhërpagesës e kërkojnë një gjë të tillë. Në rastet kur Urdhërpagesa e Klientit kërkon dërgimin dhe ekzekutimin e Urdhërpagesës më tej përmes një institucioni tjetër financiar, por ky institucion pezullon Urdhërpagesën e Klientit, Paysera nuk mban përgjegjësi për veprime të tilla të institucionit financiar, por bën përpjekje për të njohur arsyet e pezullimit të Urdhërpagesës. Paysera ka të drejtë të pezullojë dhe/ose të përfundojë ekzekutimin e Urdhërpagesës së Klientit, nëse kërkohet me ligj, ose në rast se është e nevojshme për arsye të tjera përtej kontrollit të Paysera.

7.10. Në rast se Paysera refuzon të ekzekutojë një Urdhërpagesën e paraqitur nga Klienti, Paysera do ta njoftojë menjëherë Klientin për këtë, ose do të krijojë kushtet e nevojshme që Klienti të njihet me një njoftim të tillë, përveç kur një njoftim i tillë është teknikisht i pamundur, ose i ndaluar me akte ligjore.

7.11. Paysera nuk do të pranojë ose ekzekutojë Urdhërpagesat e Klientit për të kryer transaksione në Llogarinë e Klientit, nëse fondet në Llogari janë bllokuar, e drejta e Klientit për të administruar fondet është e kufizuar me ligj, ose transaksionet e Klientit janë pezulluar sipas akteve ligjore në fuqi.

7.12. Nëse paratë e transferuara sipas Urdhërpagesës janë kthyer për shkak të arsyeve përtej kontrollit të Paysera (të dhëna të pasakta të Urdhërpagesës, llogaria e Përfituesit është e mbyllur, etj.), shuma e kthyer i kreditohet Llogarisë. Tarifat e paguara nga Paguesi për ekzekutimin e Urdhërpagesës nuk kthehen, dhe tarifat e tjera, që lidhen me kthimin e parave, dhe aplikuar në Paysera, mund të zbriten nga Llogaria.

7.13. Transfertat e Pagesave të iniciuara nga Paysera mund të jenë standarde (jo urgjente) dhe urgjente (nëse ekziston një mundësi teknike për këtë). Metoda e Transfertës së Pagesës zgjidhet nga Klienti (nëse ekziston një mundësi teknike për këtë). Nëse Klienti nuk zgjedh metodën e Transfertës së Pagesës, konsiderohet se Klienti ka iniciuar një Transfertë Pagese që do të kryhet duke zgjedhur automatikisht kushtet më të favorshme për Klientin.

8. Dorëzimi dhe anulimi i pëlqimit, anulimi i urdhërpagesës, ekzekutimi i urdhërpagesës

 

8.1. Transaksioni i pagesës konsiderohet i autorizuar vetëm nëse paguesi jep pëlqimin. Pëlqimi i dhënë një agjenti Paysera konsiderohet se i është dhënë Paysera-s. Klienti (Paguesi) mund të japë pëlqimin në mënyrën e përcaktuar nga Paysera ose të rënë dakord me klientin. Pëlqimi i paraqitur me shkrim duhet të nënshkruhet nga klienti ose përfaqësuesi i tij ligjor. Pëlqimi mund të konfirmohet gjithashtu me nënshkrim elektronik, fjalëkalim, kode dhe/ose mjete të tjera të verifikimit të identitetit. Pëlqimi për të ekzekutuar një transaksion pagese ose disa transaksione pagese mund të jepet gjithashtu nëpërmjet marrësit ose ofruesit të shërbimit të fillimit të pagesës. Në të gjitha rastet e parashikuara në këtë klauzolë, Pëlqimi do të konsiderohet i miratuar siç duhet nga klienti (paguesi), duke pasur të njëjtën vlefshmëri ligjore si dokumenti në letër (pëlqimi) i nënshkruar nga klienti (përfaqësuesi i tij) dhe është i lejueshëm si mjet të provave në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet Paysera dhe klientit në gjykata dhe institucione të tjera. Klienti nuk ka të drejtë të kundërshtojë transaksionin e pagesës të kryer nga Paysera, nëse urdhri i pagesës është miratuar me pëlqimin e dhënë në mënyrën e përcaktuar në këtë klauzolë.

8.2. Pëlqimi i klientit (paguesit) dorëzohet para ekzekutimit të transaksionit të pagesës. Sipas një marrëveshjeje ndërmjet klientit (paguesit) dhe Paysera-s, transaksioni i pagesës mund të autorizohet, d.m.th., një pëlqim i tillë i klientit mund të jepet pas ekzekutimit të transaksionit të pagesës.

8.3. Klienti pranon që, në ekzekutimin e urdhërpagesave, Paysera do të transmetojë informacionin e specifikuar në urdhërpagesën (përfshirë të dhënat personale të klientit) personave që lidhen drejtpërdrejt me ekzekutimin e transaksionit të pagesës, siç janë organizatat ndërkombëtare të kartave të pagesave, kompanitë që përpunojnë informacione rreth debitit pagesat me kartelë, ofruesi i shërbimeve të pagesave të përfituesit, operatori i sistemit të pagesave për ekzekutimin e transaksionit të Pagesës, agjentët e ofruesit të shërbimeve të pagesave të marrësit, ofruesi i shërbimit të fillimit të pagesës dhe marrësi.

8.4. Procedura e anulimit të urdhërpagesës:

8.4.1. Urdhërpagesa nuk mund të anulohet pasi Paysera ta ketë marrë atë, me përjashtim të rasteve të parashikuara në marrëveshje;

8.4.2. nëse një transaksion pagese është iniciuar nga marrësi ose nëpërmjet marrësit (p.sh. një pagesë duke përdorur një kartë pagese) ose nga një ofrues i shërbimit të fillimit të pagesës, paguesi nuk mund ta anulojë urdhërpagesën pasi urdhërpagesa të jetë dorëzuar për ekzekutim, paguesi i ka dhënë ofruesit të shërbimit të fillimit të pagesës pëlqimin për të filluar një transaksion pagesë ose paguesi i ka dhënë marrësit pëlqimin për të kryer transaksionin e pagesës;

8.4.3. Urdhërpagesat e përcaktuara në pikën 5.23.4 të marrëveshjes mund të anulohen deri në fund të një dite pune të Paysera-s, një ditë para ditës së rënë dakord;

8.4.4. pas skadimit të kushteve të përcaktuara në pikat 8.4.1 deri në 8.4.3 të marrëveshjes, një urdhër pagesë mund të anulohet vetëm në rast se klienti (paguesi) dhe Paysera bien dakord për këtë. Në rastet e parashikuara në pikën 8.4.2 të marrëveshjes, është i nevojshëm edhe pëlqimi i marrësit;

8.4.5. Kur transaksioni i pagesës është iniciuar nga marrësi ose nëpërmjet marrësit në ekzekutimin e një transaksioni pagese të bazuar në një kartë pagese, dhe në momentin kur paguesi jep pëlqimin për të kryer transaksionin e pagesës, shuma e saktë e transaksionit nuk dihet , Paysera mund të rezervojë fonde në llogarinë e paguesit vetëm nëse paguesi ka dhënë pëlqimin për rezervimin e një sasie të caktuar fondesh. Paysera menjëherë, pas marrjes së informacionit për shumën e saktë të transaksionit të pagesës, dhe jo më vonë se menjëherë pas marrjes së urdhërpagesës, do të anulojë fondet e rezervuara në llogarinë e paguesit.

8.5. Paysera krediton fondet në llogari dhe debiton fondet nga llogaria sipas identifikuesit unik të dhënë në urdhërpagesën e marrë - numri i llogarisë Paysera ose numri i llogarisë sipas standardit IBAN. Paysera ka të drejtë, por nuk është i detyruar, të kontrollojë nëse Identifikuesi Unik i dhënë në Urdhërpagesën e marrë nga Paysera korrespondon me emrin dhe mbiemrin (titullin) e zotëruesit të llogarisë. Nëse Identifikuesi Unik i përmendur ofrohet për kreditimin ose debitimin e parave nga llogaria në Paysera, urdhri i pagesës konsiderohet i ekzekutuar siç duhet nëse është ekzekutuar sipas identifikuesit unik të specifikuar. Nëse Paysera kryen kontrollin e lartpërmendur dhe gjen një mospërputhje të dukshme midis identifikuesit unik të dhënë nga Paysera dhe emrit dhe mbiemrit (emrit) të zotëruesit të llogarisë, Paysera ka të drejtë të mos kryejë një transaksion të tillë pagesë.

8.6. Me kusht që Paysera të marrë një urdhër pagesë për të transferuar para në llogarinë e pagesave të një ofruesi tjetër të shërbimeve të pagesës, një transaksion i tillë pagese kryhet nga Paysera sipas identifikuesit unik të dhënë në urdhërpagesën e marrë - numri i llogarisë së marrësit në formatin IBAN, përveç kur ofruesi i shërbimeve të Pagesave nuk përdor formatin e llogarisë IBAN. Paysera nuk mban përgjegjësi nëse identifikuesi unik nuk është dhënë në urdhërpagesën ose është i pasaktë, dhe/ose ofruesi i shërbimeve të pagesave të marrësit ka vendosur një identifikues unik të ndryshëm për ekzekutimin e duhur të këtij transaksioni pagesë (kreditimi i parave në llogarinë e pagesave të marrësit).

