Pdf
Kthehu te përmbajtja

Publikuar më: 20/07/2020

Marrëveshja për Përpunimin e të Dhënave Personale

1. Përkufizimet

1.1 Të dhëna Personale - çdo informacion në lidhje me një person fizik i cili është identifikuar, ose që mund të identifikohet (subjekt i të dhënave) siç përcaktohet në paragrafin 1 të Nenit 4 të GDPR. 

1.2. GDPR - Rregullorja (BE) 2016/679 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit për mbrojtjen e personave fizik në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe lëvizjen e lirë të të dhënave të tilla, dhe shfuqizimin e Direktivës 95/46 / EC. 

1.3. Përpunimi i të dhënave - veprimet e kryera me të dhënat Personale siç përcaktohen në paragrafin 2 të Nenit 4 të GDPR. 

1.4. Përpunimin e të dhënave - një person që përpunon të dhënat personale në emër të një kontrolluesi të të dhënave siç përcaktohet në paragrafin 8 të nenit 4 të GDPR.

1.5. Kontrolluesi i të dhënave - një person që përcakton qëllimet dhe mënyrat e përpunimit të të dhënave siç përcaktohet në paragrafin 7 të Nenit 4 të GDPR.

1.6.Tregtari - një klient i sistemit Paysera i cili shet mallra dhe shërbime dhe përdor një ose më shumë shërbime të mbledhjes së pagesave online dhe/ose mbledhjes së pagesave online përmes kartave të pagesave dhe/ose mbledhjes së pagesave përmes operatorëve të paraqitur në sistem dhe ofruar nga Paysera për Tregtarët.

1.7. Blerësi - paguesi dhe/ose përfituesi përfundimtar i shërbimeve të ofruara dhe mallrave të shitura nga Tregtari duke përdorur Sistemin për mbledhjen e pagesave.

1.8. Sistemi - një zgjidhje softuerike në faqet e ueb të Paysera, e zhvilluar nga Paysera dhe e përdorur për ofrimin e shërbimeve Paysera.

2. Dispozitat e Përgjithshme

2.1. Marrëveshja për Përpunimin e të Dhënave Personale (këtu- Marrëveshja) rregullon proçesin e përpunimit të të dhënave personale të Blerësit, detyrimet e ndërsjella dhe përgjegjësinë midis Tregtarit dhe Paysera. Qëllimi i kësaj marrëveshje është të mbrojë dhe sigurojë të dhënat Personale të Blerësit, për përpunimin e të cilave tregtari përdor Paysera, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

2.2. Marrëveshja përjashton të dhënat Personale të përpunuara nga Paysera që vepron si kontrollues i të dhënave në bazë të Nenit të GDPR (6) (1) (c) si institucion i parasë elektronike që ofron shërbime pagese. Përpunimi i këtyre të dhënave Personale rregullohet nga Paysera Politika e privatësisë

2.3. Marrëveshja është një aneks e Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimit të Pagesave dhe është një pjesë thelbësore e anekseve të marrëveshjes që zbatohen për Tregtarin kur përdor shërbimin e mbledhjes së pagesave online nga blerësit, mbledhjen e pagesave online nga kartat e pagesave, dhe mbledhja e pagesave online të parashikuara në përputhje me dispozitat e anekseve të Marrëveshjes së Përgjithshëm të Shërbimit të Pagesave. Marrëveshja hyn në fuqi automatikisht kur Tregtari fillon të përdorë shërbimet online të mbledhjes së pagesave dhe/ose të mbledhjes së pagesave përmes kartave të pagesave, dhe/ose mbledhjes së pagesave përmes operatorëve.

2.4. Tregtari si kontrollues i të Dhënave përdor Paysera si përpunuesin e të Dhënave për përpunimin e të dhënave Personale të Blerësve. 

2.5. Paysera si përpunues i të dhënave përpunon të Dhënat Personale të Blerësve në emër të Tregtarit në bazë të kësaj Marrëveshje.

2.6. Detajet e kontaktit të zyrtarit të mbrojtjes së të dhënave të përcaktuara nga Paysera: [email protected].

3. Kushtet e përpunimit të të dhënave personale

3.1. Tregtari, duke përdorur integrimin teknik të ndërsjellë në Sistemin Paysera, përcakton se cilat kërkesa të të dhënave Personale do t'i paraqiten Blerësit, pra cilat të dhëna Personale të Blerësit do të mblidhen.

3.2. Paysera, duke marrë parasysh kërkesat e të dhënave Personale të mundësuara nga Tregtari në sistemin Paysera, përpunon të dhënat Personale të Blerësit në emër të Tregtarit.

