Pdf
Kthehu te përmbajtja

Përditësimi i fundit: 20/07/2020

Mbledhja e Pagesave Online me karta pagese

Përkufizimet

Marrëveshje e përgjithshme - Marrëveshja e Përgjithshme e Shërbimit të Pagesave, kushtet e së cilës zbatohen për Tregtarin.

Depozita - fonde të rezervuara në llogarinë Paysera të Tregtarit, të cilat sigurojnë kërkesat e paguesve, që rrjedhin nga mosmarrëveshjet me Tregtarin.

E-shop – një faqe ueb e Tregtarit e dhënë në Pyetësor, ku Tregtari ofron mallrat dhe shërbimet e tij.

Rimbursimi - një kërkesë kundër Klientit për kthimin e parave, kur kundërshton Transaksionin sipas Rregullave dhe Rregulloreve të ICCO-s.

Pyetësori - një pyetësor ku Tregtari ofron informacion të hollësishëm për veten, dyqanin e-shop, mallrat dhe shërbimet e tij, dhe tipet e pranuara të Kartave. Pyetësori është një pjesë thelbësore e Aneksit aktual.

Karta - Visa/Visa Electron, MasterCard ose karta pagesës Maestro e përdorur për të kryer Transaksione.

Mbajtësi i kartës - një person juridik ose fizik që paguan me kartë për mallra dhe/ose shërbime të Tregtarit në E-shop.

Tregtari - një Klient i Sistemit Paysera, një person juridik i regjistruar në qendër të regjistrave të një vendi anëtar të Bashkimit Europian, i cili ka hyrë në Marrëveshje të Përgjithshme me Paysera dhe, ndërsa shet mallra dhe shërbime, përdor një ose më shumë shërbime të mbledhjes së pagesave për Tregtarët të paraqitura në Sistem dhe ofruar nga Paysera, dhe synon të përdorë shërbimin e Mbledhjes së Pagesave përmes Internetit me kartat e pagesave të rishitura nga Paysera.
(* Shpjegim: Kur zbatohen dispozitat e Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimit të Pagesave për të gjithë Klientët - si tregtarët dhe klientët e tjerë - përdoret termi "Klient"; ndërsa kur dispozitat e Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimit të Pagesave zbatohen vetëm për Tregtarët, termi "Tregtari ” përdoret).

PCI DSS - standardet e sigurisë së të dhënave të industrisë së kartave të pagesave.

Blerësi - paguesi dhe/ose përfituesi final i shërbimeve të ofruara dhe mallrave të shitura nga Tregtari duke përdorur Sistemin për mbledhjen e pagesave.

Projekti - një përshkrim i hollësishëm i mallrave dhe/ose shërbimeve të ofruara nga Tregtari me qëllim të mbledhjes së pagesave nga Blerësit për mallrat, ose shërbimet e ofruara nga Tregtari me metodat e paraqitura në sistem.

Banka-Partner - një bankë e cila ofron shërbimin e pranimit dhe administrimit të kartave dhe bashkëpunon me Paysera ku i ofron Tregtarit mundësinë të pranojë pagesa të Blerësve me karta (AS Latvijas pasta banka, reg. No. LV50103189561, adresa Brīvības 54, Riga, Letoni, LV-1011, www.lpb.lv, [email protected]).

Shërbimi i përsëritur i pagesës - një shërbim që i mundëson Tregtarit t'i sigurojë Blerësit mundësinë për t'u regjistruar në faturim automatik dhe me mundësinë e tarifimit të Blerësit automatikisht dhe/ose duke përdorur rregullisht kartën e pagesës së Blerësit.

Rregullat për anullimin e blerjeve - rregulla, të paraqitura dhe të aprovuara publikisht nga Tregtari, që rregullojnë anullimin e blerjeve të mallrave dhe/ose shërbimeve të bëra në E-shop të Tregtarit.

Rregullat dhe Rregulloret - ,,Rregulloret Vepruese të Visa Europe dhe/ose Rregullat MasterCard në versionin e tyre aktual.

Ndërfaqja - ndërfaqja (softueri) midis Paysera dhe Tregtarit, duke siguruar pranimin e mesazheve të autorizimit të Transaksionit dhe administrimin e Kartave në kohë reale.

Transaksioni - një veprim financiar i kryer për të kryer blerjen e mallrave ose shërbimeve në dyqanet E-shop duke përdorur kartën.

Të dhënat e transaksionit - informacion mbi Transaksionin dhe informacion në lidhje me Kartën e përdorur për Transaksionin dhe identifikimin e Mbajtësve të kartave.

ICCO - Organizatat ndërkombëtare të kartave të kreditit Visa dhe/ose MasterCard.

Dispozitat e përgjithshme

1. Shërbimi i mbledhjes së pagesave online i ofron Tregtarit mundësinë për të mbledhur pagesa nga Blerësit duke përdorur Kartat e paraqitura në Sistem.

2. Kur përdorni këtë shërbim, të gjitha kushtet e Marrëveshjes së Përgjithshme, Aneksi "Mbledhja e Pagesave Online nga Blerësit", kushtet e tjera të përcaktuara në këtë Aneksdhe rregullat e ICCO zbatohen për Tregtarin. Tregtari konfirmon se ata kanë lexuar kushtet aktuale dhe angazhohet t'i zbatojnë ato. Rregullat dhe Rregulloret e ICCO zbatohen gjithashtu për Tregtarin. Në rast të mospërputhjeve midis Marrëveshjes, Aneksit të saj dhe Rregullave, Rregulloret e ICCO, do të mbizotërojnë. Termat në këtë Aneks përdoren në kuptimin e paraqitur në Marrëveshjen e Përgjithshme.