8.7. Nëse është e nevojshme dhe/ose kërkohet nga institucionet e shteteve të tjera, Paysera ka të drejtë të marrë informacion shtesë (p.sh. emrin dhe mbiemrin ose emrin e personit juridik të marrësit, një kod pagese) të kërkuar për ekzekutimin e duhur të urdhërpagesës.

8.8 Urdhri i pagesës konsiderohet i ekzekutuar kur Paysera transferon shumën e transaksionit të pagesës në llogarinë e ofruesit të shërbimit të pagesës së marrësit. Ofruesi i shërbimit të pagesave të marrësit është përgjegjës për kreditimin e shumës së transaksionit të pagesës të transferuar siç duhet nga Paysera te ofruesi i shërbimit të pagesave të marrësit në llogarinë e pagesave të marrësit.

9. Aktivitetet e Ndaluara

 

9.1. Klienti që përdor shërbimet Paysera ndalohet të:

9.1.1. mos respektojë Termat e Marrëveshjes, Anekset e Marrëveshjes, legjislacionin dhe aktet e tjera ligjore, duke përfshirë, por pa kufizuar në parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;

9.1.2. shkelë të drejtat e Paysera dhe palëve të treta për markën tregtare, të drejtën e autorit, sekretit tregtar dhe të drejta të tjera të pronësisë intelektuale;

9.1.3. sigurojë informacion të rremë, të gabuar, ose të pasaktë për Paysera; refuzojë të ofrojë informacion ose ndërmarrë veprime të tjera të kërkuara me arsye nga Paysera;

9.1.4. sigurojë informacion të rremë, të gabuar, ose të pasaktë për Paysera dhe bashkëpunimit me Paysera;

9.1.5. ekzekutojë, ose përfitojë transferta fondesh të përfituara në mënyrë të paligjshme, nëse Klienti është i vetëdijshëm, ose duhet të jetë i vetëdijshëm për të;

9.1.6. përdorë shërbime të Paysera në një mënyrë që shkakton humbje, përgjegjësi, ose pasoja ligjore negative të tjera, ose dëmtimi i emrit të mirë të biznesit të Paysera, ose palëve të treta;

9.1.7. përdorë shërbimet Paysera, nëse Klienti, përfaqësuesi i tyre, pronari përfitues, transferta e pagesës e ekzekutuar, ose e pranuar përkon me kriteret e paraqitura në listën e kufizimeve të siguruara të shërbimeve të Paysera (lista e aplikuar e kufizimeve nga Paysera në sigurimin e shërbimeve është në dispozicion në faqen web); faqe web);

9.1.8. përhapë viruse kompjuterike dhe të ndërmarrë veprime të tjera që mund të shkaktojnë keqfunksionimin e Sistemit, dëmtimin e informacionit, ose shkatërrimin dhe dëmtime të tjera të sistemit, pajisjeve, ose informacionit të Paysera;

9.1.9. ndërmarrë ndonjë veprim tjetër të qëllimshëm që mund të dëmtojë ofrimin e shërbimeve Paysera për klientin, ose palët e treta, ose funksionimin e duhur të sistemit;

9.1.10. organizojë lojëra fati të paligjshme, tregtim të paligjshëm të stoqeve, indekseve, lëndëve të para, valutave (p.sh. Forex), opsioneve, fondeve të këmbimit tregtar (ETF); sigurimi i tregtimit, investimit, ose shërbime të tjera të këmbimit valutor, tregjet e Forex dhe sistemet tregtare monetare elektronike të tjera; angazhimi në tregtinë e paligjshme të produkteve të duhanit, alkoolit, ilaçeve pa recetë, steroideve, armëve, substancave narkotike dhe përbërësve të tij, prodhimin pornografik, llotaritë e paliçensuara, programe të paligjshme dhe artikuj, ose produkte të tjera të ndaluar me ligj;

9.1.11. pranojë pagesa në monedha virtuale të parregulluara dhe/ose të pa mbikqyrura, blerja, konvertimi, ose administrimi në ndonjë mënyrë tjetër (Moslejimi përfshin ekzekutimin ose pranimin e transfertave nga këmbyes valutor virtualë, psh. rastet kur kërkohet të kryhet ose merret një transfertë në një valutë të rregulluar, megjithatë, një transfertë e tillë ka të bëjë me këmbyesit valutor digjitalë);

9.1.12. pa pëlqimin paraprak me shkrim të Paysera për të ofruar shërbime financiare dhe/ose të organizojë ligjërisht tregtimin e aksioneve, indekseve, lëndëve të para, monedhave (p.sh. forex), opsioneve, fondeve të tregtuara në këmbim (ETF), ofrimit të tregtisë, investimeve ose shërbime të tjera në monedhë. shkëmbime, tregje forex, në sisteme të tjera të tregtimit të monedhave elektronike. Klienti mund të ofrojë shërbime financiare duke përdorur llogarinë nëse ai ka një licencë (leje) të vlefshme për aktivitetin përkatës, të lëshuar në një shtet anëtar të Bashkimit Evropian ose një vend të tretë që ka vendosur kërkesa ekuivalente ose thelbësisht të ngjashme, dhe është i mbikëqyrur nga autoritetet kompetente për pajtueshmërinë me kërkesat për veprimtarinë;

9.1.13. pa pëlqimin paraprak me shkrim të Paysera-s për të organizuar lojëra fati të ligjshme, llotari, aktivitete të tjera të licencuara posaçërisht ose aktivitete që kërkojnë leje. Në rast se klienti synon të ofrojë shërbimet e treguara duke përdorur llogarinë, ai duhet të ketë një licencë të vlefshme, të lëshuar nga një shtet anëtar i Bashkimit Evropian dhe të monitoruar nga autoritetet kompetente në lidhje me përmbushjen e këtyre kërkesave;

9.1.14. të pasurit më shumë se një profil; regjistrimi i një profili me emër fiktiv, ose të dikujt tjetër pa autorizim; regjistrimi i një profili duke përdorur numër telefoni anonim, ose vendosja e adresës së email me të dhëna nga individë, ose faqe web të tjera;

9.1.15. të ofrojnë shërbime që janë të ndaluara me ligj, ose në kundërshtim me rendin publik dhe parimet morale;

9.1.16. lidheni me sistemin në mënyrë anonime (për shembull, përmes serverëve proxy publik ose një rrjeti privat virtual (në tekstin e mëtejmë - VPN)), me përjashtim të rasteve kur përdoret një VPN, e përcaktuar nga karakteristikat individuale, si përdorimi i një adrese IP statike (të përhershme) për të sigurojë sigurinë e transmetimit të të dhënave;

9.1.17. zbulojnë Fjalëkalimet dhe funsktionalitet e tjera të sigurisë të personalizuara të Instrumenteve të Pagesave të palëve te treta dhe duke lejuar personat e tjerë të përdorin Shërbime nën emrin e Klientit.

9.2. Të gjitha humbjet e drejtpërdrejta, gjobat dhe sanksionet e tjera monetare të vendosura ndaj Paysera-s për shkak të marrëveshjes, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, mospërputhjen ose shkeljen e pikës 9.1 të marrëveshjes për shkak të fajit të klientit, do të kompensohen nga klienti.

9.3. Klienti është përgjegjës dhe merr përsipër të kompensojë çdo humbje të pësuar nga Paysera, klientët e tjerë të Paysera dhe palët e treta, si rezultat i përdorimit nga klienti të Shërbimeve Paysera dhe shkeljes së kësaj marrëveshjeje ose anekseve të saj. Nëse rezulton se llogaria Paysera është krijuar duke paraqitur dokumente të falsifikuara ose false, shuma prej 100 (njëqind) euro (një shumë e barabartë me këtë shumë në monedha të tjera, nëse shërbimet ofrohen në një monedhë tjetër) konsiderohet minimale. humbje që nuk ka nevojë të provohet dhe të cilën Paysera ka të drejtë ta zbresë nga llogaria e klientit. Një shumë më e lartë e dëmeve mbështetet me prova me shkrim. Nëse zbulohen shenja të aktivitetit të paligjshëm, Paysera u drejtohet autoriteteve të zbatimit të ligjit në të gjitha rastet.

