Pdf
Kthehu te përmbajtja

E vlefshme nga: Gusht 1, 2023

Termat dhe Kushtet e llogarisë së kartës së pagesës Visa për Klientët e Biznesit

Këto Terma dhe Kushte zbatohen për llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa. Ju lutemi lexoni ato me kujdes. Ju mund të shkarkoni një kopje të këtyre Termave dhe Kushteve në çdo kohë nga brenda portalit të llogarisë tuaj në internet duke u identifikuar nëpërmjet website bank.paysera.com.

Përkufizimet e përdorura në këto Terma dhe Kushte:

"Distributor" – palë e tretë "Paysera LT", UAB. Distributor i kartës së pagesës Visa, duke ju siguruar akses elektronik në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa. Logoja/marka e Paysera në kartën e pagesës Visa përdoret vetëm për qëllime marketingu.

"Ju" – mbajtësi i llogarisë që është përdorues i autorizuar i llogarisë së kartës së pagesës Visa dhe kartës së pagesës Visa, si dhe mbajtësi i një karte shtesë.

"Ne", "ne", ose "jonë" do të thotë "Finansinės paslaugos "Contis", UAB, e cila ju ofron shërbime të parave elektronike – llogari kartë pagese Visa dhe kartë pagese Visa. Hapet llogaria e kartës së pagesës Visa dhe fondet në të mbahen nga "Finansinės paslaugos "Contis". Distributori mund të transferojë fonde nga llogaria juaj Paysera për të mbuluar transaksionet që bëni me kartën tuaj të pagesës Visa.

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit të Distributorit duke:

 • Telefon: +44 20 80996963 (vlejnë normat standarde gjeografike);
 • Email: [email protected]
 • Online: Hyni në llogarinë Paysera në www.paysera.al dhe klikoni Mesazh > Shkruani një mesazh;
 • Aplikacion: prekni Profili > Kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit në aplikacionin Paysera Celular dhe na dërgoni një mesazh;
 • Adresa postare: Paysera LT, UAB, Pilaitės pr. 16, Vilnius, Lithuania.

Lëshuesi i kartës suaj Visa dhe ofruesi i llogarisë së kartës së pagesës Paysera Visa është "Finansinės paslaugos “Contis”, UAB, kodi i kompanisë 304406236, i regjistruar në Regjistrin e Personave Ligjorë të Republikës së Lituanisë, me seli në Gedimino pr. 20, Vilnius, Lituani; mban liçencën e institucionit të parasë elektronike Nr. 53, lëshuar më 23/07/2019, lëshuar nga Banka e Lituanisë, autoriteti mbikëqyrës në Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius, Lituani, numër telefoni: +370 800 50 500. Ju mund të gjeni më tepër informacione rreth bank]s së Lituanisë te https://www.lb.lt/en. Your Visa payment card is distributed by “Paysera LT”, UAB.

1. Çfarë është karta dhe llogaria e kartës së pagesës Paysera Visa Biznes?

Llogaria e kartës së pagsës Paysera Visa Biznes është një llogari e parasë elektronike nga e cila Ju mund të kryeni dhe të përfitoni pagesa.

Një kartë pagese Paysera Visa Biznes është një kartë pagese Visa që mund të përdoret në mbarë botën, kudo ku pranohen kartat Visa. Mund të përdoret online, në dyqane, përmes telefonit, ose për të tërhequr cash nga ATM.

Një kartë pagese Visa Biznes mund të përdoret vetëm për të paguar me para të depozituara paraprakisht, prandaj sigurohuni që të keni një bilanc të mjaftueshëm në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa Biznes përpara se të bëni ndonjë transfertë ose të paguani me kartën tuaj. Fondet e mbajtura në një llogari të kartës së pagesës Visa Biznes nuk janë depozita bankare dhe nuk fitojnë interes.

2. Kush mund të aplikojë për një llogari karte pagese Paysera Visa Biznes dhe kartë?

Llogaria e kartës së pagesës Visa dhe karta për klientët e biznesit u lëshohen banorëve të ZEE-së që janë të paktën 18 vjeç. Ju mund të aplikoni vetëm nëse jeni klient i Distributorit (ju keni një llogari Paysera, keni përmbushur procedurat e kujdesit të duhur të klientit të kërkuara nga Distributori dhe keni konfirmuar identitetin tuaj). Për të hapur një llogari, duhet të jepni adresën tuaj të emailit dhe numrin e telefonit celular në mënyrë që Distributori të mund t'ju kontaktojë. Mund të hapen maksimumi katër llogari për një person privat dhe maksimumi njëzet llogari mund të hapen për një person juridik për adresën e banimit

3. A mund të porosis një kartë pagese tjetër Paysera Visa Biznes në llogarinë time për dikë tjetër?

Ju mund të kërkoni një kartë pagese Paysera Visa Biznes tjetër për një mbajtës tjetër të kartës dhe mund t'ju ngarkohet një tarifë, sikurse detajohet në tabelën e Tarifave dhe Kufijve (neni 33). Mbajtësit e tjerë të kartave duhet të jenë të paktën 14 vjeç. Duke kërkuar një kartë tjetër për një person tjetër, Ju pranoni që ne t'i lëshojmë atyre një kartë, si edhe që të autorizojnë transaksione në emrin tuaj. Mbajtësi tjetër i kartës ndan balancën dhe limitet në llogarinë e kartës së pagesës Paysera Visa Biznes.

Ju pranoni të mbani përgjegjësinë për të gjitha transaksionet e kryera nga ndonjë mbajtës tjetër i kartës dhe që Ju do të jeni përgjegjës për përdorimin e kartës tjetër dhe për çdo detyrim dhe tarifë të aplikuar si pësojë e përdorimit të mbajtësit të kartës tjetër.

4. Si mund të hap një llogari karte pagese Visa Biznes?

.

Ju mund të aplikoni për një llogari karte pagese Visa nëpërmjet bank.paysera.com ose në aplikacionin celular të Distributorit.

Para se të hapim një llogari për Ju dhe t'ju lëshojmë një kartë, Distributorit do t'i duhet të verifikojë identitetin tuaj. Mund t'ju kërkohet të konfirmoni adresën tuaj të rezidencës, patentën, dokumentin kombëtar të identitetit, faturat e shërbimeve, pasqyrë të llogarisë bankare dhe dokumenta të Distributorit. Distributorit, gjithashtu mund t'i nevojitet të kryejë kontrolle për ju në mënyrë elektronike.