3.3. Tregtari mund të caktojë Paysera për të përpunuar të dhënat Personale të Blerësit të këtyre kategorive:

3.3.1. emri:

3.3.2. mbiemri;

3.3.3. kodi personal; 

3.3.4. adresa e email;

3.3.5. adresa (vendi, shteti, qyteti, rruga, numri i shtëpisë, numri i apartamentit);

3.3.6. gjuha;

3.3.7. Adresa IP;

3.3.8. numri i llogarisë bankare;

3.3.9. informacione për qëllimin e pagesës;

3.3.10. numri i telefonit.

3.4. Tregtari cakton Paysera që të kryejë mbledhjen e të dhënave Personale të Blerësit, duke i transferuar ato tek Tregtari dhe duke i ruajtur.

3.5. Paysera ruan të dhënat Personale për 10 (dhjetë) vite nga data e marrjes së të dhënave Personale, në rast Përsëritje të shërbimit të pagesës - për 10 (dhjetë) vite pas datës së fundit të pagesës të përsëritur. Pas përfundimit të periudhës së ruajtjes, Paysera shkatërron regjistrat e të dhënave personale. 

4. Përgjegjësia e Palëve

4.1. Tregtari (kontrollues i të Dhënave) sipas kësaj Marrëveshjeje merr përsipër:

4.1.1. të sigurojë që përpunimi i të dhënave Personale bazohet në qëllime ligjore, dhe nëse është e aplikueshme, që kërkesa e duhur e Blerësit është pranuar lidhur me përpunimin e të dhënave personale;

4.1.2. të përpunojë të dhënat Personale në përputhje me parimet që lidhen me përpunimin e të dhënave Personale të përcaktuara në Nenin 5 të GDPR dhe në kërkesat e akteve ligjore;

4.1.3. të krijojë kushte të përshtatshme që Blerësi të zbatojë të gjitha të drejtat e subjektit të të dhënave dhe t'i përgjigjet drejtpërdrejt kërkesave të Blerësit në lidhje me zbatimin e të drejtave të subjektit të të dhënave të specifikuara në kapitullin 3 të GDPR;

4.1.4. të aprovojë rregullat e brendshme të përpunimit të të dhënave ku duhet të tregohet si vijon:

4.1.4.1. kur kërkohet sipas akteve ligjore në fuqi, emri dhe mbiemri (emri juridik) dhe detajet e kontaktit të përfaqësuesit të përpunimit të të dhënave dhe zyrtarit të mbrojtjes së të dhënave;

4.1.4.2. kategoritë e përpunimit të të dhënave të kryera;

4.1.4.3. nëse është e aplikueshme, transfertat e të dhënave personale në një vend të tretë, ose organizatë ndërkombëtare duke specifikuar gjithashtu atë vend të tretë, ose organizatë ndërkombëtare, dokumente të përshtatshme të mjeteve të mbrojtjes;

4.1.4.4. përshkrimin e mjeteve teknike dhe organizative të sigurisë. 

4.2. Paysera (përpunuesi i të Dhënave) sipas kësaj Marrëveshjeje merr përsipër:

4.2.1. për të përpunuar të dhënat personale të Blerësve vetëm brenda fushëveprimit dhe për qëllime të përcaktuara nga Tregtari;

4.2.2. të mos modifikojë, ose ndryshojë të dhënat Personale, të mos zbulojë dhe parandalojë zbulimin e të dhënave Personale ndaj çdo personi të tretë, përveç nëse kërkohet për kryerjen e duhur të detyrimeve kontraktuale me Tregtarin; 

4.2.3. për të zbatuar mjetet e duhura teknike dhe organizative për të siguruar një nivel sigurie që korrespondues ndaj kërcënimit;

4.2.4. sipas fushëveprimit të të dhënave Personale të përpunuara të Blerësit, të ndihmojë Tregtarin si kontrollues të të Dhënave për t'iu përgjigjur kërkesave të subjektit të të dhënave lidhur me zbatimin e të drejtave të subjektit të të dhënave të përcaktuara në kapitullin 3 të GDPR;

4.2.5. në rast të shkeljes së të dhënave Personale, njoftoni menjëherë Tregtarin në mënyrë që ata të përmbushin detyrën e kontrolluesit të të dhënave Personale dhe të raportojnë shkeljen e të dhënave Personale në përputhje me aktet ligjore që rregullojnë mbrojtjen e të dhënave;

4.2.6. të marrë masat e duhura për të siguruar besueshmërinë e çdo punonjësi, ndërmjetësi ose kontraktuesi, nën-përpunuesi ose personi tjetër i tretë që ka qasje në të dhënat personale, dhe që në çdo rast kjo qasje do të ndalohej dhe do t'u sigurohej atyre personave për të cilët është e nevojshme, duke siguruar gjithashtu që marrëveshjet e konfidencialitetit të lidhen me këta persona, ose që ata të jenë subjekt i detyrimit të konfidencialitetit.

