Pdf
Kthehu te përmbajtja

E vlefshme nga: Gusht 1, 2023

Termat dhe kushtet e llogarisë së kartës me pagesë VISA për klientët individual

Këto Terma dhe Kushte zbatohen për llogarinë e Kartës suaj private Visa dhe kartën e pagesave. Ju lutemi lexoni me kujdes. Ju mund të shkarkoni një kopje të këtyre Termave dhe Kushteve në çdo kohë nga brena portalit të llogarisë suaj online duke u identifikuar nëpermjet bank.paysera.com website.

Përkufizimet e përdorura në këto Termave dhe Kushteve:

"Distributor" – palë e tretë "Paysera LT", UAB. Distributor i kartës se pagesës VISA, duke ju siguruar akses elektronik në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa. Logoja/marka e Paysera në kartën e pagesës Visa përdoret vetëm për qëllime marketingu.

“Ju” -

përdoruesi i llogarisë i cili është i autorizuar për përdorimin e kartës së pagesave Visa, si dhe mbajtës i një kasrte shtesë.

"Ne", "ne", ose "e jona" means "Finansinės paslaugos "Contis", UAB, e cila ju ofron shërbime e parasë elektronike – llogaria e kartës së pagesës Visa dhe karta e pagesës Visa. Hapet llogaria e kartës së pagesës Visa dhe fondet në të mbahen nga "Finansinės paslaugos "Contis". Distributori mund të transferojë fonde nga llogaria juaj Paysera për të mbuluar transaksionet që bëni me kartën tuaj të pagesës Visa.

Nëse keni ndonjë pyetje, kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit në:

 • Telefon: +44 20 80996963 (aplikohen normat standarde gjeografike);
 • Email: [email protected]
 • Online: Hyni në llogarinë Paysera në www.paysera.com dhe klikoni mbi Messages > Dërgoni një mesazh;
 • Aplikacion: prekni Parametrat > Kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit në aplikacionin Paysera Mobile dhe na dërgoni një mesazh;
 • Post: Paysera LT, UAB, Pilaitės pr. 16, Vilnius, Lithuania.
Lëshuesi i kartës suaj Visa dhe ofruesi i llogarisë së kasrtës suaj Visa është "Finansinės paslaugos “Contis”, UAB, kodi i kompanisë 304406236, rregjistruar nërregjistrin e Personave Juridik të Republikës së Lituanisë, me zyrë qëndrore tek Gedimino pr. 20, Vilnius, Lituani. Ne mbajme liçencën e institucionit të parasë elektronike No. 53, dated 23/07/2019, lëshuar nga Banka e Lituanisë, i cili është autoriteti ynë mbikqyrës i vendosur në Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius, Lituani, telefon: +370 800 50 500. Ju mund të gjeni më shumë informacion rreth Bankës së Lituanisë tek  https://www.lb.lt/en. Karta juaj Visa shpërndahet nga "Paysera LT", UAB.

1. Çfarë është një llogari dhe kartë pagese Visa për klientët privatë?

Një llogari e kartës së pagesës Visa për klientët privatë është një llogari parash elektronike nga e cila mund të kryeni dhe merrni pagesa.

Një kartë pagese Visa për klientët privatë është një kartë pagese Visa që mund të përdoret në mbarë botën kudo ku pranohen kartat Visa. Mund të përdoret për të paguar mallra dhe shërbimet në internet, në dyqane, përmes telefonit dhe për të tërhequr para nga ATM-të.

Një kartë pagese Visa për klientët privatë mund të përdoret vetëm për të paguar me para të depozituara paraprakisht, prandaj sigurohuni që të keni një bilanc të mjaftueshëm në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa për klientët privatë përpara se të bëni ndonjë transfertë ose të paguani me kartën tuaj. Fondet e mbajtura në një llogari kartë pagese Visa për klientët privatë nuk janë depozita bankare dhe nuk fitojnë interes.

2.Kush mund të aplikojë për një llogari kartë pagese Visa dhe një kartë për klientët privatë?

Duhet të jeni të paktën 16 vjeç dhe rezident në EEA për t'ju lëshuar një llogari me kartë pagese Visa dhe kartë për klientët privatë. Ju mund të aplikoni vetëm nëse jeni aktualisht klient i Distributorit (keni hapur një llogari Paysera dhe keni përmbushur procedurat e kujdesit të duhur të kërkuara nga distributori dhe të keni konfirmuar identitetin tuaj). Ju duhet të jepni një adresë emaili dhe një numër telefoni celular për të hapur një llogari në mënyrë që Distributori të mund të komunikojë me ju. Ka maksimumi katër llogari për një person privat dhe 20 llogari për një person juridik në çdo adresë banimi .

3. A mund të porosis një kartë shtesë pagese Visa për klientët privatë në llogarinë time për dikë tjetër?

Ju mund të porosisni një kartë pagese Visa shtesë për klientët privatë për një mbajtës karte shtesë, por Ju mund t'i nënshtroheni një tarife siç tregohet në tabelën e tarifave dhe kufijve (seksioni 33). Mbajtësi i kartës shtesë duhet të jetë së paku 14 vjeç. Duke porositur një kartë shtesë për një person tjetër, ju jepni pëlqimin tuaj që ne t'ia lëshojmë kartën atij personi dhe që mbajtësi i kartës shtesë të autorizojë transaksionet në emrin tuaj. Mbajtësi i kartës shtesë ka akses në fondet në kartën e pagesës Visa dhe i nënshtrohet të njëjtave kufij.

Ju pranoni të merrni përgjegjësinë për të gjitha transaksionet e kryera nga mbajtësi i kartës shtesë të pagesës Visa, përdorimin e kartës shtesë dhe çdo tarifë që mund të zbatohet për mbajtësin e kartës shtesë.

4. Si mund të hap një llogari për kartën e pagesës Visa për klientë privat?

Ju mund të aplikoni për një llogari kartë pagese Visabank.paysera.com ose aplikacioni celular i shpërndarësit.

Distributori do t'ju kërkojë të konfirmoni identitetin tuaj dhe gjithashtu mund t'ju kërkojë të konfirmoni vendbanimin tuaj përpara se të hapni një llogari dhe të lëshoni një kartë pagese Visa. Mund t'ju kërkohet t'i jepni shpërndarësit dokumente për të vërtetuar identitetin tuaj, si pasaportën, patentën e drejtimit, dokumentin kombëtar të identitetit, faturat e shërbimeve, deklaratat bankare dhe dokumente të tjera. Distributori do të duhet gjithashtu të kryejë kontrolle mbi ju në mënyrë elektronike.

Kur porosisni një kartë(a), ju duhet të keni fonde të mjaftueshme në llogarinë tuaj Paysera për lëshimin, dorëzimin dhe tarifat e mirëmbajtjes së një muaji. Nëse shuma e fondeve në llogarinë Paysera është e pamjaftueshme, ju nuk do të keni mundësi të porosisni kartën(at).
Tarifat e lëshimit dhe dorëzimit të kartës zbriten automatikisht gjatë porosisë dhe një tarifë mujore e mirëmbajtjes së kartës zbritet në momentin e aktivizimit të kartës.

