Pdf
Kthehu te përmbajtja

Kontrata e përditësuar hyn në fuqi: 15.05.2023

Marrëveshja e Përgjithshme e Shërbimit të Pagesave për Klientët e Biznesit

1. Dispozitat e përgjithshme

 

1.1. Marrëveshja aktuale është lidhur midis Paysera dhe Klientit.

1.2. Objekti i Marrëveshjes: kjo Marrëveshje përcakton termat dhe kushtet kryesore midis Klientit dhe Paysera, kur Klienti regjistrohet në Sistem, hap një Llogari në Paysera dhe përdor shërbime të tjera të ofruara nga Paysera. Kushtet e shërbimeve të veçanta të ofruara nga Paysera përcaktohen në Anekset e Marrëveshjes, në marrëveshjet dhe rregullat e tjera që janë pjesë përbërëse e kësaj Marrëveshje. Këto kushte aplikohen ndaj Klientit, pasi Klienti njihet me termat e marrëveshjes dhe nis të përdorë shërbimet përkatëse. Në vijim të kësaj Marrëveshje, marrëdhënia midis Paysera dhe Klientit në lidhje me ofrimin e Shërbimeve, rregullohet gjithashtu edhe nga aktet ligjore të zbatueshme ndaj Klientit, marrëveshjet e lidhura me Klientin, marrëveshje të tjera, rregulla dhe parime të arsyeshmërisë, drejtësisë dhe paanësisë.

1.3. Kjo Marrëveshje është një dokument me rëndësi domethënëse, i cili do të shqyrtohet me kujdes nga Klienti përpara se Klienti të vendosë të regjistrohet në Sistem, të hapë një Llogari në Paysera dhe të përdorë Shërbime të tjera të ofruara nga Paysera. Ju lutemi lexoni me kujdes termat e kësaj Marrëveshjeje përpara se të pajtoheni me to. Kjo Marrëveshje sëbashku me Anekset e saj përcaktojnë rreziqet specifike që mund të shfaqen gjatë përdorimit të Sistemit dhe siguron udhëzime për përdorim të sigurtë të Sistemit.

1.4. Anekset e Marrëveshjes janë marrëveshje, sipas të cilave Klienti dhe Paysera bien dakord për përdorimin e shërbimeve përkatëse të specifikuara në Anekse. Kushtet e vendosura në Anekset janë dispozita të veçanta që mbizotërojnë mbi dispozitat e tjera të Marrëveshjes. Kur Klienti nis të përdorë shërbime të cilat nuk janë përdorur më parë, do të zbatohen Anekset përkatëse plotësuese të Marrëveshjes. Në rast se ka nevojë për një verifikim të llogarisë më të plotë, ose dokumente të Klientit plotësuese, të nevojshme për ofrimin e shërbimeve të përzgjedhura rishtas shërbimet do të aktivizohen vetëm, pasi Klienti të kryejë të gjitha veprimet e specifikuara nga Paysera.

1.5. Koncepte bazë të Marrëveshjes:

Të dhena Personale - çdo informacion lidhur me person fizik (privat) identiteti i të cilit ështe i njohur ose mund të përcaktohet drejtpërdrejt ose tërthorazi duke përdorur një kod personal (numër identifikimi kombëtar) dhe një ose me shumë veçori fizike, fiziologjike, psikologjike, ekonomike, kulturore ose sociale specifike për individin.

Ditë Pune - një dite kur Paysera ofron shërbimet e saj, vendosur nga Paysera. Paysera mund të caktojë ditë të ndryshme pune për shërbime të ndryshme, duke i specifikuar ato bashkë me çmimin.

paraja Elektronike - Paratë e klientit, të ngarkuara ose të transferuara dhe të mbajtura në një Llogari paysera, të caktuara për Transaksione Pagesash nëpërmjet Sistemit.

Paysera - Kompanitë e grupit Paysera, në varësi të vendit të rezidencës së Klientit, dhe persona të tjerë juridikë që përdoren për të ofruar Shërbime; të gjitha shërbimet e pagesave ofrohen ekskluzivisht nga kompani të licencuara. Hapet një llogari fillestare nga kompania Paysera Ltd, kryhet Identifikimi i Klientit dhe ofrohet një llogari Paysera në formatin IBAN nga një kompani, e cila i përket grupit të kompanive Paysera dhe ka licencë për një aktivitet të tillë. Detajet ligjore të këtyre kompanive janë dhënë në pikën 17.10 të Marrëveshjes.

Marrësi - një person fizik ose juridik, ose një organizatë tjetër apo degë e saj, përcaktuar në Urdhërpagesë si marrës i fondeve të Transaksionit të Pagesës.

Pasqyrë llogarie - një dokument i përgatitur dhe ofruar nga Paysera,i cili përfshin informacion në lidhje me transaksionet e pagesave të kryera gjatë një periudhe të caktuar kohe.

Çmimet - çmimet për shërbimet dhe transaksionet Paysera të konfirmuara nga Paysera në përputhje me rregullat e vendosura.

Klienti - një person juridik që ka lidhur Marrëveshjen për shërbimet Paysera.

Përfaqësuesi i Klientit - menaxheri ekzekutiv i Klientit, ose përfaqësuesi tjetër i tij, i cili është i autorizuar të përfaqësojë Klientin në bashkëpunim me Paysera sipas akteve ligjore dhe/ose dokumenteve të veprimtarisë së personit juridik.

Identifikimi i Klientit - verifikimi i identitetit të klientit dhe/ose pronarëve të tyre përfitues sipas procedurës së përcaktuar në Sistem.

Tarifa e Komisionit - një tarifë e ngarkuar nga Paysera për një transaksion pagese dhe/ose shërbime të ngjashme.

Transferta e Pagesës - nje transkaksion pagese ku fondet transferohen në një llogari pagese të Përfituesit me iniciativën e Paguesit.

Urdhëri i Pagesës - një një urdhër (transferim pagese) nga Paguesi ose Marrësi, te Ofruesi i Shërbimeve të Pagesave për të ekzekutuar një Transaksion Pagesë.

Transaksion Pagesë - një transfertë parash ose një veprim cash-in/out iniciuar nga Paguesi, në emër të paguesit ose të marrësit.

Shërbimi i Pagesës - shërbime, gjatë dhënies së të cilave krijohen kushtet për të depozituar dhe tërhequr para nga llogaria e pagesave, si dhe të gjitha transaksionet që lidhen me menaxhimin e llogarisë së pagesave; transaksionet e pagesave, duke përfshirë transferimin e parave të mbajtura në llogarinë e pagesave të hapura në institucionin e ofruesit të shërbimit të pagesave të Përdoruesit të shërbimeve të pagesave, ose në një institucion tjetër pagese; transaksionet e pagesave kur paratë i jepen Përdoruesit të shërbimeve të pagesave nën një linjë krediti: transaksione pagese duke përdorur një kartë pagese ose një instrument të ngjashëm dhe/ose transferta krediti, duke përfshirë transfertat periodike; lëshimi dhe/ose pranimi i instrumenteve të pagesës; dërgesat e parave; shërbimet e inicimit të pagesave; shërbimet e informacionit të llogarisë.

Instrumenti i Pagesës - çdo instrument pagese të cilin Sistemi e lejon të lidhet me Llogarinë Paysera dhe ta përdorë atë për të kryer Transferta Pagese.

Paguesi - një person fizik (privat) ose juridik, ose një organizatë tjetër apo degë e saj, që ka një llogari pagese dhe e lejon të ekzekutojë një urdhër pagese nga kjo llogari, ose, në mungesë të një llogarie pagese, dorëzon një urdhërpagesë.

Llogaria Paysera ose Llogaria - një llogari e hapur në sistem në emër të klientit dhe e përdorur për të kryer pagesa dhe transaksione të tjera pagesash. Një llogari hapet vetëm pas identifikimit të Klientit.

Transferimi i Llogarisë Paysera ose Transferimi i Llogarisë - transferimi i Llogarisë Paysera tek një ofrues tjetër i shërbimit të pagesave ose një kompani tjetër e licencuar e grupit Paysera, e cila kryhet me iniciativën (kërkesën) e Paysera ose të Klientit.

Shërbimi - shërbimi i ofruar nga Paysera sipas kësaj Marrëveshjeje dhe (ose) Shtesat e saj, duke përfshirë shërbimet e emetimit dhe riblerjes së parave elektronike, Shërbimin e Pagesave dhe çdo shërbim tjetër të ofruar nga Paysera.

Aplikacioni Paysera - një aplikacion celular për menaxhimin e llogarisë Paysera, instaluar dhe përdorur në telefona celularë.

Profili - rezultati i regjistrimit në Sistem (pas hyrjes në faqen bank.paysera.com), gjatë të cilit ruhen të dhënat personale të personit të regjistruar, krijohet një emër identifikimi dhe përcaktohen të drejtat e personit në Sistem.

Gjuha e pranueshme - ndonjë nga gjuhët e disponueshme në sistem. 

Suplementi - një marrëveshje ndërmjet Paysera dhe Klientit për ofrimin dhe përdorimin e shërbimeve të veçanta të ofruara nga Paysera. Një shtojcë mund të identifikohet si një marrëveshje, rregulla, deklaratë, plan, ose në ndonjë mënyrë tjetër. Një shtojcë është pjesë përbërëse e kësaj Marrëveshjeje.

Verifikimi i fortë i Klientit - procedura e verifikimit të identitetit të një personi fizik ose juridik bazuar në përdorimin e dy ose më shumë elementeve të kategorizuara si njohuri (p.sh. fjalëkalimi statik, kodi, numri personal i identifikimit), posedim (p.sh. kartë inteligjente, telefon celular) dhe të qenësishme (p.sh. karakteristikat biometrike, të tilla si një gjurmë gishti). Kjo procedurë zbatohet kur Klienti hyn në llogarinë e tij të pagesës në internet ose nëpërmjet mjeteve të tjera të aksesit në distancë, fillon një transaksion pagese elektronike dhe, nëpërmjet mjeteve të aksesit në distancë, kryen çdo veprim që mund të lidhet me rrezikun e mashtrimit. në kryerjen e një pagese ose çdo lloj tjetër keqpërdorimi.

Sistemi - një zgjidhje softuerike në faqet e internetit të Paysera, e zhvilluar nga Paysera dhe e përdorur për ofrimin e shërbimeve Paysera.

Marrëveshja - marrëveshja midis Klientit dhe Paysera-s, e cila përfshin këtë Marrëveshje të Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave për klientët e biznesit, dhe çdo kusht dhe dokument tjetër (suplemente, marrëveshje, rregulla, deklarata, etj.), duke përfshirë, por pa u kufizuar në, informacionin në faqet e internetit, të referuara në këto Shërbime të Përgjithshme të Pagesave Marrëveshje për klientët e biznesit.

Aprovimi - pëlqimi i Paguesit për të kryer një Transaksion Pagesë të paraqitur sipas procedurës së përcaktuar në nenin 8 të Marrëveshjes.

Fjalëkalimi(Fjalëkalimet) - çdo kod i klientit i krijuar në Sistem, kodi i klientit i krijuar ne Sistem i përdorur gjatë proçedurës së Verifikimit të fortë të klientit ose kodi i sigurisë me një përdorim i dhënë klientit nga Paysera për qasje në Profilin dhe/ose Llogarinë Paysera, ose për të iniciuar konfirimin dhe/ose menaxhimin e shërbimeve individuale të ofruara nga Paysera, për fillimin e Transaksioneve të pagesave, autorizimin, ekzekutimin, aprovimin ose marrjen e pagesës.

Palët - Paysera ose Klienti.

Identifikuesi unik - një kombinim shkronjash, numrash ose simbolesh që Paysera, si ofrues i shërbimeve të pagesave, i ofron Përdoruesit të shërbimeve të pagesave dhe që përdoret për të identifikuar Përdoruesin e shërbimeve të pagesave që merr pjesë në Transaksionin e Pagesës dhe/ose llogarinë e Përdoruesi i përdorur në Transaksionin e Pagesës.

2. Regjistrim në Sistem

 

2.1. Për të nisur përdorimin e shërbimeve Paysera, klienti duhet të regjistrohet në sistem. Paysera ka të drejtë të refuzojë të regjistrojë klientin e ri pa paraqitur arsyet megjithatë, Paysera siguron që refuzimi i regjistrimit gjithmonë do të bazohet në arsye domethënese që Paysera nuk ka arsye, ose nuk ka të drejtë të zbulojë.

2.2. Kur regjistroheni në Sistem, fillimisht krijohet një Profil për Përfaqësuesin e Klientit. Profili është personal dhe çdo përfaqësues i Klientit që ka të drejtë të administrojë Profilin duhet të regjistrohet në Sistem, të krijoj një Profil personal dhe të kryej procedurën e identifikimit të Klientit e kërkuar nga Sistemi.

2.3. Llogaria për klientin mund të hapet nga përfaqësuesi i klientit. Me regjistrimin e klientit në sistem, përfaqësuesi i klientit konfirmon që ata janë përzgjedhur, ose emëruar për të përfaqësuar klientin, gjithashtu që personi juridik i përfaqësuar prej tyre është krijuar dhe vepron në mënyrë të ligjshme. Përfaqësuesi i klientit duhet të sigurojë dokumentet e specifikuara në sistem në mënyrë që të verifikohen sipas procedurave të përcaktuara në sistem. Përfaqësuesi i klientit duke hapur llogarinë ka të drejtë t'u ofrojë të drejtën për të administruar llogarinë personave të autorizuar të klientit, pasi të regjistrohen në sistem dhe të krijojnë profilet personale.

2.4. Marrëveshja hyn në fuqi, pasi përfaqësuesi i klientit ka regjistruar klientin në sistem, ka mësuar termat dhe kushtet e kësaj marrëveshje dhe në mënyrë elektronike ka shprehur pëlqimin e tij për t'u pajtuar me to. Marrëveshja është e vlefshme për një periudhë të pakufizuar kohe.

2.5. 2.5. Duke u regjistruar në sistem, klienti konfirmon se është njohur dhe pajtohet me kushtet e marrëveshjes dhe merr përsipër t'i respektojë ato.

2.6. Klienti konfirmon se ka siguruar të dhëna të sakta gjatë regjistrimit në Sistem dhe nëse ka nevojë për të ndryshuar, ose shtuar të dhëna klienti do të paraqesë vetëm të dhëna të sakta. Klienti do të marrë parasysh çdo humbje të mundshme për shkak të paraqitjes së të dhënave të pavlefshme.

2.7. Në mënyrë që Paysera të nisë, ose të vazhdojë ofrimin e shërbimeve, Klienti dhe/ose Përfaqësuesi i Klientit do të konfirmojë Profilin, sigurimin e një Shërbimi të ri, ose një pjesë të Shërbimit dhe të kryejë procedurën e identifikimit të klientit sipas rrethanave dhe procedurave të përcaktuara në Marrëveshje, ose në Sistem. Procedura e identifikimit të klientit, konfirmimi i profilit dhe ofrimi i shërbimeve të reja kryhet për të siguruar mbrojtjen e interesave të Klientit dhe të Paysera.

2.8. Paysera ka të drejtë të kërkojë të dhëna dhe/ose dokumente që do të ndihmojnë Paysera të identifikojë klientin dhe/ose të përfitojë informacione të rëndësishme të nevojshme për ofrimin e duhur të Shërbimeve Paysera për Klientin. Të dhënat specifike dhe/ose dokumentet që duhet të dorëzohen do të paraqiten në mesazh për Klientin lidhur me domosdoshmërinë e kryerjes së identifikimit të klientit, ose procedurave të tjera të identifikimit.

