Pdf
Kthehu tek përmbajtja

Përditësimi i fundit: 18/06/2024

Politika e Privatësisë

Përshkrime të përgjithshme

1. Të dhënat personale nënkuptojnë çdo informacion që lidhet me një person fizik të identifikuar ose identifikueshëm (subjekt të të dhënave), sipas specifikimeve të përcaktuara në Nenin 4(1) të GDPR. 

2. GDPR - Rregullorja (BE) 2016/679 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 27 prill 2016, për mbrojtjen e personave fizikë në lidhje me trajtimin e të dhënave personale dhe për lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave, dhe për shfuqizimin e Direktivës 95/46/EC. 

3. Trajtimi i të dhënave nënkupton çdo operacion ose grup operacionesh që kryhen mbi të dhëna personale ose mbi grupe të të dhënave personale, sipas specifikimeve të përcaktuara në Nenin 4(2) të GDPR. 

4. Procesori i të dhënave nënkupton një person fizik ose një entitet ligjor që trajton të dhënat personale në emër të kontrolluesit, sipas specifikimeve të përcaktuara në Nenin 4(8) të GDPR.

.

5. Kontrolluesi i të dhënave, entiteti që përcakton qëllimet dhe mjetet e trajtimit të të dhënave personale, është Paysera LT, UAB, që menaxhon shërbimin e nisjes së pagesave dhe informacionit të llogarisë, platformën e huadhënies një për një dhe shërbimet tjera. Sipas Marrëveshjes për Kontrolluesit e Përbashkët Numri i protokollit 2018019, datë 19/09/2018, kontrolluesi i të dhënave personale tuaja është rrjeti Paysera (e quajtur më poshtë si Paysera, Operator, Kontrolluesi i të Dhënave, ose Kompania). Detajet e kontaktit të Paysera janë të publikuara në faqen e internetit të Paysera. Detajet e kontaktit të Zëvendësit të Kontrollit të të Dhënave të caktuar nga Paysera janë: [email protected].

6. Subjekti i të dhënave ose Klienti nënkupton një person fizik që synon ose ka filluar një marrëdhënie biznesi (plotësimi i një aplikimi për kredi konsumatore, regjistrimi në faqen e internetit të Kompanisë, si një ofrues kredie konsumatore ose në mënyra të tjera si një sponsor që kërkon të financojë kreditë konsumatore, hyrja në një marrëveshje shërbimi me Kompaninë, etj.) me Kontrolluesin e të Dhënave, ose marrëdhënia e biznesit ka përfunduar por Kontrolluesi i të Dhënave trajton të dhënat e Subjektit të të Dhënave në përputhje me dispozitat ligjore. 

7. Platforma nënkupton një zgjidhje softuerike në faqet e internetit të Kompanisë, të zhvilluar nga Kompania dhe përdoret për të ofruar shërbimet e Kompanisë.

Dispozitat e Përgjithshme  

8. Të dhënat personale të mbledhura nga Paysera trajtohen në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen Ligjore të të Dhënave Personale të Republikës së Lituanisë, GDPR-në dhe aktet ligjore të tjera. Të gjithë personat, përfaqësuesit dhe punonjësit e përfaqësuesve që veprojnë në emër të Paysera dhe kanë aftësinë për të hyrë në sistemet me të dhëna të klientëve, i qasen atyre ekskluzivisht për kryerjen e funksioneve të tyre punësore, duke pasur një bazë ligjore për këtë qasje, dhe duhet të mbajnë të dhënat personale të njohura gjatë punës konfidenciale, edhe pas përfundimit të marrëdhënieve të punës ose kontraktuale.

9. Kompania, në përputhje me kërkesat ligjore të zbatueshme, do të sigurojë konfidencialitetin e të dhënave personale dhe zbatimin e masave teknike dhe organizative të përshtatshme për të mbrojtur të dhënat personale nga aksesi i paautorizuar, zbulimi, humbja aksidentale, ndryshimi, shkatërrimi, ose trajtimi tjetër i paligjshëm.