Kur porosisni kartën(t) tuaj Visa, duhet të keni fonde të mjaftueshme në llogarinë tuaj Paysera për të mbuluar lëshimin e kartës, dorëzimin dhe tarifat e administrimit të një muaji. Nëse gjendja në llogarinë tuaj Paysera është e pamjaftueshme, nuk do të mund të porosisni kartën(at).
Tarifat e lëshimit dhe dorëzimit të kartës zbriten automatikisht gjatë porosisë dhe një tarifë mujore e mirëmbajtjes së kartës zbritet në momentin e aktivizimit të kartës.

Karta Visa dorëzohet në adresën tuaj brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga porosia juaj. Nëse nuk e merrni kartën tuaj Visa brenda një muaji kalendarik, duhet të njoftoni distributorin.

Nëse konstatohet se ju nuk e keni marrë kartën, jo për shkakun tuaj, karta e dërguar do të bllokohet përgjithmonë dhe një kartë e re do të prodhohet dhe dërgohet pa pagesë. Nëse nuk merrni edhe kartën e dytë, do të jeni në gjendje të merrni një kartë të re nga Qendra e Shërbimit të Klientit të Distributorit.

5. Si të aktivizoj kartën time Visa?

Kur të merrni kartën tuaj të re Visa, duhet të nënshkruani shiritin e nënshkrimit në anën e pasme të kartës.

Më pas do të duhet të aktivizoni kartën tuaj Visa. Ju mund t'a bëni këtë duke hyrë në llogarinë e kartës suaj Paysera Visa në adresënsbank.paysera.com ose nëpërmjet aplikacionit celular të Didstributorit.

Duhet të merrni gjithashtu një kod PIN për të kryer pagesa dhe për të tërhequr para në ATM. Do ta zbuloni kodin tuaj PIN kur të aktivizoni kartën tuaj në faqen e internetit të shpërndarësit ose në aplikacionin celular në seksionin e menaxhimit të kartës.

Duke aktivizuar kartën tuaj, ju pranoni këto Terma dhe Kushte. Të gjitha dispozitat e Marrëveshjes së Shërbimeve të Përgjithshme të Pagesave Paysera për Klientët e Biznesit dhe Shtojca "Instrumentet e Pagesave" zbatohen gjithashtu për Ju.

Karta juaj Visa duhet të aktivizohet brenda 3 muajve nga lëshimi i saj, ose do të anulohet automatikisht dhe llogaria juaj të mbyllet.

Nëse keni porositur një kartë për dikë është përgjegjësia juaj t'i përcillni informacionin e kërkuar për të aktivizuar kartën dhe për t'a pajisur atë me PIN. Nëse ata fillojnë të përdorin kartën, Distributori do t'a konsiderojë këtë si konfirmim që ju i keni komunikuar dhe ata kanë pranuar Termat dhe Kushtet.

Në rast se zarfi është dëmtuar, ose lindin dyshime se karta mund të jetë lëvizur nga zarfi, ju nuk duhet të aktivizoni kartën e marrë përmes postës, por informoni Distributorin për këtë (brenda 24 orëve) dhe kthejeni zarfin me kartën tek Distributori.

6. Po nëse dua të ndryshoj kodin PIN?

Ju mund të ndryshoni PIN tuaj në çdo ATM që ofron këtë shërbim, shiko https://www.visa.com/atmlocator për një listë të ATM-ve që e ofrojnë këtë shërbim. Ju mund të merrni një kujtesë PIN në llogarinë tuaj në faqen e internetit të Distributoritbank.paysera.com.

7. Si të rimbush llogarinë e kartës sime Visa?

Ju mund të transferoni fonde në llogarinë tuaj të kartës Visa duke hyrë në llogarinë tuaj tek bank.paysera.com.

Koha e nevojshme për të kredituar fonde në llogarinë e kartës suaj Visa do të jetë në varësi të metodës së depozitës së përdorur. Ju nuk mund të paguani në llogarinë tuaj përmes një transferte nga balanca në kartë. Mund të paguani deri në shumën maksimale të disponueshme në llogarinë tuaj.

Për pagesat në llogarinë tuaj mund të aplikohet një tarifë, ju lutemi referojuni tabelës Tarifat dhe Kufijtë (Seksioni 33). Për llogarinë dhe kartën tuaj zbatohen disa kufizime dhe kërkesa maksimale minimale dhe maksimale dhe kërkesa për përdorim; kufizime dhe kërkesa të tilla janë të detajuara në tabelën Tarifat dhe Limitet (Seksioni 33). Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë të bëjmë një pagesë në llogarinë tuaj nëse dyshojmë se mund të ketë lidhje me aktivitete të paligjshme ose në rrethana të tjera të jashtëzakonshme.

Sapo të marrim fondet që keni paguar, ato do të jenë në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa dhe gati për t'u përdorur. Mund të ketë raste kur ne vonojmë fondet të arrijnë në llogarinë tuaj deri në tre ditë pune, kjo mund të ndodhë kur na duhet të konfirmojmë transaksionin me bankën dërguese.

Nëse një mbipagesë është bërë gabimisht në llogarinë tuaj, ne ose, me kërkesën tonë, Distributori do të ketë të drejtën të debitojë mbipagesën nga llogaria juaj.

8. Çfarë transaksionesh mund të kryej?

Ju mund të përdorni kartën tuaj të pagesës Paysera Visa Biznes për të autorizuar transaksionet e mëposhtme për tregtarët që pranojnë pagesa me kartë pagesash Visa Biznes:

 • Pagesat me kartë Çip dhe Pin duke vendosur kartën e pagesës Paysera Visa Biznes në terminal dhe duke vendosur PIN tuaj;
 • Pagesat me kartë me shirit magnetik në çdo pikë shitje ku kartat me çip dhe PIN nuk pranohen duke nënshkruar kuptonin e shitjes;
 • Pagesat me kartë pa kontakt duke vendosur kartën e pagesës Visa pranë lexuesi të kartës pa kontakt;
 • Pagesat me kartë online në dyqanet onlineduke dhënë detajet e kartës së pagesës tuaj Visa Biznes dhe çdo detaj tjetër sigurie, si p.sh. detajet e hyrjes në kodin tuaj të sigurisë siç kërkohet nga dyqani online;
 • Pagesat me postë ose me telefonduke dhënë detajet e kartës Visa me kërkesë të shitësit;
 • Tërheqje cash në ATM-të duke vendosur një kartë pagese në ATM me logon e Visa, duke vendosur kodin PIN dhe duke ndjekur udhëzimet e ATM-së;
 • Pagesat E-Wallet duke shtuar kartën tuaj në portofolin Samsung Pay, Google Pay ose Apple Pay (kur është e disponueshme) në telefonin tuaj celular dhe duke vendosur numrin tuaj të telefonit pranë një lexuesi të kartave pa kontakt ose duke kontrolluar opsionin e portofolit elektronik në internet. Ju konfirmoni transaksionin e portofolit elektronik me protokollin e sigurisë së celularit, i cili mund të përfshijë informacione biometrike si gjurmët e gishtave ose njohjen e fytyrës në telefonin celular

Sikurse edhe kartat e tjera të pagesës, ne nuk mund të garantojmë që një palë të tretë, ose ATM të pranojë kartën tuaj.