2.9. Duke synuar zbatimin e identifikimit të klientit, Paysera ka të drejtë të kërkojë nga klienti të kryej veprimet e mëposhtme:

2.9.1. të sigurojë dokumentat origjinale të kërkuara nga Paysera dhe/ose kopjet e tyre dhe/ose kopjet e dokumenteve të noterizuara, ose të autorizuara nga një institucion shtetëror;

2.9.2. Paysera gjatë kryerjes së detyrimit për të identifikuar përfituesin ka të drejtë të kërkojë nga klienti të paraqesë një listë të vlefshme të pjesëmarrësve në entitetin ligjor. Kur dorëzon këtë listë, klienti duhet të konfirmojë se është e saktë dhe e përshtatshme dhe se personat e listuar kontrollojnë aksione të personit juridik me emrat e tyre dhe jo me emrin e palëve të treta. Nëse aksionet e personit juridik kontrollohenme emra të personave të tretë, klienti duhet të paraqesë këto rrethana gjithashtu duke specifikuar edhe palët e treta që po administrojnë aksionet aktualisht). Paysera ka të drejtë të refuzojë të ofrojë shërbime, nëse rezulton se nuk është e mundur të identifikohen përfituesit e entitetit ligjor (p.sh. nëse përfituesit e personit juridik janë aksionerë bartës).

2.10. Termat, vendndodhjet, proçedurat dhe çmimet e proçedurës së identifikimit të klientit janë të specifikuarakëtu.

2.11. Në raste të veçanta, kur kryhen detyra të përcaktuara me ligj, ose nëse kërkohet për shkak të tipit të dokumentit (p.sh., origjinali i dokumentit duhet të sigurohet), Paysera ka të drejtën të kërkojë nga Klienti që të kryej procedurën e identifikimit sipas një metodë specifike të përcaktuar nga Paysera (p.sh. në degën e Shërbimit të Kujdesit ndaj Klientit).

2.12. Palët bien dakord që klienti mund të konfirmojë (nënshkruaj) dokumente (psh. marrëveshje, pëlqime, etj.) përmes instrumenteve elektronike (duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në, nënshkrimin me një stilolaps në ekran).

2.13. Paysera ka të drejtë të kërkojë informacion plotësues dhe/ose dokumente që lidhen me klientin, ose transaksionet e kryera prej tyre dhe ka të drejtë të pezullojë një transaksion të Klientit, derisa klienti të sigurojë informacione të tjera dhe/ose dokumente në lidhje me transaksionin e pezulluar. Paysera gjithashtu ka të drejtë të kërkojë nga klienti të plotësojë dhe përditësojë periodikisht pyetësorin e klientit. Nëse klienti nuk jep informacion plotësues dhe/ose dokumente brenda një periudhe kohe të arsyeshme të caktuar nga Paysera, Paysera ka të drejtë të pezullojë ofrimin e të gjitha, ose një pjese të Shërbimeve për Klientin. Paysera ka të drejtë të kërkojë kopje të dokumenteve të çetifikuara nga noteri dhe/ose të përkthyera në të paktën një nga gjuhët e pranueshme. Të gjitha dokumentet dhe informacionet përgatiten dhe sigurohen me shpenzimet e klientit.

2.14. Klienti do të njoftohet lidhur me konfirmimin e profilit, sigurimin e një shërbimi të ri, ose ripërtritjen e një shërbimi të pezulluar përmes adresës së email të specifikuar nga përfaqësuesi i klientit gjatë regjistrimit në sistem, ose përmes mesazheve SMS, vetëm nëse gjatë regjistrimit është siguruar një numër telefoni celular.

3. Çmimet e Shërbimeve të Paysera dhe Procedura e Pagesave

 

3.1. Çmimet dhe termat për ofrimin e Shërbimeve Paysera janë përcaktuar në nenin përkatës të kësaj Marrëveshje, në Faqja e çmimeve, apo në Aneksin e përkushtuar Shërbimeve specifike.

3.2. Nëse Paysera zvogëlon çmimet e përgjithshme për ofrimin e Shërbimeve që përcaktohen në Sistem, çmimet e reja do të aplikohen menjëherë pas publikimit të tyre, pa marrë parasysh, nëse është njoftuar Klienti, por vetëm nëse Çmimet nuk janë ndryshuar sipas mënyrës së deklaruar në Nenin 11.

3.3. Tarifat e Komisioneve Paysera zbriten:

3.3.1. në kohën e Transaksionit të Pagesës;

3.3.2. nëse Tarifat e Komisionit nuk janë zbritur gjatë ekzekutimit të një Transaksioni Pagese, Paysera ka të drejtë t'i zbresë ato më vonë, por jo më vonë se brenda 2 (dy) vite pas ekzekutimit të Transaksionit të Pagesave; Klienti informohet për Tarifat e Komisionit të zbritura sipas procedurës së parashikuar në këtë nen nga raporti i tarifave të komisionit për periudhën kohore, kur Tarifa e Komisionit është zbritur;

3.3.3. Tarifa e Komisionit për transaksionin i paraqitet Klientit përpara Transaksionit të Pagesës (përveç nëse përcaktohet ndryshe në rregullat e Instrumentit, ose Shërbimit të Pagesës).

3.4. Në varësi të kompleksitetit të një shërbimi të ofruar dhe/ose nivelit individual të rrezikut të Klientit, Paysera ka të drejtën të përcaktojë çmimet individuale për Klientin, i cili ndryshon nga çmimi standard i aplikuar nga Paysera. Çmimi i tillë do të aplikohet për Klientin që nga dita e hapjes së Llogarisë (ose nga verifikimi i parë i Klientit) ose brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita kur Klienti informohet për aplikimin e çmimeve individuale. Nëse Klienti nuk pajtohet me çmimin e aplikuar, ata kanë të drejtë t'a ndërpresin Marrëveshjen deri në ditën e hyrjes në fuqi të çmimeve.

3.5. TKlienti konfirmon që ka studiuar me kujdes Çmimet dhe Termat e Pagesave të Transfertave dhe Shërbime Paysera të tjera që janë aplikuar dhe të rëndësishme për Klientin.

3.6. Paysera ka të drejtë të zbresë një Tarifë Komisioni nga Llogaria e Klientit, ku është kryer Transaksioni i Pagesës, ose nga ndonjë Llogari Paysera tjetër e hapur nga Klienti.

3.7. Tarifa e Komisionit do të paguhet në valutën e shfaqur në Marrëveshjen, Aneksin e Marrëveshjes, ose në faqet ueb të referuara në këtë Marrëveshje ose Aneksin e saj.

3.8. Klienti merr përsipër të sigurojë një sasi të mjaftueshme parash në llogarinë e tyre për të paguar, ose zbritur tarifën e Komisionit. Nëse shuma e fondeve në valutën e paraqitur është e pamjaftueshme për të mbuluar tarifën e Komisionit, Paysera ka të drejtën, por jo detyrimin të zbresë Tarifën e Komisionit nga fondet e mbajtura në llogari në një valutë tjetër, duke këmbyer valutën në atë të nevojshme sipas kursin e këmbimit të aplikuar nga Paysera te Klienti. Kursi standard i këmbimit valutor Paysera është publikuar këtu. Nëse ka para në valuta të ndryshme, Paysera mund të kryej këmbimin në valutën e pagueshme sipas rendit alfabetik të shkurtimeve ndërkombëtare të monedhave.

3.9. Klienti, pasi nuk ka paguar shpërblimin për shërbimet e ofruara të Paysera, me kërkesën e Paysera duhet të paguajë 0.05% interes për çdo ditë të vonuar.

4. Hapja e llogarisë Paysera. Metodat e mbajtjes së fondeve të klientit në llogarinë Paysera. Kushtet për depozitimin, transferimin dhe tërheqjen e fondeve

 

4.1. Sipas kësaj marrëveshjeje, një llogari Paysera hapet për klientin në sistem për një periudhë të pacaktuar kohe.

4.2. Llogaria Paysera lejon klientin të depozitojë, transferojë dhe mbajë në llogari fondet e destinuara për transferime, të kryejë transferta parash lokale dhe ndërkombëtare, të marrë para në llogari, të paguajë për mallra dhe shërbime dhe të kryejë operacione të tjera që lidhen drejtpërdrejt me transferimet e parave.

4.3. Në varësi të licencës së disponueshme të kompanisë së grupit Paysera që regjistroi klientin dhe i dha atij një llogari Paysera, fondet e klientit në llogarinë Paysera mund të mbahen në një nga mënyrat e mëposhtme:

4.3.1 Paratë elektronike, të cilat Paysera i lëshon pasi Klienti transferon ose depoziton para në llogarinë e tij Paysera. Pasi ka marrë paratë, Paysera i krediton ato në llogarinë e klientit, në të njëjtën kohë duke emetuar Para Elektronike në vlerën nominale. Paratë Elektronike kreditohen, mbahen dhe ruhen në llogarinë Paysera të Klientit në përputhje me ligjet në fuqi.

4.3.2. fondet (shuma e parave) vlera nominale e të cilave korrespondon me vlerën nominale të fondeve (shumës së parave) të depozituara, të marra ose të transferuara në llogarinë Paysera.

4.4. Metoda specifike e mbajtjes së parave elektronike ose fondeve (shuma e parave) (në tekstin e mëtejmë së bashku - fondet) në llogarinë Paysera zgjidhet nga klienti në llogari duke zgjedhur seksionin "Shto fonde", i cili përmban udhëzime për depozitimin e fondeve për secilën metodë të pagesës. Udhëzimet e depozitimit të fondit dhe të dhënat e dhëna në to do të konsiderohen si identifikues unikë, të nevojshëm për të kryer një transaksion pagese në mënyrën e duhur.

4.5. Vlera nominale e fondeve përkon me vlerën nominale të fondeve të depozituara ose të transferuara në llogarinë Paysera.

4.6. Fondet e mbajtura në llogarinë Paysera, përveç parave elektronike, mund të konsiderohen si një depozitë, për të cilën mund të paguhet interesi në përputhje me kushtet e një suplementi të veçantë të kësaj marrëveshjeje. Paratë elektronike të mbajtura në llogarinë Paysera nuk janë një depozitë dhe Paysera në asnjë rrethanë nuk paguan asnjë interes për Paratë Elektronike të mbajtura në llogarinë Paysera dhe nuk ofron asnjë përfitim tjetër që lidhet me periudhën kohore të depozitimit të Parave Elektronike.

4.7. Klienti mund të hapë llogari të shumta Paysera.

4.8. Me kërkesë të Klientit, fondet e mbajtura në llogarinë Paysera të klientit do të tërhiqen (shlyhen) në vlerën e saj nominale në çdo kohë, me përjashtim të rasteve të përcaktuara në marrëveshje kur zbatohen kufizime në llogarinë e klientit.

4.9. Klienti paraqet një kërkesë për tërheqje (shlyerje) të fondeve duke gjeneruar një urdhër pagese për të transferuar fondet nga llogaria e tij Paysera në çdo llogari tjetër të specifikuar nga klienti (bankat dhe sistemet elektronike të pagesave në të cilat Paysera mund të transferojë para janë të specifikuara këtu) ose për të tërhequr fondet nga llogaria e tyre Paysera me metoda të tjera të mbështetura nga Paysera dhe të treguara në sistem . Paysera ka të drejtë të aplikojë kufizime për tërheqjen (shlyerjen) e fondeve të specifikuarakëtu.

4.10. Nuk do të zbatohen kushte specifike për tërheqjen (shlyerjen) e fondeve që do të ndryshonin nga kushtet standarde për transfertat e pagesave dhe transaksionet e tjera të Pagesave të kryera në llogarinë Paysera. Shuma e fondeve të tërhequra (të shlyera) ose të transferuara zgjidhet nga klienti.

4.11. Nuk do të aplikohen tarifa shtesë për shlyerjen e parave elektronike. Në rast të riblerjes së parave elektronike, Klienti paguan tarifën e zakonshme të komisionit për transferimin ose tërheqjen e pagesës të kryer, e cila varet nga transaksioni i pagesës i kryer nga klienti. Zbatohen tarifat standarde të komisionit Paysera për transferimin ose tërheqjen e parave.

4.12. Me kusht që klienti të ndërpresë marrëveshjen dhe të aplikojë me kërkesën për të mbyllur llogarinë e tij Paysera dhe për të fshirë profilin e tij nga sistemi, ose, nëse Paysera përfundon ofrimin e shërbimeve të llogarisë Paysera për klientin dhe fshin profilin e klientit nga sistemi në rastet e parashikuara në ,arrëveshje, fondet e mbajtura në llogarinë Paysera do të transferohen në llogarinë bankare të klientit ose në një llogari në një sistem tjetër pagese elektronike të treguar nga klienti. Paysera ka të drejtë të zbresë nga paratë e ripaguara shumat që i përkasin Paysera (tarifat për shërbimet e ofruara nga Paysera dhe shpenzimet që nuk janë paguar nga klienti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, gjobat dhe dëmet e shkaktuara nga Paysera për shkak të shkeljes së marrëveshjes të kryer nga klienti, të cilat janë imponuar nga organizata ndërkombëtare të kartave të pagesave, institucione të tjera financiare dhe/ose institucione shtetërore). Në rast të një mosmarrëveshjeje midis Paysera dhe Klientit, Paysera ka të drejtë të mbajë fondet në mosmarrëveshje derisa mosmarrëveshja të zgjidhet.

4.13. Në rast se Paysera dështon t'i kthejë paratë klientit për arsye jashtë kontrollit të Paysera, klienti do të njoftohet menjëherë për këtë. Klienti do të tregojë menjëherë një llogari tjetër ose do të japë informacion shtesë të nevojshëm për të shlyer paratë (të ekzekutojë një pagesë).

5. Përdorimi i Llogarisë Paysera

 

5.1. Përfaqësuesi i klientit i cili është i autorizuar për të menaxhuar llogarinë Paysera mund ta menaxhojë atë nëpërmjet internetit duke u identifikuar në profilin personal të përfaqësuesit të klientit me emrin personal të hyrjes dhe fjalëkalimin e përfaqësuesit të klientit përmes një shfletuesi të internetit ose duke u identifikuar në aplikacionin Paysera pas plotësimit të një vërtetimi shtesë (Vërtetimi i fortë i klientit) duke futur një kod sigurie një përdorimsh të marrë me SMS ose përmes funksionit të konfirmimit të aplikacionit Paysera

5.2. Paysera i dërgon një kod sigurie një përdorimsh përfaqësuesit të klientit me SMS ose ofron një mundësi për të konfirmuar veprimin përmes funksionit të konfirmimit të aplikacionit Paysera në rastet e mëposhtme::

5.2.1. kur përfaqësuesi i klientit hyn në profilin personal nga një pajisje e ndryshme nga zakonisht;

5.2.2. kur përfaq9suesi i klientit ndryshon fjalëkalimin e profilit
.
5.2.3. kur përfaqësuesi i klientit ndryshon adresën email të specifikuar në profil;

5.2.4. kur përfaqësuesi i klientit ndryshon numrin e telefonit të specifikuar në Profil;

5.2.5. në rastet e përcaktuara në aktet ligjore të vendit në të cilin ndodhet kompania e licencuar Paysera që regjistroi klientin dhe (ose) në Bashkimin Evropian, kur është e detyrueshme të zbatohet një procedurë vërtetimi më e sigurt;

5.2.6. kur përfaqësuesi i plientit identifikohet nga e njëjta pajisje, nëse përfaqësuesi i klientit kishte dalë më parë nga profili;

5.2.7. kur përfaqësuesi i klientit konfirmon numrin e telefonit.