Karta e pagesës Visa do t'ju dorëzohet me postë në adresën që specifikoni brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga porosia juaj. Nëse nuk e merrni kartën tuaj Visa brenda një muaji kalendarik, duhet të njoftoni distributorin.

Nëse konstatohet se nuk e keni marrë kartën tuaj Visa pa fajin tuaj, karta që ju është dërguar do të bllokohet përgjithmonë dhe do t'ju bëhet një kartë e re dhe do t'ju dërgohet pa pagesë. Nëse nuk merrni një kartë të dytë, do të mund ta merrni kartën e re nga Qendra e Shërbimit të Klientit të Distributorit.

5.Si të aktivizoj kartën time Visa?

Kur merrni një kartë të re Visa, ju duhet të nënshkruani shiritin e nënshkrimit në anën e pasme të kartës.

Më pas duhet të aktivizoni kartën tuaj Visa. Ju mund ta bëni këtë duke u identifikuar në llogarinë tuaj të kartës Visa në adresënbank.paysera.com oose nëpërmjet aplikacionit celular të shpërndarësit.

Duhet të merrni gjithashtu një kod PIN për të kryer pagesa dhe për të tërhequr para në ATM. Do ta zbuloni kodin tuaj PIN kur të aktivizoni kartën në faqen e internetit të shpërndarësit ose në aplikacionin celular në seksionin e menaxhimit të kartës.

Duke aktivizuar kartën tuaj, ju pranoni këto Kushte dhe Kushte. Të gjitha dispozitat e Marrëveshjes së Shërbimeve të Përgjithshme të Pagesave Paysera për Klientët Privatë dhe Shtojca "Instrumentet e Pagesave" zbatohen gjithashtu për ju.

Karta juaj e pagesës Visa duhet të aktivizohet brenda 3 muajve nga lëshimi i saj ose do të bllokohet automatikisht dhe llogaria juaj mund të mbyllet.

Nëse keni porositur një kartë pagese Visa për dikë tjetër, është përgjegjësia juaj t'i jepni atij informacionin e kërkuar për të aktivizuar kartën dhe për të marrë kodin PIN. Nëse ata fillojnë të përdorin kartën, Distributori do ta marrë këtë si konfirmim që ju i keni komunikuar këto Kushte dhe Kushte dhe se ata i kanë pranuar ato.

Në rast se zarfi është dëmtuar ose lindin dyshime se karta mund të jetë nxjerrë nga zarfi, ju nuk duhet të aktivizoni kartën e marrë me postë, nuk duhet të informoni shpërndarësin për këtë (brenda 24 orëve) dhe do ta ktheni zarfin me kartën te distributori

6. Nëse dua të ndryshoj kodin PIN?

Ju mund ta ndryshoni PIN-in tuaj në ATM-të që ofrojnë këtë shërbim, shikoni https://www.visa.com/atmlocator për një listë të ATM-ve që ofrojnë këtë shërbim. Ju mund të merrni një kujtesë PIN në llogarinë tuaj në faqen e internetit të shpërndarësit në bank.paysera.com.

<

7. Si mund të rimbush llogarinë time të kartës së pagesës?

Ju mund të transferoni fonde në llogarinë tuaj të kartës së pagesave Visa duke hyrë në llogarinë tuaj tek bank.paysera.com.

Koha e nevojshme për të kredituar fondet në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa do të varet nga mënyra e përdorur e depozitimit. Ju nuk mund të paguani në llogarinë tuaj me një transferim të bilancit nga një kartë krediti. Mund të paguani vetëm në fonde deri në gjendjen maksimale të llogarisë suaj.

Mund të aplikohet një tarifë për pagesat në llogarinë tuaj, ju lutemi referojuni tabelës Tarifat dhe Kufijtë (seksioni 33). Për llogarinë dhe kartën tuaj zbatohen disa kufizime dhe kërkesa minimale dhe maksimale dhe kërkesa për përdorim; kufizime dhe kërkesa të tilla janë të detajuara në tabelën Tarifat dhe Limitet (seksioni 33). Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë të bëjmë një pagesë në llogarinë tuaj nëse dyshojmë se mund të ketë lidhje me aktivitete të paligjshme ose në rrethana të tjera të jashtëzakonshme.

Sapo të marrim fondet që keni paguar, ato do të jenë në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa dhe gati për t'u përdorur. Mund të ketë raste kur ne vonojmë fondet të arrijnë në llogarinë tuaj deri në tre ditë pune, kjo mund të ndodhë kur na duhet të konfirmojmë transaksionin me bankën dërguese.

Nëse një mbipagesë është bërë gabimisht në llogarinë tuaj, ne ose, me kërkesën tonë, distributori do të kemi të drejtë të debitojmë mbipagesën nga llogaria juaj.

8. Çfarë transaksionesh mund të kryej?

Ju mund të përdorni kartën tuaj të pagesës Visa për klientët privatë për të autorizuar transaksionet e mëposhtme për tregtarët që pranojnë kartën tuaj të pagesës Visa:

 • Chip and PIN i kartave të pagesës – duke futur një kartë pagese Visa për klientët privatë në një terminal dhe duke futur kodin PIN;
 • Magnetic stripe card payments to any merchant that cannot accept chip and PIN cards by signing the sales voucher;
 • pagesat me kartë pa kontakt duke vendosur një kartë pagese Visa për klientët privatë pranë një lexuesi të kartave pa kontakt;
 • Pagesat online me kartë në dyqanet online duke ofruar detajet e kartës së pagesës Visa për klientët privatë dhe çdo detaj tjetër sigurie, si p.sh. detajet e hyrjes në kodin tuaj të sigurisë, të kërkuara nga dyqani online;
 • Pagesat me kartë në postë ose telefon tek kërkesa e tregtarit duke ofruar detajet e një kartë pagese Visa për klientët privatë
 • Tërheqjet kesh tek ATM-të duke futur një kartë pagese Visa për klientët privatë në një ATM me logon Visa, duke futur kodin PIN dhe duke ndjekur udhëzimet e ATM-së;
 • Pagesat me portofolin elektronikduke shtuar kartën tuaj në portofolin Samsung Pay, Google Pay ose Apple Pay (kur disponohet) në telefonin tuaj celular dhe duke tundur telefonin tuaj celular mbi lexuesin e kartave pa kontakt ose duke kontrolluar opsionin e portofolit elektronik në internet . Ju autorizoni transaksionin e portofolit elektronik duke përdorur protokollin e sigurisë së telefonit tuaj celular, i cili mund të përfshijë informacione biometrike si gjurmët e gishtave ose ID-në e fytyrës në telefonin tuaj celular.