3. Para përdorimit të këtij shërbimi, Tregtari do t'i paraqesë te Paysera:

3.1. Projektin e tij, të krijuar në Sistem;

3.2. plotësim të Pyetësorit të siguruar nga Paysera;

3.3. dokumente të tjera të kërkuara nga Paysera.

Shërbimi do të ofrohet vetëm pasi Tregtari të dorëzojë të gjitha dokumentet dhe informacionin e kërkuar nga Paysera dhe pasi Paysera (ose Banka-Partner) të aprovojë Tregtarin.

4. Paysera ka të drejtë të refuzojë të konfirmojë Projektin dhe t'i sigurojë shërbimin Tregtarit pa sqarime.

5. Për të filluar përdorimin e shërbimit, Tregtari do të kryejë integrimin teknik në përputhje me udhëzimet e integrimit të dhëna nga Paysera.

6. Ky Aneks përcakton dhe specifikon kushtet e mbledhjes së pagesave online dhe detyrimet e palëve kur Paguesi paguan Tregtarin online me Karta.

7. Ky Ankes është hartuar në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Europian që rregullon ofrimin e shërbimeve të pagesave me kartat e pagesave, Rregullat dhe Regulloret e ICCO dhe rregullat e përdorimit të kartave të përcaktuara nga Bankat-Partner të Paysera.

8. Ky Aneks është një pjesë integrale e Marrëveshjes së Përgjithshme dhe kështu do të lexohen dhe interpretohen sëbashku, në përputhje me kontekstin e përgjithshëm të dokumenteve kontraktuale.

9. Aneksi mund të aplikohet vetëm për personat juridikë që janë regjistruar në qendër të regjistrave të një vendi anëtar të Bashkimit Evropian dhe kanë hyrë në marrëveshje të Përgjithshme me Paysera.

Të drejtat dhe detyrimet e Tregtarit

10. Tregtari është i angazhuar për:

10.1. prano nga karta nga Mbajtësi i Kartave, të cilat janë paraqitur në pyetësorin e Tregtarit si instrumente pagese për mallrat dhe shërbimet e ofruara në E-Shop të Tregtarit;

10.2. paguaj tarifat e komisionit për shërbimin që janë paraqitur në faqen e ueb të Paysera;

10.3. nëse Mbajtësi i Kartës refuzon mallrat dhe/ose shërbimet e blera, ose nëse Tregtari nuk i dërgon mallrat dhe/ose shërbimet siç duhet, Tregtari, pasi të marrë informacionin përkatës, angazhohet të kthejë Mbajtësi të kartës shumën e transaksionit pjesërisht, ose plotësisht sipas Rregullave për anulimin e blerjeve të konfirmuara nga Tregtari dhe të bëra publike për Blerësit;

10.4. pas marrjes së mesazhit për Rimbursimin nga Paysera, Tregtari merr përsipër të informojë Paysera për vendimin e tyre deri në 3 ditë kalendarike: ose të kryejë rimbursimin ose ta kontestojë atë duke i siguruar Paysera dokumente që konfirmojnë Transaksionin. Nëse Tregtari nuk pajtohet me ankesën e Blerësit dhe kërkesën për rimbursim dhe mosmarrëveshjen e tij, ata duhet të mbulojnë të gjitha shpenzimet që rrjedhin nga mosmarrëveshja, përfshirë tarifën e komisionit për trajtimin e ankesës, dhe gjithashtu kostot e mundshme të arbitrazhit;

10.5. përdorni vetëm Ndërfaqen e ofruar nga Paysera për pranimin e Kartave në E-shop;

10.6. sigurohuni që punonjësit ose përfaqësuesit e Tregtarit janë përgjegjës për ekzekutimin e këij Aneksi, Rregullat dhe Rregulloret e ICCO-së dhe amendimet e tyre;

10.7. të bashkëpunojë me dhe të sigurojë Paysera ndihmën e nevojshme në rast të një mosmarrëveshje për Transaksionet e Mbajtësve të Kartave në E-shop ;

10.8. informoni Paysera për çdo veprim dyshues, ose të paautorizuar lidhur me kartat dhe ekzekutimin e detyrimeve të përcaktuara në këtë Aneks;

10.9. pranoni të gjitha kartat e vlefshme dhe të identifikuara si instrument për pagesa jo cash për mallra dhe/ose shërbime, duke treguar çmimin e mallrave dhe/ose shërbimeve gjatë Transaksionit;

10.10. sigurojnë pajtueshmërinë e dyqanit E-shop të tyre me Rregullat dhe Rregulloret ICCO dhe kërkesat t tjera të ICCO-së;

10.11. dërgoni kopje të dokumenteve që konfirmojnë Transaksionin e kërkuar nga Paysera jo më vonë se brenda 3 ditëve kalendarike nga kërkesa (me faks, email, postë të regjistruar, ose në një mënyrë tjetër, kur fakti i dorëzimit mund të konfirmohet). Nëse Tregtari nuk mund të dërgojë dokumentet e kërkuara brenda afatit kohor të paraqitur më sipër, ata duhet të informojnë me shkrim dhe të paraqesin datën e dorëzimit të informacionit dhe arsyen e mos dërgimit të informacionit në kohë, ose mos dërgimit të tij. Nëse përfaqësuesi i Paysera arrin në ambientet e Tregtarit, ata kanë të drejtë të marrin një kopje të informacionit që konfirmon Transaksionin;