5.3. Përfaqësuesi i klientit duhet të marrë të gjitha masat e mundshme të sigurisë, të kontrollojë certifikatën e faqes së internetit bank.paysera.com dhe të sigurohet që kodi i sigurisë një herë i marrë me SMS ose funksioni i verifikimit të aplikacionit Paysera është përdorur saktë dhe kodi i sigurisë një herë futet ose funksioni përdoret në profilin e Paysera. Paysera nuk mban përgjegjësi për humbjet e klientit të shkaktuara nga përdorimi i kodit të sigurisë një herë ose funksioni i verifikimit në faqet e rreme të Paysera të krijuara nga palë të treta me mashtrim ose në mënyra të tjera të paligjshme, zbulimi i kodit të sigurisë një herë palëve të treta të cilët nuk kanë të drejtë të kenë qasje në profilin e klientit, ose kushte të tjera të specifikuara në pikën 14.4 të Marrëveshjes për mospërmbushje të detyrimeve të klientit.

5.4. Transaksionet e pagesave nga llogaria e klientit Paysera mund të kryhen:

5.4.1. në llogarinë e një përdoruesi tjetër në sistem;

5.4.2. në llogaritë bankare lituaneze, të BE-së dhe të huaja (përveç bankave në vende të huaja, Transaksionet e Pagesave për të cilat janë të ndaluara: Paysera informon klientin për këto vende në sistem);

5.4.3. për llogaritë në sistemet e tjera të pagesave elektronike të specifikuara në sistem.

5.5. Kur klienti dorëzon një urdhër pagese për të kryer një transferim pagese ndërkombëtare, suplementi Kushtet për ekzekutimin e transfertave ndërkombëtare të pagesave zbatohet për to përveç kësaj marrëveshjeje.

5.6. Shkëmbimi i valutës bazohet në kursin e këmbimit të Paysera-s i vlefshëm në momentin e konvertimit dhe përditësohet dhe publikohet vazhdimisht këtu< /a> (kurset e këmbimit aplikohen menjëherë dhe pa njoftim të veçantë).

5.7. Çmimet e hapjes dhe mirëmbajtjes së llogarisë Paysera ofrohen në
faqen e çmimeve. Nëse klienti nuk është identifikuar në profil dhe nuk ka kryer transaksione në llogarinë e klientit për më shumë se një vit, Paysera do të konsiderojë se Profili dhe Llogaria(të) nuk janë në përdorim (joaktive). Paysera ka të drejtë të ndërpresë marrëveshjen dhe të mbyllë profilin dhe llogarinë(të), duke informuar klientin për profilet dhe llogaritë joaktive 30 ditë përpara përfundimit, me kusht që profilet dhe llogaritë të mos përdoren dhe të mos ketë fonde në llogari. Nëse të paktën një llogari joaktive ka fonde në të, Paysera do ta lërë profilin hapur dhe do të mbyllë vetëm llogarinë(të) joaktive. Nëse profili i klientit dhe llogaria(të) me fonde në to mbeten joaktive për dy vjet, Paysera do të fillojë të aplikojë tarifën e komisionit për mirëmbajtjen e Profilit dhe Llogarive joaktive me fonde në to, e cila ofrohet këtu.

5.8. Një bankë ose një sistem tjetër elektronik i transferimit të parave mund të aplikojë tarifa për transferimin e parave nga llogaria Paysera e klientit në llogarinë bankare të klientit, kartën ose llogarinë e pagesave të një sistemi tjetër pagese elektronike, si dhe për transferimin e parave nga një llogari bankare, kartë ose një tjetër sistem pagese elektronike në llogarinë Paysera.

5.9. Lista e bankave dhe sistemeve elektronike të pagesave, në të cilat mund të kryhen Transfertat e Pagesave, si dhe tarifat e komisionit të aplikuara për transfertat dhe kushtet e transfertave, janë të specifikuara këtu.

5.10. Tarifat për Shërbimet Paysera zbriten nga llogaria Paysera e klientit. Në rast se shuma e fondeve në llogarinë Paysera është më e vogël se shuma e transferimit të pagesës dhe çmimi i shërbimit Paysera, transferta e pagesës nuk ekzekutohet.

5.11. Kur kryhet një transferim i ndryshëm nga një SEPA, TARGET2 ose SEPA Instant dhe klienti transferon para nga llogaria e tij Paysera në llogaritë në banka ose institucione të tjera të pagesave elektronike, Paysera tregohet si Paguesi. Së bashku me transfertën e pagesës, marrësit i jepen informacionet e mëposhtme, të cilat në varësi të opsioneve teknike mund të transferohen në një ose disa nga mënyrat e mëposhtme:

5.11.1. informacioni i detajuar për paguesin-klientin jepet në fushën e Paguesit primar, me kusht që një sistem i tillë të mbështetet nga sistemi përkatës e-banking ose pagesash;

5.11.2. informacioni i detajuar për paguesin-klientin jepet në fushën e qëllimit të pagesës;

5.11.3. së bashku me transfertën e pagesës, marrësit i jepet një lidhje unike vetëm për atë transfertë të veçantë, e cila i ridrejton ata në faqen e internetit ku jepet informacion i detajuar në lidhje me pagesën dhe paguesit.

5.12. Në rast se Paguesi tregon të dhëna të pasakta të Marrësit (identifikues unikë), dhe Urdhri i Pagesës ekzekutohet sipas të dhënave të ofruara nga Paguesi (p.sh. Paguesi tregon një numër të gabuar llogarie), do të konsiderohet se Paysera ka përmbushur detyrimet e tij në mënyrë të duhur dhe nuk do t'ia kthejë shumën e transferuar paguesit. Paysera angazhohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të gjurmuar transaksionin e pagesës dhe do të kërkojë të kthejë fondet e transaksionit të pagesës, megjithatë, në rast të dështimit për ta bërë këtë, paguesi do të kontaktojë drejtpërdrejt personin që ka marrë transferimin, në çështja e kthimit të parave.

5.13. Klienti është i detyruar të japë një urdhërpagesë për ekzekutimin e transaksionit të pagesës në përputhje me udhëzimet e specifikuara në sistem dhe të vlefshme në momentin e transferimit. Në rast se klienti është marrësi, ai është i detyruar t'i japë paguesit informacion të detajuar dhe të saktë, në mënyrë që urdhërpagesa për transaksionin e pagesës në të gjitha rastet të jetë në përputhje me udhëzimet në sistem dhe të jetë e vlefshme në momentin e transferimit. Përpara se të dërgoni një urdhërpagesë për ekzekutimin e një transaksioni pagese ose t'i dërgoni informacione një paguesi tjetër, klientit i kërkohet të kontrollojë dhe përditësojë udhëzimet e rimbushjes së llogarisë. Këto udhëzime dhe të dhënat e dhëna aty do të konsiderohen si identifikues unik, të kërkuar për të kryer një transaksion pagese në mënyrën e duhur.

5.14. Nëse paguesi dorëzon një urdhërpagesë të pasaktë ose tregon të dhëna të pasakta për transfertën e pagesës, por transferimi i pagesës nuk është ekzekutuar ende, paguesi mund të kërkojë korrigjimin e urdhërpagesës. Në këtë rast, aplikohet një tarifë për korrigjimin e urdhërpagesës, siç tregohet në sistem.

5.15. Me kusht që Paysera ka marrë fondet, por nuk është në gjendje të kreditojë fondet e treguara në urdhërpagesën në llogarinë e marrësit (p.sh. llogaria e marrësit është e mbyllur, numri i treguar IBAN nuk ekziston, ose të tjera), Paysera do të kthejë shumën e transaksionit tek dërguesi jo më vonë se brenda dy ditëve të punës. Në këtë rast, mund të aplikohen tarifa për kthimin e një urdhërpagese të parashikuar në sistem. Nëse Paysera nuk mund t'i kreditojë fondet e treguara në urdhërpagesë marrësit për shkak të gabimeve që paguesi ka bërë në urdhërpagesë, por paguesi kërkon të kthejë fondet e treguara në urdhërpagesë, urdhërpagesa mund të anulohet dhe fondet mund të kthehen te paguesi, por vetëm me kërkesë me shkrim të paguesit dhe nëse marrësi pranon t'i kthejë fondet paguesit (nëse marrësi mund të identifikohet). Në një rast të tillë, aplikohen tarifat për anulimin e urdhërpagesës të treguara në sistem.

5.16. Në të gjitha rastet, kur Paysera merr një urdhërpagesë, por fondet nuk mund të kreditohen për shkak të gabimeve në urdhërpagesë ose mungesës së informacionit, dhe as paguesi dhe as marrësi nuk kanë kontaktuar Paysera për specifikimin e urdhërpagesës ose kthimin e fondeve, Paysera ndërmerr të gjitha masat e mundshme për të gjurmuar transaksionin e pagesës në mënyrë që të marrë informacion të saktë dhe të ekzekutojë urdhërpagesën. Për të gjurmuar transaksionin e pagesës, mund të përdoren masat e mëposhtme:

5.16.1. Nëse Paysera ka detajet e kontaktit të paguesit (adresën e emailit ose numrin e telefonit), Paysera kontakton paguesin për specifikimin e urdhërpagesës.

5.16.2. Nëse Paysera nuk ka detajet e kontaktit të paguesit dhe as paguesi dhe as marrësi nuk kontaktojnë Paysera-n në lidhje me fondet e treguara në urdhërpagesë, Paysera kontakton ofruesin e shërbimeve të pagesës së paguesit i cili ka dërguar fondet e treguara në urdhërpagesë me një kërkesë për të kontaktuar paguesin për specifikimet e informacionit. Kjo masë zbatohet nëse ka mundësi për të kontaktuar me mjete elektronike me ofruesin e shërbimeve të pagesave të paguesit.

5.16.3. Nëse masat e sipërpërmendura nuk ndihmojnë në gjurmimin e transaksionit të pagesës, Paysera ka të drejtë të kryejë një transfertë te paguesi në shumën prej 0.01 EUR (një të qindtat) ​​(shuma ekuivalente me këtë shumë në një monedhë tjetër, nëse transferimi i pagesës është kryer në një monedhë tjetër) ose një shumë tjetër minimale, duke treguar në qëllimin e pagesës një kërkesë për të kontaktuar Paysera-n dhe për të specifikuar urdhërpagesën e gabuar përmes emailit. Masa aktuale zbatohet në rast se Paysera ka numrin e llogarisë së Paguesit, kostoja e një transferte pagese të tillë është e arsyeshme dhe shuma e transferit të pagesës nuk është më pak se 10.00 euro (dhjetë) (shuma ekuivalente me këtë shumë në një monedhë tjetër, nëse transferta e pagesës është bërë në një monedhë tjetër).

5.17. Në të gjitha rastet e përcaktuara në pikën 5.16 të marrëveshjes, tarifa për specifikimin e urdhërpagesës së treguar në sistem zbatohet duke e debituar atë nga shuma e transfertës përpara kreditimit të transfertës në llogarinë e klientit-përfitues.

5.21.2. përmes Aplikacionit Paysera (Aneksi Adminsitrimi i Llogarisë përmes Aplikacionit Paysera aplikohet pasi Klienti të ketë pranuar kushtet e Aneksit);

5.18. Në rast se është e pamundur të zbatohet ndonjë nga masat e renditura në pikën 5.16 të marrëveshjes për gjurmimin e transaksionit të pagesës, dhe në raste të tjera kur është ende e pamundur të identifikohet marrësi sipas të dhënave të treguara ose të korrigjuara, fondet ruhen në sistemin Paysera derisa paguesi ose marrësi të sigurohet kontakti dhe të dhëna shtesë që lejojnë kreditimin e fondeve te marrësi (pas debitimit të tarifës për specifikimin ose korrigjimin e urdhërpagesës nga shuma e transferuar përpara se ta kreditojë atë në llogarinë e klientit-përfitues ). Këto fonde gjithashtu mund t'i kthehen paguesit sipas një kërkese me shkrim të paguesit. Në këtë rast, tarifa për kthimin e mjeteve, e cila tregohet në Sistem, do të debitohet nga shuma e transferuar përpara se t'ia kthejë paguesit.

5.19. Klienti, pasi ka vërejtur se paratë janë kredituar ose zbritur nga llogaria e tij Paysera gabimisht ose në mënyra të tjera që nuk kanë bazë ligjore, është i detyruar të njoftojë Paysera-n për këtë. Klienti nuk ka të drejtë të disponojë para që nuk i përkasin. Në raste të tilla Paysera ka të drejtë dhe klienti jep një pëlqim të parevokueshëm për të zbritur paratë nga llogaria e tij Paysera pa urdhër të klientit. Nëse shuma e parave në llogarinë e klientit Paysera është e pamjaftueshme për të debituar paratë e kredituara ose të zbritura nga llogaria e tyre Paysera në llogaritë e tyre të tjera gabimisht, klienti angazhohet pa kushte t'i kthejë Paysera-s paratë e kredituara ose të zbritura nga llogaria e Paysera në llogarinë e tyre apo llogaritë e tjera gabimisht në 3 (tre) ditë pune nga marrja e një kërkese të tillë nga Paysera. Nëse klienti nuk arrin t'i kthejë paratë e kredituara gabimisht në kohë, me kërkesë të Paysera-s, klienti do t'i paguajë Paysera-s gjoba ditore prej 0,05 përqind për çdo ditë në të cilën është tejkaluar afati kohor.

5.20. Pas hapjes së një llogarie, kufijtë standardë për transfertat do të zbatohen ndaj klientit. Klienti ka të drejtë të ndryshojë kufijtë e transferimit të pagesave duke u identifikuar në llogarinë e tij dhe duke vendosur kufij të tjerë sipas gjykimit të tij. Paysera ka të drejtë të kufizojë sasinë e limiteve të transfertave dhe t'i kërkojë klientit të plotësojë identifikimin shtesë të tij në përputhje me procedurën, siç përcaktohet në sistem. Klienti do të njoftohet për aktivizimin e limiteve të reja me e-mail.

5.21. Klienti mund të kontrollojë gjendjen dhe historinë e llogarisë duke u identifikuar në profilin. Ka gjithashtu informacion për të gjitha tarifat e aplikuara të komisionit dhe tarifat e tjera të zbritura nga llogaria e klientit gjatë një periudhe të zgjedhur kohore.

5.22. Klienti siguron se:

5.22.1. fondet hyrëse në llogarinë e tyre Paysera nuk janë marrë si rezultat i aktivitetit kriminal;

5.22.2. Klienti nuk do të përdorë shërbimet e ofruara nga Paysera për qëllime të paligjshme, duke përfshirë veprime dhe transaksione me qëllim legalizimin e fondeve që rrjedhin nga veprimtari kriminale ose aktivitete të tjera të paligjshme.

5.23. Klienti mund të menaxhojë llogarinë Paysera dhe të kryejë transaksione pagese nga llogaria e Paysera në mënyrat e mëposhtme:

5.23.1. nëpërmjet internetit, kur Përfaqësuesi i klientit hyn në profilin e tij personal;

5.23.2. nëpërmjet aplikacionit Paysera (Suplementi Menaxhimi i llogarisë Paysera nëpërmjet aplikacionit Paysera zbatohet pasi Klienti të ketë ra dakord me kushtet e Suplementit);

5.23.3. nga Instrumentet e Pagesave të lidhura me llogarinë Paysera (Suplementi Instrumentet e pagesës zbatohet pasi klienti ka rënë dakord për kushtet e suplementit);

5.23.4. nga instrumente të tjera të treguara nga Paysera pasi klienti ka rënë dakord me kushtet e përdorimit të këtyre instrumenteve.

5.24. Konfirmimet, porositë, kërkesat, njoftimet dhe veprimet e tjera të kryera nga klienti përmes faqeve të internetit të personave të tretë ose vendeve të tjera duke hyrë në llogarinë e tyre Paysera dhe duke u identifikuar në këtë mënyrë trajtohen si përfundim i një marrëveshjeje të konfirmuar me nënshkrim elektronik.