Sikurse në çdo rast tjetër të kartave të pagesës, ne nuk mund të garantojmë që një palë e tretë ose ATM do ta pranojë kartën tuaj.

Mund t'ju kërkohet gjithashtu të futni një kod konfirmimi një herë ose informacione të tjera sigurie, duke përfshirë, nëse disponohet dhe nëse zgjidhni këtë metodë identifikimi, informacion biometrik për të konfirmuar një transaksion ose për të bërë ndryshime në llogarinë tuaj. Kodet e konfirmimit një herë do të dërgohen në numrin e telefonit celular të regjistruar në llogarinë tuaj.

Pasi të konfirmohet transaksioni juaj, ne do të zbresim shumën e transaksionit tuaj nga fondet në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa. Tarifat mund të zbriten në momentin e konfirmimit të transaksionit ose pasi transaksioni të jetë konfirmuar përmes sistemit Visa. Mund të shikoni një deklaratë të detajuar të çdo transaksioni, duke përfshirë tarifat, në llogarinë tuaj në bank.paysera.com ose në aplikacionin celular të shpërndarësit.

Pasi të konfirmohet transaksioni, fondet do t'i transferohen tregtarit brenda 3 ditëve dhe bankës ose institucionit financiar në ditën e marrjes së konfirmimit ose në datën e mëvonshme të pagesës së transaksionit të specifikuar nga Ju. Fondet e transaksionit për transaksionet me kartë do të kreditohen kur tregtari ose operatori i ATM-së na japin udhëzimet për transaksionin.

9. Mund të anuloj një transaksion?

Zakonisht, autorizimi për një transaksion mund të mos tërhiqt nga ju. Gjithsejsi, ju mund të jeni në gjendje të tërhiqni autorizimin tuaj aty ku keni autorizuar një transaksion që do të ndodhë në një datë të ardhshme. Megjithatë, kur është rënë dakord për një datë specifike ju nuk mund të revokoni një urdhërpagesë pas përfundimit të ditës së punës që i paraprin datës së rënë dakord.

Për të tërhequr autorizimin tuaj të përhershëm të një pagese me kartë Visa për klientët privatë, ju duhet të njoftoni tregtarin përpara përfundimit të ditës së punës që i paraprin ditës në të cilën duhej të bëhej transaksioni dhe, nëse është e nevojshme, t'i jepni një kopje të njoftimit. Distributori.
Nëse anuloni një transaksion në përputhje me procedurat e përshkruara në këtë seksion, ne ose, me kërkesën tonë, distributori mund të aplikojë një tarifë anulimi (shih tabelën "Tarifat dhe kufijtë" (Seksioni 33))

10. Mundem të paguaj për mallrat në një monedhë të huaj

Monedha kryesore e kartës suaj të pagesës Visa është euro. Nëse kryeni një pagesë ose tërheqni para në dorë nga një ATM në çdo monedhë tjetër, ne do ta konvertojmë shumën e transaksionit në euro me kursin e këmbimit të vendosur nga Visa në ditën e përpunimit të transaksionit. Data e përpunimit të transaksionit nuk duhet të jetë e njëjta ditë me datën e transaksionit.

Nëse përdorni kartën tuaj, monedha kryesore e së cilës është euro për të paguar në një vend evropian, monedha kombëtare e të cilit nuk është euro, ofruesi juaj i shërbimit mund të tregojë kursin e zbatueshëm të këmbimit dhe shumën në euro, si dhe diferencën në përqindje ndërmjet norma e sistemit të kartave dhe norma e Bankës Qendrore Evropiane (BQE)

Një komision transaksioni ndërkombëtar do të aplikohet për secilin nga këto transaksione (shikoni tabelën e Tarifave dhe Limiteve (neni 33)).

Kur shtoni fonde në llogarinë e kartës së debitit Paysera Visa në një valutë tjetër përveç EUR, monedha këmbehet automatikisht sipas kursit të këmbimit valutor të Distributorit, i vlefshëm në atë moment, i përditësuar dhe publikuar vazhdimisht në faqen web Payserawebsite i Distributorit.

Çdo ndryshim në kursin e këmbimit të përdorur për të konvertuar transaksione të huaja do të kryhet menjëherë. Ju mund të gjeni normat e kursit të këmbimit për një transaksion të kryer në një monedhë tjetër, përveç Eur në një datë të caktuar këtu.

11. Ka ndonjë gjë që nuk mund të blej me kartën time të pagesës Visa për klientët privatë

Ju nuk mund të përdorni kartën tuaj për qëllime të paligjshme. Gjithashtu nuk mund të përdoret për një numër të kufizuar transaksionesh të specifikuara. Ju lutemi shikoni Nenin 9 tek Marrëveshja e Përgjithshme e Shërbimeve të Pagesave.

12. Si të kontrolloni gjendjen e llogarisë së një karte pagese Visa për klientët privatë?

Mund të kontrolloni në mënyrë të sigurt gjendjen e llogarisë tuaj të kartës së pagesës Visa duke u identifikuar në llogarinë tuaj në Website i distributorit. Deklarata juaj do të tregojë:

 • informacion mbi përfituesin e secilit transaksion dhe një referencë që ju mundëson të identifikoni çdo transaksion pagese;
 • vlerën e transaksionit, të shfaqur sipas monedhës së transaksionit, ose debituar në llogari
 • vlerën e komisioneve të transaksionit;
 • norma e kursit të këmbimit e aplikuar në transaksionin e pagesës (kur është e aplikueshme); dhe
 • data, kur transaksioni është autorizuar, ose postuar në llogari.
   

Këtë informacion e gjeni të disponueshëm në çdo moment në llogarinë tuaj, falas dhe mund të ruhet dhe riprodhohet sipas nevojës. Pasqyrat e llogarisë me nënshkrim janë të disponueshme sipas kërkesës dhe i nënshtrohen një tarife (shikoni tabelën e Tarifave dhe Limiteve në nenin 33).

Përveç kësaj, mund t'ju kërkohet të vendosni një kod konfirmimi një herë ose informacione të tjera sigurie, duke përfshirë, nëse disponohet dhe nëse zgjidhni këtë metodë identifikimi, informacion biometrik për të hyrë në llogarinë tuaj. Kodet e konfirmimit një herë do të dërgohen në numrin e telefonit celular të regjistruar në llogarinë tuaj.

13.Sa kohë është e vlefshme karta e pagesës Visa për klientët privatë?

Karta juaj e pagesës Visa për klientët privatë është e vlefshme për 4 vjet. Pas datës së skadencës, nuk do të mund ta përdorni më kartën. Nëse karta juaj anulohet ose skadon, kjo kontratë do të ndërpritet dhe nuk do të rinovohet.

Pas skadimit të kartës(ve), një kartë(a) e re do të lëshohet automatikisht (me kusht që transaksionet e pagesave të jenë kryer me kartën dhe/ose përmes llogarisë Paysera brenda 90 ditëve përpara datës së skadimit), duke dërguar kartën(at) në adresën që keni treguar në Sistemin e distribbutorit.