10. Kjo Politikë e Privatësisë përcakton rregullat bazë për mbledhjen, ruajtjen, trajtimin, dhe mbajtjen e të dhënave tuaja personale, informacioneve të tjera që lidhen me ju, shtrirjen, qëllimin, burimet, pranuesit, dhe aspektet e tjera të rëndësishme të të dhënave tuaja personale kur përdorni Paysera si një ofrues shërbimi pagesash. Në këtë Politikë të Privatësisë, termat e përdorur në formën e njëjës përfshijnë gjithashtu formën e shumësit, dhe termat e përdorur në formën e shumësit përfshijnë gjithashtu formën njëjës, përveç nëse konteksti tregon qartë të kundërtën.

11. Duke hyrë në faqen e internetit të Paysera dhe/ose duke përdorur aplikacionin, dhe/ose informacionin që përmban aty, dhe/ose shërbimet, ju pranoni dhe konfirmoni që keni lexuar, kuptuar dhe pranuar këtë Politikë të Privatësisë. Gjithashtu, pasi të regjistroheni në sistemin tonë dhe të filloni të përdorni shërbimet tona, kjo Politikë e Privatësisë bëhet një Shtesë e Marrëveshjes së Përgjithshme për Shërbimet e Pagesës.

12. Paysera rezervon të drejtën, nën autoritetin e vetëm, për të ndryshuar këtë Politikë të Privatësisë në çdo kohë duke publikuar një version të përditësuar të Politikës së Privatësisë në faqen e internetit dhe nëse ndryshimet janë substanciale, duke njoftuar përdoruesit e regjistruar përmes emailit ose njoftimit në aplikacion. Një version i ndryshuar ose i përditësuar i kësaj Politike të Privatësisë do të hyjë në fuqi pas publikimit të tij në faqen e internetit.

13. Nëse përdoruesi i shërbimeve është një klient biznesi, kjo Politikë e Privatësisë aplikohet për klientët individualë, të cilët të dhënat e tyre na janë transmetuar nga klienti biznes. Përdoruesi duhet të informojë subjektet e të dhënave (menaxherët, pranuesit, agjentët, etj.) për transferimin e tyre të dhënash në Paysera në përputhje me Nenin 14 të GDPR.

Qëllimet e trajtimit të të dhënave, ofruesit, afatet, pranuesit 

14. Qëllimi kryesor për të cilin Paysera mbledh të dhënat personale tuaja është për të siguruar shërbimet e pagesave të Paysera për klientët që dërgojnë dhe marrin pagesa. Si një ofrues shërbimesh pagesash dhe huadhënies ndërmjet individëve, Paysera është e detyruar nga ligji të vendosë dhe të verifikojë identitetin tuaj para se të hyjë në transaksione të shërbimeve financiare me ju, gjithashtu, në kohën e ofrimit të shërbimeve, të kërkojë informacion shtesë, si dhe të vlerësojë dhe të depozitojë këtë informacion për periudhën e ruajtjes të caktuar nga legjislacioni. Duke marrë këtë në konsideratë, duhet të ofroni informacionin e saktë dhe të plotë. 

Qëllimi: Identifikimi i klientit, ofrimi i shërbimeve të pagesave (hapja e llogarisë, transferimet e fondeve, mbledhja e pagesave dhe të tjera), parandalimi i pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, ose zbatimi i detyrimeve ligjore të ofruesit të shërbimeve të pagesave.

15. Të dhënat personale përpunohen për këtë qëllim në përputhje me kërkesat ligjore të lidhura me: themelimin dhe verifikimin e identitetit të klientit; nënshkrimin dhe zbatimin e marrëveshjeve me klientin ose për të marrë hapa në kërkesë të klientit; zbatimin e transferimit të fondeve dhe transmetimin e informacionit të nevojshëm së bashku me një transferim në përputhje me ligjin; zbatimin e kërkesave "Njih Klientin tënd"; monitorimin e vazhdueshëm dhe periodik të aktivitetit të klientit; vlerësimin e rrezikut; përditësimin e të dhënave të klientit për të siguruar saktësinë e tyre; parandalimin e mundshëm të larjes së parave dhe financimit të terrorizmit, parandalimin e mashtrimit, zbulimin, hetimin dhe informimin e një aktiviteti të tillë, përcaktimin e personave të ekspozuar politikisht ose sanksioneve financiare të vendosura mbi klientin; sigurimin e menaxhimit të rrezikut dhe organizimit të duhur.