5.25. Ekzekutimi i urdhërpagesave nga një llogari Paysera nëpërmjet internetit:

5.25.1. Për të kryer një transaksion Pagese nëpërmjet internetit, përfaqësuesi i klientit duhet të plotësojë një urdhërpagesë në sistem dhe ta dorëzojë atë për ekzekutim, duke konfirmuar në mënyrë elektronike në sistem pëlqimin e klientit për ekzekutimin e urdhërpagesës.

5.25.2. Dorëzimi i urdhërpagesës në sistem është një marrëveshje e klientit për të ekzekutuar transaksionin e pagesës i cili nuk mund të anulohet (anulimi i urdhërpagesës është i mundur vetëm derisa të ketë filluar ekzekutimi i urdhërpagesës - statusi i urdhërpagesës dhe mundësia e anulimit janë të dukshme në profilin e klientit).

5.25.3. Kur dorëzoni një urdhërpagesë brenda sistemit nga llogaria e klientit në llogarinë Paysera të një personi tjetër, klienti mund të zgjedhë të kryejë një transferim pagese të mbrojtur me fjalëkalim. Në këtë rast, klienti vendos një fjalëkalim për transferimin gjatë formimit të një urdhërpagese. Transferimi i pagesës do të përfundojë vetëm pasi marrësi të ketë futur fjalëkalimin e vendosur nga klienti-pagues. Nëse marrësi nuk fut fjalëkalimin e vendosur nga paguesi, fondet kthehen automatikisht në llogarinë Paysera të paguesit pas 30 (tridhjetë) ditësh. Momenti i autorizimit të një transferte pagese të tillë konsiderohet momenti kur marrësi vendos fjalëkalimin e transfertës. Një transferim i tillë pagese nuk mund të anulohet pasi marrësi të ketë futur fjalëkalimin e transferimit. Klienti është plotësisht përgjegjës për transferimin e duhur dhe të sigurt të fjalëkalimit të pagesës te marrësi dhe siguron që fjalëkalimi do t'i zbulohet vetëm marrësit.

5.25.4. Gjatë plotësimit të urdhërpagesës, klienti mund të shënojë një datë pagese në të ardhmen e cila mund të jetë jo më vonë se 2 (dy) vjet nga dita e plotësimit të urdhërpagesës. Nëse shuma e parave në llogarinë Paysera të klientit është e mjaftueshme në ditën e përcaktuar nga klienti, urdhri i Pagesës do të ekzekutohet. Një transferim në një llogari tjetër Paysera do të ekzekutohet në fillim të ditës së caktuar (00:00 paradite në përputhje me zonën kohore të serverit EET). Transferimi në një llogari bankare kryhet brenda afateve të përcaktuara në Sistem.

5.25.5. Në rast se urdhri i pagesës është plotësuar gabimisht, transferta e pagesës nuk ekzekutohet, përveç rasteve kur Paysera, me iniciativën e saj, në raste të jashtëzakonshme korrigjon urdhërpagesën ose ka një sasi të mjaftueshme informacioni për të përcaktuar saktësinë e informacionit për të ekzekutuar urdhërpagesën sipas një procedure të rregullt.

5.25.6. Në rast se shuma e parave në llogarinë Paysera të klientit është e pamjaftueshme për të ekzekutuar transfertën e pagesës, transferta e pagesës nuk ekzekutohet, megjithatë, sistemi do të tentojë të ekzekutojë urdhërpagesën edhe për 5 (pesë) ditë të tjera pas marrjes së urdhërpagesës. Nëse gjatë kësaj periudhe kohore shuma e parave në llogarinë Paysera është ende e pamjaftueshme për të ekzekutuar urdhërpagesën, Urdhri i Pagesës do të anulohet dhe nuk do të tentohet më të ekzekutohet. Nëse shuma e parave në llogari është e pamjaftueshme në një monedhë, por ka një sasi të mjaftueshme parash në një monedhë tjetër, transferta e pagesës nuk do të ekzekutohet derisa klienti të konvertojë monedhën tjetër në monedhën e pagesës (përveç rasteve kur klienti ka porositur një funksion automatik të këmbimit valutor ose transferimi synon të paguajë mallra ose shërbime nëpërmjet sistemit Paysera).

5.26. Kushtet e përdorimit të mjeteve të menaxhimit të llogarisë Paysera, përveç atyre të treguara në pikën 5.21 të kësaj marrëveshjeje (përveç menaxhimit të llogarisë Paysera nëpërmjet internetit), përcaktohen në shtesa të veçanta që rregullojnë mjetet specifike të menaxhimit të llogarisë Paysera. Suplementet specifike që rregullojnë mjete të tjera të menaxhimit të llogarisë Paysera do të zbatohen në rast se klienti zgjedh të përdorë mjetet përkatëse të menaxhimit të llogarisë Paysera. Shtesa do të zbatohet për klientin që nga momenti kur klienti ka konfirmuar në mënyrë elektronike ose në një mënyrë tjetër se ka mësuar kushtet e suplementit dhe shpreh vullnetin e tij për të përdorur shërbimin e treguar në shtojcë.

5.27. Informacioni mbi transaksionet e kryera dhe të marra jepet nga Paysera në Pasqyrën e Llogarisë së klientit. Klienti mund të hyjë në llogarinë e tij dhe ta shikojë këtë informacion pa pagesë ose ta printojë atë në një frekuencë të zgjedhur.

6. Depozitimi dhe tërheqja në Cash

 

6.1. Paysera do t'i sigurojë Klientit të drejtën të depozitojë para cash në Llogarinë Paysera sipas termave të specifikuara në Sistem. Vendndodhjet, termat, valutat, limitet dhe çmimet e depozitimeve në cash janë paraqitur këtu.

6.2. Paysera do t'i ofrojë Klientit të drejtën të tërheqë cash nga Llogaria sipas termave të specifikuara në Sistem. Vendndodhjet, termat, valutat, limitet dhe çmimet e tërheqjes së parave cash janë paraqitur këtu.

6.3. Klienti duhet të numërojë paratë që do të depozitohet në Llogarinë Paysera përpara depozitimit, ose pas tërheqjes së tyre dhe kur është e nevojshme të komentojë, ose të pretendojë në lidhje me sasinë e parave cash ose cilësinë e kartëmonedhave, menjëherë pas tërheqjes.

6.4. Pasi Klienti depoziton para cash në Llogarinë Paysera të tij, mund të disponojë Para Elektronike menjëherë, pasi pranohen nga Paysera.

7. Pranimi i Urdhërpagesës, Kërkesat e Aplikuara ndaj Urdhërpagesës dhe Refuzimi i Ekzekutimit të Urdhërpagesës

 

7.1. Kur Klienti është një Pagues, Urdhërpagesa konsiderohet e pranuar nga Paysera (nis llogaritja e periudhës kohore të ekzekutimit të një Urdhërpagese të tillë) në ditën e pranimit të saj, ose, nëse momenti i pranimit të Urdhërpagesës nuk është ditë pune e Paysera, Urdhërpagesa konsiderohet e pranuar ditën e punës më të afërt të Paysera.

7.2. Një Urdhërpagesë e pranuar nga Paysera në një ditë pune të Paysera, por jo gjatë orarit të punës të vendosur nga Paysera, do të konsiderohet e pranuar ditën më të afërt të punës së Paysera.

7.3. Urdhërpagesat për pagesa brenda Sistemit Paysera ekzekutohen menjëherë (brenda disa minuta, përveç nëse Transaksioni i Pagesës është pezulluar për shkak të çështjeve të përcaktuara nga aktet ligjore dhe kjo Marrëveshje), pavarësisht nga orareve të punës së Paysera.

7.4. Paysera ka të drejtë të regjistrojë dhe ruajë çdo Urdhërpagese të paraqitur përmes cilitdo instrumenti të aprovuar nga Paysera dhe të regjistrojë dhe ruajë informacionin rreth të gjitha Transaksioneve të Pagesave të kryera nga Klienti, ose sipas Urdhërpagesave të Klientit. Regjistrimet e përmendura në këtë klauzolë mund të paraqiten nga Paysera tek Klienti dhe/ose personat e tretë që kanë të drejtë të përfitojnë të dhëna të tilla sipas përcaktimeve ligjore, si prova që konfirmojnë paraqitjen e Urdhërpagesave dhe/ose ekzekutimin e Transaksioneve të Pagesave.

7.5. Urdhërpagesat e paraqitura nga Klienti duhet të jenë në përputhje me kërkesat për paraqitjen e Urdhërpagesave të tilla dhe/ose me përmbajtjen e Urdhërpagesave bazuar në aktet ligjore, ose Paysera. Urdhërpagesat e paraqitura nga Klienti do të jenë të formuluar qartë dhe pa mëdyshje, do të jenë të ekzekutueshme dhe përmbajnë vullnetin e shprehur qartë të Klientit. Paysera nuk merr përsipër përgjegjësi për gabime, mospërputhje, përsëritje dhe/ose kontradikta në Urdhërpagesat e paraqitura nga Klienti, përfshirë, por pa u kufizuar në, saktësinë e detajeve të Urdhërpagesës së paraqitur nga Klienti. Nëse Urdhërpagesa e paraqitur nga Klienti nuk përmban të dhëna të mjaftueshme, ose ka mangësi, Paysera, pavarësisht nga natyra e mangësive në Urdhërpagesë, mund të refuzojë ekzekutimin e Urdhërpagesës, ose mund ta ekzekutojë atë në përputhje me të dhënat e siguruara në Urdhërpagesë.

7.6. Paysera ka të drejtë të refuzojë ekzekutimin e Urdhërpagesës në rast të dyshimit të arsyeshëm se Urdhërpagesa, ose dokumentet e paraqitura nga Klienti, ose një përfaqësues i autorizuar i Klientit, nuk janë në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga legjislacioni dhe/ose Paysera, ose Paysera ka dyshime të arsyeshme në lidhje me vërtetësinë dhe saktësinë e dokumenteve të përmendura. Nëse Paysera ka dyshim të arsyeshëm se Urdhërpagesa nuk është paraqitur nga Klienti, ose përfaqësuesi ligjor i Klientit, ose dyshon në lidhje me vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura, ose ka dyshime të tjera në lidhje me ligjshmërinë, ose me përmbajtjen e Urdhërpagesës së paraqitur, Paysera ka të drejtë t'i kërkojë Klientit të konfirmojë plotësimin e Urdhërpagesës së paraqitur dhe/ose të paraqesë dokumente që konfirmojnë të drejtat e personave për të administruar fondet e mbajtura në Llogari, ose dokumente të tjera të caktuara nga Paysera në një mënyrë të pranueshme për Paysera, me shpenzimet e Klientit. Në rastet e parashikuara në këtë klauzolë, Paysera ka për qëllim mbrojtjen e interesave juridike të Klientit, të Paysera dhe/ose të personave të tjerë, kështu, Paysera nuk merr përsipër përgjegjësinë për humbjet që mund të lindin për shkak të refuzimit të ekzekutimit të një Urdhërpagese të paraqitur.

7.7. Klienti do të sigurojë një sasi të mjaftueshme parash në valutën përkatëse në Llogarinë e tij, në mënyrë që Urdhërpagesa të ekzekutohet.

7.8. Përpara ekzekutimit të një Urdhërpagese të paraqitur nga Klienti, Paysera ka të drejtë t'i kërkojë Klientit të sigurojë dokumentet që vërtetojnë ligjshmërinë e origjinës së fondeve në lidhje me Urdhërpagesën. Në rast se Klienti nuk paraqet dokumente të tilla, Paysera ka të drejtë të refuzojë ekzekutimin e Urdhërpagesës.

7.9. Paysera ka të drejtë të përfshijë palë të treta në ekzekutimin e një Urdhërpagese të Klientit pjesërisht ose plotësisht, nëse interesat e Klientit dhe/ose thelbi i Urdhërpagesës e kërkojnë një gjë të tillë. Në rastet kur Urdhërpagesa e Klientit kërkon dërgimin dhe ekzekutimin e Urdhërpagesës më tej përmes një institucioni tjetër financiar, por ky institucion pezullon Urdhërpagesën e Klientit, Paysera nuk mban përgjegjësi për veprime të tilla të institucionit financiar, por bën përpjekje për të njohur arsyet e pezullimit të Urdhërpagesës. Paysera ka të drejtë të pezullojë dhe/ose të përfundojë ekzekutimin e Urdhërpagesës së Klientit, nëse kërkohet me ligj, ose në rast se është e nevojshme për arsye të tjera përtej kontrollit të Paysera.

7.10. Në rast se Paysera refuzon të ekzekutojë një Urdhërpagesën e paraqitur nga Klienti, Paysera do ta njoftojë menjëherë Klientin për këtë, ose do të krijojë kushtet e nevojshme që Klienti të njihet me një njoftim të tillë, përveç kur një njoftim i tillë është teknikisht i pamundur, ose i ndaluar me akte ligjore.

7.11. Paysera nuk do të pranojë, ose ekzekutojë Urdhërpagesat e Klientit për të kryer transaksione në Llogarinë e Klientit, nëse fondet në Llogari janë bllokuar, e drejta e Klientit për të administruar fondet është e kufizuar me ligj, ose transaksionet e Klientit janë pezulluar sipas akteve ligjore në fuqi.

7.12. Nëse paratë e transferuara sipas Urdhërpagesës janë kthyer për arsye që janë përtej kontrollit të Paysera (të dhëna të pasakta të Urdhërpagesës, llogaria e Përfituesit është e mbyllur, etj.), shuma e kthyer i kreditohet Llogarisë. Tarifat e paguara nga Paguesi për ekzekutimin e Urdhërpagesës nuk kthehen, dhe tarifat e tjera, që lidhen me kthimin e parave, dhe aplikuar në Paysera, mund të zbriten nga Llogaria.

7.13. Transfertat e Pagesave të iniciuara nga Paysera mund të jenë standarde (jo urgjente) dhe urgjente (nëse ekziston një mundësi teknike për këtë). Metoda e Transfertës së Pagesës zgjidhet nga Klienti (nëse ekziston një mundësi teknike për këtë). Nëse Klienti nuk zgjedh metodën e Transfertës së Pagesës, konsiderohet se Klienti ka iniciuar një Transfertë Pagese që do të kryhet duke zgjedhur automatikisht kushtet më të favorshme për Klientin.

8. Sigurimi dhe Anulimi i Pëlqimit, Anulimi i Urdhërpagesës<

 

8.1. Transaksioni i pagesës konsiderohet i autorizuar vetëm, nëse paguesi jep pëlqimin e tij. Pëlqimi i dhënë ndaj një agjenti të Paysera konsiderohet i dhënë edhe ndaj Paysera. Klienti (paguesi) mund të sigurojë pëlqimin në mënyrën e vendosur nga Paysera, ose e pranuar me klientin. Pëlqimi i paraqitur me shkrim duhet të nënshkruhet nga klienti, ose përfaqësuesi i tij ligjor. Pëlqimi gjithashtu mund të konfirmohet me nënshkrimin elektronik, fjalëkalimin, kodet dhe/ose instrumente identitefikimi të tjera. Pëlqimi për të kryer një transaksion pagese, ose disa transaksione pagese gjithashtu mund të sigurohet përmes Përfituesit, ose ofruesit të shërbimit të inicimit të pagesës. Në të gjitha rastet e përmendura në këtë klauzolë, pëlqimi do të konsiderohet i aprovuar nga klienti (paguesi), duke pasur të njëjtën vlefshmëri ligjore si një dokument në letër (pëlqimi) i nënshkruar nga klienti (përfaqësuesi i tyre), dhe pranohet si instrument prove në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis Paysera dhe klientit në gjykatë dhe institucione të tjera. Klienti nuk ka të drejtë të kundërshtojë transaksionin e pagesës së realizuar nga Paysera, nëse urdhërpagesa është aprovuar sipas mënyrës së pëlqimit të përcaktuar në këtë klauzolë.

