Pdf
Kthehu te përmbajtja

Informacioni është përditësuar: 12/04/2017

Rregullat e Programit të ReferuesitPër shkak të çështjeve teknike, programi i referuesit është deaktivizuar përkohësisht. Ata që tashmë po fitojnë para nga përdoruesit e tyre të ftuar nuk do të ndikohen, por asnjë klient i ri nuk mund të shtohet duke përdorur lidhjet e referuara prej 18 maj 2020.

Marrëveshja e PërgjithshmeMarrëveshja e Përgjithshme e Shërbimit të Pagesave, kushtet e së cilës janë aplikuar ndaj Tregtarit. 

Referuesi - Klienti i Sistemit Paysera i cili i rekomandon shërbime Paysera palëve të treta, ende jo klientë të Paysera, duke i ridrejtuar ata në sistemin Paysera sipas këtyre rregullave.
(*Shpjegim: Kur zbatohen dispozitat e Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimit të Pagesave për të gjithë Klientët - të dy Referuesit dhe Klientët e tjerë - përdoret termi "Klienti" dhe kur dispozitat e Marrëveshjes së Pagesave të Përgjithshme zbatohen vetëm për Referuesit, përdoret termi "Referues").

1. Këto rregulla përcaktojnë kushtet e programit të Referuesit. 

2. Rregullat e programit të referuesit janë një Ankes i Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimit të Pagesave, e cila hyn në fuqi pasi Referuesi bie dakord me rregullat në Sistem. Kur përdoret ky shërbim, të gjitha kushtet e Marrëveshjes së Përgjithshme dhe kushtet shtesë të parashikuara në këtë Aneks zbatohen për Referuesin. Termat në këtë Aneks përdoren sipas kuptimit të paraqitur në Marrëveshjen e Përgjithshme.

3. Për të përdorur programin Referuesi, Referuesi duhet të jetë një Klient i Regjistruar i Sistemit Paysera, i cili ka ka pranuar kushtet e Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimit të Pagesave dhe këto Rregulla.

4. Programi i Referuesit i ofron Referuesit mundësinë për të marrë një shpërblim për rekomandimet e shërbimeve Paysera palëve të treta që ende nuk janë klientë Paysera dhe për rikthimin e tyre për të përdorur shërbimet Paysera.

5. Referuesit të regjistruar për të marrë pjesë në programin Referuesi, marrin një lidhje unike nga sistemi Paysera për regjistrimin e klientëve të rinj të gjetur prej tyre. Rregullat e programit të Referuesit janë të vlefshme dhe klientët e ri të rekomanduar nga Referuesi për të cilët paguhet shpërblimi janë vetëm ata persona, të cilët janë regjistruar në Sistemin Paysera përmes lidhjes unike të dërguar nga Referuesi.

6. Programi i Referuesit hyn në fuqi vetëm, nëse të paktën tre persona të veçantë unik të cilët nuk kanë qenë klientë paraprakë të Sistemit para se të regjistrohen përmes lidhjes unike që i është dhënë Referuesit në sistemin Paysera në shtatë ditë dhe nga i njëjti shfletues web dhe fillojnë të operojnë në Sistem.

7. Referuesi do të rekomandojë dhe përcjellë vetëm klientët që kanë qëllime të ndershme dhe reputacion të mirë. Paysera duke ndjekur rregullat e saj të brendshme të administrimit të riskut, ka të drejtë të refuzojë të regjistrojë një person të ridrejtuar nga Referuesi, pa paraqitur arsyet e saj.

8. Sipas programit Referuesit, shpërblimi paguhet si pjesë e fitimit Paysera të përfituar nga klientët e rinj të rekomanduar nga Referuesi dhe që përdorin Sistemin.

9. Shpërblimi i Referuesit për Rekomandimet, përfshin:

9.1. në rast të rekomandimit të klientëve të ridrejtuar nga i Referuesi, i cili do të përdorë shërbimin e payment gateway të ofruar nga Paysera - 10% nga fitimi (komisionet) Paysera nga çdo klient i ri i gjetur nga Referuesi, i cili do të përdorë shërbimin. Tabela e komisioneve të aplikuara nga Paysera është e disponueshme këtu në tabelën e dytë "Tarifa e Komisionit për projektin" (shpërblimi nga tarifat e komisionit të dhëna në tabelën 1 nuk është llogaritur). Paysera ka të drejtë të ndryshojë tarifat e komisionit. Tarifat e komisionit të aplikuara për klientin specifik konfirmohen, kur miratojnë projektin e klientit. Shpërblimi për Referuesin llogaritet sipas tarifës së komisionit të aplikuar për klientin specifik ("Tarifat e tjera të komisionit për një pagesë sipas kategorive të projektit");

9.2. Në rast të rekomandimit të klientëve të ardhshëm të cilët do të përdorin shërbimin e pagesave të ofruara të Llogarisë Paysera - 10% nga fitimi i pastër i Paysera i përfituar nga konvertimi i valutës nga transaksioni që lidhet me konvertimin e valutës së çdo klienti të ri të rekomanduar nga Referuesi. Fitimi i pastër i përfituar nga konvertimi i valutës llogaritet në bazë të diferencës midis normës së tregut të menjëhershëm dhe normës së shitjes, pas zbritjes së kostove të drejtpërdrejta të konvertimit që Paysera përjeton, kur konverton një valutë specifike në banka, ose në tregjet valutore.