Mund t'ju kërkohet gjithashtu të vendosni një kod konfirmimi një herë ose informacione të tjera sigurie, duke përfshirë, nëse disponohet dhe nëse zgjidhni këtë metodë identifikimi, informacion biometrik për të konfirmuar një transaksion ose për të bërë ndryshime në llogarinë tuaj. Kodet e konfirmimit një herë do të dërgohen në numrin e telefonit celular të regjistruar në llogarinë tuaj.

Pasi të konfirmohet transaksioni juaj, ne do të zbresim shumën e transaksionit nga fondet në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa. Tarifat mund të zbriten në momentin e konfirmimit të transaksionit ose pasi transaksioni të jetë konfirmuar përmes sistemit Visa. Mund të shikoni një deklaratë të detajuar të çdo transaksioni, duke përfshirë tarifat, në llogarinë tuaj në bank.paysera.com ose në aplikacionin celular të Distributorit.

Pasi të konfirmohet transaksioni, fondet do t'i transferohen tregtarit brenda 3 ditëve dhe bankës ose institucionit financiar në ditën e marrjes së konfirmimit ose në datën e mëvonshme të pagesës së transaksionit të specifikuar nga ju. Fondet e transaksionit për transaksionet me kartë do të kreditohen kur tregtari ose operatori i ATM-së të na japë udhëzime për transaksionin.

9. Mund të anuloj një transaksion?

Në përgjithësi, nuk mund të anuloni një transaksion që është konfirmuar tashmë. Megjithatë, ju keni mundësinë të anuloni një transaksion nëse transaksioni që keni konfirmuar do të ekzekutohet në të ardhmen (data e ardhshme). Megjithatë, nëse tregohet një datë specifike, nuk mund të anuloni një urdhërpagesë në fund të ditës së punës përpara datës së specifikuar të transaksionit.
Për të anulluar një konfirmim të përhershëm të një karte pagese Visa Business, duhet të njoftoni tregtarin përpara përfundimit të ditës së punës para ditës në të cilën transaksioni duhej të ekzekutohej dhe, nëse është e nevojshme, t'i siguroni shpërndarësit një kopje të njoftim.
Nëse anuloni një transaksion në përputhje me procedurat e përshkruara në këtë seksion, ne ose, me kërkesën tonë, distributori mund të aplikojmë një tarifë anulimi (shih tabelën "Tarifat dhe kufijtë" (Seksioni 33)).

10. Mundem të paguaj për mallrat në një monedhë të huaj?

Monedha kryesore e kartës suaj të pagesës Visa është euro. Nëse kryeni një pagesë ose tërheqni para në dorë nga një ATM në çdo monedhë tjetër, ne do ta konvertojmë shumën e transaksionit në euro me kursin e këmbimit të vendosur nga Visa në ditën e përpunimit të transaksionit. Data e përpunimit të transaksionit nuk duhet të jetë e njëjta ditë me datën e transaksionit.

Nëse përdorni kartën tuaj, monedha kryesore e së cilës është euro për të paguar në një vend evropian, monedha kombëtare e të cilit nuk është euro, ofruesi juaj i shërbimit mund të tregojë kursin e zbatueshëm të këmbimit dhe shumën në euro, si dhe diferencën në përqindje midis kartës norma e sistemit dhe norma e Bankës Qendrore Evropiane (BQE)

Për secilin prej këtyre transaksioneve do të zbatohet një tarifë transaksioni ndërkombëtar (shih tabelën Tarifat dhe Limitet (Seksioni 33)).

Kur shtohen fonde në llogarinë e kartës së pagesës Visa Biznes në një monedhë të ndryshme nga euro, shuma do të konvertohet automatikisht sipas kursit të këmbimit të distributorit në fuqi në atë kohë, i cili përditësohet dhe publikohet rregullisht në website i Distributorit.

Çdo ndryshim në normën e kursit të këmbimit të përdorur për të konvertuar transaksione të huaja do të aplikohet menjëherë. Ju mund të gjeni kursin e këmbimit për një transaksion të kryer në një monedhë tjetër përveç Eur në datën e caktuar këtu.

11. Ka diçka që nuk mund t'a blej me kartën të debitite pagesës Paysera Visa Biznes?

Ju nuk mund ta përdorni kartën tuaj për qëllime të paligjshme. Gjithashtu nuk mund të përdoret për një numër të limituar transaksionesh të specifikuara. Ju lutemi shikoni Nenin 9 tek Marrëveshja e Përgjithshme e Shërbimeve të Pagesës për më tepër informacion.

12. Si të kontrolloj balancën e llogarisë së kartës së pagesës Paysera Visa Biznes?

Ju mund të kontrolloni në mënyrë të sigurt gjendjen e llogarisë tuaj të kartës së pagesës Visa duke u identifikuar në llogarinë tuaj në website i Distributorit. Deklarata juaj do të tregojë:

 • informacion mbi përfituesin e secilit transaksion dhe një referencë që ju mundëson të identifikoni çdo transaksion pagese;
 • vlerën e transaksionit, të shfaqur sipas monedhës së transaksionit, ose debituar në llogari;
 • vlerën e komisioneve për transaksionin;
 • norma e kursit të këmbimit e aplikuar në transaksionin e pagesës (kur është e aplikueshme); dhe
 • data, kur transaksioni është autorizuar, ose postuar në llogari.

Ky informacion është i aksesueshëm gjatë gjithë kohës në llogarinë tuaj, disponohet pa pagesë dhe mund të ruhet dhe riprodhohet sipas nevojës. Deklaratat në letër janë të disponueshme sipas kërkesës dhe i nënshtrohen një tarife (shih tabelën Tarifat dhe Kufijtë në seksionin 33).

Përveç kësaj, mund t'ju kërkohet të vendosni një kod konfirmimi një herë ose informacione të tjera sigurie, duke përfshirë, nëse disponohet dhe nëse zgjidhni këtë metodë identifikimi, informacion biometrik për të hyrë në llogarinë tuaj. Kodet e konfirmimit një herë do të dërgohen në numrin e telefonit celular të regjistruar në llogarinë tuaj.