8.2. Pëlqimi i klientit (paguesit) dorëzohet përpara ekzekutimit të transaksionit të pagesës. Përmes një marrëveshje midis klientit (paguesit) dhe Paysera, transaksioni i pagesës mund të autorizohet, d.m.th. pëlqimi i klientit mund të jepet pas ekzekutimit të transaksionit të pagesës.

8.3. Klienti pranon se në ekzekutimin e urdhërpagesave Paysera do të transmetojë informacionin e specifikuar në urdhërpagesë (përfshirë të Dhënat Personale të Klientit) tek personat që lidhen drejtpërdrejt me ekzekutimin e transaksionit të pagesës siç janë organizatat ndërkombëtare të kartave të pagesave, kompanitë që përpunojnë informacionin rreth pagesave të kartave të debitit, ofruesi i shërbimeve të pagesave të përfituesit, operatori i sistemit të pagesave për ekzekutimin e transaksionit të pagesës agjentët e shërbimeve të pagesave të përfituesit, ofruesi i shërbimit të inicimit të pagesës, dhe përfituesi.

8.4. Proçedura e anulimit të urdhërpagesës:

8.4.1. urdhërpagesa nuk mund të anulohet pasi Paysera e ka përfituar atë, përveç rasteve të parashikuara në marrëveshje;

8.4.2. nëse një transaksion pagese i iniciuar nga përfituesi, ose përmes përfituesit (p.sh. një pagesë duke përdorur një kartë pagese), ose nga një ofrues i shërbimit të inicimit të pagesës, paguesi nuk mund të anullojë urdhërpagesën, pasi është dorëzuar për ekzekutim, paguesi i ka dhënë pëlqimin ofruesit të shërbimit të inicimit të pagesës për të nisur një transaksion pagese, ose paguesi i ka dhënë pëlqimin përfituesin për të kryer transaksionin e pagesës;


8.4.3. urdhëragesat e përcaktuara në klauzolën 5.23.4 të marrëveshjes mund të anulohen deri në fund të një dite pune të Paysera, një ditë para ditës së dakorduar;

8.4.4. me skadimin e afateve të përcaktuara në klauzolat 8.4.1 deri 8.4.3 të marrëveshjes, urdhërpagesa mund të anulohet vetëm në rast, kur klienti (paguesi) dhe Paysera bien dakord për këtë. Në rastet e parashikuara në klauzolën 8.4.2 të marrëveshjes, pëlqimi i përfituesit është gjithashtu i nevojshëm.

8.4.5. kur një transaksion pagese është iniciuar nga përfituesi, ose përmes përfituesit duke kryer transaksionin e pagesës përmes një kartë pagese dhe kur shuma e saktë e transaksionit ishte e panjohur në kohën, kur Paguesi jep Pëlqimin e tij për të ekzekutuar transaksionin e pagesës, Paysera mund të mbajë rezervë fondet në llogarinë e paguesit vetëm me kusht që paguesi të japë pëlqimin e tij për rezervimin e një shumë specifike. Pas pranimit të informacionit për shumën e saktë të transaksionit të pagesës, Paysera menjëherë dhe, jo më vonë se menjëherë, pas përfitimit të urdhërpagesës largon rezervimin nga llogaria e paguesit.

8.5. Paysera do të vendosë fonde në një llogari dhe tërheqë fonde nga një llogari në bazë të identifikuesit unik të vendosur në urdhërpagesë - numrin e llogarisë Paysera, ose numrin IBAN të llogarisë. Paysera ka të drejtë, por jo detyrim, të kontrollojë, nëse identifikuesi unik i vendosur në urdhërpagesën e përfituar nga Paysera korrespondon me emrin dhe mbiemrin (emri i enitetit ligjor) e zotëruesit të Llogarisë. Në rast se identifikuesi unik, i përmendur i është dhënë Paysera për të tërhequr para prej, ose për të kredituar para në llogari, urdhërpagesa konsiderohet e ekzekutuar në mënyrën e duhur, nëse është ekzekutuar sipas identifikuesit unik të caktuar. Nëse Paysera verifikon urdhërpagesën dhe konstaton mospërputhje të dukshme midis identifikuesit unik të dhënë dhe emrit dhe mbiemrit (emri i enitetit ligjor) të zotëruesit të llogarisë, Paysera ka të drejtë të refuzojë të kryejë një transaksion pagese të tillë.

8.6. Në rastet kur Paysera merr një urdhërpagese për të transferuar para në llogarinë e pagesës së një ofruesi tjetër të shërbimeve të Pagesave, një transaksion pagese i tillë kryhet nga Paysera sipas identifikuesit unik të siguruar në urdhërpagesën e përfituar - numrin e llogarisë së përfituesit në formatin IBAN, përveç kur ofruesi i shërbimeve të pagesave nuk përdor formatin IBAN të llogarisë . Paysera nuk mban përgjegjësi, nëse Identifikuesi unik nuk është vendosur në urdhërpagesë, ose është i pasaktë, dhe/ose ofruesi i shërbimeve të pagesave të Përfituesit ka vendosur një identifikues unik ndryshe për ekzekutimin e transaksionit të pagesës (duke kredituar para te llogaria e pagesës së përfituesit).

8.7. Nëse nevojitet dhe/ose kërkohet nga institucionet e shteteve të tjera, Paysera ka të drejtë të marrë informacion të plotë (psh. emër dhe mbiemër, ose emrin e enitetit ligjor të përfituesit, një kod pagese) të nevojshëm për ekzekutimin e përshtatshëm të urdhërpagesës.

8.8. Urdhri i pagesës konsiderohet i ekzekutuar kur Paysera transferon shumën e transaksionit të pagesës në llogarinë e ofruesit të shërbimit të pagesës së marrësit. Ofruesi i shërbimit të Pagesave të marrësit është përgjegjës për kreditimin e shumës së transaksionit të pagesës të transferuar siç duhet nga Paysera te ofruesi i shërbimit të pagesave të marrësit në llogarinë e pagesave të marrësit.

9. Aktivitetet e Ndaluara

 

9.1. Klienti që përdor shërbimet Paysera ndalohet të:

9.1.1. mos respektojë Termat e Marrëveshjes, Anekset e Marrëveshjes, legjislacionin dhe aktet e tjera ligjore duke përfshirë, por pa kufizuar, parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;

9.1.2. shkelë të drejtat e Paysera dhe palëve të treta për markën tregtare, të drejtën e autorit, sekretit tregtar dhe të drejta të tjera të pronësisë intelektuale;

9.1.3. sigurojë informacion të rremë, të gabuar, ose të pasaktë për Paysera; refuzojë të ofrojë informacion, ose ndërmarrë veprime të tjera të kërkuara me arsye nga Paysera;

9.1.4. sigurojë informacion të rremë, të gabuar, ose të pasaktë për Paysera dhe bashkëpunimit me Paysera;

9.1.5. ekzekutojë, ose përfitojë transferta fondesh të përfituara në mënyrë të paligjshme, nëse klienti është i vetëdijshëm, ose duhet të jetë i vetëdijshëm për të;

9.1.6. përdorë shërbime të Paysera në një mënyrë që shkakton humbje, përgjegjësi, ose pasoja ligjore negative të tjera, ose dëmtimi i emrit të mirë të biznesit të Paysera, ose palëve të treta;

9.1.7. përdorë shërbimet Paysera, nëse klienti, përfaqësuesi i tyre, pronari përfitues, transferta e pagesës e ekzekutuar, ose e përfituar përkon me kriteret e paraqitura në listën e kufizimeve të siguruara të shërbimeve të Paysera;

9.1.8. përhapë viruse kompjuterike dhe të ndërmarrë veprime të tjera që mund të shkaktojnë keqfunksionimin e sistemit, dëmtimin e informacionit, ose shkatërrimin dhe dëmtime të tjera të sistemit, pajisjeve, ose informacionit të Paysera;

9.1.9. ndërmarrë ndonjë veprim tjetër të qëllimshëm që mund të dëmtojë ofrimin e shërbimeve Paysera për klientin, ose palët e treta, ose funksionimin e duhur të sistemit;

9.1.10. organizojë lojëra fati të paligjshme, tregtim të paligjshëm të stoqeve, indekseve, lëndëve të para, valutave (p.sh. Forex), opsioneve, fondeve të këmbimit tregtar (ETF); sigurimi i tregtimit, investimit, ose shërbime të tjera të këmbimit valutor, tregjet e Forex dhe sistemet tregtare monetare elektronike të tjera; angazhimi në tregtinë e paligjshme të produkteve të duhanit, alkoolit, ilaçeve pa recetë, steroideve, armëve, substancave narkotike dhe përbërësve të tij, prodhimin pornografik, llotaritë e paliçensuara, programe të paligjshme dhe artikuj, ose produkte të tjera të ndaluar me ligj;

9.1.11. pranojë pagesa në monedha virtuale të parregulluara dhe/ose të pa mbikqyrura, blerja, konvertimi, ose administrimi në ndonjë mënyrë tjetër (Moslejimi përfshin ekzekutimin, ose pranimin e transfertave nga këmbyes valutor virtualë, psh. rastet kur kërkohet të kryhet, ose merret një transfertë në një monedhë të rregulluar, megjithatë, një transfertë e tillë ka të bëjë me këmbyesit valutor dixhitalë);

9.1.12. pa konfirmim me shkrim të Paysera të ofrojë shërbime financiare dhe/ose duke organizuar sipas ligjit tregtimin e aksioneve, indekseve, lëndëve të para, monedhave (p.sh. Forex), opsione, fonde nga tregtia e këmbimit (ETF), duke siguruar tregti, investime, ose shërbime të tjera në këmbimin valutor, tregjet Forex dhe sisteme të tregtimit të monedhave elektronike të tjera, pa një pëlqim paraprak me shkrim të Paysera. Në rast se klienti synon të sigurojë shërbime financiare duke përdorur llogarinë, ata duhet të kenë një licensë të vlefshme, të lëshuar nga një shtet anëtar i Bashkimit Europian, ose një vend i tretë që ka implementuar kërkesa ekuivalente, ose të ngjashme, dhe duhet të monitorohet nga autoritetet kompetente lidhur me implementimin e këtyre kërkesave;

9.1.13. organizojnë lojëra fati, llotari, aktivitete, ose aktivitete të tjera të licensuara posaçërisht për të cilat kërkohet autorizim, pa një pëlqim paraprak me shkrim të Paysera. Në rast se klienti synon të sigurojë shërbimet e përcaktuara duke përdorur llogarinë, ata duhet të kenë një licensë të vlefshme, të lëshuar nga një shtet anëtar i Bashkimit Europian dhe të monitorohet nga autoritetet kompetente në lidhje me respektimin e këtyre kërkesave;

9.1.14. ketë më shumë se një profil; regjistrimi i një profili me emër fiktiv, ose të dikujt tjetër pa autorizim; regjistrimi i një profili duke përdorur numër telefoni anonim, ose vendosja e adresës së email me të dhëna nga individë, ose faqe web të tjera;

9.1.15. ofrojnë shërbime që janë të ndaluara me ligj, ose në kundërshtim me rendin publik dhe parimet morale;

9.1.16. të hyjnë në sistem si një përdorues anonim (p.sh. përmes serverave proxy, ose nga rrjete virtuale private (VPN)), përveç rasteve kur VPN përdoret për një adresë IP statike, të pandryshueshme, për arsye sigurie transferimi.

9.1.17.të zbulojnë fjalëkalimet dhe funsktionalitet e tjera të sigurisë të personalizuara të Instrumenteve të Pagesave të palëve te treta dhe duke lejuar personat e tjerë të përdorin shërbime nën emrin e klientit.

9.2. Klienti do të rimbursojë të gjitha dëmet e drejtpërdrejta, gjobat dhe sanksionet e tjera monetare të aplikuara ndaj Paysera për shkak të mosrespektimit ose shkeljes së termave, përfshirë, por pa u kufizuar në klauzolën 9.1 të kësaj marrëveshjeje, për shkak të klientit.

9.3. Klienti është përgjegjës dhe merr përsipër të rimbursojë çdo humbje të shkaktuar ndaj Paysera, klientëve të Paysera dhe palë të treta për shkak të përdorimit të shërbimeve Paysera dhe shkeljes së kësaj marrëveshje, ose anekseve të saj nga klienti. Nëse rezulton se llogaria Paysera është krijuar duke paraqitur dokumente të falsifikuara, ose të rreme, shuma prej 100 EUR konsiderohet një humbje minimale, e cila nuk ka nevojë të provohet dhe që Paysera ka të drejtë të zbresë nga llogaria e klientit. Një vlerë më e madhe humbje do të justifikohet me prova me shkrim. Në të gjitha rastet, Paysera do të kontaktojë autoritetet ligjore, nëse konstaton gjurmë të një aktiviteti të paligjshëm.

10. Njoftimet e Dërguara nga Palët, Komunikimi dhe Konsultimi i Klientëve

 

10.1. Klienti konfirmon se pajtohet që njoftimet Paysera do t'i ofrohen klientit duke i shfaqur ato në faqen web të sistemit dhe duke dërguar një email, i cili është përcaktuar nga klienti gjatë kohës së regjistrimit në sistem, ose duke e dërguar atë në adresën e paraqitur nga klienti gjatë regjistrimit në sistem, ose duke dërguar e një mesazh SMS, në rastet kur klienti ka përcaktuar vetëm numrin e telefonit celular. Klienti pranon që njoftimet e Paysera, të paraqitura në ndonjë nga mënyrat e lartpërmendura, do të konsiderohen si korrekte. Njoftimet përmes postës, ose mesazheve SMS dërgohen vetëm nëse klienti nuk ka paraqitur adresën e email. Nëse njoftimet e tilla nuk kanë lidhje me ndryshimin thelbësor të marrëveshjes, do të konsiderohet se klienti ka marrë njoftimin brenda 24 orëve nga momenti, kur është postuar në faqen e ueb të sistemit, ose i është dërguar klientit me e-mail, ose me mesazh SMS. Nëse njoftimi dërgohet me postë, do të konsiderohet se klienti e ka marrë atë brenda 5 (pesë) ditëve të punës pas dërgimit, përveç nëse klienti në të vërtetë e merr njoftimin më vonë se në kushtet e specifikuara në këtë pjesë të marrëveshjes. Do të konsiderohet se mesazhet (pretendimet, kërkesat ose ankesat) nga klientët pranohen në ditën e dorëzimit të tyre, nëse ato dorëzohen nga 08:00 deri në 20:00 (EET). Mesazhet e paraqitura jashtë kornizës kohore të caktuar do të konsiderohen të marra në orën 08:00 (EET) të ditës tjetër.

10.2. Klienti do të informohet për ndryshimet në marrëveshje 60 (gjashtëdhjetë) ditë përpara. Do të konsiderohet se Klienti ka marrë njoftimin dhe ndryshimet në termat e marrëveshjes hyjnë në fuqi brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve, pasi njoftimi i është dërguar klientit me email, ose përmes ndonjë instrumenti tjetër të përcaktuar nga klienti gjatë regjistrimit (postimi ose mesazhi SMS me një lidhje në një faqe përkatëse në internet). Informacioni mbi ndryshimet në kushtet e marrëveshjes është botuar gjithashtu në faqen web të sistemit.