Nëse dëshironi që karta(t) tuaja të reja të pagesës Visa të dorëzohen në një adresë tjetër, duhet ta tregoni këtë në llogarinë tuaj në sistemin e distributorit të paktën 30 ditë përpara datës së skadimit të kartës(ve) në përputhje me udhëzimet në sistemin e distributorit.

Lëshimi i kartës(ave) të reja është subjekt i tarifave standarte, të cilat zbriten automatikisht nga llogaria juaj Paysera në momentin e rinovimit të kartës ose nga llogaria e kartës suaj të pagesës Visa.

14. A ka limite shpenzimesh të zbatueshme për kartën e pagesës Visa dhe llogarinë për klientët privatë?

Mund të shpenzoni deri në shumën e disponueshme në kartën tuaj të pagesës Visa për klientët privatë. Limitet vlejnë edhe për tërheqjet e parave nga ATM-të. Mund të zbatohen kufizime të tjera për shumën e shpenzimeve dhe numrin e transaksioneve që mund të bëni. Për detaje, shihni tabelën "Tarifat dhe kufijtë" (Seksioni 33) dhe llogarinë tuaj.

Nëse, për ndonjë arsye, kryhet një transaksion me një bilanc të pamjaftueshëm në kartën tuaj të pagesës Visa për klientët privatë, do të jeni të detyruar të na rimbursoni shumën që mungon, përveç nëse kjo është për shkak të një gabimi nga ana e tregtarit të cilit ju bëri pagesën

Ne mund të tërheqim vlerën e munguar nga çdo kartë që mbani me ne, ose nga ndonjë fond në llogarinë tuaj. Ne mund të pezullojmë kartat tuaja, derisa të rivendoset balanca e llogarisë suaj.

15. Çfarë duhet të bëj nëse llogaria ime është debituar me më shumë para sesa duhet ose është ngarkuar një komision për transaksione që nuk i njoh?

Nëse vendosni të kundërshtoni një transaksion që është bërë me kartën tuaj, fillimisht duhet të kontaktoni tregtarin, pasi kjo mund të jetë mënyra më e shpejtë për të zgjidhur problemin. Nëse nuk jeni në gjendje të zgjidhni mosmarrëveshjen me tregtarin, ose nëse mosmarrëveshja lind nga ndonjë transaksion tjetër në llogarinë tuaj, duhet të kontaktoni menjëherë distributorin, por më së voni brenda 13 muajve nga data në të cilën keni marrë dijeni për të paautorizuarat ose transaksioni i pagesës i kryer në mënyrë të parregullt.

Kur Ju informoni Distributorin që Ju nuk keni autorizuar një pagesë në përputhje me këto Terma dhe Kushte, që ju keni marrë të gjithë hapat e arsyeshëm për të mbrojtur informacionin tuaj personal të sigurisë, se nuk ia keni zbuluar askujt PIN-in tuaj ose detajet e sigurisë dhe se nuk keni kryer ndonjë veprim të paligjshëm, me kërkesën tonë, distributori do:

(a) t'ju rimbursojë shumën e pagesës së paautorizuar; dhe

(b) të rivendosë gjendjen e llogarisë në gjendjen në të cilën do të ishte nëse nuk do të ishte kryer pagesa e paautorizuar.

Përveç këtyre detyrimeve, ne dhe distributori ynë nuk do të kemi asnjë përgjegjësi tjetër ndaj jush. Në rastet kur të dhënat e marrësit të dhëna nga Ju janë të pasakta, ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për mosekzekutimin ose ekzekutimin e gabuar të transaksionit të pagesës, por ne do të përpiqemi maksimalisht të rikuperojmë fondet nga transaksioni i pagesës dhe Distributori ynë do t'ju njoftojë e rezultatit.

Ju keni të drejtë të kërkoni rimbursim në lidhje me transaksionet, në rastet ku

 • transaksioni nuk është autorizuar në përputhje me këto Terma dhe Kushte dhe ju keni kontaktuar distributorin jo më vonë se 13 muaj nga data në të cilën jeni marrë në dijeni për transaksionin e pagesës të paautorizuar ose të ekzekutuar në mënyrë të parregullt;
 • ne jemi përgjegjës për çdo transaksion që nuk është ekzekutuar ose nuk është ekzekutuar siç duhet. Në të tilla rrethana, ne do t'ju kthejmë shumën e transaksionit të pagesës që nuk është ekzekutuar ose është ekzekutuar gabimisht dhe Distributori do të rivendosë gjendjen e llogarisë së pagesës në gjendjen në të cilën do të kishte qenë nëse transaksioni i gabuar i pagesës do të ishte ekzekutuar. Ne gjithashtu do t'ju rimbursojmë: a) çdo komision të drejtpërdrejtë për të cilin ju jeni përgjegjës; dhe b) çdo interes që ju jeni përgjegjës për të paguar si rezultat i transaksionit të pagesës të paekzekutuar ose të ekzekutuar në mënyrë të parregullt; ose
 • shuma e saktë nuk ishte specifikuar në momentin e autorizimit të transaksionit të miratuar paraprakisht dhe shuma e tarifuar është më e lartë se sa mund të pritej në mënyrë të arsyeshme duke pasur parasysh modelet e mëparshme të shpenzimeve të kartës dhe rrethanat e transaksionit. Ne do të rimbursojmë shumën e plotë të transaksionit të pagesës ose do të japim arsyet për refuzimin e rimbursimit të shumës së transaksionit të pagesës. Ne do të rimbursojmë ose japim arsyet për refuzimin e rimbursimit brenda 10 ditëve pune nga marrja e kërkesës për rimbursim ose, nëse është e aplikueshme, brenda 10 ditëve pune nga marrja e informacionit shtesë të kërkuar. Në këto rrethana, një kërkesë për rimbursim nuk do të pranohet nëse shuma e transaksionit është dhënë për të paktën 4 javë përpara datës së transaksionit, ose nëse kërkesa është bërë më shumë se 8 javë pasi shuma është zbritur nga llogaria juaj.

16. Po në lidhje me sigurinë?

Ju duhet t'i mbani të sigurta të dhënat e kartës tuaj dhe të hyrjes, të mos ua zbuloni ato të tjerëve dhe të mos lejoni askënd tjetër t'i përdorë ato. Duhet të mbroni të dhënat tuaja të sigurisë në çdo kohë: kurrë mos i zbuloni askujt PIN-in ose detajet e sigurisë dhe mos mbani informacionin tuaj të PIN-it me kartën tuaj, sigurohuni që telefoni, kompjuteri dhe tableti që përdorni për të hyrë në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa të kenë Softuer ligjor dhe i përditësuar dhe softueri antivirus mbahen të përditësuar, përdorni vetëm kartën tuaj të pagesës Visa për të kryer pagesa në faqet e internetit të besueshme dhe mbani gjithmonë gjurmët e gjendjes së llogarisë tuaj të kartës së pagesës Visa. Nëse dyshoni se të dhënat e kodit PIN ose të sigurisë janë aksesuar ose mund të kenë akses nga palë të treta, ju lutemi njoftoni menjëherë qendrën e shërbimit të klientit të shpërndarësit. Detajet e sigurisë përfshijnë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e përdorur për t'u identifikuar në llogarinë tuaj ose në ndonjë faqe tjetër interneti ku ruhet informacioni i kartës ose llogarisë suaj.