10. Njoftimet e Dërguara nga Palët, Komunikimi dhe Konsultimi i Klientëve

 

10.1. Klienti konfirmon se ai pranon që Paysera t'i ofrojë njoftime klientit duke i vendosur ato në faqen e internetit të sistemit dhe duke i dërguar në adresën e e-mail që klienti ka specifikuar gjatë regjistrimit në sistem, ose duke i dërguar ato me postë në adresën që klienti i specifikuar gjatë regjistrimit në sistem, ose duke dërguar një mesazh SMS në rastet kur klienti ka specifikuar gjatë regjistrimit vetëm numrin e telefonit celular. Klienti konfirmon se një njoftim drejtuar Paysera-s i paraqitur me ndonjë nga metodat e sipërpërmendura do të konsiderohet i dorëzuar siç duhet. Njoftimet dërgohen me postë ose mesazh SMS vetëm nëse klienti nuk e ka specifikuar adresën e tij të postës elektronike. Nëse njoftime të tilla nuk kanë të bëjnë me një ndryshim thelbësor në kushtet e marrëveshjes, do të konsiderohet se klienti e ka marrë mesazhin brenda 1 (një) dite pune nga momenti i vendosjes së tij në faqen e internetit të sistemit dhe dërgimit te klienti. me e-mail ose mesazh SMS. Nëse njoftimi është dërguar me postë, do të konsiderohet se klienti e ka marrë atë 5 (pesë) ditë pune pasi është dërguar, me përjashtim të rasteve kur klienti e merr njoftimin me postë më vonë se afatet e përcaktuara në këtë pjesë të marrëveshja. Mesazhet e klientëve (ankesat, pyetjet ose pretendimet) konsiderohen se janë marrë në ditën e dorëzimit nëse ato dorëzohen midis orës 8 të mëngjesit dhe 20:00. (EET). Njoftimet e dorëzuara në kohë të tjera konsiderohen të marra në orën 8:00 të mëngjesit (EET) të ditës pasardhëse. kur klienti në fakt merr njoftimin me postë më vonë se kushtet e përcaktuara në këtë pjesë të marrëveshjes. Mesazhet e klientëve (ankesat, pyetjet ose pretendimet) konsiderohen se janë marrë në ditën e dorëzimit nëse ato dorëzohen midis orës 8 të mëngjesit dhe 20:00. (EET). Njoftimet e dorëzuara në kohë të tjera konsiderohen të marra në orën 8:00 të mëngjesit (EET) të ditës pasardhëse, kur Klienti në fakt merr njoftimin me postë më vonë se kushtet e përcaktuara në këtë pjesë të marrëveshjes. Mesazhet e klientëve (ankesat, pyetjet ose pretendimet) konsiderohen se janë marrë në ditën e dorëzimit nëse ato dorëzohen midis orës 8 të mëngjesit dhe 20:00. (EET). Njoftimet e dorëzuara në kohë të tjera konsiderohen të marra në orën 8:00 të mëngjesit (EET) të ditës pasardhëse.

10.2. Në rast se një nga palët e marrëveshjes përbëhet nga një shumicë personash (zotëruesit e një llogarie të përbashkët, etj.), Paysera ka të drejtë t'i adresojë njoftimet një prej personave të përfshirë. Personi i cili ka marrë informacionin do t'ua transmetojë informacionin personave të tjerë të përfshirë në marrëveshje.

10.3. Klienti do të informohet për amendimet e Marrëveshjes 60 (gjashtëdhjetë) ditë paraprakisht. Do të konsiderohet se klienti ka marrë njoftimin dhe amendimet e Termave të Marrëveshjes do të hyjnë në fuqi brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve, pasi njoftimi i është dërguar klientit me email, ose ndonjë mjet tjetër të përcaktuar nga Klienti gjatë regjistrimit (postimi ose mesazhi SMS i lidhur me faqen web përkatëse). Informacioni mbi amendimet e Termave të Marrëveshjes publikohet gjithashtu në faqen web të sistemit.

10.4. Afati i njoftimit prej 60 (gjashtëdhjetë) ditësh nuk zbatohet dhe njoftimet dorëzohen sipas procedurës së parashikuar në pikën 10.1 të Marrëveshjes, nëse:

10.4.1. Termat e marrëveshjes ndryshohen për shkak të ndryshimeve të detyrueshme të kërkesave ligjore;

10.4.2. çmimet e shërbimeve janë zvogëluar, ose terma Client-friendly vendosen në mënyra të tjera;

10.4.3. shfaqet një shërbim i ri, ose një pjesë e shërbimit i cili mund të përdoret, ose nuk përdoret nga klienti sipas zgjedhjes së tyre.

10.5. Amendimet jo-thelbësore të marrëveshjes janë korrigjimet e stilit dhe gramatikës, duke parafrazuar dhe zhvendosur një fjali, një klauzolë ose një paragraf të marrëveshjes për hir të saktësimit në kuptim, sigurimi i shembujve për nenet dhe ndryshimet e tjera që nuk zvogëlojnë, ose kufizojnë të drejtat e klientit dhe nuk rrisin përgjegjësinë e klientit, apo përkeqësojnë situatën e tij/saj.

10.6. Klienti merr përsipër të kontrollojë kutinë postare së tij/saj dhe instrumentet e tjera të përdorura për sigurimin e njoftimeve të caktuara në Profil, si edhe në faqet web të Sistemit rregullisht, dmth. të paktën një herë brenda një dite pune, me qëllim që të njoftohet në kohë për amendimet e Marrëveshjes.

10.7. Të gjitha njoftimet e palëve do të dërgohen në një gjuhë të pranueshme, ose në gjuhën në të cilën marrëveshja e shkruar është paraqitur dhe shprehur tek Klienti.

10.8. Klienti duhet të publikojë në profilin e tyre dhe, në rast të ndryshimeve të rinovojë të dhënat e kontaktit (numrin e telefonit, email dhe adresën) në llogarinë e tij/saj, të cilën Paysera mund t'a përdorë për të kontaktuar menjëherë me Klientin, ose përfaqësuesit e tij/saj. Nëse klienti nuk rinovon të dhënat e kontaktit në Profilin e tij/saj, të gjitha pasojat për shkak të dështimit të dorëzimit të njoftimeve nga Paysera do të bien mbi klientin.

10.9. Në mënyrë që të mbrohen fondet e Klientit nga veprimet e paligjshme të mundshme të personave të tretë, Klienti merr përsipër të informojë Paysera menjëherë me shkrim për vjedhjen, ose humbjen e dokumentit identifikues personal.

10.10. Për të gjitha çështjet që lidhen me sistemin dhe ekzekutimin e marrëveshjes, klienti mund të marrë një konsultim duke dërguar pyetjen e tij në emailin e specifikuar në faqen e internetit Paysera, duke telefonuar numrin e telefonit të ndihmës së klientit ose duke plotësuar një kërkesë në llogaria. Njoftimet e klientit në lidhje me këtë marrëveshje dërgohen në adresën e postës elektronike të specifikuar në faqen e internetit të Paysera ose në adresën Paysera të specifikuar në marrëveshje. Të gjitha njoftimet duhet t'i dërgohen Paysera-s pavarësisht se kush është ofruesi i drejtpërdrejtë i shërbimeve Paysera të përcaktuara në këtë marrëveshje.

10.11. Paysera do të informojë klientin paraprakisht, në përputhje me procedurën e përcaktuar në pikën 10.1 të Marrëveshjes, për keqfunksionimet teknike të njohura dhe të mundshme të sistemit dhe sistemeve ose pajisjeve të palëve të treta që Paysera përdor për ofrimin e shërbimeve, që ndikojnë në ofrimin e shërbimeve Paysera.

10.12. Paysera mund të ndryshojë zgjidhjen për integrimin teknik të shërbimeve pa kufizime dhe në çdo kohë. Njoftimi për çdo ndryshim që kërkon korrigjime në softuerin e klientit do të dërgohet paraprakisht të paktën 90 (nëntëdhjetë) ditë. Ndryshimet, e kërkuara nga ana e klientit, do të kryhen me shpenzimet e klientit.

10.13. Palët do të informojnë menjëherë njëra-tjetrën për çdo rrethanë të rëndësishme në ekzekutimin e marrëveshjes. Klienti duhet të paraqesë dokumente që konfirmojnë rrethana të tilla (psh. ndryshimet në emër, mbiemër, nënshkrim, adresë, numër telefoni, të dhënat e tjera të kontaktit, dokument personal, ose personat që kanë të drejtë të administrojnë fonde në llogarinë, inicimin e proçedurave të falimentimit ndaj klientit, etj), dhe nëse ky informacion tashmë është transferuar në regjistrat publik, ose jo.

10.14. Paysera ka të drejtë të kërkojë që dokumentet e përfunduara në vendin e huaj të përkthehen, legalizohen, ose konfirmohen me Apostille, përveç kur aktet ligjore shprehen ndryshe.

10.15. Të gjitha shpenzimet për përfundimin, paraqitjen, konfirmimin dhe përkthimin e dokumenteve të siguruara te Paysera do të mbulohen nga klienti.

10.16. Klienti ka të drejtë të konsultojë ndryshimet e vlefshme të marrëveshjes, shtesat e saj dhe çmimet në faqen e internetit Paysera në çdo kohë.

11. Amendamentet e Marrëveshjes

 

11.1. Paysera ka të drejtë të ndryshojë në mënyrë të njëanshme dhe/ose të plotësojë kushtet e marrëveshjes në përputhje me procedurën e njoftimit të parashikuar në kapitullin 10 të Marrëveshjes.