16. Për këtë qëllim, mund të përpunohen të dhënat personale si më poshtë: emri, mbiemri, numri i identifikimit kombëtar, adresa, data e lindjes, një foto e fytyrës, nënshtetësia, të dhënat nga një dokument identiteti (përfshirë por jo të kufizuara në një kopje të dokumentit), transmetimi video drejtpërdrejt (transmetimi video direkt) i regjistrimit, adresa e emailit, numri i telefonit, numri aktual i llogarisë së pagesës, adresa IP, aktiviteti profesional ose puna aktuale, funksioni publik aktual, të dhënat mbi pjesëmarrjen e Klientit në aktivitete politike, përfshirjen në listat e sanksioneve, të dhëna të tjera të kërkuara nga ligjet aktuale kundër larjes së parave dhe financimit të terrorizmit, si dhe të dhënat e vendndodhjes së klientit, shërbimi i planifikuar, qëllimi i përdorimit të llogarisë (personale/biznesi), shuma e investimeve e planifikuara, të ardhurat e marrura, burimi kryesor i fondeve, pronari përfitues, korrespondenca e marrëdhënieve biznesore me Klientin, dokumentet dhe të dhënat që konfirmojnë operacionin monetar ose transaksionin, ose dokumentet dhe të dhënat e tjera ligjërisht të vlefshme të lidhura me zbatimin e operacioneve monetare ose transaksioneve, vendi i rezidencës tatimore, lidhja me EEA/BE, numri i identifikimit tatimor, pajisjet e përdorura, vendi i lëshimit të kartës SIM, historia e transaksioneve monetare.

17. Këto të dhëna personale mblidhen dhe përpunohen në bazë të një detyrimi ligjor i vënë për furnizuesin e shërbimeve të pagesës, pra, Ligji për Pagesat, Ligji për Paratë Elektronike dhe Institucionet e Parave Elektronike, ligjet për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, dhe akte ligjore të tjera të zbatueshme, dhe kërkohen për të hapur një llogari dhe/ose për të ofruar një shërbim pagese.

18. Periudha e ruajtjes së të dhënave: 10 (dhjetë) vjet pas përfundimit të marrëdhënieve biznesore me klientin. Këto të dhëna personale duhet të ruhen për 8 (tetë) vjet sipas Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit. Këto të dhëna ruhen për 2 (dy) vjet të tjera në bazë të interesave ligjore të Payseras sipas periudhës së zakonshme të kufizimit të denoncimit.

19. Furnizuesit dhe burimet e të dhënave: subjekti i të dhënave direkt, institucionet kreditore dhe të tjera financiare dhe degët e tyre, regjistrat shtetërore dhe jo-shtetërore, bazat e të dhënave për verifikimin e të dhënave të dokumenteve identiteti (bazat e dokumenteve të skaduara dhe bazat e të dhënave ndërkombëtare të tjera), regjistrat e kontrollit të autorizimeve (regjistrat e autorizimeve noteriale dhe bazat e të dhënave të tjera), Regjistri i Personave të pamundur dhe Personave të Paaftë, Regjistri Popullor, baza të tjera të të dhënave, kompanitë që përpunojnë dosjet e konsoliduara të debitorëve (p.sh., në Lituani, UAB "Creditinfo Lithuania" ose të tjera), kompanitë që mbajnë regjistra të sanksioneve ndërkombëtare, organet e rendit, ekzekutorët, subjektet juridike (nëse jeni përfaqësues, punonjës, themelues, aksioner, pjesëmarrës, kontraktor, ose përfituesi i vërtetë i këtyre subjekteve juridike), partnerët ose subjektet juridike të tjera që na angazhojnë ose janë të angazhuar nga ne në ofrimin e shërbimeve, rrjetet sociale ku keni një profil i lidhur me sistemin tonë, dhe persona të tjerë. Të dhënat mund të përpunohen duke përdorur mjete të inteligjencës artificiale.

