Pdf
Kthehu tek përmbajtja

Përditësuar nga: 27/07/2020

Tregtimi i metaleve të çmuara në Sistemin Paysera*

Marrëveshje e Përgjithshme – Marrëveshja e Përgjithshme e Shërbimeve të Pagesave (Klientë Individual / Klientët e Biznesit).

Metale të Çmuar - Ar (XAU), Argjend (XAG) dhe Platini (XPT). Metalet e çmuara nuk janë para elektronike.

Ar --- shufra ari ose monedha ari të çertifikuara (XAU) të lëshuara nga vende të ndryshme, pesha e pastër e arit, që matet në ounce troy (oz) ose në gram (g). Produktet e çertifikuara të arit njihen ndryshe si Investimet Gold, duke iu nënshtruar normës 0 të TVSH-së.

Objekt i artë - një shufër ari ose një njësi ari. 

Pronësia e klientit - njësitë në pronësi të metalit të çmuar ose pjesët e tyre. 

1. Këto rregulla të tregtisë dhe ruajtjes së Metaleve të Çmuar (referuar në vijim si Rregullat) janë një Aneks i Marrëveshjes së Përgjithshme e zbatueshme për Klientin që mban një llogari Paysera i cili ka përfituar, ose blerë metale të çmuar në sistemin Paysera, si edhe për ruajtjen e pronësisë së Klientit në sistemin Paysera.

2. Klienti i nënshtrohet të gjitha kushteve dhe termave të përcaktuara në Marrëveshjen e Përgjithshme, si edhe Rregullave të përcaktuara këtu. Përkufizimet e përdorura në këto Rregulla kanë kuptimin e tyre të caktuar në Marrëveshjen e Përgjithshme.

3. Një Klient që mban një llogari Paysera ka mundësinë të blejë metale të çmuara nga Paysera LT, UAB duke përdorur llogarinë Paysera për para elektronike, që ata kanë me një çmim të caktuar nga Paysera (shitur sipas vlerës së peshës). Sasia më e vogël e metaleve të çmuara që ofrohen për blerje është 0.00001 troy ounces.

4. Gjatë blerjes së metaleve të çmuar, Klienti paguan këmbimin1 çmimi pa tarifa të shtuara dhe një shënim Paysera prej 1%. Paysera do të aplikojë një shënim shtesë prej 1% në çmimin e këmbimit, në mënyrë që të kontrollojë rrezikun e luhatjeve në çmimet e këmbimit gjatë fundjavave dhe ditëve të punës nga 18:00 deri në 8:00 të mëngjesit.

5. Pas përfundimit të një transaksioni tregtar, pronësia e Klientit shfaqet në llogarinë e Klientit Paysera - sasia e metaleve të çmuar të mbajtur prej tyre (dhe shufra/monedha nëse Klienti e zgjodhi atë) dhe vlerën monetare (çmimin e këmbimit) në të monedha kryesore. Nëse Klienti përvetëson vetëm një pjesë të shufrës, një siluetë e gjithë shufrës shfaqet në llogarinë e Klientit me një pjesë të shënuar të blerë nga Klienti.

6. Pas përfundimit të një transaksioni tregtar, Klienti fiton të drejtën e pronësisë mbi sasinë specifike (produktin) e metalit të çmuar në të njëjtën ditë ose ditën tjetër, më së voni. Klienti mund të mbledhë personalisht sasinë e blerë të metaleve të çmuara brenda 2 ditëve pune në degën e Paysera. Nëse nuk mblidhet brenda 2 ditëve të punës, ofrohet një shërbim i depozitimit monetar duke aplikuar një tarifë mujore shërbimi. Klienti gjithashtu mund të mbledhë sasinë e metaleve të çmuar në pronësi të tyre duke porositur një shërbim tjetër në sistemin Paysera - dorëzimi (klauzola 9).

7. Klienti mund të blejë më pak se një gram të metalit të çmuar, por vetëm duke u bërë pronar i përbashkët me Paysera. Nëse Klienti nuk e pranon marrëdhënien e përbashkët të pronësisë ose nuk i di kufizimet e tij ligjore, Klientit nuk i rekomandohet të blejë një shufër të metaleve të çmuara në pjesë.