11.2. Klienti nuk ka të drejtë të ndryshojë dhe/ose të amendojë kushtet e Marrëveshjes në mënyrë të njëanshme.

11.3. Klienti mund të pajtohet me ndryshimet ose t'i refuzojë ato duke informuar Paysera-n përpara datës së propozuar të hyrjes në fuqi të ndryshimeve. Nëse klienti nuk njofton se nuk pajtohet me ndryshimet përpara datës së hyrjes në fuqi të ndryshimeve të propozuara, konsiderohet se klienti është dakord me ndryshimet në kushtet e marrëveshjes dhe ndryshimet hyjnë në fuqi në datën datën e specifikuar të hyrjes në fuqi. Nëse klienti njofton se nuk pajtohet me ndryshimet e propozuara në marrëveshje, ai e ndërpret marrëveshjen në përputhje me procedurën e përcaktuar në pikën 12.12 të Marrëveshjes, dhe për periudhën e parashikuar prej 30 (tridhjetë) ditësh kalendarike, e vlefshme kushtet e marrëveshjes vazhdojnë të zbatohen për të.

11.4. Anekset e marrëveshjes amendohen sipas proçedurës së përcaktuar në aneksin përkatës. Nëse në aneks nuk shprehet asnjë proçedurë amendimi, do të zbatohet proçedura e amendimit dhe proçedura e informimit për amendamentin, e shpallur në këtë marrëveshje.

11.5. Palët mund të bien dakord për kushte shtesë që nuk parashikohen në marrëveshje ose shtojca, ose kushte të tjera që nuk janë përcaktuar në marrëveshje ose shtojcë, me një marrëveshje të veçantë me shkrim. Një marrëveshje e tillë do të bëhet pjesë përbërëse e marrëveshjes. Me kërkesë të klientit, një projekt-marrëveshje do të përgatitet nga Paysera dhe do t'i dërgohet klientit me faks ose email (marrëveshja mund të lidhet gjithashtu në formën e një deklarate). Nëse klienti pajtohet me draftin e dhënë, klienti do të nënshkruajë draftin dhe do t'ia përcjellë Paysera-s një kopje të skanuar të dokumentit me faks ose email. Paysera ka të drejtë të kërkojë nga klienti të dërgojë marrëveshjen me postë me nënshkrimin origjinal të klientit. Një marrëveshje e tillë do të hyjë në fuqi pasi marrëveshja e nënshkruar t'i dërgohet Paysera-s, d.m.th., nënshkrimi i Paysera-s në marrëveshje nuk kërkohet dhe Paysera nuk është i detyruar t'ia kthejë klientit marrëveshjen e nënshkruar.

12. Pezullimi i Shërbimeve. Përfundimi i marrëveshjes (Fshirja e llogarisë)

 

12.1. Paysera, sipas gjykimit të saj dhe duke marrë në konsideratë një situatë specifike, duke i dhënë përparësi ekzekutimit të akteve ligjore që zbatohen në veprimtarinë e Paysera-s dhe interesave të klientit, ka të drejtë të zbatojë në mënyrë të njëanshme dhe pa njoftim paraprak një ose disa prej masat e mëposhtme:

12.1.1. të pezullojë ekzekutimin e një ose disa transfertave të pagesave;

12.1.2. të perzullojë ofrimin e të gjitha ose një pjesë të shërbimeve për klientin;

12.1.3. për të kufizuar aksesin e klientit në profilin;

12.1.4. të ndalojë fondet e klientit që janë çështje mosmarrëveshjeje;

12.1.5. të bllokojë llogarinë (d.m.th. të pezullojë plotësisht ose pjesërisht transaksionet e pagesave në llogari) dhe/ose instrumentin e pagesës (d.m.th. të ndalojë plotësisht ose pjesërisht përdorimin e instrumentit të pagesës);

12.1.6. të refuzojë ofrimin e shërbimeve;

12.1.7. të kthejë fondet e arrestuara nga llogaria e klientit te dërguesi kryesor i fondeve.

12.2. Masat e specifikuara në pikat 12.1.1-12.1.7 të Marrëveshjes mund të zbatohen për klientin vetëm në rastet e mëposhtme të jashtëzakonshme:

12.2.1. nëse klienti shkel në thelb marrëveshjen ose shtojcat e saj, ose lind një kërcënim real për shkelje thelbësore të marrëveshjes ose shtojcave të saj nga klienti;

12.2.2. nëse aktivitetet e klientit duke përdorur një llogari Paysera kanë potencialin të dëmtojnë reputacionin e biznesit të Paysera;

12.2.3. nëse klienti nuk kryen procedurat e nevojshme të identifikimit, nuk i jep Paysera-s informacionin e kërkuar, ose jep informacion ose dokumente që nuk plotësojnë kërkesat e përcaktuara nga legjislacioni dhe/ose Paysera ose ka dyshime të arsyeshme në lidhje me vërtetësinë ose korrektësinë e dokumentet e ofruara, si dhe nëse ka dyshime të arsyeshme se klienti nuk përmbush kërkesat e kapitullit 9 të marrëveshjes;

12.2.4. nëse, për shkak të ofrimit të mëtejshëm të shërbimeve dhe veprimtarisë së klientit, mund të dëmtohen interesat e justifikuara të palëve të treta;

12.2.5. nëse, për arsye objektivisht të justifikuara që lidhen me sigurinë e fondeve në llogari dhe/ose në instrumentin e pagesës, dyshohet përdorimi i paautorizuar ose mashtrues i fondeve në llogari dhe/ose në instrumentin e pagesës;

12.2.6. nëse Paysera mëson për vjedhjen ose humbjen e Instrumentit të pagesës, dyshon ose mëson për blerje të paligjshme ose përdorim të paautorizuar të Instrumentit të pagesave, gjithashtu në rast të fakteve ose dyshimeve që të dhënat e personalizuara të sigurisë të Instrumentit të pagesës (përfshirë instrumentet e konfirmimit të identitetit) kanë bëhet i njohur ose mund të përdoret nga persona të tretë, Paysera ka dyshime të arsyeshme se fondet ose Instrumenti i pagesave mund të përdoren në mënyrë të paligjshme nga persona të tretë, ose llogaria dhe/ose Instrumenti i pagesave mund të përdoren për veprimtari të paligjshme

12.2.7. nëse Paysera merr informacion të vërtetuar në lidhje me vdekjen e Klientit ose rastin e falimentimit të një personi fizik;

12.2.8. në rastet e përcaktuara me legjislacion;

12.2.9. në raste të tjera të përcaktuara në marrëveshje ose në shtojcat e saj.

12.3. Masa e treguar në pikën 12.1.7 të Marrëveshjes zbatohet për klientët në rast se Paysera ka dyshime të arsyeshme se Klienti është duke kryer mashtrime në aktivitetet e tij. Në këtë rast, fondet e dërguesve origjinalë të fondeve mbahen fillimisht në llogarinë e klientit dhe nëse klienti nuk kryen veprimet e kërkuara (identifikimi shtesë i klientit, pa dorëzuar dokumentet e kërkuara) ose pa dhënë një shpjegim të arsyeshëm për në rastin e specifikuar brenda periudhës së caktuar, këto fonde të mbajtura në burim mund t'i kthehen dërguesit origjinal të fondeve. Gjithashtu, kjo masë zbatohet në rastet kur Paysera ka udhëzime të duhura nga autoritetet ligjzbatuese në lidhje me kthimin e fondeve të ndaluara tek dërguesi origjinal i fondeve.

12.4. Qëllimi i kufizimeve të parashikuara në pikën 12.1 të Marrëveshjes është të mbrojë Paysera-n, palët e tjera të treta dhe klientin nga sanksionet e mundshme monetare, humbjet ose pasoja të tjera negative.

12.5. Paysera do të informojë klientin për masa të tilla të specifikuara në pikën 12.1 të Marrëveshjes menjëherë (brenda një ore), dhe Paysera do të informojë Klientin për mundësinë e rikuperimit të parave që i përkasin klientit brenda 2 (dy) ditëve pune nga pezullimi i ofrimi i shërbimit, me përjashtim të rasteve kur dhënia e një informacioni të tillë do të dobësonte masat e sigurisë ose do të ndalohej me ligj.

12.6. Në rast dyshimi të arsyeshëm se pastrim parash, financimi i terrorizmit ose aktivitete të tjera kriminale po ekzekutohen nëpërmjet klientit ose llogarisë së klientit, Paysera ka të drejtë të pezullojë pjesërisht ose plotësisht ofrimin e shërbimeve për klientin për një periudhë. prej 30 (tridhjetë) ditësh me të drejtën e zgjatjes së tij një numër të pakufizuar herë derisa tarifat të tërhiqen ose të konfirmohen plotësisht.

12.7. Në rast dyshimi të arsyeshëm nga Paysera se llogaria ose profili i klientit është hakuar, Paysera ka të drejtë të pezullojë pjesërisht ose plotësisht ofrimin e shërbimeve për klientin pa njoftim paraprak. Në një rast të tillë, Paysera do të informojë Klientin për pezullimin dhe do të japë informacion të mëtejshëm mbi veprimet që duhet të kryhen nga klienti në mënyrë që të rifillojë ofrimin e shërbimeve për klientin.