13. Për sa kohë është e vlefshme karta e pagesës Visa Biznes?

Karta juaj e pagesës Visa Biznes është e vlefshme për 4 vjet. Pas datës së skadencës, nuk do të mund ta përdorni më kartën. Nëse karta juaj anullohet ose skadon, kjo marrëveshje do të ndërpritet dhe nuk do të rinovohet.

Pas skadimit të kartës(ve), një kartë(a) e re do të lëshohet automatikisht (me kusht që transaksionet e pagesave të jenë kryer me kartën dhe/ose përmes llogarisë Paysera brenda 90 ditëve përpara datës së skadimit), duke dërguar kartën(at) në adresën që keni treguar në Sistemin e distributorit.

Nëse dëshironi që karta(t) tuaja të reja të pagesës Visa të dorëzohen në një adresë tjetër, duhet ta tregoni këtë në llogarinë tuaj në sistemin e distributorit të paktën 30 ditë përpara datës së skadimit të kartës(ve) në përputhje me udhëzimet në sistemin e Distributorit.

Për lëshimin dhe dorëzimin e një karte(ave) të re aplikohen tarifa standarde të cilat zbriten automatikisht nga llogaritë Paysera tuaja gjatë kohës së rinovimit të kartës.

14. A ka ndonjë kufizim shpenzimi në kartën dhe llogarinë e pagesës Visa Biznes?

Mund të shpenzoni vetëm deri në shumën e parave që keni në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa Biznes. Limitet vlejnë edhe për tërheqjet e parave nga ATM-të. Mund të zbatohen kufizime të tjera për shumën e shpenzimeve dhe numrin e transaksioneve që mund të bëni. Më shumë informacion mund të gjeni në tabelën "Tarifat dhe kufijtë" (Seksioni 33) dhe në llogarinë tuaj.

Nëse për ndonjë arsye kryhet një transaksion me një bilanc të pamjaftueshëm në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa Biznes, do të jeni të detyruar të na rimbursoni shumën e pamjaftueshme, përveç nëse kjo është për shkak të një gabimi nga ana e tregtarit të cilit ju bërë pagesën.

Ne mund të tërheqim vlerën e munguar nga çdo kartë që mbani me ne, ose nga ndonjë fond në llogarinë tuaj. Ne mund të pezullojmë kartat tuaja, derisa të rivendoset balanca e llogarisë suaj.

15. Çfarë duhet të bëj nëse llogaria ime është debituar me më shumë para sesa duhet ose është ngarkuar një tarifë komisioni për transaksionet që nuk i njoh?

Nëse vendosni të kundërshtoni një transaksion që është bërë me kartën tuaj, fillimisht duhet të kontaktoni tregtarin, pasi kjo mund të jetë mënyra më e shpejtë për të zgjidhur problemin. Nëse nuk jeni në gjendje të zgjidhni mosmarrëveshjen me tregtarin, ose nëse mosmarrëveshja lind nga ndonjë transaksion tjetër në llogarinë tuaj, duhet të kontaktoni menjëherë Distributorin, por më së voni brenda 13 muajve nga data në të cilën keni marrë dijeni për të paautorizuarat ose transaksioni i pagesës i kryer në mënyrë të parregullt.

Kur informoni Distributorin se nuk keni autorizuar një pagesë në përputhje me këto Terma dhe Kushte, se keni marrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të mbrojtur informacionin tuaj të sigurisë personale, që karta juaj është ruajtur në mënyrë të sigurt, që nuk keni zbuluar PIN-i ose detajet e sigurisë për këdo dhe që nuk keni kryer ndonjë veprim të paligjshëm, me kërkesën tonë, Distributori do të:

(a) rimbursojë shumën e paautorizuar të pagesës; dhe

(b) rivendosë balancën e llogarisë në gjendjen në të cilën do të ishte nëse nuk do të ishte kryer pagesa e paautorizuar.

Përveç këtyre detyrimeve, ne dhe Distributori ynë nuk do të kemi asnjë përgjegjësi tjetër ndaj jush. Në rastet kur të dhënat e marrësit të dhëna nga ju janë të pasakta, ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për mosekzekutimin ose ekzekutimin e gabuar të transaksionit të pagesës, por ne do të përpiqemi maksimalisht të rikuperojmë fondet nga transaksioni i pagesës dhe Distributori ynë do t'ju njoftojë e rezultatit.

Ju keni të drejtë të kërkoni rimbursim në lidhje me transaksionet, në rastet ku: 

 • transaksioni nuk është autorizuar në përputhje me këto Terma dhe Kushte dhe ju keni kontaktuar me Distributorin jo më vonë se 13 muaj nga data në të cilën jeni marrë në dijeni për transaksionin e pagesës të paautorizuar ose të ekzekutuar në mënyrë të parregullt;
 • ne jemi përgjegjës për çdo transaksion që nuk është ekzekutuar ose nuk është ekzekutuar siç duhet. Në rrethana të tilla, ne do t'ju rimbursojmë shumën e transaksionit të pagesës që nuk është kryer ose është ekzekutuar gabimisht dhe Distributori do të rivendosë gjendjen e llogarisë së pagesës në gjendjen në të cilën do të ishte nëse transaksioni i gabuar i pagesës nuk do të ishte është ekzekutuar. Ne gjithashtu do t'ju rimbursojmë (a) çdo tarifë komisioni të drejtpërdrejtë për të cilën ju jeni përgjegjës dhe (b) çdo interes që ju jeni përgjegjës për të paguar si rezultat i transaksionit të pagesës të paekzekutuar ose të ekzekutuar në mënyrë të parregullt; ose
 • shuma e saktë nuk ishte specifikuar në momentin e autorizimit të transaksionit të para-miratuar dhe shuma e tarifuar është më e lartë se sa mund të pritej në mënyrë të arsyeshme duke pasur parasysh modelet e mëparshme të shpenzimit të kartës dhe rrethanat e transaksionit. Ne do të rimbursojmë shumën e plotë të transaksionit të pagesës ose do të japim arsyet për refuzimin e rimbursimit të shumës së transaksionit të pagesës. Ne do të rimbursojmë ose japim arsyet për refuzimin e rimbursimit brenda 10 ditëve pune nga marrja e kërkesës për rimbursim ose, nëse është e aplikueshme, brenda 10 ditëve pune nga marrja e informacionit shtesë të kërkuar. Në këto rrethana, një kërkesë për rimbursim nuk do të pranohet nëse shuma e transaksionit është planifikuar të paktën 4 javë përpara datës së transaksionit, ose nëse kërkesa është bërë më shumë se 8 javë pasi shuma është zbritur nga llogaria juaj.