8. Paysera lejon klientin pa kufizime të mbledh njësinë e blerë të arit, duke filluar nga një shufër 1 g. Klientët që blejnë më pak se një gram ar dhe dëshirojnë t'a mbledhin atë personalisht, mund të zgjedhin si në vijim:

8.1. paraqisni këtë në kohën e blerjes ose pasi të keni hyrë në marrëdhënien e ruajtjes dhe njoftoni Paysera 2 ditë pune përpara se të tërhiqni arin. Në këtë rast, një pjesë e njësisë së arit është e ndarë në këtë lloj (një pjesë e fletës së arit është prerë, etj.), vlera e së cilës është e barabartë me vlerën e një pjese të arit në pronësi të Klientit2;

8.2. Klienti blen shumën e munguar dhe në këtë mënyrë përvetëson një shufër/monedhë të plotë.

8.3. Paysera blen një pjesë të arit të mbajtur prej Klientit nga Klienti duke vendosur me ta sipas kushteve të tregëtisë së disponueshme të publikuara

9. Klienti, duke blerë metale të çmuara, mund të porosisë dërgimin në një vend specifik për një tarifë transporti 3 , të destinuara për të mbuluar kostot e transportit. 

10. Gjatë blerjes, nëse Klienti nuk arrin të mbledhë metalin e të çmuar të blerë prej tij brenda 2 ditëve të punës, një shërbim shtesë - ruajtje - në depozituesin Paysera aktivizohet automatikisht për këtë sasi për një tarifë mujore të ruajtjes (Paysera merr përsipër të ruajë objektin e artë të blerë nga Klienti në një vend të veçantë depozitues, dhe Klienti merr përsipër të paguajë për ruajtjen). 

11. Klienti mund të transferojë të drejtën e pronësisë në objektin e metalit të çmuar të mbajtur pa pagesë te një klient tjetër Paysera në sistemin Paysera. Sasia minimale që mund të transferohet në sistemin Paysera është 0.00001 troy ounces, pra pjesa më e vogël e ndarjes së e metalit të çmuar. Transferta në sistemin Paysera është e menjëhershme. 

12. Klienti mund të shesë metalin e tij të çmuar në sistemin Paysera në mënyrë elektronike në çdo kohë, dhe Paysera do të ketë të drejtën të blejë metalin e çmuar nga Klienti sipas kushteve të tregtisë të disponueshme publikisht në atë kohë.

13. Klienti është i ndaluar të transferojë objektin e tyre të artë te klientët e tjerë Paysera në sistemin Paysera për pagesë (tregti). Në rast të shkeljes së kësaj kërkese të klauzolës, Paysera do të njoftojë së pari Klientin; në rast të një shkelje të përsëritur, llogaria e Klientit Paysera do të kufizohet, dhe objekti i çmuar metalik do të riblihet ose kthehet te Klient dhe shërbimi i ruajtjes do të ndërpritet. 

14. Klienti merr përgjegjësi dhe rrezik të plotë për transaksionin. Klienti konfirmon që ata janë të vetëdijshëm për luhatje e mundshme e çmimeve të metaleve të çmuara dhe nuk do të kenë pretendime kundër Paysera. Klienti mund të pësojë humbje kur çmimi i këmbimit të metaleve të çmuara të fituara bie, dhe gjithashtu kur Klienti nuk tërheq pronësinë e tij dhe aplikohen tarifat e kujdestarisë, kur ari i çertifikuar bëhet subjekt i taksave ose, në çdo rast tjetër kur gjendja financiare e Klientit përkeqësohet për shkak të investimeve në metale të çmuara.  

15. Çdo mosmarrëveshje në lidhje me metalet e çmuara zgjidhet përmes negociatave me Paysera. Nëse mosmarrëveshja nuk mund të zgjidhet me negociata, nëse Klienti është person fizik, do të kenë të drejtë të aplikojnë në Autoriteti Shtetëror i Mbrojtjes së të Drejtave të Konsumatorit i Republikës së Lituanisë ose më i afërtiQendra Europiane e Konsumatorëve. Nëse mosmarrëveshja nuk mund të zgjidhet miqësisht ose me mjete të tjera jo gjyqësore, mosmarrëveshja zgjidhet në përputhje me ligjin e Republikës së Lituanisë në Gjykatën Rajonale Vilnius.

* Zyra Lituaneze e Vlerësimit ka shtuar Paysera në listën e subjekteve që mund të përfshihen në aktivitete për realizimin e arit dhe aktivitete që lidhen me metale dhe gurë të çmuar (liçencë efektive që nga 1 janari, 2020). Aktivitetet e përmandura mbikëqyren nga Zyra Lituaneze e Vlerësimit.

#

1normat e metaleve të çmuara në botë janë marrë nga https://currencylayer.com, që u siguron atyre nga këmbimet që veprojnë gjatë kohës.

2në raste të tilla Investimet e Arit do të bëhet ar i zakonshëm, i cili mund t'i nënshtrohet TVSH-së.

3Tarifa e dorëzimit llogaritet automatikisht duke marrë parasysh vendin e dërgimit sipas tarifave të transportit të kompanisë së shërbimit.