12.8. Paysera anulon bllokimin e llogarisë dhe/ose të instrumentit të pagesës (ose e zëvendëson atë me një instrument të ri pagese) kur shkaqet për bllokimin e llogarisë dhe/ose instrumentit të pagesës pushojnë së ekzistuari.

12.9. Llogaria dhe/ose instrumenti i pagesës mund të bllokohen me iniciativën e klientit nëse klienti paraqet një kërkesë të përshtatshme tek Paysera dhe informon Paysera se Instrumenti i pagesës së klientit është vjedhur ose humbur, ose fonde në llogari dhe/ose Instrumenti i pagesës janë përdorur ose mund të përdoren në mënyrë të paligjshme. Paysera ka të drejtë të kërkojë nga klienti që më vonë të konfirmojë kërkesën e paraqitur gojarisht për të bllokuar llogarinë dhe/ose Instrumentin e pagesës me shkrim ose në një mënyrë tjetër të pranueshme për Paysera. Nëse llogaria dhe/ose Instrumenti i pagesës është bllokuar me iniciativën e klientit, Paysera ka të drejtë të anulojë bllokimin vetëm pasi të ketë marrë një kërkesë me shkrim nga Klienti ose të zbatojë procedura të tjera identifikimi të klientit, përveç rasteve kur marrëveshja parashikon ndryshe. Paysera ka të drejtë të zëvendësojë një instrument pagese të bllokuar me një të ri.

12.10. Paysera nuk është përgjegjëse për humbjet e shkaktuara nga klienti për shkak të pezullimit të ofrimit të shërbimit, bllokimit të llogarisë dhe/ose Instrumentit të pagesës, ose veprimeve të tjera, nëse këto veprime janë kryer në përputhje me procedurat e përcaktuara në marrëveshje ose shtojcat e saj dhe sipas rrethanave mbi bazën e përcaktuar në dokumentet e përmendura.

12.11. Pas procedurës së përcaktuar me ligj, Paysera ka të drejtë të mbajë në burim paratë e transaksionit të pagesës deri në 10 (dhjetë) ditë pune ose për një periudhë më të gjatë kohore të përcaktuar nga ligji, marrëveshja ose shtojca e saj.

12.12. Klienti ka të drejtë të ndërpresë marrëveshjen në mënyrë të njëanshme pa apeluar në gjykatë, duke e njoftuar Paysera-n për këtë me shkrim 30 (tridhjetë) ditë kalendarike përpara. Nëse klienti përfundon marrëveshjen, paratë elektronike të lëshuara i kthehen klientit me mjetet e zgjedhura të tij (të treguara në marrëveshje), në përputhje me kufijtë e transfereve të pagesave të specifikuara në këtë marrëveshje.

12.13. Paysera ka të drejtë të ndërpresë në mënyrë të njëanshme këtë marrëveshje dhe shtojcat e saj dhe të refuzojë të ofrojë shërbime, pa specifikuar një arsye, duke informuar klientin për këtë 60 (gjashtëdhjetë) ditë përpara me mjetet e parashikuara në kapitullin 10 të kësaj Marrëveshjeje. Paysera ka gjithashtu të drejtën të përfundojë në mënyrë të njëanshme këtë marrëveshje dhe shtojcat e saj dhe të refuzojë ofrimin e shërbimeve, për arsyet e përcaktuara në pikën 12.2 të kësaj Marrëveshjeje, pasi të ketë njoftuar klientin 30 (tridhjetë) ditë përpara me mjetet e parashikuara në kapitullin 10 të këtë Marrëveshje. Në rastet kur bëhet e qartë se klienti, duke përdorur llogarinë, kryen një veprim kriminal dhe/ose të paligjshëm, Paysera ka të drejtë të ndërpresë marrëveshjen me një njoftim 5-ditor.

12.14. Në rast të përfundimit të marrëveshjes, Paysera zbret nga llogaria e klientit shumat e parave të pagueshme për shërbimet Paysera që i ofrohen klientit, gjithashtu gjoba, konfiskim, humbje dhe shuma të tjera të paguara palëve të treta ose shtetit, të cilat Paysera i ka shkaktuar për fajin e klientit. Në rast se shuma e fondeve në llogarinë(at) e Paysera-s të klientit është e pamjaftueshme për të mbuluar të gjitha shumat e pagueshme të specifikuara në këtë klauzolë, klienti merr përsipër të transferojë shumat e dhëna në llogarinë e Paysera brenda 3 (tre) ditëve të punës. Në rast se Paysera rifiton një pjesë të shumave të paguara palëve të treta, Paysera merr përsipër t'ia kthejë klientit shumat e rifituara menjëherë.

12.15. Përfundimi i Marrëveshjes së Përgjithshme nuk e përjashton klientin nga ekzekutimi i duhur i të gjitha detyrimeve ndaj Paysera-s që ishin të zbatueshme ndaj Klientit përpara përfundimit.

12.16. Pas përfundimit të marrëveshjes ndërmjet Paysera dhe klientit, klienti do të zgjedhë një mjet për riblerjen e parave elektronike nga llogaria e klientit. Në rast se niveli i identifikimit të klientit nuk përputhet me nivelin e nevojshëm për të shlyer të gjitha paratë elektronike, klienti do të zgjedhë një nivel tjetër identifikimi dhe do të kryejë veprimet e nevojshme për të ndryshuar nivelin e identifikimit. Klienti pranon të kryejë veprimet e nevojshme për të shlyer paranë elektronike dhe e kupton se me mjete të tilla Paysera synon të zvogëlojë rrezikun e mashtrimit dhe kërkon të pajtohet me kundër pastrimit të parave dhe kërkesave të tjera ligjore.

12.17. Në rast se, pas përfundimit të marrëveshjes ndërmjet Paysera-s dhe klientit, klienti nuk zgjedh mjetet për shlyerjen e parave elektronike dhe/ose nuk përfundon një procedurë shtesë identifikimi për rritjen e kufijve, Paysera mund (por nuk është e detyruar) të riblejë pajisjen elektronike paratë e klientit me anë të shlyerjes elektronike të parave, të cilat janë të disponueshme në momentin e shlyerjes.
13. Transferimi i llogarisë Paysera

13.1. Klienti që dëshiron të transferojë llogarinë e tij te një ofrues tjetër i shërbimit të pagesave duhet të paraqesë një kërkesë përkatëse. Kërkesa e klientit për të transferuar llogarinë te një ofrues tjetër i shërbimit të pagesave duhet të plotësojë kërkesat e shtetit ku kompania Paysera që regjistroi klientin është e licencuar dhe/ose kërkesat e përcaktuara nga legjislacioni i Bashkimit Evropian.

13.2. Në raste të jashtëzakonshme, Paysera mund të transferojë llogarinë e klientit nga një kompani e licencuar Paysera që e ka regjistruar klientin te një kompani tjetër e licencuar Paysera. Transferet e llogarisë në raste të tilla kryhen pa pëlqimin e veçantë të klientit dhe pa zbatuar procedurën e njoftimit paraprak të klientit të përcaktuar në kapitullin 10 të Marrëveshjes.

13.3. Transferimi i llogarisë kryhet nga Paysera pa pagesë në rastet e specifikuara në pikat 13.1 - 13.2 të Marrëveshjes.

14. Konfidencialiteti dhe Mbrojtja e të Dhënave

 

14.1. Palët marrin përsipër të mbajnë sekret informacionin teknik dhe tregtar të njëri-tjetrit, përveç informacionit në dispozicion të publikut i cili u është bërë i njohur atyre gjatë ekzekutimit e marrëveshjes aktuale, dhe pa ja transferuar ato palëve të treta pa pëlqimin me shkrim të palës tjetër, ose përfaqësuesit ligjorë të tij.

14.2. Klienti pranon që Paysera të administrojë të dhënat personale të tyre me qëllim të ofrimit të shërbimeve për Klientin dhe të ekzekutojë përgjegjësi të tjera sipas kësaj marrëveshjeje. Palët garantojnë sigurinë e të dhënave personale të përfituara gjatë ekzekutimit të kësaj marrëveshje.

14.3. Çështja e ruajtjes dhe mbrojtjes të dhënave rregullohen nga Aneksi i Marrëveshjes "Politikat e Privatësisë", të cilat klienti i ka lexuar dhe angazhohet t'i përmbahet.

14.4. Klienti merr përsipër të mbrojë dhe të mos zbulojë ndonjë fjalëkalim, të krijuar prej tyre, ose të siguruar nën këtë marrëveshje, ose karakteristikat e tjera të personalizuara të sigurisë së Instrumenteve të pagesave për palët e treta dhe të mos lejojë personat e tjerë të përdorin shërbime nën emrin e klientit. Nëse klienti nuk e ka përmbushur këtë detyrim dhe/ose ka mundur, por e ka lejuar atë dhe/ose ka kryer veprime të tilla me qëllim ose për shkak të neglizhencës, klienti pranon plotësisht humbjet dhe merr përsipër të rimbursojë humbjet ndaj personave të tjerë të shkaktuara nga veprimtaria e klientit, ose për shkak se nuk ka vepruar në kohë.