20. Grupet e marrjes së të dhënave: autoritetet mbikqyrëse, institucionet kreditore, financiare, të pagesave dhe/ose të parave elektronike, institucionet e hetimit paraprak, agjencitë tatimore shtetërore, përfaqësuesit e shërbimeve të pagesës ose partnerët e Paysera (nëse transaksioni kryhet duke përdorur shërbimet e tyre), marrësit e fondeve të transaksionit që marrin informacion në deklarimet e pagesës së bashku me fondet e transaksionit, ofruesit e shërbimeve të pagesës të marrësit dhe korrespondentët, pjesëmarrësit dhe/ose palët e lidhura me sistemet e pagesave kombëtare, evropiane, dhe ndërkombëtare, agjencitë për të marrë dhe rikuperuar borxhet, kompanitë që përpunojnë dosjet e borxhës së konsoliduar, avokatët, ekzekutorët, kontrolluesit, entitetet e tjera që kanë një interes të ligjshëm, persona të tjerë nën një marrëveshje me Paysera ose në baza ligjore të tjera.

QËLLIMI: Menaxhimi i mosmarrëveshjeve dhe borxhit.

21. Të dhënat personale nën këtë qëllim përpunohen për të zgjidhur mosmarrëveshjet, menaxhuar dhe marrë borxhet, paraqitur pretendime, kërkesa, gjykata, etj.

22. Për këtë qëllim, mund të përpunohen të dhënat personale të mëposhtme: emri, mbiemri, numri i identifikimit kombëtar, adresa, data e lindjes, të dhënat nga një dokument identiteti, adresa email, numri i telefonit, numri aktual i llogarisë, adresa IP, deklaratat e llogarisë aktuale, dhe të gjitha të dhënat e tjera të lidhura me rrethanat në të cilat u shfaq mosmarrëveshja ose borxhi.

23. Periudha e ruajtjes së të dhënave: afati i pagesës për borxhin është 10 (dhjetë vjet) nga dita kur u bë e ditur borxhi (nëse borxhi përbëhet nga disa elemente - nga data kur u bë e ditur elementi i fundit), dhe pas fillimit të procedurave ligjore - deri në plotësimin e plotë të obligimeve të palëve ndaj njëri-tjetrit. Periudha e ruajtjes së të dhënave bazohet në afatet e kufizimit për procedurat e përcaktuara nga Kodi Civil i Republikës së Lituanisë.

24. Furnizuesit e të dhënave: subjekti i të dhënave direkt, institucionet kreditore, financiare, të pagesave dhe/ose të parave elektronike, regjistrat shtetërore dhe jo-shtetërore, kompanitë që përpunojnë dosjet e borxhit së konsoliduar (p.sh., në Lituani, UAB "Creditinfo Lithuania" ose të tjera), ofruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike, persona të tjerë.

25. Grupet e marrësve të të dhënave: kompanitë që përpunojnë dosjet e borxhit të konsoliduar, institucionet kreditore, financiare, të pagesave dhe/ose të parave elektronike, avokatët, ekzekutorët, gjykatat, institucionet e hetimit paraprak, agjencitë tatimore shtetërore, agjencitë për të marrë dhe rikuperuar borxhet, dhe entitetet e tjera që kanë një interes të ligjshëm.

26. Nëse keni një borxh ndaj Payseras dhe shtyni kryerjen e detyrimeve tuaja për më shumë se 30 (tridhjetë) ditë, Paysera ka të drejtën të sigurojë informacionin për identitetin tuaj, detajet e kontaktit dhe historinë tuaj kreditore, pra detyrimet financiare dhe pronësore dhe informacionin për zbatimin e tyre, dhe borxhet dhe pagesat e tyre te kompanitë që menaxhojnë bazat e të dhënave të borxhëve (si institucioni kreditues UAB "Creditinfo Lithuania" në Lituani*), si dhe te kompanitë e marrjes së borxheve. Mund të merrni akses në historinë tuaj kreditore duke kontaktuar drejtpërdrejt agjencinë e kreditit.

QËLLIMI: Për të mbështetur dhe administruar marrëdhëniet me klientët, informuar klientët për shërbimet ekzistuese dhe të reja, ofruar shërbime, parandaluar mosmarrëveshjet dhe mbledhur provat (regjistrimi i bisedave telefonike), korrespondenca e marrëdhënieve biznesore me klientin.