10.12. në përputhje me Marrëveshjen e Përgjithshme të Paysera dhe anekset e saj, udhëzimet e Banka-Partner (nëse të tilla ofrohen gjatë periudhës së ekzekutimit të detyrimeve kontraktuale) dhe rregullave të organizatave ndërkombëtare të kartave të kreditit. Përgjegjësia është gjithashtu e vlefshme për rregullat, urdhrat dhe kërkesat e pranimit të Kartave të miratuara pas nënshkrimit të këtij Aneksi;

10.13. garantojnë që veprimtaria e tyre është e ligjshme dhe do të mbetet e ligjshme gjatë periudhës së vlefshmërisë së Aneksit, dhe gjithashtu do të respektojë aktet ligjore të vlefshme në vendndodhjen e Tregtarit dhe Rregullave dhe Rregulloreve të ICCO;

10.14. nën kërkesën e Paysera për të parandaluar shkeljen e këtij Aneksi ose Rregullave dhe Rregulloreve të ICCO, Tregtari angazhohet të parandalojë shkelje të tilla brenda 3 ditëve nga marrja e njoftimit;

10.15. Tregtari mund të përdorë shërbimin e Mbledhjes së pagesave vetëm në dyqanet E-shops e Tregtarit dhe vetëm nga adresat e ueb (URL) të cilat janë siguruar në Pyetësorin e paraqitur nga Tregtari dhe në projekt, dhe konfirmuar nga Paysera. Nëse ka ndonjë ndryshim në informacionin e paraqitur në Projektin dhe/ose Pyetësorin e konfirmuar, Tregtari do të informojë Paysera për të menjëherë, dhe ndryshimet e Projektit dhe/ose Pyetësorit konfirmohen sipas të njëjtës proçedurë si për vetë Projektin dhe/ose Pyetësorin;

10.16. pas marrjes së një kërkese nga Paysera, menjëherë kryeni ndryshime në faqet e ueb dhe kryeni veprime të tjera të nevojshme dhe të përshtatshme për të siguruar pajtueshmërinë e Tregtarit me rregullat e ICCO për përdorimin e markave tregtare;

10.17. të paraqesë të gjitha dokumentet dhe informacionin e kërkuara nga Paysera (nëse Tregtari nuk i ekzekuton kërkesat, Paysera ka të drejtë të pezullojë ofrimin e shërbimeve);

10.18. mbi baza të vazhdueshme, menjëherë për t'i siguruar Paysera me adresën aktuale të secilës prej zyrave të saj, të gjithë emrat "të bësh biznes si" (DBA) e përdorura nga Tregtari dhe një përshkrim të plotë të mallrave të shitura dhe shërbimeve të ofruara;

10.19. informoni Mbajtësin e kartave për pranimin ose mospranimin e disa Kartave të Pagesave në mënyrë të qartë dhe të paqartë, veçanërisht duke shfaqur logot që i referohen pranimit të Kartave të Pagesave në faqen ueb të saj në mënyrë të qartë dhe sipas me kërkesave të Banka-Partner;

10.20. njoftoni në mënyrë të spikatur dhe pa mëdyshje të Mbajtësit të kartës për identitetin e Tregtarit në të gjitha pikat e bashkëveprimit, në mënyrë që Mbajtësi i kartës të mund ta dallojë menjëherë Tregtarin nga çdo palë tjetër (siç është një furnizues i produkteve ose shërbimeve të Tregtarit);

10.21. siguroni këto kërkesa në faqen e ueb të Tregtarit:

10.21.1. për të shfaqur dhe identifikuar në mënyrë të spikatur emrin e Tregtarit në faqen e ueb dhe çdo informacion tjetër të përshkruar në faqen e ueb;

10.21.2. Tregtari duhet të sigurojë që Mbajtësi i kartës të kuptojë që Tregtari është përgjegjës për Transaksionin, përfshirë dërgesën e produkteve (qoftë fizike apo dixhitale) ose ofrimin e shërbimeve, dhe për shërbimin ndaj klientit dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, të gjitha në përputhje me termate zbatueshme për Transaksionin.

10.22. për t'i siguruar Paysera të gjitha informacionet dhe dokumentet që Paysera i konsideron të rëndësishme për ekzekutimin e këtij Aneksi pa vonesë të padrejtë dhe me kërkesën e Paysera. Tregtari do të njoftojë Paysera me shkrim, të pa kompromentuar dhe pa vonesë të panevojshme, për çdo ndryshim në informacionin e dhënë (veçanërisht në lidhje me ndryshimet në qëllimin e korporatës, ndryshimet në llojin e produktit, shitjen ose marrjen me qira të kompanisë, ose ndonjë ndryshim tjetër të pronarit, ndryshime në formën ligjore të kompanisë, ose emrin e kompanisë; ndryshime të gjendjes financiare të Tregtarit që mund të rrezikojnë përmbushjen e duhur të detyrimeve të tregtarit që rrjedhin nga kjo shtesë). Tregtari do të jetë i detyruar, me kërkesë të Paysera, të sigurojë dokumente të cilat janë në një gjuhë tjetër nga anglishtja, së bashku me një përkthim të çertifikuar në anglisht. Tregtari garanton se të gjitha informacionet e dhëna janë të sakta dhe të pranueshme;