10.3. Periudha e njoftimit 60 (gjashtëdhjetë) ditore nuk do të aplikohet dhe njoftimet duhet të ofrohen në përputhje me urdhërin e përcaktuar në klauzolën 10.1, nëse:

10.3.1. termat e marrëveshjes ndryshohen për shkak të ndryshimeve të detyrueshme të kërkesave ligjore;

10.3.2. çmimet e shërbimeve janë zvogëluar, ose kushte të favorshme të tjera do të aplikohen për klientin;

10.3.3. kostoja primare të shërbimeve të ofruara rritet, që çon në një rritje të çmimeve të shërbimeve Paysera;

10.3.4. shfaqet një shërbim i ri, ose një pjesë e shërbimit, i cili mund të përdoret, ose nuk përdoret nga klienti sipas zgjedhjes së tyre.

10.4. Ndryshimet jo-thelbësore të marrëveshjes janë korrigjimet e stilit dhe gramatikës, duke parafrazuar dhe zhvendosur një fjali, një klauzolë ose një paragraf të marrëveshjes për hir të saktësimit në kuptim, sigurimi i shembujve për nenet dhe ndryshimet e tjera që nuk zvogëlojnë, ose kufizojnë të drejtat e klientit dhe nuk rrisin përgjegjësinë e klientit, apo përkeqësojnë situatën e tij.

10.5. Klienti merr përsipër të kontrollojë kutinë postare së tij dhe instrumentet e tjera të përdorura për sigurimin e njoftimeve të caktuara në profil, si edhe në faqet ueb të sistemit rregullisht, dmth. të paktën një herë brenda një dite pune, me qëllim që të njoftohet në kohë për amendimet e marrëveshjes.

10.6. Të gjitha njoftimet e palëve do të dërgohen në një gjuhë të pranueshme, ose në gjuhën në të cilën marrëveshja e shkruar është prezantuar tek klienti për t'a njohur atë.

10.7. Klienti duhet të publikojë në profilin e tyre dhe, në rast të ndryshimeve të rinovojë të dhënat e kontaktit (numrin e telefonit, email dhe adresën) në llogarinë e tij/saj, të cilën Paysera mund t'a përdorë për të kontaktuar menjëherë me klientin, ose përfaqësuesit e tij/saj. Nëse klienti nuk rinovon të dhënat e kontaktit në profilin e tijj, të gjitha pasojat për shkak të dështimit të dorëzimit të njoftimeve nga Paysera do të bien mbi klientin.

10.8. Në mënyrë që të mbrohen fondet e klientit nga veprimet e paligjshme të mundshme të personave të tretë, klienti merr përsipër të informojë Paysera menjëherë me shkrim për vjedhjen, ose humbjen e dokumentit identifikues personal.

10.9. Klienti mund të përfitojë një konsultë lidhur me të gjitha çështjet që lidhen me sistemin dhe ekzekutimin e marrëveshjes duke dërguar pyetje përmes adresës së email të shfaqur në faqen web të Paysera, duke telefonuar Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit, ose duke plotësuar një kërkesë në Ppofilin e tyre. Mesazhet e klientit në lidhje me këtë marrëveshje do të dërgohen në adresën e email të paraqitur në faqen web të Paysera, ose në adresën postare Paysera të përcaktuar në marrëveshje. Të gjitha mesazhet do t'i dërgohen Paysera, pavarësisht se kush është ofruesi i drejtpërdrejtë i shërbimeve Paysera të përcaktuara në marrëveshje.

10.10. Paysera do të njoftojë klientin paraprakisht, në përputhje me proçedurën e përmendur në klauzolën 10.1 të marrëveshjes, për dështimet e njohura dhe të mundshme teknike të Sistemit dhe sistemeve, ose pajisjeve të palëve të treta të përfshira nga Paysera në ofrimin e shërbimeve, të cilat kanë impakt në sigurimin e shërbimeve Paysera.

10.11. Paysera mund të ndryshojë zgjidhjen për integrimin teknik të shërbimeve pa kufizime dhe në çdo kohë. Njoftimi për çdo ndryshim që kërkon korrigjime në softuerin e klientit do të dërgohet paraprakisht të paktën 90 (nëntëdhjetë) ditë. Ndryshimet, e kërkuara nga ana e klientit, do të kryhen me shpenzimet e klientit.

10.12. Palët do të informojnë menjëherë njëra-tjetrën për çdo rrethanë të rëndësishme në ekzekutimin e marrëveshjes. Klienti duhet të paraqesë dokumente që konfirmojnë rrethana të tilla (psh. ndryshimet në emër, mbiemër, nënshkrim, adresë, numër telefoni, të dhënat e tjera të kontaktit, ndryshimet e përfaqësuesve të klientit të autorizuar për të administruar fondet në llogari; ndryshimet në nënshkrimet e përfaqësuesve të klientit; fillimi dhe hapja e proçedurave të ristrukturimit, ose falimentimit kundër klientit; likuidimi, riorganizimi, ose ristrukturimi i klientit, etj.), dhe nëse ky informacion tashmë është transferuar në regjistrat publik, ose jo.

10.13. Paysera ka të drejtë të kërkojë që dokumentet e përfunduara në vendin e huaj të përkthehen, legalizohen, ose konfirmohen me Apostille, përveç kur aktet ligjore shprehen ndryshe.

10.14. Të gjitha shpenzimet për përfundimin, paraqitjen, konfirmimin dhe përkthimin e dokumenteve të siguruara te Paysera do të mbulohen nga Klienti.

10.15. Klienti ka të drejtë të konsultojë amendimet e vlefshme në marrëveshje, anekset e saj dhe çmimet në faqen ueb të Paysera në çdo kohë.

11. Amendamentet e Marrëveshjes

 

11.1. Paysera ka të drejtë të ndryshojë dhe/ose plotësojë në mënyrë të njëanshme kushtet e marrëveshjes sipas procedurës së përcaktuar në nenin 11 të kësaj marrëveshjeje.

11.2. Klienti nuk ka të drejtë të ndryshojë dhe/ose të amendojë kushtet e marrëveshjes në mënyrë të njëanshme.

11.3. Klienti ka të drejtë të pajtohet, ose jo me amendamentet deri ditën kur ndryshimet hynë fuqi, duke njoftuar Paysera për këtë paraprakisht. Nëse klienti nuk e njofton Paysera për mospajtimin e tij me amendamentet, deri në ditën e hyrjes së tyre në fuqi, do të konsiderohet se klienti pranon amendamentet e marrëveshjes dhe amendamentet do të hyjnë në fuqi në ditën e përcaktuar. Nëse klienti informon Paysera për kundërshtimet e tij lidhur me ndryshimet në marrëveshjen, ata në këtë mënyrë përfundojnë marrëveshjen, në përputhje me proçedurën e parashikuar në klauzolën 12.12 të marrëveshjes, dhe termat ekzistuese të marrëveshjes do të jenë të vlefshme për klientin gjatë periudhës së 30 (tridhjetë) ditëve kalendarike.

11.4. Anekset e marrëveshjes ndryshohen sipas proçedurës së përcaktuar në aneksin përkatës. Nëse në Aneks nuk shprehet asnjë proçedurë amendimi, do të zbatohet proçedura e amendimit dhe proçedura e informimit për amendamentin, e shpallur në këtë marrëveshje.

11.5. Palët mund të bien dakord për kushte të tjera që nuk janë parashikuar në marrëveshjen, ose anekset, ose kushte të tjera që nuk janë të përcaktuara në marrëveshje ose aneks, me një marrëveshje të veçantë të shkruar. Marrëveshja e tillë do të bëhet pjesë përbërëse e marrëveshjes. Me kërkesën e klientit, Paysera do të përgatisë një projekt-marrëveshje dhe do i dërgohet klientit me faks, ose email (marrëveshja gjithashtu mund të lidhet në formën e një deklarate). Nëse klienti pajtohet me draftin e paraqitur, klienti duhet të nënshkruajë draftin dhe t'i dërgojë një kopje të skanuar të dokumentit Paysera me faks, ose email. Paysera ka të drejtë të kërkojë që marrëveshja të dërgohet me postë me nënshkrimin origjinal të klientit. Marrëveshja e tillë do të hyjë në fuqi, pasi marrëveshja e nënshkruar t'i jetë dërguar Paysera, d.m.th. nënshkrimi i Paysera mbi marrëveshjen nuk kërkohet dhe Paysera nuk është e detyruar t'a dërgojë marrëveshjen e nënshkruar përsëri tek klienti.

12. Pezullimi i Shërbimeve. Përfundimi i Marrëveshjes

 

12.1. Paysera, sipas gjykimit të saj dhe duke konsideruar një situatë specifike, duke i dhënë përparësi ekzekutimit të akteve ligjore të aplikuara në aktivitetin e Paysera dhe interesave të klientit ka të drejtën e njëanshme dhe pa një njoftim paraprak të aplikojë një, ose disa nga masat e mëposhtme:

12.1.1. të pezullojë ekzekutimin e një, ose disa transfertave monetare;

12.1.2. të pezullojë ofrimin e të gjitha, ose një pjesë të shërbimeve për klientin;

12.1.3. të ndalojë fondet e klientit të cilat janë objekt konfliktualiteti;

12.1.4. të bllokojë llogarinë (d.m.th. të pezullojë plotësisht, ose pjesërisht transaksionet e pagesave në llogari) dhe/ose Instrumentin e pagesës (d.m.th. ndalon plotësisht, ose pjesërisht përdorimin e Instrumentit të pagesës);

12.1.5. të refuzojë ofrimin e shërbimeve;

12.1.6. të kthejë fondet e ngrira në llogarinë e klientit tek dërguesi fillestar i fondeve.

12.2. Masat e paraqitura në klauzolat 12.1.1–12.1.6 të marrëveshjes mund të zbatohen vetëm në raste të jashtëzakonshme si më poshtë:

12.2.1. nëse klienti shkel thelbin e marrëveshjes, ose anekset e saj, ose lind një kërcënim për shkeljen thelbësore të marrëveshjes, ose anekseve të saj nga klienti;

12.2.2. nëse aktivitetet e klientit që përdor një llogari paysera kanë potencialin për të dëmtuar reputacionin e biznesit të Paysera;

12.2.3. nëse klienti nuk kryen proçedurat e nevojshme të identifikimit, ose të paraqesë informacionin e kërkuar nga Paysera, ose klienti siguron informacione që nuk janë në përputhje me kërkesat e përcaktuara nga legjislacioni, ose Paysera, ose dyshohet në lidhje me vërtetësinë dhe origjinalitetin e dokumenteve të paraqitura te Paysera, gjithashtu nëse Paysera ka dyshim të arsyeshëm se klienti nuk respekton kërkesat e përcaktuara në nenin 9 të marrëveshjes;

12.2.4. nëse për shkak të ofrimit të shërbimeve dhe aktiviteteve të klientit, interesat e justifikuara të palëve të treta mund të dëmtohen;

12.2.5. nëse për arsye të justifikuara objektivisht lidhur me sigurinë e fondeve në llogarinë dhe/ose instrumentin e Pagesës dyshohet përdorimi i paautorizuar, ose keqpërdorim i parave në llogarinë dhe/ose në Instrumentin e pagesës;

12.2.6. nëse Paysera zbulon vjedhje, ose humbje të Instrumentit të pagesës, dyshon, ose zbulon blerje të paligjshme, ose përdorim të paautorizuar të Instrumentit të pagesës, gjithashtu në rast se ka fakte, ose dyshime se të dhënat e personalizuara të sigurisë të Instrumentit të pagesës (përfshirë instrumentet e konfirmimit të identitetit) janë bërë të njohura, apo mund të përdoren nga persona të tretë, Paysera ka dyshime të arsyeshme se paratë, ose Instrumenti i Pagesës mund të përdoren ilegalisht nga persona të tretë, ose që llogaria dhe/ose Instrumenti i pagesës mund të përdoren për veprimtari të paligjshme;

12.2.7. nëse Paysera merr informacion të vërtetuar për vdekjen e klientit, ose në rastin e falimentimit të personit fizik;

12.2.8. në rastet e përcaktuara në legjislacion;

12.2.9. në raste të tjera të përmendura te marrëveshja ose në anekset e saj.

12.3. Masa e përcaktuar në klauzolën 12.1.6 të marrëveshjes mund të zbatohet ndaj klientit në rast se Paysera ka dyshime të arsyeshme se klienti është angazhuar në aktivitete të dyshimta. Në këtë rast, fillimisht fondet e paguesve primarë në llogarinë e klientit ngrijnë dhe nëse klienti nuk kryen veprimet e nevojshme (të plotësojë një proçedurë identifikimi tjetër, të sigurojë dokumentet e kërkuara), ose të sigurojë një sqarim të arsyetuar të rastit specifik në kohë, fondet e ngrira mund t'i kthehen paguesve primarë. Kjo masë zbatohet edhe në rastet, kur Paysera ka një urdhër ligjor për kthimin e fondeve të ngrira tek paguesi primar.

12.4. Qëllimi i kufizimeve të përcaktuara në klauzolën 12.1 të Marrëveshjes është për të mbrojtur Paysera, persona e tretë dhe Klientin nga sanksionet e mundshme monetare, humbje dhe pasoja negative të tjera.

12.5. Paysera do të informojë klientin për masat e caktuara në klauzolën 12.1 menjëherë (brenda një ore). Nëse ka mundësi të kthehen fondet e klientit, ata do të informohet brenda 2 (dy) ditëve pune nga momenti i pezullimit të shërbimit përveç rasteve, kur ofrimi i një informacioni të tillë do të dobësonte masat e sigurisë, ose nuk lejohet nga aktet ligjore.

12.6. Në rast dyshimi të arsyeshëm si pastrimi i parave, financimi i terrorizmit, ose një aktivitet tjetër kriminal po ekzekutohet përmes klientit, ose llogarisë së klientit, Paysera ka të drejtë të pezullojë pjesërisht, ose tërësisht ofrimin e shërbimeve Klientit për një periudhë prej 30 (tridhjetë) ditësh me të drejtën për të tejkaluar kufirin e kohës, derisa akuzat të tërhiqen tërësisht, ose të konfirmohen.

12.7. Në rast dyshimi të arsyeshëm nga Paysera se llogaria, ose profili i klientit është hakuar Paysera ka të drejtë të pezullojë pjesërisht, ose tërësisht ofrimin e shërbimeve të klientit pa njoftim paraprak. Në këtë rast, Paysera do të informojë klientin rreth pezullimit dhe do të sigurojë informacion të mëtejshëm mbi veprimet që duhet të kryhen nga klienti në mënyrë që të vazhdojë ofrimi i shërbimeve për klientin.

12.8. Paysera anulon bllokimin e instrumentit të llogarisë dhe/ose pagesës (ose e zëvendëson atë me një Instrument pagese të ri), kur shkaqet për bllokimin e instrumentit të llogarisë dhe/ose të Pagesave pushojnë së ekzistuari.

12.9. Llogaria dhe/ose Instrumenti i pagesës mund të bllokohet me iniciativën e klientit, nëse klienti paraqet një kërkesë të përshtatshme për Paysera dhe njofton Paysera se Instrumenti i pagesës i klientit është vjedhur, ose humbur, ose fondet në llogari dhe/ose Instrumenti i pagesës janë përdorur, ose mund të përdoren në mënyrë të paligjshme. Paysera ka të drejtë të kërkojë nga klienti që më pas të konfirmojë gojarisht kërkesën e dorëzuar me shkrim për të bllokuar llogarinë dhe/ose Instrumentin e pagesës, ose në një mënyrë tjetër të pranueshme për Paysera. Nëse llogaria dhe/ose Instrumenti i pagesës është bllokuar me iniciativën e Klientit, Paysera ka të drejtë të anullojë bllokimin vetëm, pasi të marrë një kërkesë me shkrim nga klienti, ose të aplikojë një proçedurë tjetër identifikimi, përveç rasteve kur shprehet ndryshe në marrëveshje. Paysera ka të drejtë të zëvendësojë Instrumentin e pagesës e bllokuar me një të ri.