27. Të dhënat personale përpunohen me qëllim për të: mbajtur marrëdhënien biznesore dhe komunikimin me klientin; ofruar shërbime klientit; mbrojtur interesat e klientit dhe/ose Paysera; parandaluar mosmarrëveshjet, siguruar provat e komunikimit biznesor me klientin (regjistrime të bisedave, korrespondenca); kryer vlerësimin e cilësisë dhe siguruar cilësinë e shërbimeve të ofruara nga Paysera; kur është e nevojshme për zbatimin e marrëveshjes, për të marrë hapa në kërkesë të klientit, ose për të zbatuar një detyrim ligjor; informuar klientin për shërbimet e ofruara nga Paysera, çmimet e tyre, specifikat, ndryshimet në kontratat e nënshkruara me klientin, etj.; dërguar njoftime sistematike dhe të tjera të lidhura me shërbimet e ofruara nga Paysera.

28. Për këtë arsye, mund të përpunohen të dhënat personale të mëposhtme: emri, mbiemri, adresa, data e lindjes, adresa email, numri i telefonit, adresa IP, të dhënat e vendndodhjes së klientit, deklaratat e llogarisë aktuale, regjistrimet e bisedave telefonike, korrespondenca me klientin, dhe çdo të dhënë tjetër e nevojshme për qëllimin.

29. Periudha e ruajtjes së të dhënave: 5 (pesë) vjet pas përfundimit të marrëdhënieve biznesore me klientin. Periudha e ruajtjes mund të zgjatet për një periudhë që nuk tejkalon 2 (dy) vjet, nëse ka një kërkesë të arsyeshme nga një autoritet kompetent. Kjo periudhë e ruajtjes së të dhënave kërkohet nën ligjet për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit.

30. Furnizuesit e të dhënave: subjekti i të dhënave direkt, ofruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike.

31. Marrësit e të dhënave: autoritetet mbikqyrëse, kompanitë që përpunojnë dosjet e borxhit të konsoliduar, avokatët, ekzekutorët, gjykatat, institucionet e hetimit paraprak, agjencitë për të marrë dhe rikuperuar borxhet, entitetet e tjera që kanë një interes të ligjshëm, entitetet e tjera nën një marrëveshje me Paysera.

32. Subjekti i të dhënave konfirmon se ata kuptojnë se këto njoftime informacioni janë të nevojshme për kryerjen e Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesës dhe/ose të shtojcave të saj të nënshkruara me klientin, dhe nuk paraqesin mesazhe marketingu të drejtpërdrejtë.

QËLLIMI: Klasifikimi i vlerësimit të kredisë, menaxhimi i rrezikut të kredisë, dhe vendimmarrja automatike. 

33. Të dhënat personale për këtë qëllim përpunohen për të klasifikuar vlerën e kredisë së klientëve, për të menaxhuar rrezikun e kredisë, dhe për të përmbushur kërkesat në lidhje me menaxhimin e rriskut operacional dhe mjaftueshmërinë e kapitalit, në mënyrë që Paysera të mund të ofrojë fonde.

34. Të dhënat personale të mëposhtme mund të përpunohen për këtë qëllim: emri, mbiemri, adresa, data e lindjes, adresa email, numri i telefonit, numri i llogarisë së pagesës, adresa IP, deklaratat e llogarisë së pagesës, balanca e klientit në llogarinë, detyrimet financiare, historia e kredisë dhe pagesave, të ardhurat, arsimi, vendi i punës, pozicioni aktual i punës, përvoja e punës, asetet e disponueshme, dhe të dhënat për të afërm, vlerësimi i kredisë, borxhet e mëparshme, dhe informacione të tjera.

35. Periudha e ruajtjes së të dhënave: 1 (një) vit pas përfundimit të marrëdhënieve biznesore me klientin, kur data e përfundimit nuk është më herët se data e plotësimit të plotë të detyrimeve nga të dyja palët ndaj njëra-tjetrës. Në rast të refuzimit për të dhënë kredi, momenti i informimit të klientit për refuzimin për të dhënë kredi do të konsiderohet si momenti i përfundimit të marrëdhënies me klientin.

36. Furnizuesit e të dhënave: subjekti i të dhënave direkt, institucionet kreditore dhe të tjera financiare dhe degët e tyre, organet e rendit, regjistrat dhe institucionet shtetërore të tjera, kompanitë që përpunojnë dosjet e borxhës së konsoliduar (p.sh., në Lituani, UAB "Creditinfo Lithuania" ose të tjera), individët që sigurojnë të dhëna për bashkëshortët, fëmijët, dhe të tjerët që kanë lidhje me rreth, bashkëdebtore, garancionë, ofrues të garantive, etj., entitetet juridike kur klienti është përfaqësues, punonjës, kontraktor, aksioner, pjesëmarrës, pronar, etj. i këtyre entiteteve juridike, dhe partnerët ose entitetet juridike të tjera që Paysera punëson për ofrimin e shërbimeve.