10.23. të respektojë dispozitat ligjore të zbatueshme për Tregtarin dhe aktivitetet e tij të biznesit, në veçanti ligjet dhe rregullat e mbrojtjes së konsumatorit. Veçanëtusht, Tregtari do të sigurojë informacionin e mëposhtëm në lidhje me mallrat dhe shërbimet e ofruara përmes faqeve të ueb të tij dhe për të cilat ofron pagesa me Karta, me të gjitha informacionet e paraqitura në mënyrë të qartë, lehtësisht të aksesueshme dhe në kohën e duhur, si dhe në përputhje me dispozitat ligjore:

10.23.1. emrin dhe adresën e plotë të selisë, regjistrin tregtar, ku është regjistruar kompania, kodin e kompanisë dhe të gjitha informacionet e tjera që duhet të jepen me letrat e biznesit, në përputhje me ligjin përkatësisht të zbatueshëm;

10.23.2. termat dhe kushtet e përgjithshme, dispozitat në lidhje me të drejtat e revokimit dhe/ose kthimit, në lidhje me proçesin e Rimbursimeve dhe, kur është e nevojshme, informacionet parakontraktuese;

10.23.4. vendet në të cilat Tregtari kryen dërgesa dhe kushtet e zbatueshme të dërgesave;

10.23.5. valuta në të cilën do të paraqiten mallrat dhe shërbimet e Tregtarit;

10.23.6. specifikimi i adresës së plotë të shërbimit të konsumatorit të Tregtarit, duke përfshirë të gjitha mjetet ekzistuese të komunikimit;

10.23.7. dispozitat e mbrojtjes së të dhënave, veçanërisht parimet e mbrojtjes së të dhënave të përdorura nga Tregtari për përdorimin e të dhënave të klientit dhe përpunimin e të dhënave të pagesave;

10.23.8. proçedurat e disponueshme të sigurisë (për shembull, procedurat e vërtetimit të përdorura për pagesa të kryera me Karta);

10.23.9. përshkrimin e plotë të mallrave dhe shërbimeve të ofruara nga Tregtari;

10.23.10. koha e faturimit dhe koha e përmbushjes së kontratës;

10.23.11. specifikimi i kohës në të cilën Karta do të debitohet.

11. Tregtari nuk ka të drejtë të:

11.1. të ngarkojë një pagesë tjetër për pagesën që do të kryhet nga Karta (me përjashtim të rasteve, kur ajo është e përcaktuar në legjislacion dhe në përputhje me Paysera dhe Banka-Partner sipas rregullave të ICCO). Nëse tarifë plotësuese është caktuar në legjislacion, ajo duhet të përfshihet në shumën e Transaksionit dhe nuk mund të mblidhet më vete;

11.2. vendosë një shumë minimale të Transaksionit;

11.3. pranojë Kartën si pagesë me qëllim të mbulimit, ose rifinancimit të çdo malli, ose shërbimi tjetër, ose përgjegjësie tjetër prej asaj që përshkruhet në këtë Aneks ose në Pyetësor;

11.4. lëshojë cash për Transaksionin ose pas anullimit të tij;

11.5. lëshojë një faturë shkëmbimi, çek, ose çfarëdo dokumenti tjetër pagese për pagesa të mëtejshme për kryerjen e Transaksionit;

11.6. ndajë Transaksionin në pjesë të veçanta;

11.7. të ruajë dhe zbulojë të dhënat e Mbajtësit të Kartës, numrin e Kartës, datën e vlefshmërisë së Kartës, CVC/CVV dhe çdo informacion tjetër që lidhet me pranimin e kartës ose Mbajtësit të kartës ndaj palëve të treta. Kjo përgjegjësi e Tregtarit është e pacaktuar;

11.8. pranojë Kartën si një instrument pagese për veprimtarinë tregtare të kryer nga një palë e tretë;

11.9. lëshojë para elektronike si rezultat i Transaksionit;

11.10. përdorë të dhënat e Kartës për qëllime të tjera përtej përpunimit të Transaksionit para, pas dhe gjatë Transaksionit;

11.11. paraqesë për ekzekutimin një Transaksion i cili është dyshues, ose i paautorizuar nga Mbajtësi i kartës, kur Tregtari e di, ose duhet të dijë; gjithashtu, Transaksioni i cili kryhet me qëllime mashtrimi mbi marrëveshjen me Tregtarin. Tregtari është përgjegjës për veprimet e punonjësve të tij, agjentëve, ndërmjetësve dhe përfaqësuesve gjatë ekzekutimit e kushteve të këij Aneksi;

11.12. zbulojë çdo informacion që është bërë i njohur gjatë kryerjes së detyrimeve të përcaktuara në këtë Aneks për personat e tretë.

11.13. paraqesë transaksione me karta që janë refuzuar më parë nga Banka-Partner. Transaksionet e kartave të refuzuara nga Banka-Partner do të përpunohen vetëm në përputhje me Rregullat dhe Rregulloret e ICCO;

11.14. ofrojë Mbajtësit të kartës mundësinë për t'u regjistruar në të njëjtën kohë me një transaksion të vetëm për shërbime të ndryshme dhe/ose anëtarësime të dhëna nga kompanitë e Tregtarit ose të palëve të treta ("Cross-Shitja");

11.15 pretendojë se paguhet për mallra ose shërbime të paligjshme, ose imorale;

11.16. pranojë Kartën e Pagesave të paraqitur fizikisht nga Mbajtësi i kartës;

11.17. kërkojë nga Mbajtësi i kartës të heqë dorë nga e drejta për të kundërshtuar një Transaksion;

11.18. lejojë Transaksione të dyshimta, veçanërisht nëse:

11.18.1. me kërkesë të Mbajtësit të kartës, shuma totale e transaksionit të pagesës duhet të shpërndahet në disa karta;

11.18.2. Mbajtësi i kartës, para pagesës, njofton problemet e mundshme me pranimin e Kartës; ose

11.18.3. më shumë se një transaksion pagese duhet të ekzekutohet në periudha të ndryshme me të njëjtën Kartë brenda dy (2) ditëve të njëpasnjëshme kalendarike.