14.5. Në rast të humbjes së fjalëkalimit të Profilit ose Fjalëkalimeve të tjera nga Klienti, ose nëse Fjalëkalimi(et) janë zbuluar, jo për shkak të gabimit të Klientit ose Paysera, ose në rast të një kërcënimi të vërtetë, ose që mund të ndodhë tek Profili i Klientit, Klienti merr përsipër të ndryshojë menjëherë Fjalëkalimet ose, nëse Klienti mundet, të njoftojë menjëherë Paysera (jo më vonë se brenda një dite kalendarike) sipas mënyrës së shprehur në Nenin 10. Paysera nuk do të jetë përgjegjës për çdo pasojë të shkaktuar nga dështimi i njoftimit.

14.6. Pasi Paysera merr njoftimin nga klienti siç shprehet në klauzolën 13.5, Paysera do të pezullojë menjëherë aksesin në profilin e klientit dhe ofrimin e shërbimeve Paysera, derisa të sigurohet, ose krijohet një fjalëkalim i ri për Klientin.

14.7. Paysera kërkon vëmendjen e klientit në faktin se email i lidhur me llogarinë Paysera dhe gjithashtu instrumente të tjera (p.sh. një numër telefoni celular), të cilat sipas zgjedhjes së klientit janë të lidhura me llogarinë Paysera të tij, përdoren si instrumente komunikimi, ose identifikimi të klientit, prandaj këto instrumente dhe kredencialet e hyrjes duhet të mbrohen nga klienti. klienti është plotësisht përgjegjës për sigurinë e fjalëkalimeve të email të tyre dhe të gjithë instrumenteve të tjerë të përdorur prej tyre, si dhe fjalëkalimet e tyre të hyrjes. Fjalëkalimet janë informacion sekret, dhe klienti është përgjegjës për zbulimin e tij dhe për të gjitha veprimet e kryera, pasi ka vendosur fjalëkalimin e përdorur për hyrje në një profil përkatës, ose në një Instrument tjetër Pagesash. Paysera rekomandon të memorizoni fjalëkalimet dhe të mos i shkruani ato, ose të vendosen tek ndonjë instrument, ku ato mund të shikohen nga persona të tjerë.

14.8. Paysera ka të drejtë të transmetojë të gjitha informacionet e rëndësishme të mbledhura për Klientët dhe aktivitetin e tyre pranë institucioneve të zbatimit të ligjit, autoriteteve shtetërore (Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT), Fondi i Sigurimeve Shëndetsore (FSDKSH) dhe institucioneve të tjera financiare, nëse një detyrim i tillë përcaktohet nga legjislacioni dhe për të identifikuar, nëse kjo marrëveshje dhe legjislacioni përkatës nuk janë shkelur ose nuk do të shkelen.

14.9. Klienti i jep të drejtën Paysera për të marrë masat e nevojshme, përfshirë, por pa u kufizuar, në paraqitjen e kërkesave një personi të tretë direkt, ose përmes palëve të treta, në mënyrë që të përcaktojë identitetin e klientit dhe saktësinë e të dhënave të tjera të paraqitura nga klienti.

14.10. Paysera thekson se në të gjitha rastet Paysera operon vetëm si ofrues i shërbimit për klientin, nuk siguron ose ofron ndonjë shërbim përfituesit, derisa ata të jenë klientë të Paysera.

14.11. Paysera ka të drejtë të regjistrojë biseda telefonike me Klientin. Palët bien dakord që bisedat telefonike dhe mesazhet e transferuara përmes postës, email dhe instrumenteve e telekomunikimit të tjera mund të konsiderohen si prova kur lindin mosmarrëveshje midis Palëve. Me këtë marrëveshje, klienti konfirmon se e kupton dhe pajtohet me faktin që Paysera do të regjistrojë bisedat telefonike me klientin, ose me përfaqësuesit e tyre. Klienti gjithashtu ka të drejtë të regjistrojë dhe ruajë bisedat telefonike dhe korrespondenca të tjera.

14.12. Klienti pranon se numri i klogarisë së tyre dhe të dhënat personale të kërkuara për transfertën e pagesës, mund të zbulohen dhe shfaqen tek një përdorues tjetër i Paysera, i cili synon të kryej një transfertë monetare për klientin, nëse një përdorues tjetër i Paysera hyn brenda një identifikuesi të konfirmuar të klientit (emër, mbiemër, llogari bankare, adresë email).

14.13. Sipas pëlqimit të klientit, të dhënat e klientit gjithashtu mund të transmetohen me inicimin e pagesës, ose me institucionet e shërbimit të informacionit të llogarisë. Paysera mund të refuzojë të pajisë një ofrues të shërbimit të informacionit të llogarisë, ose një ofrues të shërbimit për inicimin e pagesës me akses në llogarinë e klientit duke u bazuar në fakte objektive dhe të arsyeshme në lidhje me qasjen e paautorizuar, ose të padrejtë në llogari, nga ai ofrues i shërbimit të informacionit të llogarisë, ose ofruesi i shërbimit të inicimit të pagesës, përfshirë inicimin e transaksionit monetar të paautorizuar ose të padrejtë. Në raste të tilla, Paysera do të informojë klientin për refuzimin e qasjes në llogari dhe do të përcaktojë arsyet e një veprimi të tillë. Këto informacione duhet t'i jepen klientit përpara refuzimit të qasjes në llogari, nëse është e mundur, dhe jo më vonë se me vendosjen e refuzimit të tij, përveç nëse transmetimi një informacioni të tillë mund të dobësojë masat e sigurisë, ose do të ishte i ndaluar me ligj.

14.14. Për të mbrojtur interesat legjitime të Paysera, të dhënat e klientit mund të transferohen në mjetet e informacionit publik kur klienti aplikon për këto mjete pa përdorur mjetet juridike të parashikuara në pikën 16.6 të Marrëveshjes dhe kur informacioni rreth mosmarrëveshjes i jepet publikut mjetet e informacionit nuk korrespondojnë me informacionin e disponueshëm për Paysera dhe dëmton reputacionin e biznesit të Paysera.

Përgjegjësia e Palëve

 

15.1. Secila palë është përgjegjëse për të gjitha gjobat, konfiskimet dhe humbjet e tjera që Pala tjetër pëson për shkak të shkeljes së marrëveshjes nga pala fajtore. Pala fajtore merr përsipër të rimbursojë dëmin e drejtpërdrejtë të shkaktuar për shkak të një përgjegjësie të tillë ndaj palës së prekur. Në të gjitha rastet, përgjegjësia e Paysera sipas marrëveshjes kufizohet nga dispozitat e mëposhtme:

15.1.1. Paysera do të jetë përgjegjëse vetëm për dëmet e drejtpërdrejta të shkaktuara nga shkelja e drejtpërdrejtë dhe thelbësore e marrëveshjes të bërë nga Paysera, dhe vetëm për dëmet që mund të ishin parashikuar nga Paysera në kohën e shkeljes së marrëveshjes;

15.1.2. Kompensimi për humbjet e shkaktuara nga Paysera në rast të shkeljes së kësaj marrëveshjeje nuk mund të kalojë mesataren e 3 (tre) muajve të fundit të tarifave të komisionit të paguara nga klienti tek Paysera për shërbimet e ofruara. Ky kufizim vlen për të gjitha shkeljet për atë muaj së bashku. Nëse mesatarja prej 3 (tre) muajsh nuk mund të llogaritet, atëherë kompensimi nuk mund të kalojë kufirin prej 2 000 (dy mijë) euro (një shumë e barabartë me këtë shumë në monedha të tjera, nëse Shërbimet ofrohen në monedhë tjetër);

15.1.3. Në të gjitha rastet, Paysera nuk do të jetë përgjegjëse për fitimet dhe të ardhurat e humbura të klientit, humbjen e reputacionit, humbjen ose kolapsin e biznesit, humbjet indirekte;

15.1.4. Kufizimet e përgjegjësisë së Paysera-s nuk do të zbatohen nëse kufizime të tilla janë të ndaluara nga ligji në fuqi.

15.2. Paysera nuk garanton funksionimin e pandërprerë të sistemit, pasi funksionimi i sistemit mund të ndikohet (shqetësohet) nga shumë faktorë përtej kontrollit të Paysera. Paysera do të përpiqet të garantojë funksionimin sa më të qetë të sistemit, por Paysera nuk do të jetë përgjegjës për pasojat që rrjedhin nga keqfunksionimet e sistemit, nëse keqfunksionime të tilla nuk janë për faj të Payseras.

15.3. Për shkak të arsyeve nën kontrollin e Paysera, sistemi mund të mos funksionojë dhe Paysera nuk do të japë kompensim për këtë, nëse sistemi ishte i disponueshëm më shumë se 99% (nëntëdhjetë e nëntë përqind) të kohës totale, e llogaritur si një mesatare prej të paktën 3 (tre) muaj.