17. Po në rast se karta ime e pagesës Visa për klientët privatë të ketë humbur ose të jetë vjedhur, ose nëse informacioni i llogarisë sime u është zbuluar të tjerëve?

Nëse karta juaj e pagesës Visa për klientët privatë është humbur ose vjedhur, ose nëse dyshoni se një person tjetër mund të ketë hyrë në kodin tuaj PIN ose të dhënat e sigurisë ose ka hyrë në llogarinë tuaj pa autorizimin tuaj, duhet të njoftoni menjëherë shpërndarësin duke telefonuar distributorin Qendra e shërbimit të klientit nga numri i telefonit i lidhur me llogarinë tuaj Paysera ose duke u identifikuar në llogarinë tuaj në faqen e internetit të shpërndarësit ose në aplikacionin celular. Tarifat për thirrjet do të bazohen në tarifat standarde kombëtare. Përdorimi i kartës suaj do të pezullohet menjëherë dhe llogaria juaj e kartës së pagesës Visa do të bllokohet. Nëse e raportoni kartën tuaj si të humbur dhe ajo gjendet më vonë, nuk mund ta përdorni më kartën tuaj. Prisni kartën në gjysmë përmes fushës së nënshkrimit, shiritit magnetik dhe çipit.

Me kërkesën tuaj drejtuar shpërndarësit për ta bërë këtë, dhe me sigurimin tuaj të informacionit dhe veprimet e tjera të kërkuara, ne ose, me kërkesën tonë, distributori, do të hetojmë çdo transaksion të kontestuar dhe çdo keqpërdorim të kartës ose llogarisë suaj.

Nëse hetimi zbulon se ju keni autorizuar transaksionin e diskutueshëm ose keni vepruar në mënyrë të pandershme ose me neglizhencë serioze (p.sh. duke mos mbrojtur kartën tuaj, detajet e sigurisë ose PIN-in tuaj, ose duke mos njoftuar shpërndarësin menjëherë pasi mësoni për humbjen, vjedhja ose përdorimi i paautorizuar i kartës ose llogarisë suaj), shuma e transaksionit nuk do t'ju kthehet dhe Ju do të jeni plotësisht përgjegjës për të gjitha humbjet e shkaktuara si rezultat i përdorimit të paautorizuar të kartës ose llogarisë suaj.

Nëse hetimi zbulon se ju nuk keni vepruar me mashtrim ose me neglizhencë serioze, humbja ose përgjegjësia juaj maksimale ndaj nesh dhe distributorit tonë për çdo transaksion të paautorizuar do të kufizohet në një shumë prej 50 EUR dhe ne ose, me kërkesën tonë, Distributori do t'jua kthejë paratë e transaksionit sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se fundi i ditës së ardhshme të punës pas ditës në të cilën kemi marrë njoftimin tuaj.

18. Mund të bllokoni një transaksion pa pëlqimin tim?

Ne, sipas gjykimit tonë ose me kërkesë të shpërndarësit, mund të refuzojmë të ekzekutojmë një transaksion në rastet e mëposhtme:

 • nëse jemi të shqetësuar për sigurinë e kartës ose llogarisë suaj, ose dyshojmë se karta ose llogaria juaj po përdoret në mënyrë të paautorizuar ose mashtruese;
 • nëse jemi të shqetësuar për sigurinë e kartës ose llogarisë suaj, ose dyshojmë se karta ose llogaria juaj po përdoret në mënyrë të paautorizuar ose mashtruese;
 • nëse ka balancë negative në llogarine tuaj;
 • nëse kemi arsye të arsyeshme për të besuar se ju nuk po përdorni kartën ose llogarinë në përputhje me këto Terma dhe Kushte;
 • nëse besojmë se një transaksion është potencialisht i dyshimtë ose i paligjshëm (për shembull, nëse besojmë se një transaksion po bëhet me mashtrim); ose
 • për shkak të gabimeve, dështimeve (qoftë mekanike ose të tjera) ose refuzimit për të përpunuar një transaksion nga tregtarët, përpunuesit e pagesave ose skemat e pagesave të tilla si Visa

Nëse transaksioni refuzohet, Distributori do t'ju njoftojë Ju menjëherë dhe do t'ju informojë mbi arsyet, vetëm nëse ligji në fuqi kërkon kërkon që arsyeja e refuzimit të transaksionit të mos zbulohet. Ju mund të korrigjoni çdo informacion që ne posedojmë që mund të na ketë bërë të refuzojmë një transaksion duke kontaktuar Shërbimin e Klientittë Distributorit.

Karta e pagesës Visa gjithashtu mund të bllokohet dhe pezullohet përgjithmonë nëse vendosni një PIN të pasaktë 3 (tri) herë radhazi në një ATM ose pikë shitje

Ne ose,me kërkesën tonë, Distributori mund të pezullojë përkohësisht përdorimin e një karte për arsye të rëndësishme (punë përditësimi ose mirëmbajtjeje, ndryshimi i softuerit, etj.).

19. Mund të anulloj llogarinë time të kartës Visa për klientët privatë?

Ju keni të drejtë të anuloni kartën tuaj dhe llogarinë e kartës së pagesës Visa brenda 14 ditëve nga data e hapjes së llogarisë pa asnjë penalitet. Në këtë rast, Distributori do të rimbursojë tarifat e lëshimit të kartës të paguara nga Ju. Nëse distributori bën shpenzime për porositjen e kartës në emrin tuaj, distributori do të ketë të drejtë të zbresë një tarifë për anulimin e kartës nga llogaria juaj. Ju gjithashtu mund ta anuloni kartën tuaj pas një periudhe prej 14 ditësh duke kontaktuar qendrën e Shërbimit ndaj Klientit të Distributorit, nëpërmjet aplikacionit celular ose website, në të cilin rast do të zbatohen tarifat e përcaktuara në tabelën "Tarifat dhe kufijtë" (Seksioni 33). Nëse e anuloni kartën, duhet ta prisni përgjysmë përmes fushës së nënshkrimit, shiritit magnetik dhe çipit.

Të gjitha tarifat do të shpërndahen, deri në kohën e përfundimit të kontratës dhe çdo tarifë e paguar në avancë do të rimbursohet proporcionalisht. Ju nuk do të keni të drejtë rimbursimi të parave që keni shpenzuar tashmë për transaksionet e autorizuara, ose në pritje, ose ndonjë tarifë për përdorimin e kartës, ose llogarisë përpara se karta, ose llogaria të anulohen, ose të skadojnë.