5. nën-përpunimi i të dhënave Personale

5.1. Tregtari pajtohet që Paysera pa një marrëveshje paraprake të veçantë të përdorë përpunues të tjerë (nën-përpunues) për përpunimin e të dhënave Personale, ose mund të dërgojë këto të dhëna te palët e treta nëse një veprim i tillë korrespondon me dispozitat e Marrëveshjes.

5.2. Paysera, kur transferon të dhënat Personale tek palët e treta dhe duke përdorur nën-përpunuesit merr përsipër të përfundojë Marrëveshjen e Përpunimit të të Dhënave Personale duke siguruar standarde ekuivalente me standardet e mbrojtjes së të dhënave Personale të përcaktuara në këtë Marrëveshje.

5.3. Me kërkesën e Blerësit, Paysera merr përsipër të sigurojë një listë përkatëse të nën-përpunuesve të të dhënave Personale. 

6. Transferimi i të dhënave Personale në vendet e treta

6.1. Tregtari pajtohet që Paysera pa një pëlqim paraprak të dërgojë të dhëna Personale te subjektet jashtë Bashkimit Europian, ose Zonës Ekonomike Europiane, nëse një transfertë e tillë korrespondon me dispozitat e Marrëveshjes.

6.2. Paysera kur transferon të dhënat Personale tek subjektet jashtë Bashkimit Europian ose Zonës Ekonomike Europiane merr përsipër të përfundojë marrëveshjet e përpunimit të të dhënave Personale që korrespondojnë me kërkesat e GDPR për marrëveshje të tilla dhe duke siguruar standarde ekuivalente të mbrojtjes së të dhënave Personale të përcaktuara në këtë Marrëveshje. 

6.3. Me kërkesën e Tregtarit, Paysera merr përsipër të sigurojë një listë përkatëse të përfituesve të të dhënave personale jashtë Bashkimit Europian ose Zonës Ekonomike Europiane tek të cilit janë transferuar të dhënat Personale të Blerësve.

7. Fundi i përpunimit të të dhënave personale

7.1. Pas përfundimit të përpunimit të të dhënave Personale të vendosur në pikën 3.5 të Marrëveshjes, Paysera merr përsipër të fshijë të gjitha të dhënat Personale të ruajtura dhe të gjitha kopjet e mundshme të tyre. 

8. Kushte të tjera

8.1. Palët bien dakord që, gjatë kryerjes së kësaj Marrëveshje, informacioni i marrë nga një palë tjetër në Marrëveshje është konfidencial. Gjatë vlefshmërisë së Marrëveshjes dhe në fund të Marrëveshjes, asnjë nga palët nuk ka të drejtë të zbulojë një informacion të tillë për çdo person tjetër të tretë, pa pëlqimin paraprak me shkrim të palës tjetër, përveç rasteve të detyrueshme kur informacioni duhet të zbulohet sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë. Detyrimet e palëve në lidhje me mos-zbulimin e informacionit do të jetë me kohëzgjatje të pakufizuar. Pala që ka shkelur detyrimin për të ruajtur informacion konfidencial dhe për të mos i zbuluar ato, duhet t'i rimbursojë të gjitha humbjet palës tjetër.

8.2. Të gjitha mosmarrëveshjet që rrjedhin nga kjo Marrëveshje zgjidhen me negociata, dhe në rast të dështimit, mosmarrëveshjet zgjidhen sipas proçedurës së përcaktuar nga ligji i Republikës së Shqipërisë.

8.3. Në rast mospërputhjeje midis kushteve të kësaj Marrëveshje dhe marrëveshjeve të tjera që rregullojnë mbrojtjen e të dhënave personale të lidhura midis këtyre palëve, do të zbatohen dispozitat e mëposhtme të kësaj Marrëveshjeje.

9. Afati i vlefshmërisë, amendimet

9.1. Marrëveshja hyn në fuqi kur Tregtari fillon të përdorë mbledhjen e pagesave online, dhe/ose mbledhjen e pagesave përmes kartave të pagesave, dhe/ose mbledhjes së pagesave përmes operatorëve dhe është e vlefshme përsa aq kohë sa Tregtari i përdor këto shërbime. 

9.2. Marrëveshja është një pjesë integrale e Marrëveshjes së Shërbimit të Pagesave të Përgjithshme dhe mund të modifikohet sipas proçedurës së parashikuar në të.