10. Shpërblimi i përcaktuar në këto rregulla mund të paguhet për një periudhë të pacaktuar kohore, p.sh. gjatë gjithë kohës gjatë së cilës klientët e ri të rekomanduar nga Referuesi do të përdorin shërbimet e Sistemit, ose derisa klientët e rekomanduar nga Referuesi do të refuzojnë këtë të fundit, që mund të bëhet me ndihmën e Sistemit, jo më parë se 12 muaj pas regjistrimit të klientit të ri.

11. Referuesi duhet të jetë i pranueshëm si për Paysera, ashtu edhe për klientin e ri. Klienti i ri i rekomanduar nga Referuesi mund të refuzojë personin të cilin e ka rekomanduar, por jo më herët se 12 muaj pas regjistrimit në Sistem.

12. Sipas programit të Referuesit, Paysera i paguan Referuesit një shpërblim për çdo muaj në ditën e dhjetë (dymbëdhjetë) të muajit në vijim, në varësi të fitimit të marrë çdo muaj nga klientët e gjetur nga Referuesi dhe vetëm nëse:

12.1. jo më pak se tre klientë të gjetur nga Referuesi do të sjellin fitime gjatë muajit raportues;

12.2. Referuesi ka hyrë në llogarinë e tij Paysera të paktën një herë gjatë muajit raportues, deri në ditën e 10-të të muajit aktual;

12.3. Tarifat e komisionit për një periudhë kohore më të madhe se 3 muaj nuk paguhen.

13. Shpërblimi ndaj Referuesit paguhet në Llogarinë Paysera të tij, pasi llogaritet vlera e transfertës, në valutën kryesore të zgjedhur prej tij.

14. Referuesi është përgjegjës për deklarimin e të gjitha të ardhurave dhe pagesave të gjitha taksave ndaj shtetin, të aplikueshme ndaj tij për të ardhurat e përfituara nga Paysera sipas këtyre Rregullave.

15. Kur kërkon klientë të rinj dhe u jep rekomandime palëve të treta, Referuesi merr përsipër të informojë klientët se vepron si Referues sipas Rregullave aktuale dhe të mos shkelë legjislacionin e shtetit, ku ofron rekomandime. Rekomandimet mund të ofrohen vetëm me instrumente ligjore. Përmbajtja ose mënyra e dhënies së rekomandimeve nuk duhet të shkelë të drejtat e Paysera, ose të personave të tjerë të tretë. Paysera tërheq vëmendjen e Referuesit dhe paralajmëron se dërgimi i çdo informacioni promocional personave nëpërmjet email-it, rrjeteve sociale, ose ndonjë instrumenti tjetër komunikimi pa pëlqimin e tyre, është i ndaluar dhe sanksionet statutore mund të zbatohen tek dërguesi.

16. Referuesit që vepron sipas rregullave aktuale, i ndalohet gjithashtu të:

16.1. duke vendosur lidhjen e paraqitur unike në faqet web ku ofrohet informacion me përmbajtje pornografike, erotike ose fyese, jepen informacione për lojërat e fatit, ose organizohet e bixhozit, shitjen e duhanit, drogës, alkoolit, produkteve ilegale ose armëve, reklama me pagesë ose ku paguhen tarifat e komisionit për regjistrimin në sistemet elektronike (projektet e kthimit të parave);

16.2. duke bërë referenca të drejtpërdrejta nga Google AdWords;

16.3. duke bërë referenca direkte nga burime të tjera promocionale (reklama në Facebook, Textads);

16.4. duke përdorur fjalën Paysera, ose një fjalë tjetër të ngjashme (p.sh. me gabime të shtypit, mbaresa të tjera, prapashtesë, etj.) si një fjalë kyçe në Google AdWords dhe të ngjashme;

16.5. duke përdorur emrin e domain-it Paysera.* Si fjalë kyçe.

17. Referuesi merr të gjitha përgjegjësitë për veprimet e tij/saj gjatë dërgimit të rekomandimeve, garanton se veprimet e tij/saj nuk do të shkelin legjislacionin dhe merr përsipër përgjegjësinë për të gjitha humbjet që paraqiten për shkak të pranimit të papërshtatshëm (ose mospërputhjes) me legjislacionin gjatë ekzekutimit të Programit të Referuesit. Paysera ka të drejtë të refuzojë të paguajë shpërblimin tek Referuesi sipas rregullave të programit të Referuesit, nëse Referuesi shkel legjislacionin në fuqi kur jep rekomandime.

18. Nëse konstatohet se Referuesi nuk zbaton rregullat, shkel legjislacionin në fuqi mund të dëmtojë reputacionin e biznesit të Paysera, mashtron, ose shkel interesat e Paysera në ndonjë mënyrë tjetër ,kur ushtron rregullat e programit të Referuesit, Paysera ka të drejtë të kërkojë të pezullojë veprimet e Referuesit menjëherë, të pezullojë pagesën e shpërblimit për Referuesin sipas rregullave aktuale dhe të kërkojë kompensimin e humbjeve të shkaktuara.

19. Paysera nuk do të jetë në asnjë rast përgjegjëse për shpenzimet, apo humbjet e Referuesit të hasura prej tij gjatë ofrimit të rekomandimeve sipas Rregullave aktuale.

20. Referuesi kupton që Rregullat aktuale nuk krijojnë asnjë aktivitet të bashkuar, partneritet, ose marrëdhënie pune midis Payseras dhe Referuesit. Asnjë autoritet nuk i jepet Referuesit për të krijuar detyrime në emër të Paysera.

21. Rregullat mund të ndryshohen në përputhje me Marrëveshjen e Përgjithshme të Pagesave.