15.4. Rastet kur Paysera përkohësisht, por jo më shumë se 24 (njëzet e katër) orë, kufizon aksesin në sistem për shkak të riparimeve, punimeve të përmirësimit dhe raste të tjera të ngjashme, dhe nëse Paysera informon klientin për raste të tilla të paktën 2 (dy) para) ditëve kalendarike.

15.5. Paysera nuk është përgjegjëse për:

15.5.1. për debitimin dhe transferimin e parave nga llogaria Paysera, si dhe për veprime të tjera pagese me paratë në llogarinë e klientit në Paysera, nëse klienti nuk ka mbrojtur fjalëkalimet e tij/saj, mjetet e identifikimit dhe si rrjedhojë ato janë bërë të njohura. ndaj personave të tjerë, si dhe për veprime apo operacione kriminale të palëve të treta, të kryera duke përdorur dokumente të falsifikuara dhe/ose të paligjshme ose të dhëna të marra në mënyrë të paligjshme;

15.5.2. gabime dhe transaksione të vonuara ose të humbura të kryera nga bankat, sistemet e faturimit dhe palë të tjera të treta;

15.5.3. pasojat që lindin për shkak të shqetësimeve të përmbushjes së çdo detyrimi Paysera të shkaktuar nga një palë e tretë që është jashtë kontrollit të Paysera;

15.5.4. pasojat që lindin pasi Paysera përfundon ligjërisht marrëveshjen, anulon profilin e klientit ose kufizon aksesin në të, gjithashtu pas kufizimit të arsyeshëm ose përfundimit të ofrimit të një pjese të shërbimeve;

15.5.5. mallrat dhe shërbimet e blera duke përdorur llogarinë Paysera, si dhe për palën tjetër, e cila merr pagesa nga llogaria Paysera, duke mos respektuar kushtet e ndonjë marrëveshjeje;

15.5.6. për mospërmbushje të detyrimeve të veta kontraktuale dhe dëmshpërblim, në rast se është shkaktuar për shkak të përmbushjes së detyrave të përcaktuara me ligj nga Paysera.

15.6. Klienti siguron që të gjitha veprimet e klientit në lidhje me ekzekutimin e marrëveshjes do të jenë në përputhje me ligjin në fuqi.

15.7. Klienti është plotësisht përgjegjës për korrektësinë e të dhënave, porosive dhe dokumenteve të dorëzuara në Paysera.

15.8. Nëse Paysera merr dijeni për një transaksion pagese të paautorizuar, Paysera do t'i kthejë klientit shumën e transaksionit të paautorizuar të pagesës dhe, sipas rastit, do të rivendosë gjendjen e llogarisë, nga e cila është debituar shuma, deri në pikën përpara transaksionit të paautorizuar. është kryer, me përjashtim të rasteve kur Paysera ka arsye të dyshojë për veprimtari mashtruese dhe i raporton këto arsye autoritetit mbikëqyrës.

15.9. Nëse përdoruesi mohon autorizimin e një transaksioni të pagesës i cili është autorizuar ose deklaron se transaksioni i pagesës është kryer në mënyrë të parregullt, Paysera është e detyruar të provojë se vërtetësia e transaksionit të pagesës është konfirmuar, ai është regjistruar si duhet dhe është regjistruar në llogari, dhe nuk është prekur nga ndonjë defekt teknik ose ndonjë defekt tjetër.

15.10. Përdoruesi mund të pësojë humbje deri në 50 (pesëdhjetë) Euro (një shumë e barabartë në monedha të tjera, nëse shërbimet ofrohen në një monedhë tjetër) si rezultat i transaksioneve të paautorizuara të pagesës, nëse ato humbje janë shkaktuar për shkak të përdorimit të një instrumenti pagese të humbur ose të vjedhur ose të përvetësimit të paautorizuar të instrumentit të pagesës.

15.11. Nëse klienti nuk është përdorues dhe/ose transaksioni i pagesës kryhet në monedhën e një shteti anëtar në ose nga një vend i huaj ose në monedhën e një vendi të huaj, klienti bartë të gjitha humbjet që rrjedhin nga arsyet e përcaktuara në klauzolën 15.10 të Marrëveshjes.

15.12. Klienti mbart çdo humbje të shkaktuar për shkak të transaksioneve të paautorizuara të pagesave nëse klienti ka pësuar humbje si rezultat i veprimit të pandershëm ose për shkak të neglizhencës së tij të rëndë ose mospërmbushjes së qëllimshme të një ose disa prej detyrave të treguara më poshtë:

15.12.1. të respektojë rregullat që rregullojnë lëshimin dhe përdorimin e Instrumentit të pagesave të parashikuara në këtë marrëveshje ose shtojcat e saj, gjatë përdorimit të Instrumentit të pagesave;

15.12.2. nëse klienti mëson për një humbje, vjedhje, përvetësim të paligjshëm ose përdorim të paautorizuar të Instrumentit të pagesës, për fakte dhe dyshime që veçoritë e personalizuara të sigurisë të instrumenteve të tij të pagesës janë bërë të njohura ose mund të përdoren nga persona të tretë, klienti do të njoftojë Paysera-n ose subjektin e treguar nga Paysera menjëherë, në përputhje me rregullat që rregullojnë lëshimin dhe përdorimin e Instrumentit të pagesave të parashikuara në këtë marrëveshje dhe shtojcat e saj;

15.12.3. të ndërmarrë të gjitha masat e mundshme për të mbrojtur të dhënat e personalizuara të sigurisë të Instrumentit të pagesës pasi të jetë lëshuar Instrumenti i pagesës.

15.13. Pasi klienti dorëzon njoftimin e përmendur në pikën 14.5 të Marrëveshjes Paysera me një kërkesë për të bllokuar Instrumentin e pagesës, humbjet e klientit që rrjedhin nga instrumenti i pagesës i humbur, i vjedhur ose i përvetësuar në mënyrë të paligjshme do të përballohen nga Paysera, me përjashtim të rasteve kur Klienti ka vepruar në mënyrë të pandershme. Dispozitat e kësaj klauzole zbatohen vetëm për përdoruesin.

15.14. Në rast se Paysera nuk siguron mundësinë për të njoftuar menjëherë për një instrument pagese të humbur, të vjedhur ose të përvetësuar në mënyrë të paligjshme, gjithashtu në rastet kur Paysera nuk kërkon vërtetim më të sigurt, Paysera do të përballojë humbjet e shkaktuara për shkak të përdorimit të paautorizuar të Instrumentit të pagesës, përveç rasteve të pandershmërisë së klientit. Dispozitat e kësaj klauzole zbatohen vetëm për përdoruesin.

15.15. Klienti do të kontrollojë informacionin në lidhje me transaksionet e pagesave të kryera në llogari të paktën një herë në muaj dhe do të njoftojë Paysera-n për transaksionet e pagesave të paautorizuara ose të kryera në mënyrë të parregullt, si dhe për çdo gabim tjetër, mospërputhje ose pasaktësi në deklaratë. Njoftimi do të dorëzohet jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë kalendarike pas ditës kur Paysera, sipas klientit, ka kryer transaksionin e paautorizuar të pagesës ose ka kryer transaksionin e pagesës në mënyrë të parregullt. Përdoruesi do të njoftojë Paysera-n për një transaksion pagese të paautorizuar ose të ekzekutuar në mënyrë të parregullt në një monedhë të një vendi anëtar në vendin e BE-së me shkrim jo më vonë se 13 (trembëdhjetë) muaj pas ditës së debitimit të parave nga llogaria e pagesës. Nëse klienti nuk i dorëzon njoftimet e specifikuara brenda periudhës kohore të treguar, konsiderohet se Klienti ka rënë dakord pa kushte për transaksionet e pagesave që ishin kryer në llogarinë e pagesës. Klienti do t'i paraqesë Paysera-s çdo informacion në lidhje me hyrjet e paligjshme në profil, ose veprime të tjera të paligjshme në lidhje me llogarinë dhe do të ndërmarrë të gjitha masat e arsyeshme të treguara nga Paysera për të ndihmuar në hetimin e veprimeve të paligjshme.

15.16. Pala lirohet nga përgjegjësia për mospërmbushje të marrëveshjes në rast se pala provon se marrëveshja nuk është ekzekutuar për shkak të rrethanave të forcës madhore, të cilat provohen në përputhje me procedurën e përcaktuar me ligj. Klienti do të njoftojë Paysera-n për forcën madhore me shkrim brenda 10 (dhjetë) ditëve kalendarike pas ditës së ndodhjes së rrethanave të tilla. Paysera do të njoftojë klientin për rrethanat e forcës madhore nëpërmjet emailit ose nëpërmjet faqeve të internetit të sistemit.

16. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve midis klientit dhe Payseras, Procedura e ngritjes së pretendimeve

 

16.1. Paysera synon të zgjidhë të gjitha mosmarrëveshjet me klientin në mënyrë miqësore, menjëherë dhe sipas kushteve të pranueshme për palët; kështu, në rast mosmarrëveshje, klientët inkurajohen që, para së gjithash, t'i drejtohen direkt Paysera. Mosmarrëveshjet zgjidhen me negocim.