12. Tregtari konfirmon dhe pranon se:

12.1. ICCO janë pronarët e vetëm dhe ekskluzivë të markave tregtare të kartave. Tregtari mund të përdor logot, markat tregtare dhe shenjat e ICCO ose të Banka-Partner për qëllime marketingu vetëm me pëlqimin paraprak me shkrim të Banka-Partner, përveç nëse autorizohet ndryshe për ta bërë këtë;

12.2. ICCO në çdo kohë, menjëherë, pa paralajmërim paraprak dhe për çfarëdo arsye të ndalojë Tregtarin të përdorë markat e kartave dhe/ose të kërkojë të përfundojë Aneksin aktual me Tregtarin (Banka-Partner gjithashtu ka këtë të drejtë);

12.3. ICCO në çdo kohë mund të detyrojë zbatimin e çdo dispozite të Rregullave dhe Rregulloreve të ICCO dhe të ndalojë Tregtarin të kryejë ndonjë aktivitet që shkakton, ose mund të shkaktojë dëme në ICCO, duke përfshirë dëmtimin e reputacionit të biznesit dhe dëmit që mund të ketë një ndikim negativ në integritetin të Sistemit Ndërkëmbyes dhe të paraqesë një kërcënim për informacionin konfidencial të ICCO;

12.4. Tregtari do të respektojë të gjitha Rregullat dhe Rregulloret në fuqi të ICCO, duke marrë parasysh amendimet përkatëse dhe plotësimin e rregullave;

12.5. Tregtari nuk do të kundërshtojë pronësinë e markave tregtare të kartave;

12.6. Tregtari do të përmbahet nga çdo veprim që mund të ndërhyjë, ose të parandalojë ICCO-në në zbatimi e të drejtave të tyre.

13. Në raste të jashtëzakonshme (për shembull, nëse Tregtari arrin qarkullimin vjetor prej 1.000.000 për çdo brand karte (Visa ose Mastercard), sipas një kërkese të Banka-Partnere ose ICCO për të vazhduar ofrimin e shërbimeve, Tregtarit mund t'i kërkohet të nënshkruaj një marrëveshje të drejtpërdrejtë me Banka-Partnere dhe të përfundojë, ose të amendojë këtë Aneks sipas kërkesave të Banka-Partnere, ose ICCO.

Të drejtat dhe detyrimet e Paysera

14. Përmes Interface, Paysera transferon informacion në lidhje me Transaksionin e ofruar nga Tregtari te Banka-Partnere dhe përgjigjen e Banka-Partner në lidhje me Transaksionin tek Tregtari.

15. Paysera ka të drejtë të kërkojë informacion rreth Rimbursimeve dhe informacione të tjera për Tregtarin e kërkuar nga Banka-Partnere ose ICCO.

16. Paysera informon Tregtarin se, si Paysera ashtu edhe Banka-Partnere kanë të drejtë të:

16.1. mbajnë fondet e Transaksionit deri në 5 ditë pune, nëse, sipas kërkesave ose rekomandimeve të ICCO, Transaksioni duhet të verifikohet;

16.2. mbajnë fondet e Transaksionit deri në 180 ditë, nëse, sipas rregullave të ICCO, është paraqitur një kërkesë për Rimbursim, ose paraqitet një kërcënim real që kërkesa e tillë do të dorëzohet;

16.3. mbajnë fondet e Transaksionit dhe pezullojnë autorizimin e Transaksioneve të tjera, nëse dyshohet për Transaksione të dyshimta ose për pastrim të parave.

17. Paysera ka të drejtë të:

17.1. zbresë shumat e Transaksioneve nga llogaria e Tregtarit Paysera sipas kërkesës për Rimbursim sipas rregullave të ICCO;

17.2. mbajë shumën e fondeve, duke plotësuar çdo kërkesë financiare të dorëzuar tek Tregtari nga Paysera ose Banka-Partnere;

17.3. kontrollojë nëse veprimet e kryera nga Tregtari plotësojnë kushtet e këtij Aneksi;

17.4. kërkojë që Tregtari t'i sigurojë procedurat e brendshme lidhur me ndërlidhjen e Interface dhe administrimin dhe anullimin e pagesave jo më vonë se brenda 7 ditëve kalendarike nga pranimi i kërkesës;

17.5. të mbajë në llogarinë Paysera të Tregtarit të gjitha shumat e shpenzimeve, duke përfshirë gjobat e Banka-Partnere ose ICCO, shpenzimet ligjore dhe shumat e Transaksionit të mosmarrëveshjeve të ndodhura nga Paysera, për shkak të veprimtarisë dhe Transaksioneve të Tregtarit në E-shop.

18. Paysera angazhohet për të siguruar që Paysera do të pajtohet me të gjitha kërkesat e PCI DSS të aplikuara për Paysera deri në masën që lidhet me ruajtjen, përpunimin dhe transfertën e të dhënave të kartës së pagesës dhe me mjedisin e sigurisë dhe ruajtjes së të dhënave të kartës së pagesës.