16. Po në lidhje me sigurinë?

Duhet t'i mbani të sigurta kartën tuaj dhe të dhënat e hyrjes, të mos ua zbuloni ato të tjerëve dhe të mos lejoni askënd tjetër t'i përdorë ato. Ju duhet të mbroni të dhënat tuaja të sigurisë në çdo kohë: kurrë mos ia zbuloni askujt PIN-in tuaj ose detajet e sigurisë dhe mos mbani informacionin tuaj PIN me kartën tuaj, sigurohuni që telefoni, kompjuteri dhe tableti që përdorni për të hyrë në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa kanë Softuer dhe softuer antivirus ligjor dhe i përditësuar, paguani vetëm me kartën tuaj të pagesës Visa në faqet e internetit të besuara dhe mbani gjurmët e gjendjes së llogarisë tuaj të kartës së pagesës Visa. Nëse dyshoni se PIN-i juaj ose detajet e sigurisë janë aksesuar ose mund të aksesohen nga palë të treta, ju lutemi njoftoni menjëherë Shërbimin e Klientit të Distributorit. Detajet e sigurisë përfshijnë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e përdorur për t'u identifikuar në llogarinë tuaj ose në ndonjë uebsajt tjetër ku ruhen informacionet e kartës ose të llogarisë suaj..

17. Po sikur karta ime e pagesës Visa Biznes të jetë humbur ose vjedhur, ose informacioni i llogarisë sime është bërë i njohur për të tjerët??

Nëse karta juaj e pagesës Visa Biznes është humbur ose vjedhur, ose nëse dyshoni se dikush tjetër mund të ketë marrë PIN-in tuaj ose detajet e sigurisë ose të ketë hyrë në llogarinë tuaj pa lejen tuaj, duhet të njoftoni menjëherë distributorin duke telefonuar Shërbimin e Klientit të Distributorit nga numri i telefonit i lidhur me llogarinë tuaj Paysera ose duke u identifikuar në llogarinë tuaj në faqen e internetit të shpërndarësit ose aplikacionin celular. Thirrjet do t'i nënshtrohen tarifave standarde kombëtare. Përdorimi i kartës suaj do të pezullohet menjëherë dhe llogaria juaj e kartës së pagesës Visa do të bllokohet. Nëse më vonë e gjeni kartën tuaj pasi e raportoni të humbur, nuk mund ta përdorni më. Prisni kartën në gjysmë përmes kutisë së nënshkrimit, shiritit magnetik dhe çipit.

Me kërkesën tuaj drejtuar shpërndarësit për ta bërë këtë, dhe me sigurimin tuaj të informacionit dhe veprimet e tjera të kërkuara, ne ose, me kërkesën tonë, distributori, do të hetojmë çdo transaksion të kontestuar dhe çdo keqpërdorim të kartës ose llogarisë suaj.

Në rast se nga investigimet tona rezulton se transaksioni në diskutim është autorizuar nga ju, ose keni kryer aktivitete të dyshimta, ose pakujdesi të rëndë (për shembull duke mos mbajtur të sigurt kartën tuaj, informacionin e sigurisë, ose PIN, ose duke mos na njoftuar në kohë për humbjen, përvetësimin, shpërdorimin, ose përdorimin e paautorizuar të kartës, ose të llogarisë), atëherë ne nuk do të rimbursojmë shumën e transaksionit dhe ju do të jeni plotësisht përgjegjës për të gjitha humbjet e krijuara për shkak të përdorimit të pa autorizuar të kartës, ose llogarisë.

Nëse hetimi zbulon se ju nuk keni vepruar me mashtrim ose me neglizhencë serioze, humbja ose përgjegjësia juaj maksimale ndaj nesh dhe distributorit tonë për çdo transaksion të paautorizuar do të kufizohet në një shumë prej 50 EUR dhe ne ose, me kërkesën tonë, Distributori do t'jua kthejë paratë e transaksionit sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se fundi i ditës së ardhshme të punës pas ditës në të cilën kemi marrë njoftimin tuaj.

18. Mund të bllokoni transaksionin pa pa pëlqimin tim?

Ne, sipas gjykimit tonë ose me kërkesë të Distributorit, mund të refuzojmë të ekzekutojmë një transaksion në rastet e mëposhtme:

 • nëse kemi dyshime për sigurinë e kartës, ose llogarisë suaj, ose mendojmë se karta, apo llogaria juaj po përdoret në një mënyrë të paautorizuar, ose po keqpërdoret;
 • nëse fonde të mjaftueshme nuk janë paguar në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa në kohën e një transaksioni për të mbuluar shumën e transaksionit dhe çdo tarifë të aplikueshme;
 • nëse keni balancë negative në llogarinë tuaj;
 • nëse kemi arsye të besojmë se nuk po përdorni kartën, ose llogarinë sipas këtyre Termave dhe Kushteve;
 • nëse besojmë se një transaksion është i dyshimtë, ose i paligjshëm (për shembull, nëse besojmë se një transaksion është kryer në mënyrë keqadashëse); ose
 • për shkak të gabimeve, dështimeve (qoftë mekanike, ose ndryshe), ose refuzimit të procesimit të një transaksioni nga tregtarët, përpunuesit e pagesave, ose skemat e pagesave të tilla si Visa.

Nëse transaksioni refuzohet, Distributori do t'ju njoftojë menjëherë dhe do t'ju informojë për arsyet, përveç nëse ligji në fuqi kërkon që arsyeja e refuzimit të transaksionit të mos zbulohet. Ju mund të korrigjoni çdo informacion që posedojmë që mund të na ketë bërë të refuzojmë një transaksion duke kontaktuar Mbështetjen e klientit të distributorit.

Karta e pagesës Visa gjithashtu mund të bllokohet dhe pezullohet përgjithmonë nëse vendosni një PIN të pasaktë 3 (tri) herë radhazi në një ATM ose pikë shitje.

Ne ose, me kërkesën tonë, Distributori mund të pezullojë përkohësisht përdorimin e kartës për arsye të rëndësishme (përmirësimi ose puna e mirëmbajtjes, ndryshimi i softuerit, etj.).