37. Marrësit e të dhënave: institucionet kreditore, financiare, të pagesave dhe/ose institucione të parasë elektronike ose ofruesit e shërbimeve që ndihmojnë në vlerësimin e aftësisë kreditore dhe kompanitë që përpunojnë dosjet e konsoliduara të debitorëve.

38. Për të nënshkruar ose ofruar të nënshkruar një marrëveshje për financim me ju dhe për të ju ofruar shërbime, Paysera në disa raste, do të aplikojë vendimmarrje bazuar në përpunimin automatik të të dhënave tuaja personale. Në këtë rast, sistemi verifikon vlerën tuaj kreditore me një algoritmë të caktuar dhe vlerëson nëse shërbimi mund të ofrohet. Nëse vendimi automatik është negativ, mund të ndryshohet nga klienti duke dhënë më shumë të dhëna. Paysera merr të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur të drejtat tuaja, lirinë dhe interesat e ligjshme. Ju keni të drejtën të kërkoni ndërhyrjen njerëzore, të shprehni opinionin tuaj dhe të sfidoni një vendim automatik. Ju keni të drejtën të kundërshtoni një vendim automatik duke kontaktuar Paysera direkt.

QËLLIMI: Ofrimi i shërbimeve përmes palëve të treta. 

39. Të dhënat personale për këtë qëllim përpunohen për të siguruar gamën e të gjerë të shërbimeve të marra nga klientët e Paysera, me disa shërbime të ofruara nga palë të treta.

40. Për këtë qëllim, mund të përpunohen të dhënat personale të mëposhtme: emri, mbiemri, shtetësia, numri personal identifikues, adresa, informacioni kontaktues.

41. Klienti informohet qartë për çdo përpunim të të dhënave për qëllimin e ofrimit të shërbimeve përmes palëve të treta, dhe të dhënat përpunohen vetëm me miratimin e shprehur të klientit.

42. Periudha e ruajtjes së të dhënave: 1 (një) vit.

43. Furnizuesit e të dhënave: subjekti i të dhënave direkt, Paysera, palët e treta që ofrojnë shërbime.

44. Marrësit e të dhënave: palët e treta që ofrojnë shërbime, Paysera, subjekti i të dhënave.

QËLLIMI:Mbrojtja e interesave të Paysera dhe të klientit (survejanca video në ambientet e Paysera). 

45. Të dhënat personale për këtë qëllim përpunohen për sigurinë e Paysera dhe/ose klientit, për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e klientit dhe/ose përfaqësuesit e tyre, dhe të drejtat e tjera të Paysera dhe klientit (survejanca video dhe regjistrimi në ambientet e Paysera) në zbatim të interesit të ligjshëm për të mbrojtur klientët, punonjësit dhe vizitorët e Paysera dhe pronën e tyre, si dhe pronën e Paysera.

46. Për këtë qëllim, mund të përpunohen të dhëna personale si: regjistrime video në ambiente të menaxhuara nga Paysera.

47. Para hyrjes në ambiente të Paysera ku kryhet mbikqyrja video, ju informoheni për mbikqyrjen me shenjat e posaçme.

48. Periudha e ruajtjes së të dhënave: 1 (një) vit.

49. Furnizuesit e të dhënave: subjekti i të dhënave që viziton drejtpërdrejt ambientet e Paysera ku kryhet mbikqyrja video dhe kapet nga kamera e mbikqyrjes.

50. Marrësit e të dhënave: gjykatat, institucionet e hetimit para-gjyqësor, avokatët, punonjësit përgjegjës të Paysera.

Qëllimi: Marketingu direkt. 

51. Për këtë qëllim, të dhënat personale përpunohen për t'u ofruar klientëve ofertat mbi shërbimet e ofruara nga Paysera dhe për të zbuluar mendimet e klientëve në lidhje me shërbimet e përmendura më lart.