12.10. Paysera nuk merr përsipër përgjegjësinë për humbjet e klientit të shkaktuara prej pezullimit të ofrimit të shërbimeve, bllokimit të llogarisë dhe/ose Instrumentit të pagesës, ose veprimeve të tjera, nëse ato janë kryer sipas proçedurës së përcaktuar në marrëveshjen ose aneksin e saj dhe nën rrethanat e përshkruara në dokumentet e përmendura.

12.11. Duke ndjekur proçedurën e përcaktuar me ligj, Paysera ka të drejtë të mbajë paratë e një transaksioni pagese deri në 5 ditë pune, ose për një periudhë më të gjatë kohore sipas përcaktimit në ligj, në marrëveshje, ose aneksin e saj.

12.12. Klienti ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen në mënyrë të njëanshme pa e ankimuar në gjykatë, por duhet të njoftojë paraprakisht Paysera me shkrim 30 (tridhjetë) ditë kalendarike. Nëse Klienti ndërpret Marrëveshjen, paraja elektronike e lëshuar i kthehet Klientit sipas mënyrës së zgjedhur prej tij (të përcaktuar në Marrëveshje) në përputhje me limitet e Transfertave Monetare të specifikuara në këtë Marrëveshjeje.

12.13. Paysera ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen dhe Anekset e saj në mënyrë të njëanshme dhe të refuzojë të ofrojë shërbime pa përcaktuar arsyen, duke njoftuar Klientin 60 (gjashtëdhjetë) ditë përpara, me mjetet e parashikuara në Nenin 10 të kësaj Marrëveshje. Paysera gjithashtu ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen dhe Anekset e saj në mënyrë të njëanshme dhe të refuzojë të ofrojë shërbime për arsyet e përcaktuara në klauzolën 12.2 të kësaj Marrëveshje, duke njoftuar Klientin për këtë 30 (tridhjetë) ditë përpara sipas mënyrës të parashikuara në Nenin 10 të kësaj Marrëveshje.

12.14. Në rast të përfundimit të marrëveshjes, Paysera mban nga l

logaria e Klientit shumat e parave për Shërbimet Paysera të ofruara Klientit, si gjobat, humbjet, veprimet dyshuese dhe shumat e tjera të paguara palëve të treta, ose shtetit të cilat janë paguar nga Paysera për shkak të Klientit. Nëse shuma e parave në Llogarinë(të) e Klientit nuk është e mjaftueshme për të mbuluar të gjitha vlerat e paraqitura në këtë klauzolë, Klienti merr përsipër të transferojë vlerat e dhëna në llogarinë(të) Paysera brenda 3 ditëve të pune. Në rast se Paysera rimbursohet me një pjesë të vlerës nga pagesat ndaj palëve të treta, Paysera merr përsipër t'i kthejë menjëherë shumat e rimbursuara te Klientit.

12.15. Përfundimi i marrëveshjes së përgjithshme nuk e përjashton klientin nga ekzekutimi i të gjitha përgjegjësive ndaj Paysera për shërbimet të cilat i janë ofruar klientit përpara përfundmit.

12.16. Pas përfundimit të marrëveshjes së Paysera me klientin, klienti duhet të zgjedhë një metodë kompensimi të parasë elektronike prej llogarisë. Klienti pranon të kryej veprimet e nevojshme për të kompensuar paratë elektronike dhe kupton që në këtë mënyrë Paysera synon të zvogëlojë rrezikun e veprimeve dyshuese dhe të përmbushë kërkesat ligjore të parandalimit të pastrimit të parasë dhe kundër financimit të terrorizmit.

12.17. Në rast se pas përfundimit të marrëveshjes midis Paysera dhe klientit, Klienti nuk zgjedh mënyrën për kompensimin e parasë elektronike dhe/ose nuk zbaton një proçedurë plotësuese identifikimi për rritjen e limiteve, Paysera mund (por nuk është e detyruar) të kompensojë paranë elektronike të klientit me anë të instrumenteve të parasë elektronike, të vlefshëm në momentin e kompensimit.

13. transferimi i llogarisë Paysera13.1. Një klient që dëshiron të transferojë llogarinë e tij te një ofrues tjetër i shërbimit të pagesave duhet të paraqesë një kërkesë përkatëse. Kërkesa e klientit për të transferuar llogarinë te një ofrues tjetër i shërbimit të pagesave duhet të plotësojë kërkesat e shtetit ku kompania Paysera që regjistroi klientin është e licencuar dhe/ose kërkesat e përcaktuara nga legjislacioni i Bashkimit Evropian.

13.2. Në raste të jashtëzakonshme, Paysera mund të transferojë llogarinë e klientit nga një kompani e licencuar Paysera që ka regjistruar klientin në një kompani tjetër Paysera të licencuar. Transfertat e llogarisë në raste të tilla kryhen pa pëlqimin e veçantë të klientit dhe pa zbatuar procedurën e njoftimit paraprak të klientit të përcaktuar në kapitullin 10 të marrëveshjes.

13.3. Transferimi i llogarisë kryhet nga Paysera pa pagesë në rastet e specifikuara në pikat 13.1 – 13.2 të Marrëveshjes.

14. Konfidencialiteti dhe Mbrojtja e të Dhënave

 

14.1.Palët marrin përsipër të mbajnë sekret informacionin teknik dhe tregtar të njëri-tjetrit, përveç informacionit në dispozicion të publikut i cili u është bërë i njohur atyre gjatë ekzekutimit e marrëveshjes aktuale, dhe pa ja transferuar ato palëve të treta pa pëlqimin me shkrim të palës tjetër, ose përfaqësuesit ligjorë të tij.

14.2. Klienti pranon që Paysera të administrojë të dhënat personale të tyre me qëllim të ofrimit të shërbimeve për Klientin dhe të ekzekutojë përgjegjësi të tjera sipas kësaj Marrëveshjeje. Palët garantojnë sigurinë e të Dhënave Personale të përfituara gjatë ekzekutimit të kësaj Marrëveshje.

14.3. Çështjet e ruajtjes dhe mbrojtjes së të dhënave rregullohen nga aneksi i marrëveshjes Politika e Privatësisë, të cilat klienti i ka lexuar dhe angazhohet t'i përmbahet.

14.4. Klienti merr përsipër të mbrojë dhe të mos zbulojë ndonjë fjalëkalim, të krijuar prej tyre, ose të siguruar nën këtë marrëveshje, ose karakteristikat e tjera të personalizuara të sigurisë së Instrumenteve të pagesave për palët e treta dhe të mos lejojë personat e tjerë të përdorin shërbime nën emrin e klientit. Nëse klienti nuk e ka përmbushur këtë detyrim dhe/ose ka mundur, por e ka lejuar atë dhe/ose ka kryer veprime të tilla me qëllim ose për shkak të neglizhencës, klienti pranon plotësisht humbjet dhe merr përsipër të rimbursojë humbjet ndaj personave të tjerë të shkaktuara nga veprimtaria e klientit, ose për shkak se nuk ka vepruar në kohë.

14.5. Në rast të humbjes së fjalëkalimit të profilit ose fjalëkalimeve të tjera nga klienti, ose nëse fjalëkalimi(et) janë zbuluar, jo për shkak të gabimit të klientit ose Paysera, ose në rast të një kërcënimi të vërtetë, ose që mund të ndodhë tek profili i klientit, klienti merr përsipër të ndryshojë menjëherë fjalëkalimet ose, nëse klienti mundet, të njoftojë menjëherë Paysera (jo më vonë se brenda një dite kalendarike) sipas mënyrës së shprehur në nenin 10. Paysera nuk do të jetë përgjegjës për çdo pasojë të shkaktuar nga dështimi i njoftimit.

14.6. Pasi Paysera merr njoftimin nga Klienti siç shprehet në klauzolën 14.5, Paysera do të pezullojë menjëherë aksesin në profilin e klientit dhe ofrimin e shërbimeve Paysera, derisa të sigurohet, ose krijohet një fjalëkalim i ri për klientin.

14.7. Paysera kërkon vëmendjen e klientit në faktin se email i lidhur me llogarinë Paysera dhe gjithashtu instrumente të tjera (p.sh. një numër telefoni celular), të cilat sipas zgjedhjes së klientit janë të lidhura me llogarinë Paysera të tij, përdoren si instrumente komunikimi, ose identifikimi të klientit, prandaj këto instrumente dhe kredencialet e hyrjes duhet të mbrohen nga klienti. Klienti është plotësisht përgjegjës për sigurinë e fjalëkalimeve të email të tyre dhe të gjithë instrumenteve të tjerë të përdorur prej tyre, si dhe fjalëkalimet e tyre të hyrjes. Fjalëkalimet janë informacion sekret, dhe klienti është përgjegjës për zbulimin e tij dhe për të gjitha veprimet e kryera, pasi ka vendosur fjalëkalimin e përdorur për hyrje në një profil përkatës, ose në një Instrument tjetër pagesash. Paysera rekomandon të memorizoni fjalëkalimet dhe të mos i shkruani ato, ose të vendosen tek ndonjë instrument, ku ato mund të shikohen nga persona të tjerë.

14.8. Paysera ka të drejtë të transmetojë të gjitha informacionet e rëndësishme të mbledhura për klientët dhe aktivitetin e tyre pranë institucioneve të zbatimit të ligjit, autoriteteve shtetërore (Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT), Fondi i Sigurimeve Shëndetsore (FSDKSH) dhe institucioneve të tjera financiare, nëse një detyrim i tillë përcaktohet nga legjislacioni dhe për të identifikuar, nëse kjo marrëveshje dhe legjislacioni përkatës nuk janë shkelur ose nuk do të shkelen.

14.9. Klienti i jep të drejtën Paysera për të marrë masat e nevojshme, përfshirë, por pa u kufizuar, në paraqitjen e kërkesave një personi të tretë direkt, ose përmes palëve të treta, në mënyrë që të përcaktojë identitetin e klientit dhe saktësinë e të dhënave të tjera të paraqitura nga klienti.

14.10. Paysera thekson se në të gjitha rastet Paysera operon vetëm si ofrues i shërbimit për klientin, nuk siguron ose ofron ndonjë shërbim përfituesit, derisa ata të jenë klientë të Paysera.

14.11. Paysera ka të drejtë të regjistrojë biseda telefonike me përfaqsuesit e klientit. Palët bien dakord që bisedat telefonike dhe mesazhet e transferuara përmes postës, email dhe instrumenteve e telekomunikimit të tjera mund të konsiderohen si prova kur lindin mosmarrëveshje midis palëve. Me këtë marrëveshje, klienti konfirmon se e kupton dhe pajtohet me faktin që Paysera do të regjistrojë bisedat telefonike me përfaqsuesit e klientit. Klienti gjithashtu ka të drejtë të regjistrojë dhe ruajë bisedat telefonike dhe korrespondenca të tjera për qëllime ligjore të përcaktuara nga politika e privatësisë së klientit dhe rregullat për përpunimin e të dhënave personale.

14.12. Klienti pranon se numri i llogarisë së tyre dhe të dhënat personale të kërkuara për transfertën e pagesës, mund të zbulohen dhe shfaqen tek një përdorues tjetër i Paysera, i cili synon të kryej një transfertë monetare për klientin, nëse një përdorues tjetër i Paysera hyn brenda një identifikuesi të konfirmuar të Klientit (emër, mbiemër, llogari bankare, adresë emaili).

14.13. Sipas pëlqimit të klientit, të dhënat e klientit gjithashtu mund të transmetohen me inicimin e pagesës, ose me institucionet e shërbimit të informacionit të llogarisë. Paysera mund të refuzojë të pajisë një ofrues të shërbimit të informacionit të llogarisë, ose një ofrues të shërbimit për inicimin e pagesës me akses në llogarinë e klientit duke u bazuar në fakte objektive dhe të arsyeshme në lidhje me qasjen e paautorizuar, ose të padrejtë në llogari, nga ai ofrues i shërbimit të informacionit të llogarisë, ose ofruesi i shërbimit të inicimit të pagesës, përfshirë inicimin e transaksionit monetar të paautorizuar ose të padrejtë. Në raste të tilla, Paysera do të informojë klientin për refuzimin e qasjes në llogari dhe do të përcaktojë arsyet e një veprimi të tillë. Këto informacione duhet t'i jepen klientit përpara refuzimit të qasjes në llogari, nëse është e mundur, dhe jo më vonë se me vendosjen e refuzimit të tij, përveç nëse transmetimi një informacioni të tillë mund të dobësojë masat e sigurisë, ose do të ishte i ndaluar me ligj.

14.14. Për të mbrojtur interesat legjitime të Paysera, të dhënat e klientit mund të transferohen në mjetet e informacionit publik kur Klienti aplikon për këto mjete pa përdorur mjetet juridike të parashikuara në pikën 16.6 të marrëveshjes dhe kur informacioni rreth mosmarrëveshjes i jepet publikut mjetet e informacionit nuk korrespondojnë me informacionin e disponueshëm për Paysera dhe dëmton reputacionin e biznesit të Paysera.

15. Përgjegjësia e Palëve

 

15.1. Secila palë është përgjegjëse për të gjitha masat, konfiskimet dhe humbjet e tjera që Pala tjetër shkakton për shkak të shkeljes së marrëveshjes nga pala e fajtore. Pala që kryen dëmin merr përsipër të dëmshpërblejë dëmin e drejtpërdrejtë të shkaktuar për shkak të detyrimit ndaj palës së dëmtuar. Në të gjitha rastet, përgjegjësia e Paysera sipas marrëveshjes është e kufizuar nga dispozitat e mëposhtme:

15.1.1. Paysera do të jetë përgjegjëse vetëm për dëmet e drejtpërdrejta të shkaktuara nga shkelja e drejtpërdrejtë dhe thelbësore e marrëveshjes së Paysera, dhe vetëm për dëmet që mund të ishin parashikuar nga Paysera në kohën e shkeljes së marrëveshjes;

15.1.2. shuma e kompensimit për dëmet e shkaktuara nga shkelja e marrëveshjes nga Paysera nuk duhet të kalojë mesataren e tarifave të komisionit për 3 (tre) muajt e fundit paguar te Paysera nga klienti për shërbimet e ofruara. Ky kufizim zbatohet për shumën totale të të gjitha shkeljeve të muajit. Në rast se nuk arrihet të llogaritet mesatarja e 3 (tre) muajve, kompensimi nuk mund të kalojë shumën 2000 EUR (dy mijë euro);

15.1.3.në të gjitha rastet, Paysera nuk do të jetë përgjegjëse e fitimit të munguar dhe të ardhurave nga klienti, humbjen e reputacionit të klientit, humbjen, ose dështimin e biznesit të klientit dhe dëmet indirekte;

15.1.4. kufizimet e përgjegjësisë Paysera nuk do të zbatohen, nëse kufizime të tilla janë të ndaluara sipas ligjit në fuqi.

15.2. Paysera nuk garanton funksionimin e pandërprerë të sistemit, sepse funksionimi i sistemit mund të preket (çrregullohet) nga shumë faktorë përtej kontrollit të Paysera. Paysera do të bëjë të gjitha përpjekjet për të siguruar funksionimin sa më shpejtë të sistemit megjithatë, Paysera nuk do të jetë përgjegjës për pasojat që vijnë nga çrregullimet e funksionimit të sistemit, nëse çrregullime të tilla ndodhin jo për shkak të Paysera.