19. Mund t’a anuloj llogarinë e kartës së pagesës Paysera Visa Biznes dhe kartën time?

Ju keni të drejtë të anulloni llogarinë kartës suaj pagesës Visa si dhe kartën, brenda 14 ditëve nga data e hapjes së llogarisë pa asnjë penalitet. Në këtë rast, Distributori do të rimbursojë tarifat e lëshimit të kartës të paguara nga Ju. Nëse Distributori bën shpenzime për porositjen e kartës në emrin tuaj, distributori do të ketë të drejtë të zbresë një tarifë për anulimin e kartës nga llogaria juaj. Ju gjithashtu mund ta anulloni kartën tuaj pas një periudhe prej 14 ditësh duke kontaktuar Qendrën e Shërbimit të Klientit të Distributorit, përmes aplikacionit celular ose faqes së internetit, në këtë rast do të zbatohen tarifat e përcaktuara në tabelën "Tarifat dhe kufijtë" (Seksioni 33). Nëse e anuloni kartën, duhet ta ndani kartën në gjysmë përmes fushës së nënshkrimit, shiritit magnetik dhe çipit.

Të gjitha komisionet dhe tarifat do të ndahen deri në momentin e përfundimit të kontratës, dhe çdo komision

dhe tarifë e paguar paraprakisht do të rimbursohet proporcionalisht. Nuk do të keni të drejtë për rimbursim të parave që keni shpenzuar tashmë për transaksione të autorizuara, në pritje, ose ndonjë tarifë për përdorimin e kartës ose llogarisë përpara se karta ose llogaria të anulohet ose të skadojë.

20. Mund të anulohet llogaria e kartës sime të pagesave Visa Biznes?

Ne ose, me kërkesën tonë, Distributori mund të anullojë llogarinë tuaj dhe të përfundojë këtë Marrëveshje duke ju dhënë njoftim të paktën dy muaj përpara. Arsyet e mundshme për anullimin:

 • nëse kjo marrëveshje, ose karta juaj skadon;
 • nëse nuk i përmbaheni një pjese të rëndësishme të kësaj marrëveshje, ose vazhdimisht nuk i përmbaheni marrëveshjes dhe nuk arrini t'a zgjidhni çështjen në kohën e duhur;
 • nëse veproni në një mënyrë kërcënuese, ose abuzive për stafin tonë, ose ndonjë nga përfaqësuesit tanë; ose
 • nëse nuk paguani tarifa, ose detyrime të lindura, ose nuk shlyeni balancën negative të krijuar në kartën tuaj.

Ne ose, me kërkesën tonë, Distributori mund të anulojë menjëherë kartën tuaj ose të bllokojë llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa nëse:

 • dyshojmë për përdorim të paautorizuar, ose keqpërdorim të kartës, ose llogarisë suaj;
 • kemi dyshime të tjera sigurie;
 • nevojitet t'a bëjnë këtë në zbatim të ligjit;
 • nëse nuk paguani tarifat, ose detyrimet e lindura, ose nuk shlyeni balancën negative të krijuar në kartën tuaj; ose
 • ka arsye të tjera për veprime të tilla sipas legjislacionit, ose Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave.

Ne ose, me kërkesën tonë, distributori mund të kufizojë gjithashtu aksesin në kartën dhe/ose llogarinë tuaj nëse besojmë se këto mund të përdoren për pastrim parash ose financim terrorizmi, mashtrim ose qëllime të tjera kriminale. Nëse na kërkohet të ndërmarrim këtë veprim, ne do të japim një shpjegim (aty ku është e mundur) se përse duhet të ndërmerret një veprim i tillë, përveç nëse kërkohet ndryshe nga ligji.

Në të tilla rrethana,ju duhe të informoni Distributorin për hapat që do të merren më tej në lidhje me balancën e llogarisë. Ju duhet ta bëni këtë brenda 3 muajve nga data e marrjes së njoftimit tonë të mbylljes.

21. A mund t'i marr fondet që kam transferuar në llogarinë time? ?

Ju mund të pastroni balancën në llogarinë tuaj duke shpenzuar dhe tërhequr në ATM, ose të transferoni fondet nga llogaria juaj. Shikoni tabelën e Tarifave dhe Limiteve (seksioni 33) për tarifat që aplikohen.

Përndryshe, ju mund të kontaktoni Shërbimin e Klientit të Distributorit dhe të kërkoni një rimbursim të fondeve në llogarinë tuaj, duke i informuar ata se karta juaj është shkatërruar nga prerja. Ne do të autorizojmë shpërndarësin të transferojë fondet në llogarinë tuaj pa pagesë, përveç nëse:

 • ju kërkoni të shlyerjen para përfundimit të afatit, ose skadimit të kësaj marrëveshje;
 • ju anuloni këtë marrëveshje përpara çdo afati përfundimi apo skadimi; ose
 • ju kërkoni shlyerjen pas më shumë se një vit pas datës së përfundimit, ose skadimit të kësaj marrëveshje.

Në rast se ndodh një prej këtyre situatave, atëherë ne do të ngarkojmë tarifa të tjera (shikoni tabelën e Tarifave dhe Limiteve (paragrafi 33)). Në të gjitha rastet e tjera nuk aplikohet asnjë tarifë shtesë për shlyerjen e parave elektronike. Në rast të riblerjes së parave elektronike, ju paguani një tarifë të rregullt komisioni për një transfertë, ose tërheqje parash e cila varet nga metoda e zgjedhur e transfertës/ tërheqjes së parave elektronike.

Fondet në llogarinë tuaj nuk do të rimbursohen nëse bëni një kërkesë për rimbursim më shumë se gjashtë vjet pas datës së përfundimit ose skadimit të kësaj Marrëveshjeje.

Të gjitha fondet do të kthehen në një llogari bankare të zgjedhur nga ju në EUR. Ne rezervojmë të drejtën për të parë pronësinë e llogarisë suaj bankare përpara se të transferojmë fondet. Për të vepruar në përputhje me detyrimet ligjore, ne mund t'ju kërkojmë të na ofroni informacione të caktuara, si dokumentet e identifikimit, përpara se të vijojmë me kërkesën tuaj për rimbursim. Në rast se nuk mund të paguajmë fondet në llogarinë e caktuar nga ju për arsye jashtë kontrollit tonë, ne do t'ju njoftojmë menjëherë. Pastaj ju kërkojmë të përcaktoni një llogari tjetër, ose të siguroni informacionin e nevojshëm për të shlyer fondet (ekzekutuar një pagesë). 