20.A mund të anulohet llogaria ime e kartës së pagesës Visa për klientët privatë?

Ne ose, me kërkesën tonë, distributori mund të anulojë llogarinë tuaj dhe të përfundojë këtë Marrëveshje duke ju dhënë njoftim të paktën dy muaj përpara. Arsyet e mundshme të anulimit:

 • nëse kjo marrëveshje, ose karta juaj skadon;
 • nëse Ju nuk i përmbaheni një pjese të rëndësishme të kësaj marrëveshje, ose vazhdimisht nuk i përmbaheni marrëveshjes dhe nuk arrini t'a zgjidhni çështjen në kohën e duhur;
 • nëse Ju veproni në një mënyrë kërcënuese, ose abuzive për stafin tonë, ose ndonjë nga përfaqësuesit tanë; ose
 • nëse Ju nuk paguani tarifa, ose detyrime të lindura, ose nuk shlyeni balancën negative të krijuar në kartën tuaj.

Ne ose, me kërkesën tonë, Distributori gjithashtu mundet menjëherë të anullojeKartën tuaj ose të bllokojë llogarinë e kartës suaj të pagesës Visa nëse:

 • dyshoni për përdorim të paautorizuar ose mashtrues të kartës ose llogarisë suaj;
 • keni ndonjë shqetësim tjetër sigurie;
 • duhet ta bëjnë këtë për të respektuar ligjin;
 • nëse nuk paguani tarifat ose tarifat që keni bërë ose nuk paguani ndonjë bilanc negativ në kartën tuaj; ose
 • ka arsye të tjera për veprime të tilla sipas legjislacionit ose Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimeve të Pagesave.

Ne ose, me kërkesën tonë, Distributori mund të kufizojë gjithashtu aksesin në kartën dhe/ose llogarinë tuaj nëse besojmë se këto mund të përdoren për pastrim parash ose financim terrorizmi, mashtrim ose qëllime të tjera kriminale. Nëse na kërkohet të ndërmarrim këtë veprim, ne do të japim një shpjegim (aty ku është e mundur) se përse duhet të ndërmerret një veprim i tillë, përveç nëse kërkohet ndryshe nga ligji.

Në të tilla rrethana, Ju duhet të informoni Distributorin për hapat që do të merren më pas në lidhje me bilancin e llogarisë. Ju duhet ta bëni këtë brenda 3 muajve nga data e marrjes së njoftimit tonë për mbylljen.

21.A mund t'i marr mbrapsht fondet që kam transferuar në llogarine time?

Ju mund të pastroni balancën në llogarinë tuaj duke shpenzuar dhe tërhequr në ATM, ose të transferoni fondet nga llogaria juaj. Shikoni tabelën e Tarifave dhe Limiteve (seksioni 33) për tarifat që aplikohen.

Përndryshe, ju mund të kontaktoni qendrën e shërbimit të klientit të shpërndarësit dhe të kërkoni një rimbursim të fondeve në llogarinë tuaj, duke i informuar ata se karta juaj është shkatërruar nga prerja. Ne do të autorizojmë shpërndarësin të transferojë fondet në llogarinë tuaj pa pagesë, përveç rasteve:

 • Ju kërkoni të shlyerjen para përfundimit të afatit, ose skadimit të kësaj marrëveshje;
 • Ju anuloni këtë marrëveshje përpara çdo afati përfundimi apo skadimi; ose
 • Ju kërkoni shlyerjen pas më shumë se një vit pas datës së përfundimit, ose skadimit të kësaj marrëveshje.

Nëse një nga këto situata zbatohet, atëherë ne do të ngarkojmë tarifa shtesë (shih tabelën Tarifat dhe Kufijtë (Seksioni 33)). Në të gjitha rastet e tjera, nuk aplikohet asnjë tarifë shtesë për shlyerjen e parave elektronike. Në rast të riblerjes së parave elektronike, ju paguani një tarifë të rregullt komisioni Paysera për një transferim ose tërheqje parash, e cila varet nga mënyra e transferimit/tërheqjes elektronike të parave të zgjedhur nga Ju.

Fondet në llogarinë tuaj nuk do të kthehen nëse ju bëni një kërkesë për rimbursim më shumë se gjashtë vjet pas datës së përfundimit ose skadimit të kësaj Marrëveshjeje.

Të gjitha fondet do të kthehen në euro në llogarinë bankare të zgjedhjes suaj. Ne dhe distributori ynë rezervojmë të drejtën t'ju kërkojmë të siguroni prova që llogaria bankare ju përket Juve përpara se të transferoni fonde në llogari. Për të përmbushur detyrimet tona ligjore, distributori ynë mund t'ju kërkojë të jepni informacione të caktuara, siç janë dokumentet personale të identifikimit, përpara se të përmbushni kërkesën tuaj për rimbursim. Nëse nuk është e mundur të bëni një rimbursim në llogarinë që keni specifikuar për arsye përtej kontrollit tonë dhe distributorit tonë, ju do të njoftoheni menjëherë. Më pas, shpërndarësi do t'ju kërkojë të siguroni një llogari alternative ose të jepni informacion shtesë të kërkuar për të bërë rimbursimin (ekzekutimin e një pagese).

Ju lutemi referohuni në pikën 28 më poshtë për rrethanat, në të cilat ne nuk Ju rimbursojmë.

22. A janë paratë në llogarinë e kartës së pagesës Paysera Visa të mbrojtura sikurse në llogarinë time bankare?

Llogaria dhe karta e lidhur me të janë produkte të parasë elektronike dhe, megjithëse aktivitetet tona mbikëqyren nga Banka e Lituanisë, ato nuk mbulohen nga Fondi i Sigurimit të Depozitave të Republikës së Lituanisë. Nuk ka asnjë plan tjetër kompensimi për të mbuluar humbjet në lidhje me llogarinë dhe kartën e lidhur. Megjithatë, ne ju sigurojmë se të gjitha fondet e marra nga Ju do të mbahen në një llogari të veçantë për të mbrojtur fondet tuaja nga pretendimet e kreditorëve tanë në rast të falimentimit tonë.

23. Si të plotësoj një ankesë?

Nëse nuk jeni të kënaqur me kartën ose llogarinë tuaj, ose me mënyrën se si po trajtohet, mund të kontaktoni qendrën e shërbimit të klientit të shpërndarësit për të zgjidhur problemin tuaj. Të gjitha ankesat tuaja do të trajtohen shpejt dhe me drejtësi.