38. gjatë sigurimit të shërbimit ë pagesës, përpunon të dhënat personale të Blerësit në përputhje me kërkesat e Ligjit për Mbrojtjen Ligjore të të Dhënave Personale të Republikës së Kosoves dhe Rregulloren e Përgjithshme të BE për Mbrojtjen e të Dhënave. Parimet e përpunimit të të dhënave personale rregullohen nga Politika e Privatësisë.

20. Të dhënat personale të Blerësve që nuk përfshihen në kategorinë e të dhënave personale të përcaktuara në pikën 19 të Marrëveshjes, përpunohen në përputhje me marrëveshjen e përpunimit të të dhënave Personale midis Tregtarit dhe Paysera. 

Pagesat dhe Përgjegjësitë

21. Paysera merr përsipër të kreditojë shumat e Transaksioneve të kryera nga Blerësit, pa përfshirë tarifat e komisionit, në Llogarinë Paysera të paraqitur nga Tregtari. Paraqiten tarifat e aplikuara të komisionit në faqen ueb të Paysera.

20. Paysera ka të drejtë të mbajë një Depozitë në llogarinë Paysera të Tregtarit deri në 180 ditë (nëse nuk paraqiten kërkesa për Rimbursime). Madhësia standarde e Depozitës si rezervim pagese dhe afatet e ndalimit të saj janë dhënë këtu.Paysera mund të vendosë madhësi të tjera të Depozitës dhe limitet e ndalesës së saj individualisht për secilin Tregtar.  

23. Paysera ka të drejtën të zbresë pa paralajmëruar paraprakisht shumat e mëposhtme nga çdo Llogari Paysera e Tregtarit:

23.1. shumën e Transaksionit, nëse Paysera ka marrë nga Banka-Partnere informacion në lidhje me Rimbursimin, ose chargeback të kryera sipas Rregullave dhe Rregulloreve të ICCO;

23.2. të gjitha gjobat ose tarifat e vendosura ndaj Paysera nga Banka-Partnere dhe/ose ICCO për Tregtarin, për arsye të mos paraqitjes së informacionit që konfirmon në kohë Transaksionin;

21.3. të gjitha gjobat ose tarifat e tjera të vendosura ndaj Paysera nga Banka-Partnere dhe/ose ICCO drejtpërdrejt ose indirekt të shkaktuara nga Transaksionet e Tregtarit, ose për shkak të gabimeve të Tregtarit të bëra me rastin e pranimit të Kartave, ose për shkak të dërgimit të të dhënave false, të pasakta, ose ato janë të lidhura me ekzekutimin e këij Aneksi;

21.4. të gjitha gjobat ose tarifat e tjera ose shpenzimet e kryera, të vendosura ndaj Paysera nga Banka-Partnere dhe/ose ICCO, nëse Tregtari shkel Rregullat dhe Rregulloret e ICCO, përfshirë, por pa u kufizuar në, raste të lidhura me Rimbursimet, shumat e Transaksioneve mashtruese dhe përpunimi i Transaksioneve. Shpenzimet e ndodhura, përfshijnë shpenzimet e Paysera dhe shpenzimet e Bankës-Partnere, nëse ICCO vendos një gjobë në lidhje me Transaksionin (et) e Tregtarit;

23.5. të gjitha shpenzimet e bëra ose gjobat dhe tarifat e tjera, të vendosura ndaj Paysera nga Banka-Partnere dhe/ose ICCO, nëse Tregtari i zbulon të dhënat e Kartës një pale të tretë, ose përdor informacionin e marrë në bazë të këtij Aneksi në mënyrë tjetër të paligjshme ose të pandershme ;

23.6. të gjitha gjobat, ose tarifat e tjera, ose shpenzimet e kryera, të vendosura ndaj Paysera nga Banka-Partnere dhe/ose ICCO, nëse Tregtari nuk ka ruajtur të dhënat e Transaksionit (përveç të dhënave të ndjeshme, të ndaluara për të ruajtur sipas kërkesave të PCI DSS);

23.7. nëse Tregtari shkel marrëveshjen e Përgjithshme dhe/ose këtë Aneks dhe Paysera ka pësuar shpenzime për shkak të kësaj.

24. Në rast se ICCO vendos një gjobë ose ndonjë tarifë tjetër te Paysera ose Banka- Partnere për shkak të një shkelje që lidhet me Transaksionet e Tregtarit, ose kërkesat e tjera në lidhje me këtë Aneks ose Rregullave dhe Rregullore të ICCO, Tregtari, me kërkesë të parë, dëmshpërblen Paysera kundër gjobave ose tarifave të tilla, ose i paguan ato. Për këtë, do të jetë e parëndësishme nëse akuza e dënimit është e justifikuar. Detyrimi i dëmshpërblimit do të zbatohet gjithashtu nëse Tregtari nuk ka mundësi të ngrejë kundërshtime, ose mbrojtje para pagesës nga Paysera. Paysera ka të drejtë të zbresë nga Llogaria e Tregtarit Paysera, shumat e Sistemit për të mbuluar të gjitha gjobat dhe të gjitha shpenzimet e tjera të bëra për shkak të shkeljes së Tregtarit dhe gjithashtu të mbulojë të gjitha shpenzimet e Paysera dhe Bankës-Partnere për të parandaluar shkeljet.

25. Nëse ka një sasi të pamjaftueshme të fondeve në Llogarinë Paysera të Tregtarit për të mbuluar gjobat, shpenzimet ose detyrimet e tjera financiare sipas këtij Aneksi, Tregtari angazhohet të paguajë Paysera shumat e kërkuara në 5 ditë pune nga marrja e njoftimit nga Paysera, duke transferuar shumën e paraqitur në llogarinë e dhënë nga Paysera.