22. A janë paratë në llogarinë e kartës së pagesës Visa Biznes të mbrojtura sikurse në llogarinë time bankare?

Llogaria dhe karta e lidhur me të janë produkte të parasë elektronike dhe, megjithëse aktivitetet tona mbikëqyren nga Banka e Lituanisë, ato nuk mbulohen nga Fondi i Sigurimit të Depozitave të Republikës së Lituanisë. Nuk ka asnjë plan tjetër kompensimi për të mbuluar humbjet në lidhje me llogarinë dhe kartën e lidhur. Megjithatë, ne ju sigurojmë se të gjitha fondet e marra nga ju do të mbahen në një llogari të veçantë për të mbrojtur fondet tuaja nga pretendimet e kreditorëve tanë në rast të falimentimit tonë.

23. Po në rast se kam një ankesë?

Nëse jeni të pakënaqur me kartën apo llogarinë. ose me mënyrën sesi ato po trajtohen, ju mund të kontaktoni Shërbimin ndaj Klientit të Distributorit për të zgjidhu problemin tuaj.Të gjitha ankesat tuaja do të trajtohen shpejt dhe me drejtësi.

Ne do të bëjmë çdo përpjekje të mundshme për të adresuar të gjitha ankesat. Ne do të përgjigjemi brenda 15 ditëve të punës pas pranimit të ankesës. Nëse një përgjigje e plotë nuk mund të sigurohet brenda këtyre afateve kohore, do t'ju dërgojmë një përgjigje paraprake që do të vijojë me një përgjigje të plotë brenda 35 ditëve të punës.

24. Po nëse ndryshoj detajet e të dhënave të mia?

Ju duhet të njoftoni Distributorin sa më shpejt që të jetë e mundur, nëse ndryshoni numrin e telefonit, ose adresën e email. Për ndryshimin e emrit, ose adresës mund të kërkohet të paraqisni prova. Nëse ju kontaktojmë në lidhje me llogarinë tuaj, ne do të përdorim të dhënat më të fundit të kontaktit të paraqitura nga ju. Çdo email, ose mesazh me tekst SMS që ju dërgohet do të trajtohet si i pranuar, sapo të dërgohet nga ne. Ne nuk mbajmë përgjegjësi, nëse të dhënat tuaja të kontaktit kanë ndryshuar dhe ju nuk na keni njoftuar.

25. Si përpunohen të dhënat e mia personale?

Ne jemi kontrolluesi i të dhënave tuaja personale që i përdorim për qëllimet e hapjes, administrimit dhe menaxhimit të llogarisë suaj dhe ofrimit të shërbimeve të pagesës për ju. Ju pranoni të na lejoni të aksesojmë, përpunojmë dhe ruajmë çdo informacion që ju i jepni Distributorit me qëllim që të na mundësoni t'ju ofrojmë shërbime pagese ose të kryejmë ndryshe këtë marrëveshje. Për të mësuar më shumë rreth mënyrës se si Distributori do t'i përpunojë të dhënat tuaja personale, ju lutemi lexoni Politikën tonë të privatësisë. Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj për përpunimin e këtyre të dhënave duke mbyllur llogarinë tuaj.

26. A janë të ndryshueshme këto Terma dhe Kushte?

Ne mund t'i ndryshojmë këto Terma dhe Kushte pas njoftimit nga Distributori për ju me email ose mjete të tjera të dakorduara të paktën 2 muaj përpara ndryshimit. Do të konsiderohet se ju i pranoni ndryshimet. Nëse nuk jeni dakord me ndryshimet, duhet të njoftoni Distributorin përpara se ndryshimet të bëhen të vlefshme. Në këtë rast, Distributori do të na informojë për mospajtimin tuaj me ndryshimet dhe ne do ta mbyllim llogarinë tuaj menjëherë. Nëse vendosni të mbyllni llogarinë tuaj në këtë mënyrë, ne do të autorizojmë shpërndarësin që t'jua kthejë pa pagesë çdo fond të mbetur në llogarinë tuaj.

Versioni më i fundit i Termave dhe Kushteve, si dhe çdo njoftim për ndryshimet e ardhshme, janë gjithmonë të disponueshme në faqen e internetit të distributorit. Ju duhet të kontrolloni rregullisht faqen e internetit të distributorit dhe llogarinë tuaj për t'u siguruar që të merrni informacion në kohë për ndryshimet.

27.Kur mund të ndërpritet përdorimi i kartës së pagesës dhe llogarisë Visa Biznes?

Herë pas here mundësia për të përdorur kartën, ose llogarinë tuaj mund të ndërpritet p.sh. kur ne kryejmë mirëmbajtjen e sistemeve. Nëse kjo ndodh, ju mund të mos jeni në gjendje të:

 • përdorni kartën tuaj për të kryer blerje, ose tërheqje cash nga ATM dhe/ose
 • siguroni informacion në lidhje me fondet në dispozicion në llogarinë tuaj dhe/ose për transaksionet tuaja të fundit.

Përveç kësaj, si me kartat e tjera të pagesave, ne dhe Distributori ynë nuk mund të garantojmë që karta juaj do të pranohet nga tregtari ose se të gjitha transaksionet tuaja do të konfirmohen. Kjo mund të jetë për shkak të një gabimi të sistemit, arsyeve përtej kontrollit tonë dhe distributorit, kërkesave ligjore ose rregullatore, pezullimit, kufizimit ose mbylljes së llogarisë suaj ose refuzimit për ta zëvendësuar atë në përputhje me këto Terma dhe Kushte.

28. Cila është përgjegjësia jonë?

Nëse zbresim fonde nga llogaria juaj gabimisht, ne do t'i rimbursojmë ato. Nëse më pas konstatojmë se shuma e rimbursuar në të vërtetë ishte zbritur në mënyrë korrekte, ne mund t'ju tërheqim atë nga fondi juaj i disponueshëm dhe mund t'ju ngarkojmë një tarifë. Nëse nuk keni fonde të mjaftueshme në dispozicion, duhet të na ripaguani shumën menjëherë sipas kërkesës.   

Ne dhe Distributori ynë nuk do të mbajmë përgjegjësi:

 • në rast se një tregtar refuzon të pranojë kartën tuaj;
 • për çdo ndërprerje, shkëputje ose dëmtim të shërbimeve nga ne, Distributori ynë ose ndonjë palë e tretë që ne dhe distributori ynë përdorim në përmbushjen e detyrimeve tona;
 • për refuzimin e autorizimit të një transaksioni;
 • për anulimin, ose pezullimin e përdorimit të kartës, ose llogarisë suaj;
 • për çdo humbje që lind nga pamundësia për të përdorur kartën tuaj, ose për të hyrë në llogarinë tuaj për shkak të ndërprerjeve;
 • për çdo humbje ose dëmtim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që mund të pësoni, duke përfshirë humbjen e të ardhurave, reputacionit, mundësive ose kursimeve të parashikuara, si rezultat i përdorimit ose pamundësisë për të përdorur kartën, aplikacionin celular, faqen e internetit ose llogarinë tuaj, në tërësi ose pjesërisht, ose si rezultat i përdorimit të kartës ose llogarisë suaj nga ndonjë palë e tretë (përveç rasteve kur kërkohet ndryshe nga ligji);
 • për cilësinë, sigurinë, ligjshmërinë, ose çfarëdo aspekti tjetër të çfarëdo malli, ose shërbimi të blerë me kartën tuaj; dhe
 • çdo rrethanë e pazakontë dhe e paparashikuar jashtë kontrollit tonë dhe të Distributorit tonë, pavarësisht se ato mund të ndodhin.