Distributori do t'i përgjigjet çdo pyetjeje në lidhje me ankesën tuaj me email dhe/ose letër të regjistruar. Një përgjigje do të jepet brenda 15 ditëve pune nga marrja e ankesës suaj. Nëse nuk është e mundur të përgjigjeni brenda afatit kohor, Distributori do të dërgojë një përgjigje paraprake dhe do të japë një përgjigje përfundimtare brenda 35 ditëve pune

Nëse jeni një përdorues i pakënaqur me përgjigjen, ju mund të kontaktoni institucionin e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të konsumatorit– Bankën e Lituanisë duke plotësuar një formular aplikimi pa pagesë dhe duke e dërguar në adresën në faqen e internetit të institucionit për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të konsumatorit.

24. Po nëse ndryshoj detajet e të dhënave të mia?

Ju duhet të njoftoni Distributorin sa më shpejt të jetë e mundur nëse ka ndryshime në emrin, adresën, numrin e telefonit, ose adresën e email-it.Distributori do të përdorë informacionin më të fundit të kontaktit që keni dhënë për t'ju kontaktuar për çështje që lidhen me llogarinë. Çdo email ose SMS i dërguar te Ju do të konsiderohet se është marrë sapo të dërgohet. Distributori nuk do të jetë përgjegjës nëse informacioni nuk ju arrin, sepse nuk e keni njoftuar shpërndarësin për një ndryshim në të dhënat tuaja.

25. Si përpunohen të dhënat e mia personale?

Ne jemi kontrolluesi i të dhënave tuaja personale që ne përdorim për qëllimet e hapjes, administrimit dhe menaxhimit të llogarisë suaj dhe ofrimit të shërbimeve të pagesave për ju. Ju pranoni të na lejoni të aksesojmë, përpunojmë dhe ruajmë çdo informacion që ju i jepni shpërndarësit me qëllim që të na mundësoni t'ju ofrojmë shërbime pagese ose të kryejmë ndryshe këtë Marrëveshje. Për të mësuar më shumë se si Distributori do të përpunojë të dhënat tuaja personale, ju lutemi lexoni tonën Politika e Pirvatësisë. Ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj për përpunimin e këtyre të dhënave duke mbyllur llogarinë tuaj.

26. A ndryshohen këto Terma dhe Kushte?

Ne mund t'i ndryshojmë këto Terma dhe Kushte në njoftimin nga distributori për ju me email ose mjete të tjera të dakorduara të paktën 2 muaj përpara ndryshimit. Do të konsiderohet se ju i pranoni ndryshimet. Nëse nuk jeni dakord me ndryshimet, duhet të njoftoni shpërndarësin përpara se ndryshimet të bëhen të vlefshme. Në këtë rast, distributori do të na informojë për mospajtimin tuaj me ndryshimet dhe ne do ta mbyllim llogarinë tuaj menjëherë. Nëse vendosni të mbyllni llogarinë tuaj në këtë mënyrë, ne do të autorizojmë shpërndarësin që t'ju kthejë pa pagesë çdo fond të mbetur në llogarinë tuaj.

Versioni më i fundit i Termave dhe Kushteve, si dhe çdo njoftim për ndryshimet e ardhshme, janë gjithmonë të disponueshme në faqen e internetit të distributorit. Ju duhet të kontrolloni rregullisht faqen e internetit të distributorit dhe llogarinë tuaj për t'u siguruar që të merrni informacion në kohë për ndryshimet.

27. Kur mund të ndërpritet përdorimi i kartës së pagesës Visa dhe llogarisë për klientët privatë?

Herë pas here aftësia juaj për të përdorur kartën, ose llogarinë tuaj mund të ndërpritet p.sh. kur ne kryejmë mirëmbajtjen e sistemeve. Nëse kjo ndodh, ju mund të mos jeni në gjendje të
(a) përdorni kartën tuaj për blerje, ose tërheqje nga ATM dhe/ose
(b) siguroni informacion në lidhje me fondet në dispozicion në llogarinë tuaj dhe/ose për transaksionet tuaja të fundit.

Përveç kësaj, si me kartat e tjera të pagesës, ne dhe distributori ynë nuk mund të garantojmë që karta juaj do të pranohet nga tregtari ose se të gjitha transaksionet tuaja do të konfirmohen. Kjo mund të jetë për shkak të një gabimi të sistemit, arsye përtej kontrollit tonë dhe distributorit tonë, kërkesave ligjore ose rregullatore, pezullimit, kufizimit ose mbylljes së llogarisë tuaj ose refuzimit për ta zëvendësuar atë në përputhje me këto Terma dhe Kushte.

28. Cila është përgjegjësia jonë?

Nëse ne dhe/ose distributori ynë zbret gabimisht fondet nga llogaria juaj, ne ose, me kërkesën tonë, distributori do të jemi të detyruar të rimbursojmë fondet. Nëse më pas përcaktohet se shuma e rimbursuar në fakt është zbritur saktë, ne ose, me kërkesën tonë, distributori ynë mund ta zbresim shumën nga gjendja e llogarisë suaj, së bashku me një tarifë komisioni. Nëse nuk keni fonde të mjaftueshme në llogarinë tuaj, duhet të rimbursoni menjëherë shumën e specifikuar nga distributori sipas kërkesës.

Nëse transaksionet e paautorizuara ndodhin pasi keni njoftuar Distributorin për humbjen, vjedhjen, dëmtimin ose përdorimin e paautorizuar të kartës ose llogarisë suaj dhe nuk keni vepruar me keqbesim dhe nuk keni shkelur këto Kushte dhe Kushte, përgjegjësia do të jetë përgjegjësia jonë.

Ne dhe distributori ynë nuk do të jemi përgjegjës:

 • në çdo rast, nëse tregtari refuzon të pranojë kartën tuaj;
 • për çdo ndërprerje, shkëputje ose degradim të shërbimit nga ne, Distributori ynë ose ndonjë palë e tretë e përdorur nga ne dhe distributori ynë për të përmbushur detyrimet tona;;
 • për refuzimin e autorizimit të një transaksioni;
 • për anulimin, ose pezullimin e përdorimit të kartës suaj, ose llogarisë suaj;
 • për çdo humbje që lind nga pamundësia Juaj për të përdorur kartën tuaj, ose për të hyrë në llogarinë tuaj për shkak të ndërprerjeve;
 • për çdo humbje, ose dëmtim të drejtpërdrejtë, ose të tërthortë që Ju mund të pësoni, përfshirë humbjen e të ardhurave, humbjen e reputacionit, dëshirën e mirë, mundësinë, ose kursime të pritura, si rezultat i përdorimit të plotë, ose të pjesshëm, ose pamundësisë për të përdorur kartën tuaj, aplikacionin celular, faqen web, ose llogarinë, ose përdorimi nga ndonjë palë e tretë (përveç nëse kërkohet ndryshe me ligj) i kartës, ose llogarisë suaj;
 • për cilësinë, sigurinë, ligjshmërinë, ose çfarëdo aspekti tjetër të çfarëdo malli, ose shërbimi të blerë me kartën Tuaj; dhe
 • çdo rrethanë e pazakontë dhe e paparashikuar jashtë kontrollit të nesh dhe të shpërndarësit tonë, pavarësisht se ato mund të ndodhin.