52. Mund të përpunohen të dhëna personale për këtë qëllim, duke përfshirë: emrin, mbiemrin, adresën email, dhe numrin e telefonit.

53. Për këtë qëllim, Paysera dërgon lajmerime dhe mesazhe për marketingun drejtpërdrejt pas marrjes së miratimit të klientit. Paysera mund të përdorë një ofrues shërbimesh për lajmerime, duke siguruar që ky ofrues përmbush kërkesat për mbrojtjen e të dhënave personale të përcaktuara në Marrëveshjen për Kontrolluesit e Përbashkët. Klienti mund të tërheqë miratimin e tij pas pranimit të njoftimeve ose mesazheve për marketingun drejtpërdrejt duke klikuar linkun "Tërhiqni miratimin tuaj", si dhe duke informuar Paysera në çdo kohë në lidhje me refuzimin e tyre për të përpunuar të dhënat personale për qëllime marketingu drejtpërdrejt përmes emailit [email protected].

54. Periudha e ruajtjes së të dhënave: deri në përfundimin e marrëdhënieve të biznesit me klientin ose deri në ditën kur klienti kundërshton përpunimin e të dhënave për këtë qëllim.

55. Furnizuesit e të dhënave: subjekti i të dhënave drejtpërdrejt.

56. Marrësit e të dhënave: Të dhënat për këtë qëllim mund të transmetohen te sistemet e kërkimit ose rrjeteve sociale (mundësia për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave sigurohet nga faqet e internetit të këtyre sistemeve), si dhe te ofruesit e shërbimeve të lajmerimeve.

Qëllimi: Analiza statistikore, përmirësimi i shërbimeve.

57. Të dhënat personale të mbledhura dhe anonimizuara për qëllimet e mësipërme mund të përpunohen sipas Nenit 6.1(f) të GDPR për qëllime analize statistikore dhe për përmirësimin e masave teknike dhe organizative, infrastrukturën e teknologjisë së informacionit, për të siguruar adaptimin e shërbimit të ofruar në pajisjet e përdorura, për të krijuar shërbime të reja Paysera, për të rritur kënaqësinë me shërbimet ekzistuese, për të testuar dhe përmirësuar masat teknike dhe infrastrukturën e IT-së. Për këtë qëllim, të dhënat personale do të përpunohen në mënyrë që, duke i përfshirë ato në fushën e analizës statistikore, nuk është e mundur identifikimi i subjekteve të dhënës të të dhënave. Mbledhja e të dhënave personale për qëllime analize statistikore bazohet në interesin ligjor për të analizuar, përmirësuar dhe zhvilluar veprimtarinë e kryer.

58. Ju keni të drejtën të mos pajtoheni dhe të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale për këtë qëllim në çdo kohë dhe në çfarëdolloj forme duke informuar për këtë Payseran. Megjithatë, Paysera mund të vazhdojë të përpunojë të dhënat për qëllime statistikore nëse dëshmon se të dhënat përpunohen për arsye të rëndësishme ligjore përtej interesave, të drejtave dhe lirive të subjektit të të dhënave ose për vendosjen, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore. 

Qëllimi: Parandalimi i keqperdorimit të shërbimeve dhe veprave penale, si dhe sigurimi i dorëzimit të duhur të shërbimeve.

Zona gjeografike e përpunimit

Profilizimi 

Politika e Cookie-s

68. Paysera mund të përdorë "cookies" në këtë faqe interneti. "Cookies" janë skedarë të vegjël që dërgohen në faqen e internetit të një personi dhe ruhen në pajisjen e tyre. "Cookies" transferohen në një kompjuter personal në vizitën e parë në faqen interneti.

69. Zakonisht, Paysera përdor vetëm cookie-t e nevojshme në pajisjen e personit për identifikimin, përmirësimin e funksionalitetit dhe përdorimit të faqes së internetit dhe lehtësimin e aksesit të një personi në faqen e internetit dhe informacionin që ai përmban. Paysera mund të përdorë skedarë të tjerë cookie pas marrjes së pëlqimit të klientit. Këtu do të gjeni një përshkrim të shkurtër të llojeve të ndryshme të cookies:

69.1. Cookie rreptësisht të nevojshme. Këto cookie janë të nevojshme në mënyrë që ju të mund të përdorni veçori të ndryshme në faqen e internetit Paysera. Ato janë thelbësore për funksionimin e faqes në internet dhe nuk mund të fiken. Ato ruhen në kompjuterin, celularin ose tabletin tuaj ndërsa jeni duke përdorur faqen e internetit dhe janë të vlefshme vetëm për një kohë të kufizuar. Ato zakonisht vendosen në përgjigje të veprimeve të bëra nga ju gjatë shfletimit, të tilla si ndryshimi i cilësimeve të privatësisë, identifikimi dhe plotësimi i formularëve të ndryshëm.