26. Tregtari i siguron Paysera një autorizim të pakthyeshëm për të zbritur nga llogaria e Tregtarit shumat që lidhen me trajtimin e ankesave të Tregtarit dhe për të administruar Rimbursimet ose gjobat, pa konfirmime të tjera ose autorizim të avokatit.

27. Tregtari i garanton dhe i përgjigjet drejtpërdrejt Paysera në çdo kohë për përmbushjen e duhur të detyrimeve të marra më poshtë dhe për respektimin e rreptë të Rregullave dhe Rregulloreve.

28. Tregtari do të dëmshpërblejë dhe do të shmangë Paysera nga dëmet që rrjedhin nga veprimet, ose mosveprimet e Tregtarit. Në këtë drejtim, Tregtari do të mbajë shpenzimet e mbrojtjes ligjore të Paysera, përfshirë të gjitha tarifat gjyqësore dhe ligjore.

29. Në rast se Tregtari shkel dispozitat në këtë Aneks dhe/ose Rregullat dhe Rregulloret e ICCO, Paysera gjithashtu ka të drejtë:

29.1. mbajë fonde të Tregtarit, derisa të korrigjohen shkeljet e paraqitura dhe të paguhen gjobat;

29.2. të ndërpresë ofrimin e shërbimeve në bazë të këtij Aneksi menjëherë dhe, në raste të jashtëzakonshme, në Anekset e tjera dhe Marrëveshjen e Përgjithshme gjithashtu.

30. Tregtari gjithashtu angazhohet të paguajë një gjobë prej 25,000 Eur për secilën shkelje materiale të dispozitave të këstij Aneksi.

31. Paysera nuk është përgjegjëse për humbjet e Tregtarit, ose të palëve të treta të shkaktuara për arsye të veprimeve, ose mosveprimit të kompanive të komunikacionit, bankave të tjera, ose palëve të treta.

32. Paysera nuk është përgjegjëse për humbjet e Tregtarit të ndodhura për shkak të ndalimit, ose të pezullimit të shumës së fondeve të Transaksionit, që kryhen në kushtet e këtij Aneksi ose të Marrëveshjes së Përgjithshme.

Auditimet

33. Paysera, Banka-Partnere dhe/ose ICCO kanë të drejtë të kryejnë auditime lokale vjetore, ose të bazuara në incidente të biznesit, sistemeve dhe ambjenteve ose vendeve përkatëse ose sistemeve të interesit, ose ofruesve të shërbimeve të Tregtarit dhe Tregtari siguron që aksesi i nevojshëm të ofrohet. Tregtari detyrohet të paguajë të gjitha kostot që shfaqen si rezultat i një auditimi në Paysera, Banka-Partnere dhe/ose ICCO.

Përfundimi i ofrimit të shërbimit

34. Paysera ka të drejtë të ndërpresë menjëherë ofrimin e shërbimit në mënyrë të njëanshme në bazë të Aneksit dhe të pezullojë bashkëpunimin me Tregtarin duke i informuar ata prej këtu, nëse përcakton se:

34.1. Tregtari siguron informacion të pasaktë tek Paysera;

34.2. Tregtari nuk ka njoftuar Paysera për një ndryshim në statusin ligjor të Tregtarit, ose ndonjë informacion tjetër të rëndësishëm të përcaktuara në këtë Aneks;

34.3. Tregtari nuk përputhet me kërkesat, ose rekomandimet e ICCO, ose shkel ndonjë dispozitë të këtij Aneksi;

33.4. Tregtari nuk mund të paguaj;

34.5. Llogaria Paysera e Tregtarit është bllokuar;

34.6. Tregtari angazhohet në aktivitet që mund të dëmtojë reputacionin e Paysera, Bankës-Partnere ose ICCO;

34.7. Tregtari kryen Transaksione që konsiderohen si aktivitet mashtrues dhe/ose i paligjshëm;

34.8. Tregtari, duke shkelur proçedurën e vendosur, përdorur shërbimin e Mbledhjes së pagesave me kartat e pagesës në adresat e ueb (URL) të cilat nuk janë paraqitur në Projektin e Tregtarit, ose në amendimet e tij dhe nuk janë konfirmuar nga Paysera;

34.9. Nëse ICCO ose Banka-Partnere e kërkojnë atë;

34.10. në raste të tjera të rëndësishme.

35. Paralajmërimi për ndërprerjen e ofrimit të shërbimit, nuk e liron Tregtarin nga mbulimi i të gjitha humbjeve dhe gjithashtu nuk i liron Tregtarët e tjerë nga ekzekutimi i detyrimeve ndaj Paysera.

36. Paysera ka të drejtë të ndërpresë ofrimin e shërbimeve sipas kësij Aneksi pa paralajmërim paraprak, nëse Banka-Partnere refuzon të ofrojë, ose nuk ka të drejtë të ofrojë shërbimin aktual, ose të përdorë kartë përkatëse të markës tregtare, si dhe nëse Paysera humbet të drejtën e saj për të ofruar shërbimet përkatëse.

Dispozitat në lidhje me shërbimin e Përsëritur të pagesës

37. Për të përdorur shërbimin e Përsëritur të pagesës, Tregtari do t'i paraqesë Paysera një Projekt përkatës ose një amendim të Projektit. Të gjitha kushtet e lartpërmendura vlejnë për Tregtarin duke përdorur shërbimin e Përsëritur të pagesës në vijim të klauzolave të përcaktuara në këtë kapitull.