Gjatë ofrimit të shërbimeve SMS, Distributori nuk do të jetë përgjegjës për mesazhet e munguara, të vonuara ose të padorëzuara, as nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë teknikë, kompjuter, internet, telefon, kabllor, elektronik, softuer, harduer, transmetim, lidhje, faqe interneti, ose probleme të tjera aksesi që mund të ndërhyjnë në përdorimin e shërbimeve SMS

Këto Terma dhe Kushte nuk e kufizojnë përgjegjësinë tuaj në rast vdekje, ose dëmtimi personal për shkak të neglizhencës, ose keqpërdorimit, ose keqinterpretimit me qëllim mashtrimi, ose ndonjë përgjegjësi ligjore që nuk mund të përjashtohet, ose ndryshohet me marrëveshje midis palëve.

29. Kur mund të tarifohem (përveç tarifave në nenin 33)?

Distributori mund të ngarkojë tarifa për kostot e arsyeshme të bëra për të pezulluar përdorimin tuaj të kartës ose llogarisë dhe për të rikuperuar çdo shumë që duhet në lidhje me aktivitetin tuaj kur ju:

 • përdorni kartën, ose llogarinë Tuaj për aktivitete të dyshimta;
 • nuk e përdorni kartën, ose llogarinë Tuaj në përputhje me këto Terma dhe Kushte; ose
 • keni qenë jashtëzakonisht të pakujdesshëm për shembull duke mos mbajtur kartën ose PIN tuaj të sigurt, ose duke mos njoftuar Distributorin menjëherë pas humbjes së kartës suaj, vjedhjes, ose përdorimit nga dikush tjetër, ose aty ku llogaria juaj është komprometuar.

Në rrethana të tilla, fondet e transaksionit nuk do të rimbursohen dhe ne ose, me kërkesën tonë, distributori do të kemi të drejtë të zbresim nga llogaria juaj kostot e arsyeshme të shkaktuara për të pezulluar përdorimin tuaj të kartës ose llogarinë e kartës së pagesës Visa dhe për të rikuperuar çdo shumat e pagueshme në lidhje me aktivitetin Tuaj.

Nëse nuk e keni përdorur kartën ose llogarinë tuaj për aktivitete të paligjshme, nuk keni qenë të pakujdesshëm dhe keni ndjekur këto Kushte dhe Kushte, shuma maksimale që mund të jeni përgjegjës për të paguar për një transaksion të paautorizuar që rezulton nga një kartë ose të dhëna të humbura ose të vjedhura përpara se të njoftoheni Distributori është 50 EUR.

Për më tepër, ne ose, me kërkesën tonë, distributori mund të paguajë tarifa shtesë nëse duhet të përpunojmë manualisht një pagesë ose të korrigjojmë një gabim të shkaktuar nga faji ose mosveprimi juaj.

30. Është e lejueshme t'u jap akses palëve të treta?

Ju mund t'i lejoni akses në llogarinë tuaj në online Palëve të Treta Siguruese të rregulluara ("TPP")(përfshirë Ofruesit e Shërbimit të Informacionit të Llogarisë (AISP) dhe ofruesit e shërbimeve të fillimit të pagesave (PISP)) qasje në llogarinë tuaj të kartës së pagesës Visa për të kryer pagesa, për të marrë bilancet e llogarisë ose për të marrë informacion mbi transaksionet e mëparshme.

Para se t'i jepni akses një TPP, duhet të:

(a) siguroheni që TPP është i autorizuar dhe mban lejet rregullatore të duhura;
(b) kontrolloni se për çfarë niveli të aksesit jeni dakord, si do të përdoret llogaria juaj dhe shkallën në të cilën të dhënat tuaja do të ndahen me palët e treta; dhe
(c) Njihuni me detyrimet dhe të drejtat tuaja sipas marrëveshjes TPP, në veçanti të drejtën tuaj për të tërhequr pëlqimin për të hyrë në llogarinë tuaj.

Ne mund të refuzojmë të lejojmë një akses TPP në llogarinë tuaj kur Distributori është i shqetësuar për akses mashtrues ose të paautorizuar.

Ne dhe distributori ynë nuk jemi palë dhe nuk jemi përgjegjës për asnjë marrëveshje midis jush dhe një TPP. Në varësi të çdo të drejte Ju mund të keni një rimbursim sipas këtyre Kushteve dhe Kushteve, ne dhe distributori ynë nuk jemi përgjegjës për:

(a) çfarëdo humbje, si rezultat i përdorimit të një TPP dhe lidhjes së marrëveshjes me një TPP; dhe
(b) çdo veprim që TPP ndërmerr në lidhje me pezullimin ose përfundimin e përdorimit tuaj të shërbimit të tyre ose për çdo humbje që rezulton.

31. Mund të nënshkruaj të drejtat, ose detyrimet e mia sipas këtyre Termave dhe Kushteve?

Ju nuk mund t'i caktoni asnjë nga të drejtat ose detyrimet tuaja sipas këtyre Termave dhe Kushteve ndonjë personi tjetër pa pëlqimin paraprak me shkrim tonë ose të distributorit tonë. Ne dhe distributori ynë mund t'ia caktojmë përfitimin dhe barrën e këtyre Kushteve dhe Kushteve çdo personi tjetër në çdo kohë duke ju njoftuar dy muaj më parë. Nëse e bëjmë këtë, të drejtat tuaja nuk do të preken.

32. Legjislacioni

Këto Terma dhe Kushte do të interpretohen në përputhje me ligjet e Republikës së Lituanisë dhe do t'i nënshtrohen juridiksionit ekskluziv të gjykatave të Republikës së Lituanisë.

33. Cilat janë tarifat dhe limitet?

Tarifat dhe Limitet janë gjithmonë në dispozicion nëfaqen web të Distributorit.

34. Si ruhen fondet e mia?

Ju lutemi të keni parasysh se se karta e pagesës Visa dhe llogaria për klientët privatë janë produkte të parasë elektronike dhe, megjithëse aktivitetet tona mbikëqyren nga Banka e Lituanisë, ato nuk mbulohen nga Fondi i Sigurimit të Depozitave të Republikës së Lituanisë. Megjithatë, ne sigurojmë që të gjitha fondet e marra nga ju do të mbahen në një llogari të veçantë në mënyrë që në rastin e pamundur të falimentimit të "Finansinės paslaugos "Contis", fondet tuaja do të mbrohen nga pretendimet e kreditorëve tanë.

Karta juaj e pagesës Visa dhe llogaria sigurohen nga "Finansinės paslaugos "Contis", UAB, i cili është i autorizuar nga Banka e Lituanise për të lëshuar para elektronike (kodi i kompanisë - 304406236) dhe është anëtar i Visa, me zyrë të regjistruar në Gedimino pr. 20, Vilnius, Lituani..