69.2. "Cookies" e statistikave. Këto "cookies" përdoren për të mbledhur dhe raportuar informacion anonim në mënyrë që të zbulohet si e përdorin vizitorët faqen tonë interneti. Një numër i regjistruar IN përdoret për të marrë të dhëna statistikore se si përdoruesit shfletojnë faqen e internetit.

69.3. "Cookies" analitike. Këto "cookies" përdoren për të monitoruar numrin dhe trafikun e përdoruesve të faqes interneti. "Cookies"-at analitike na ndihmojnë të zbulojmë cilat faqe interneti vizitohen më shumë dhe si i përdorin vizitorët ato për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve tona. Nëse ju nuk pajtoheni me përdorimin e këtyre "cookies", ne nuk do të përfshijmë vizitën tuaj në statistikat tona.

69.4. "Cookies" për marketing. Këto "cookies" përdoren për të furnizuar informacion përkatës për shërbimet tona bazuar në zakonet e shfletimit tuaj për të përmirësuar zgjedhjen e përmbajtjes dhe për të ofruar më shumë opcione gjatë përdorimit të faqes sonë interneti. Përveç kësaj, këto "cookies" mund të përdoren në faqet interneti të partnerëve tanë të tretë për qëllime raportimi. Kështu, ne gjithashtu do të marrim informacion për historinë tuaj të shfletimit nga faqet interneti zyrtare të partnerëve tanë ku vendosim reklamat tona. Nëse ju nuk pajtoheni me përdorimin e këtyre "cookies", do të shihni vetëm reklama pa personalizim.

70. Shumica e faqeve web pranojnë "cookies", por personi mund të ndryshojë parametrat e shfletuesit për të mos pranuar "cookies". Duhet të theksohet se në kundërshtim me llojet e tjera të "cookies", refuzimi i "cookies" të nevojshme mund të ndikojë në funksionalitetin e faqes së internetit, dhe disa veçori mund të mos punojnë siç duhet. Gjatë vizitës së parë në faqen interneti të Paysera, do të shihni një mesazh pop-up me një listë të llojeve të caktuara të "cookies" që mund të zgjidhni të pranoni ose të refuzoni. Nëse vendosni të pranoni "cookies" e nevojshme dhe llojet e tjera të "cookies"-, mund të ndryshoni zgjedhjen tuaj dhe të tërhiqni pajtimin tuaj duke klikuar në Cilësimet e "Cookies" në fund të faqes.

Websitet e palëve të treta 

Përdorimi i logove 

Sigurimi i konfidencialitetit të informacionit 

75. Paysera synon të sigurojë nivelin më të lartë të sigurisë për të gjitha informacionet e marra nga Klienti dhe dosjet e të dhënave publike. Për të mbrojtur këto informacione nga aksesimi i paautorizuar, përdorimi, kopjimi, fshirja aksidentale ose e paligjshme, ndryshimi, ose zbulimi, si dhe nga çdo formë tjetër e përpunimit pa leje, Paysera përdor masa adekuate ligjore, administrative, teknike, dhe fizike të sigurisë.

Dispozitat përfundimtare

Duke përdorur shërbimet e ofruara vetëm nga "Paysera Bank of Georgia", SHA, të dhënat personale të mbledhura përmes "Paysera Bank of Georgia", SHA përpunohen sipas kësaj Politika e Privatësisë.

Historiku i Marrëveshjes

Politika e privatësisë (e vlefshme deri në DD/MM/2024)

Politika e privatësisë (e vlefshme deri më 28/09/2021)

Politika e privatësisë (e vlefshme deri më 20/07/2020)

Politika e privatësisë (e vlefshme deri më 17/04/2020)

Politika e privatësisë (e vlefshme deri më 16/09/2019)