38. Në rast se Tregtari pranon ndonjë nga pagesat e Përsëritura, Tregtari duhet t'i shpjegojë Mbajtësit të kartës veprimet që Mbajtësi i kartës duhet të ndërmarrë në mënyrë që të anullojë shpërndarjen/ofrimin e mallrave dhe/ose shërbimeve dhe tarifat përkatëse, kur Mbajtësi i kartës anullon mallrat dhe/ose shërbimet; dhe nuk duhet të paraqesë të dhënat e Transaksionit në ICCO pas ICCO, ose kërkesat e rregullt të Mbajtësit të kartës të lëshuar për të ndaluar ofrimin e shërbimeve.

39. Me qëllim të përdorimit të shërbimit të Përsëritjes së pagesave, Tregtari duhet të lidhë një marrëveshje transaksioni të përsëritur (prej këtu - RTA) me Blerësin, ku Tregtari duhet:

39.1. të marrë pëlqimin e shprehur nga Blerësi në pikën e arkës, ose shitjes për të paguar periodikisht për shërbime të përsëritura dhe të bien dakord për periudhën e lejes;

39.2. kur e merr pëlqimin, Tregtari duhet t'i sigurojë Blerësit informacionin e mëposhtëm:

39.2.1. datën e pagesës dhe nëse ajo është fikse, ose e ndryshueshme;

39.2.2. metoda e komunikimit e pranuar për të gjithë korrespondencën e ardhshme.

39.3. të mbajë një dëshmi të pëlqimit në formatin e dhënë (të tilla si email, regjistrim tjetër elektronik ose dokument letre, ose përshkrim i qartë i proçesit, nëse leja është dhënë në mënyrë të qartë gjatë proçesit dhe nuk ka mundësi të vijoni proçesin pa leje) për kohëzgjatjen e pagesës së përsëritur dhe ofrojeni atë te Paysera (ose lëshuesi i kartës së Blerësit) sipas kërkesës së tyre.

40. Të gjitha pagesat e përsëritura duhet të autorizohen. Mosarritja për të marrë autorizim për një pagesë të përsëritur ose dorëzimi në pastrimin e një transaksioni të përsëritur që është refuzuar më parë, mund të rezultojë në mosrespektim të ICCO

41. Tregtari duhet të sigurohet të mos:

41.1. aplikojë tarifa të tjetta, përveç atyre të përmendura në RTA;

41.2. paraqesë një pagesë të përsëritur, nëse merr një përgjigje që tregon autorizimin e revokuar për Transaksione të mëtejshme;

41.3. paraqesë të dhëna jo korrekte, ose devijuese të autorizimit në përpjekje për të shmangur udhëzimet e vendosura kundër një karte;

41.4. të mos ruajë të dhënat e Kartës pas autorizimit.

42. Tregtari duhet të:

42.1. sigurojë që faturimi të ndërpritet menjëherë, kur klienti të përmbushë kushtet e anullimit - t'u japë atyre konfirmimin e anullimit, përfshirë kur pagesa e fundit është e detyrueshme, nëse kjo nuk ka ndodhur ende, ose nëse një kredi duhet të paguhet, kur kredia do të përpunohet;

42.2. sigurojë që klienti të njoftohet kur mallrat ose shërbimet nuk mund të dorëzohen ose të ofrohen në datën e pranuar;

42.3. trajnojë Tregtarët e shitjes dhe stafin e shërbimit të klientit për procedurat e duhura për vendosjen dhe paraqitjen e transaksioneve të përsëritura.

43. Tregtari duhet të përdorë metodën e pranuar të komunikimit dhe të sigurojë njoftimin për klientin përpara një transaksioni të përsëritur, ose menjëherë pas përpunimit të tij, nëse vlen për ndonjë nga rastet më poshtë:

43.1. kanë kaluar më shumë se gjashtë muaj nga pagesa përsëritëse paraprake;

43.2. RTA është ndryshuar, përfshirë çdo ndryshim në shumën ose datën e transaksionit të përsëritur.

44. Tregtari duhet të sigurojë si më poshtë:

44.1. ofrojë një proçedurë të anullimit online për pagesat e përsëritura;

44.2. kontrollojë regjistrimet e aplikacioneve të klientëve për kërkesa për anullim ose mos rinovim lidhur me pagesa të përsëritura;

44.3. nëse një kërkesë anullimi është pranuar shumë vonë për të parandaluar postimin e pagesës së përsëritur të fundit në llogarinë e klientit, përpunon kreditin sa më shpejt të jetë e mundur dhe njofton konsumatorin.

44.4. Nëse një klient kundërshton një pagese të përsëritur dhe/ose lëshuesi i kartës së tyre krijon një chargeback, kjo mund të mos kundërshtohet sipas Rregullave dhe Rregulloreve. Tregtari duhet të ndjekë çështjen drejtpërdrejt me klientin e tyre.

Dispozitat përfundimtare

45. Aneksi hyn në fuqi pasi Tregtari shpreh pëlqimin e tij me kushtet në mënyrë elektronike, d.m.th. një nënshkrim elektronik, dhe pasi Tregtari të dorëzojë dokumentet e kërkuara nga Paysera.

46. Me këtë Aneks, Klienti konfirmon se ata kanë të gjitha autorizimet e nevojshme për të porositur këtë shërbim sipas emrit të personit juridik.

Historiku i Marrëveshjes

Mbledhja e pagesave online me kartat e pagesës versioni i marrëveshjes para datës 27.10.2020