16.2. Klienti mund të paraqesë çdo pretendim, ose ankesë në lidhje me shërbimet e ofruara nga Paysera duke dërguar një njoftim me email, duke telefonuar Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientin, ose duke dërguar një njoftim nga Profili.

16.3. Ankesa duhet t'i referohet rrethanave dhe dokumenteve që shërbejnë si bazë për ankesën. Nëse klienti e bazon ankesën e tij/saj në dokumentet që Paysera nuk posedon, klienti gjithashtu duhet të dorëzojë këto dokumente, ose kopjet e tyre.

16.4. Paysera do të shqyrtojë kërkesën me shkrim, ose ankesën e klientit jo më vonë se brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve të punës nga dita e pranimit të kërkesës dhe t'i sigurojë Klientit një përgjigje të detajuar, të motivuar, të bazuar në dokumente. Në raste të jashtëzakonshme, kur për shkak të arsyeve përtej kontrollit të kompanisë, Paysera nuk mund të sigurojë përgjigjen brenda 15 ditëve të punës, Paysera do t'i sigurojë klientit një përgjigje jo përfundimtare, duke paraqitur arsyen e vonesës dhe afatin e paraqitjes së përgjigjes përfundimtare. Afati i fundit i përgjigjes përfundimtare nuk duhet të kalojë 35 (tridhjetë e pesë) ditë pune. Një përgjigje do t'i jepet klientit përmes mënyrave të specifikuara në klauzolën 10.1 të Marrëveshjes, përveç nëse klienti kërkon një përgjigje ndaj pretendimit, ose ankesës së tyre, përmes mënyrave të tjera.

16.5. Analizimi i pretendimeve të klientit nga Paysera është falas.

16.6. Nëse klienti nuk është i kënaqur me vendimin e Payseras, ai ka të drejtë të përdorë instrumente juridike të tjera për të mbrojtur të drejtat e tij/saj, dhe;

16.6.1. të paraqesë një pretendim te autoriteti mbikëqyrës sipas procedurës së vendosur nga autoriteti mbikëqyrës;

16.6.2. të mbrojnë të drejtat e konsumatorit të tyre duke iu drejtuar autoritetit mbikëqyrës si një zgjidhje institucionale e mosmarrëveshjes së konsumatorit jashtë gjykate, sipas procedurës së vendosur nga autoriteti mbikëqyrës.

16.6.3. Nëse mosmarrëveshja nuk zgjidhet në rrugë miqësore, ose përmes mënyrave të tjera jashtë gjykatës, mosmarrëveshja do të zgjidhet në gjykatë sipas selisë së Paysera, sikurse parashikohet nga proçedura e përcaktuar me ligj.

16.7. Një procedurë e detajuar për regjistrimin dhe përpunimin e pretendimeve të klientit (ankesat) është gjithashtu e parashikuar në Rregullat për Regjistrimin dhe Përpunimin e Pretendimeve të klientit (Ankesat).

16.8. Kjo marrëveshje, anekset e saj, si dhe marrëdhëniet që nuk rregullohen nga marrëveshja e palëve i nënshtrohen ligjit të vendit ku kompania Paysera që regjistroi klientin është e licencuar, duke përfshirë rastet kur një gjykatë e një vendi tjetër është kompetente për të dëgjuar një mosmarrëveshje midis klientit dhe Paysera.

17. Dispozitat Përfundimtare

 

17.1. Secila palë konfirmon se i zotëron të gjitha lejet dhe liçencat e kërkuara sipas ligjit në fuqi, të cilat janë të nevojshme për ekzekutimin e kësaj marrëveshje.

17.2. Titujt e seksioneve dhe nenet e marrëveshjes janë të destinuara vetëm për konveniencën mes palëve dhe nuk mund të përdoren për interpretimin e dispozitave të kësaj marrëveshjeje.

17.3. Palët kanë përgjegjësi ndaj shtetit dhe subjekteve të tjera për përmbushjen e të gjitha detyrimeve tatimore në mënyrë të pavarur. Paysera nuk do të jetë përgjegjëse për ekzekutimin e detyrimeve tatimore të klientit, llogaritjen ose transferimin e taksave të aplikuara ndaj klientit.

17.4. Paysera në çdo rast vepron si një palë e pavarur e marrëveshjes që nuk kontrollon, ose nuk merr përgjegjësi për produktet dhe shërbimet e paguara duke përdorur shërbimet e Paysera. Paysera nuk merr përsipër përgjegjësinë për të përmbushur kushtet e marrëveshjes së lidhur midis blerësit, shitësit, ose ndonjë palë tjetër me klientin.

17.5. Klienti nuk ka të drejtë t'i caktojë palëve të treta të drejtat dhe detyrimet e tij/saj që rrjedhin nga kjo marrëveshje, pa pëlqimin paraprak me shkrim nga Paysera. Paysera rezervon të drejtën të caktojë palëve të treta të drejtat dhe detyrimet e saj që rrjedhin nga kjo marrëveshje në çdo kohë pa pëlqimin e klientit, nëse një transferim i tillë i të drejtave dhe detyrimeve është në përputhje me legjislacionin.

17.6. Nëse ndonjë dispozitë e marrëveshjes njihet si e pavlefshme, dispozitat e tjera të kësaj marrëveshjeje mbeten në fuqi.

17.7. Marrëveshja do të hyjë në fuqi në përputhje me klauzolën 2.4 të kësaj Marrëveshjeje. Klienti mund të ruajë tekstin e marrëveshjes në kohën e regjistrimit në sistem.

17.8. Kjo marrëveshje ofrohet në sistem në disa gjuhë. Marrëveshja e aplikuar për klientin është konkluduar në gjuhën në të cilën marrëveshja i është prezantuar klientit në kohën e regjistrimit në sistem.

17.9. Linqet në faqet web të paraqitura në Marrëveshje dhe Anekse që rregullojnë ofrimin e shërbimeve të veçanta janë pjesë thelbësore e kësaj marrëveshjeje dhe zbatohen ndaj klientit në momentin e parë të përdorimit të shërbimit përkatës.Detaje juridike: “Paysera LT”, UAB, kodi i personit juridik 300060819; Liçenca nr. 1 e institucionit të parave elektronike, lëshuar në 27 Shtator 2012 (lëshuar nga Banka e Lituanisë). Të dhënat në lidhje me "Paysera LT", UAB mblidhen dhe ruhen në Regjistrin e subjekteve juridikë të Republikës së Lituanisë. Të dhëna të hollësishme në lidhje me grupin e korporatës Paysera, përfshirë adresat e zyrave të korporatës dhe adresën e email ofrohen këtu. Autoriteti mbikëqyrës i “Paysera LT”, UAB është Banka e Lituanisë, kodi identifikues 188607684, adresa: Žirmūnų g. 151, LT-09128, Vilnius, Lituani www.lb.lt/en.

Paysera Kosova SH.PK, kodi i kompanisë 811301473; Institucion financiar jobankar me licencën e emetimit të parave elektronike nr. IFJB/069, lëshuar më 8 qershor 2020; licenca është lëshuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Të dhënat për Paysera Kosova SH.PK mblidhen dhe ruhen në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës. Më shumë detaje rreth Paysera Kosova, duke përfshirë adresën e regjistruar dhe adresat e emailit, janë renditur këtu. Autoriteti mbikëqyrës i Paysera Kosova SH.PK është Banka Qendrore e Kosovës, kodi i identifikimit 600104187, adresa: Rr. Garibaldi 33, Prishtinë, 10000, Kosovë, https://bqk-kos.org/.
Paysera Albania SH.P.K., kodi i shoqërisë M01608007N; Licenca e institucionit të parasë elektronike nr.47, lëshuar më 5 mars 2021; licenca është dhënë nga Banka e Shqipërisë. Të dhënat për Paysera SH.P.K. mblidhen dhe ruhen në Regjistrin e Personave Juridik të Republikës së Shqipërisë. Informacione më të hollësishme rreth Paysera Albania SH.P.K., duke përfshirë adresën e zyrës së regjistruar dhe adresat e emailit, mund të gjendenkëtu. AAutoriteti Mbikëqyrës i Paysera Albania SH.P.K. Adresa e Bankës së Shqipërisë është: 1, Tiranë, Shqipëri, www.bankofalbania.org.

Paysera Bank Georgia SHA, kodi i personit juridik 402204841; Licenca bankare nr. 465, lëshuar nga Banka Kombëtare e Gjeorgjisë më 17 nëntor 2022. Të dhënat për Paysera Bank Georgia SHA mblidhen dhe ruhen në Regjistrin e Sipërmarrësve dhe Personave Juridik Jo-Sipërmarrës (Jo-Tercialë) të Gjeorgjisë. Janë dhënë të dhëna të hollësishme rreth Paysera Bank Georgia SHA, duke përfshirë adresën e zyrës së korporatës dhe adresat e emailit këtu. Autoriteti mbikëqyrës i Paysera Bank Georgia SHA është Banka Kombëtare e Gjeorgjisë, adresa: 1, Zviad Gamsakhurdia Embankment, 0114 Tbilisi, Georgia, https:// www.nbg.gov.ge.