Gjatë ofrimit të shërbimeve SMS, Distributori nuk do të jetë përgjegjës për mesazhet e munguara, të vonuara ose të padorëzuara, as nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë teknikë, kompjuter, internet, telefon, kabllor, elektronik, softuer, harduer, transmetim, lidhje, faqe interneti, ose probleme të tjera aksesi që mund të ndërhyjnë në përdorimin e shërbimeve SMS.

Asgjë në këto Terma dhe Kushte nuk do të funksionojë për të përjashtuar përgjegjësinë për vdekjen ose dëmtimin personal për shkak të neglizhencës, mashtrimit ose keqinterpretimit mashtrues ose për ndonjë përgjegjësi ligjore që nuk mund të përjashtohet ose ndryshohet me marrëveshje midis palëve.

29. Cilat tarifa janë të aplikueshme për mua (përveç tarifave në seksionin 33)?

Distributori mund të aplikojë tarifa për kostot e arsyeshme të bëra për të pezulluar përdorimin tuaj të kartës ose llogarisë dhe për të rikuperuar çdo shumë të detyrimit në lidhje me aktivitetin tuaj, nëse ju:

 • përdorni kartën, ose llogarinë tuaj për aktivitete të dyshimta;
 • nuk e përdorni kartën, ose llogarinë tuaj në përputhje me këto Terma dhe Kushte; ose;
 • keni qenë jashtëzakonisht të pakujdesshëm, për shembull duke mos mbajtur kartën ose PIN tuaj të sigurt, ose duke mos na njoftuar menjëherë pas humbjes së kartës suaj, vjedhjes, ose përdorimit nga dikush tjetër, ose aty ku llogaria juaj është komprometuar.

Në rrethana të tilla, fondet e transaksionit nuk do të kthehen dhe ne ose, me kërkesën tonë, Distributori do të ketë të drejtë të zbresë nga llogaria juaj kostot e arsyeshme të bëra për të pezulluar përdorimin tuaj të kartës ose llogarinë e kartës së pagesës Visa dhe për të rikuperuar çdo shumë të pagueshme në lidhje me aktivitetin tuaj.

Gjithashtu ne mund t'ju tarifojmë, nëse duhet të ndërhyjmë manualisht për të përfunduar një pagesë, ose për të ndrequr gabime në llogari, të shkaktuara nga një gabim, ose mosveprim nga ana juaj.

30. Lejohet t'u jap akses palëve të treta?

Ju mund të lejoni ofruesit e rregulluar të palëve të treta (TPP) (përfshirë Ofruesit e Shërbimit të Informacionit të Llogarisë (AISP) dhe ofruesit e shërbimeve të fillimit të pagesave (PISP)) qasje në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa për të kryer pagesa, për të marrë bilancet e llogarisë ose për të marrë informacion mbi transaksionet e mëparshme.

Para se të jepni pëlqimin tuaj për një TPP, ju duhet të:

(a) të sigurojë që TEC-i të jetë i autorizuar dhe të ketë lejet e sakta rregullatore;
(b) kontrolloni se në çfarë niveli aksesi keni lejuar, si do të përdoret llogaria juaj dhe shkalla në të cilën të dhënat tuaja do të ndahen me palët e treta; dhe
(c) njihuni me detyrimet dhe të drejtat tuaja sipas marrëveshjes së TPP-së, veçanërisht të drejtën tuaj për të tërhequr pëlqimin e aksesit në llogarinë tuaj.

Ne mund të refuzojmë të lejojmë një akses TPP në llogarinë tuaj kur Distributori është i shqetësuar për akses mashtrues ose të paautorizuar.

Ne dhe Distributori ynë nuk jemi palë dhe nuk jemi përgjegjës për asnjë marrëveshje midis Jush dhe një TPP. Në varësi të çdo të drejte që mund t'ju duhet një rimbursim sipas këtyre Termave dhe Kushteve, ne dhe Distributori ynë nuk jemi përgjegjës për:

 • çfarëdo humbje, si rezultat i përdorimit të një TPP dhe lidhjes së marrëveshjes me një TPP; dhe
 • çdo veprim që TPP kryen në lidhje me pezullimin, ose përfundimin e përdorimit të shërbimit të tyre, ose për ndonjë humbje si rezultat.

31. Mund të nënshkruaj të drejtat, ose detyrimet e mia sipas këtyre Termave dhe Kushteve?

Ju nuk mund t'i caktoni asnjë nga të drejtat ose detyrimet tuaja sipas këtyre Termave të Distributorit tonë. Ne dhe distributori ynë mund t'ia caktojmë përfitimin dhe barrën e këtyre Termave dhe Kushteve çdo personi tjetër në çdo kohë duke ju njoftuar dy muaj më parë. Nëse e bëjmë këtë, të drejtat tuaja nuk do të preken.

32. Legjislacioni

Këto Terma dhe Kushte do të interpretohen në përputhje me ligjet e Republikës së Lituanisë dhe do t'i nënshtrohen juridiksionit ekskluziv të gjykatave të Republikës së Lituanisë.

33. Cilat janë tarifat dhe limitet?

Tarifat dhe kufizimet janë gjithmonë të disponueshme në faqen web të Distributorit.

34. Si ruhen fondet e mia?

Ju lutemi vini re se karta dhe llogaria e pagesës Visa Business janë produkte të parasë elektronike dhe, megjithëse aktivitetet tona mbikëqyren nga Banka e Lituanisë, ato nuk mbulohen nga Fondi i Sigurimit të Depozitave të Republikës së Lituanisë. Megjithatë, ne sigurojmë që të gjitha fondet e marra nga Ju do të mbahen në një llogari të veçantë në mënyrë që në rastin e pamundur të falimentimit të "Finansinės paslaugos "Contis", UAB, fondet tuaja do të mbrohen nga pretendimet e kreditorëve tanë