15.3. Sistemi mund të mos funksionojë për shkaqe nën kontrollin e Paysera dhe Paysera nuk do të sigurojë kompensim për keqfunksionimet, nëse sistemi ka qenë i suksesshëm për më shumë se 99% (nëntëdhjetë e nëntë përqind) të kohës, duke llogaritur një mesatare prej të paktën 3 (tre) muajve.

15.4. Rastet, kur Paysera kufizon aksesin në sistem përkohësisht, por jo më gjatë se 24 (njëzet e katër) orë, për shkak të riparimit të sistemit, punëve në zhvillim dhe rasteve të tjera të ngjashme dhe, nëse Paysera informon klientin për raste të tilla të paktën 2 (dy) ditë kalendarike përpara, nuk do të konsiderohen si çrregullime të funksionimit të sistemit.

15.5. Paysera nuk është përgjegjës për:

15.5.1. tërheqjen e parave dhe transferta nga llogaria Paysera dhe për transaksione monetare të tjera me fondet e mbajtura në llogarinë Paysera të klientit, nëse klienti nuk ka mbrojtur fjalëkalimet dhe instrumentet e identifikimit të tij, dhe si rezultat ata u janë bërë të njohur personave të tjerë, dhe gjithashtu për veprime të paligjshme dhe transaksione të personave të tretë të kryera duke përdorur dokumente të falsifikuara dhe/ose të paligjshëm ose të dhëna të përfituara në mënyrë të paligjshme;

15.5.2. transaksionet e vonuara, të gabuara, ose të humbura të kryera nga bankat, sistemet e faturimit dhe palët e treta;

15.5.3. pasojat si rezultat i shqetësimeve të përmbushjes së çdo detyrimi të Paysera të shkaktuara nga një palë e tretë, e cila është përtej kontrollit të Paysera;

15.5.4. pasojat që lindin, pasi Paysera përfundon ligjërisht marrëveshjen, anullon profilin e klientit, ose kufizon aksesin në të, gjithashtu pas një kufizimi të arsyeshëm, ose përfundimit të ofrimit të një pjese të shërbimeve;

15.5.5. mallrat dhe shërbimet e blera duke përdorur llogarinë Paysera, dhe gjithashtu për palën tjetër, e cila merr pagesa nga llogaria Paysera, duke mos respektuar termat e ndonjë marrëveshjeje;

15.5.6. për mospërmbushjen e detyrimeve dhe dëmeve të veta kontraktuale, në rastet kur ato janë shkaktuar nga përmbushja e detyrimeve sipas përcaktimeve me ligj të Paysera.

15.6. Klienti siguron që të gjitha veprimet e tij në lidhje me ekzekutimin e marrëveshjes do të jenë në përputhje me ligjin në fuqi.

15.7. Klienti është plotësisht përgjegjës për korrektësinë e të dhënave, urdhërave dhe dokumenteve të paraqitura në Paysera.

15.8. Nëse Paysera bëhet e vetëdijshme për një transaksion pagese të paautorizuar, Paysera do t'ia kthejë klientit shumën e transaksionit të Pagesës së paautorizuar dhe aty ku është e përshtatshme, të rivendosë balancën e llogarisë, nga e cila shuma është debituar, në pikën përpara kryerjes së transaksionit të paautorizuar përveç rasteve kur, Paysera ka arsye të dyshojë për veprimtari dyshuese dhe i raporton këto arsye tek autoriteti mbikëqyrës.

15.9. Klienti mban të gjitha humbjet e krijuara për shkak të transaksioneve të paautorizuara të pagesave, nëse këto humbje janë shkaktuar nga: përdorimi i një Instrumenti pagese të humbur ose të vjedhur; blerja e paligjshme e një instrumenti pagese nëse klienti nuk i ka mbrojtur funksionalitetet e personalizuara të sigurisë (përfshirë instrumentet e konfirmimit të identitetit).

15.10. Klienti mund të mbajë të gjitha humbjet e shkaktuar nga transaksione të pagesave të paautorizuara, nëse klienti ka pësuar humbje si rezultat i veprimit të pandershëm, ose për shkak të neglizhencës të rëndë, ose për shkak të mos përmbushjes së një ose disa prej detyrave të paraqitura më poshtë:

15.10.1. të respektojë rregullat që rregullojnë lëshimin dhe përdorimin e Instrumentit të Pagesës të parashikuar në këtë marrëveshje, ose anekset e saj gjatë përdorimit të Instrumentit të pagesës;

15.10.2. nëse klienti zbulon një humbje, vjedhje, përvetësim të paligjshëm, ose përdorim të paautorizuar të Instrumentit të pagesës, fakte dhe dyshime se karakteristikat e të sigurisë të personalizuara të Instrumenteve të pagesës janë bërë të njohura, ose mund të përdoren nga persona të tretë, klienti do të njoftojë menjëherë Paysera, ose subjektin e caktuar nga Paysera, në përputhje me rregullat që rregullojnë lëshimin dhe përdorimin e Instrumentit të pagesës, të parashikuara në këtë marrëveshje dhe anekset e saj;

15.10.3. të marrë të gjitha masat e mundshme për të mbrojtur të dhënat e sigurisë të personalizuara së Instrumentit të pagesës, pasi është lëshuar Instrumenti i pagesës.

15.11. Klienti duhet të kontrollojë informacionin rreth transaksioneve të pagesave të kryera në llogari të paktën një herë në muaj dhe të njoftojë Paysera për transaksionet e pagesave të paautorizuara, ose të ekzekutuara në mënyrë jo të duhur, gjithashtu për çdo gabim tjetër, mospërputhje, ose pasaktësi në pasqyrën e llogarisë. Njoftimi do të dorëzohet jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë kalendarike pas ditës kur Paysera, sipas klientit, ka kryer transaksionin e pagesave të paautorizuar, ose jo në mënyrën e duhur. Nëse klienti nuk paraqet njoftimet e specifikuara brenda periudhës kohore të caktuar, konsiderohet se klienti është pajtuar pa kushte për transaksionet e pagesave të ekzekutuara në llogarinë e pagesës. Klienti duhet t'i paraqesë Paysera çdo informacion në lidhje me hyrjet e paligjshme në profil, ose veprime të tjera të paligjshme në lidhje me llogarinë, dhe të marrë të gjitha masat e arsyeshme të përcaktuara nga Paysera, në mënyrë që të ndihmojë në hetimin e akteve të paligjshme.

15.12. Pala lirohet nga përgjegjësia për mospërmbushje të marrëveshjes, në rast se pala dëshmon se marrëveshja nuk është ekzekutuar për shkak të rrethanave të forcës madhore, të cilat janë provuar në përputhje me proçedurën e përcaktuar me ligj. Klienti do të njoftojë Paysera për forcën madhore me shkrim brenda 10 (dhjetë) ditëve kalendarike pas ditës së shfaqjes së rrethanave të tilla. Paysera do të njoftojë klientin për rrethanat e forcave madhore përmes email, ose përmes faqeve web të sistemit.

16. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve ndërmjet klientit dhe Paysera, Procedura për paraqitjen e kërkesave

 

16.1. Paysera synon të zgjidhë të gjitha mosmarrëveshjet me klientin në mënyrë miqësore, të menjëhershme dhe me kushte të pranueshme për të dyja palët, kështu që, në rast mosmarrëveshjeje, klientët inkurajohen që fillimisht t'i drejtohen Paysera-s drejtpërdrejt. Mosmarrëveshjet zgjidhen me negociata.

16.2. Klienti mund të paraqesë çdo pretendim ose ankesë në lidhje me shërbimet e pagesave të Paysera duke dërguar një njoftim me email, duke telefonuar Shërbimin e Klientit ose duke dërguar një njoftim nga profili.

16.3. Ankesa duhet të përmbajë një referencë për rrethanat dhe dokumentet që kanë shërbyer si bazë për ankesën. Nëse klienti e bazon ankesën e tij në dokumente të cilat Paysera nuk i posedon, klienti do të paraqesë gjithashtu këto dokumente ose kopjet e tyre.

16.4. Paysera do të shqyrtojë një kërkesë ose ankesë me shkrim të klientit jo më vonë se brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve të punës nga dita e marrjes së kërkesës dhe do t'i japë klientit një përgjigje të detajuar, të motivuar, të bazuar në dokumente. Në raste të jashtëzakonshme, kur për arsye jashtë kontrollit të kompanisë, Paysera nuk është në gjendje të japë një përgjigje brenda 15 ditëve të punës. Paysera do t'i japë klientit një përgjigje jo-përfundimtare, duke treguar arsyen e vonesës dhe afatin e fundit për dorëzimin e përgjigjes përfundimtare. Afati për dhënien e përgjigjes përfundimtare nuk duhet të kalojë 35 (tridhjetë e pesë) ditë pune. Një përgjigje do t'i jepet klientit përmes mjeteve të specifikuara në pikën 10.1 të marrëveshjes, përveç rastit kur klienti kërkon që një përgjigje ndaj pretendimit ose ankesës së tij të jepet me mjete të tjera.

16.5. Shqyrtimi i pretendimeve të klientit nga Paysera është pa pagesë.

16.6. Nëse klienti nuk është i kënaqur me vendimin e marrë nga Paysera, klienti ka të drejtë të përdorë mjete të tjera juridike për të mbrojtur të drejtat e tij dhe të paraqesë një kërkesë tek autoriteti mbikëqyrës sipas procedurë e vendosur nga autoriteti mbikëqyrës.

16.7. Në rast të dështimit për të zgjidhur një mosmarrëveshje në mënyrë miqësore ose me metoda të tjera jashtëgjyqësore të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, mosmarrëveshja do të zgjidhet nga gjykatat sipas selisë së Paysera-s sipas procedurës së përcaktuar me ligj.

16.8. Kjo marrëveshje, shtojcat e saj dhe marrëdhëniet e palëve që nuk rregullohen nga kjo marrëveshje do t'i nënshtrohen ligjit të vendit në të cilin ndodhet kompania e licencuar Paysera që regjistroi klientin, duke përfshirë rastet kur një mosmarrëveshje midis klientit dhe Paysera bie në juridiksionin e një gjykate të një shteti tjetër.

17. Dispozitat Përfundimtare

 

17.1. Secila palë konfirmon se i zotëron të gjitha lejet dhe liçencat e kërkuara sipas ligjit në fuqi, të cilat janë të nevojshme për ekzekutimin e kësaj marrëveshje.

17.2. Titujt e seksioneve dhe nenet e marrëveshjes të krijuara, synojnë lehtësimin mes palëve dhe nuk mund të përdoren për interpretimin e dispozitave të kësaj marrëveshjeje.

17.3. Palët kanë përgjegjësi ndaj shtetit dhe subjekteve të tjera për përmbushjen e të gjitha detyrimeve tatimore në mënyrë të pavarur. Paysera nuk do të jetë përgjegjëse për ekzekutimin e detyrimeve tatimore të klientit, llogaritjen ose transferimin e taksave të aplikuara ndaj klientit.

17.4. Paysera në çdo rast vepron si një Palë e pavarur e marrëveshjes që nuk kontrollon, ose nuk merr përgjegjësi për produktet dhe shërbimet e paguara duke përdorur Shërbimet e Paysera. Paysera nuk merr përsipër përgjegjësinë për të përmbushur kushtet e marrëveshjes së lidhur midis blerësit, shitësit, ose ndonjë palë tjetër me klientin.

17.5. Klienti nuk ka të drejtë t'i caktojë palëve të treta të drejtat dhe detyrimet e tij që rrjedhin nga kjo marrëveshje, pa pëlqimin paraprak me shkrim nga Paysera. Paysera rezervon të drejtën të caktojë palëve të treta të drejtat dhe detyrimet e saj që rrjedhin nga kjo marrëveshje në çdo kohë pa pëlqimin e klientit, nëse një transferim i tillë i të drejtave dhe detyrimeve është në përputhje me legjislacionin.

17.6. Nëse ndonjë dispozitë e marrëveshjes njihet si e pavlefshme, dispozitat e tjera të kësaj marrëveshjeje mbeten në fuqi.

17.7. Marrëveshja do të hyjë në fuqi në përputhje me klauzolën 2.4 të kësaj marrëveshjeje. Klienti mund të ruajë tekstin e marrëveshjes në kohën e regjistrimit në sistem.

17.8. Kjo Marrëveshje ofrohet në Sistem në disa gjuhë. Marrëveshja e aplikuar për klientin është konkluduar në gjuhën në të cilën marrëveshja i është prezantuar klientit në kohën e regjistrimit në sistem.

17.9. Linqet në faqet ueb të paraqitura në Marrëveshje dhe Anekse që rregullojnë ofrimin e shërbimeve të veçanta janë pjesë thelbësore e kësaj marrëveshjeje dhe zbatohen ndaj klientit në momentin e parë të përdorimit të shërbimit përkatës.

17.10. Detajet ligjore të kompanive të grupit Paysera:


“Paysera LT”, UAB, kodi i personit juridik 300060819; Liçenca nr. 1 e institucionit të parave elektronike, lëshuar në 27 Shtator 2012 (lëshuar nga Banka e Lituanisë). Të dhënat lidhur me "Paysera LT", UAB mblidhen dhe ruhen në Regjistrin e subjekteve juridikë të Republikës së Lituanisë. Të dhëna të hollësishme në lidhje me grupin e korporatës Paysera, përfshirë adresat e zyrave të korporatës dhe adresën e email ofrohen here.

Autoriteti mbikëqyrës i “Paysera LT”, UAB është Banka e Lituanisë, kodi identifikues 188607684, adresa: Žirmūnų g. 151, LT-09128, Vilnius, Lituani www.lb.lt/en.

Paysera Albania SH.P.K., kodi i personit juridik M01608007N; Licenca e institucionit të parasë elektronike nr. 47, lëshuar nga Banka e Shqipërisë më 5 Mars 2021. Të dhëna për Paysera Albania SH.P.K. mblidhet dhe ruhet në Regjistrin e Personave Juridik të Republikës së Shqipërisë. Informacione të detajuara rreth Paysera Albania SH.PK. Autoriteti Mbikëqyrës i Paysera Albania SH.P.K. Banka e Shqipërisë ndodhet në 1, Tiranë, Shqipëri, www.bankofalbania.org.

Paysera Kosova SH.P.K., kodi i kompanisë 811301473; Institucion financiar jobankar me licencën e emetimit të parave elektronike nr. IFJB/069, lëshuar më 8 qershor 2020; licenca është lëshuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Të dhënat për Paysera Kosova SH.P.K. grumbullohen dhe ruhen në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës. Më shumë detaje rreth Paysera Kosova SH.P.K., duke përfshirë adresën e regjistruar dhe adresat e emailit, janë të listuarakëtu.Autoriteti mbikëqyrës i Paysera Kosova SH.P.K. është Banka Qendrore e Kosovës, kodi identifikues 600104187, adresa: Rr. Garibaldi 33, Prishtinë, 10000, Republika e Kosovës,https://bqk-kos.org/.

Paysera Bank Georgia SHA, kodi i personit juridik 402204841; Licenca bankare nr. 465, lëshuar nga Banka Kombëtare e Gjeorgjisë më 17 nëntor 2022. Të dhënat për Paysera Bank Georgia SHA mblidhen dhe ruhen në Regjistrin e Sipërmarrësve dhe Personave Juridik Jo-Sipërmarrës (Jo-tercialë) të Gjeorgjisë. Janë dhënë të dhëna të hollësishme rreth Paysera Bank Georgia SHA, duke përfshirë adresën e zyrës së korporatës dhe adresat e emailitkëtu. Autoriteti mbikëqyrës i Paysera Bank Georgia SHA është Banka Kombëtare e Gjeorgjisë, adresa: 1, Zviad Gamsakhurdia Embankment, 0114 Tbilisi, Gjeorgji, https://www.nbg.gov.ge.